Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноєвропейський національний університет імені лесі українки затверджено icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноєвропейський національний університет імені лесі українки затверджено
Скачати 77.39 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноєвропейський національний університет імені лесі українки затверджено
Дата22.06.2013
Розмір77.39 Kb.
ТипПрограма

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ


ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова приймальної комісії

Східноєвропейського національного університету

імені Лесі Українки

__________________ І.Я. Коцан

”_____”_____________ 2013 р.


ПРОГРАМА

ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ


для вступників за освітньо-кваліфікаційним

рівнем „спеціаліст”, „магістр”

спеціальності „мова і література (німецька)”


Луцьк – 2013


І. Пояснювальна записка

Програма комплексних завдань розрахована на випускників, які проходять вступні випробування у СНУ імені Лесі Українки за освітньо-кваліфікаційним рівнем „спеціаліст” на спеціальність “Німецька мова і література”.

Комплексні завдання ґрунтуються на основі програми бакалавра філології. Вони передбачають контроль та перевірку знань з усіх аспектів філології (фонетики, граматики, стилістики, лексикології, теоретичної граматики, літератури, перекладу, тощо) та методики викладання іноземної мови. Завдання передбачають 2 рівня складності та складаються з 24 аспектів. Час виконання завдань 2 години. Найбільша кількість балів нараховується за 2 рівень складності.

^ Вступник повинен:

володіти основними вміннями монологічного мовлення - описи, розповіді, міркування тощо; дотримуватися вимог логічності, взаємозв’язку, змістової і структурної завершеності, мовної правильності і стилістичної адекватності;

оперувати навичками письмового мовлення у формі опису, розповіді, міркування, таких мовленнєвих творів як стаття, реферат, тези, анотація, лист (діловий та особистий), дотримуючись при цьому логіки викладу, взаємозв’язку та особливостей стилю;

детально аналізувати граматичні, синтаксичні, функціонально-стилістичні, лексичні особливості оформлення ділових листів та інших офіційних текстів;

знаходити правильні варіанти перекладу та типові нормативні та функціонально-стилістичні помилки.

^ Вступник повинен мати знання з загально-лінгвістичної теоретичної бази, що включає такі аспекти:

про мову як загальне явище (розвиток вміння розуміти складні зв’язки між різними лінгвістичними науками: лексикологією, граматикою, історією мови, стилістикою, фонетикою; системний підхід до лексики мови взагалі із врахуванням місця того чи іншого явища у лексичній системі; розвиток вміння розуміти складні зв´язки між мовними одиницями та предметами і явищами реальної дійсності при їх називанні; ознайомлення із мовними універсаліями та з понятійним апаратом лексикології, вживання лексичних та фразеологічних зворотів німецької мови; підбір синонімів, антонімів; визначення шляхів виникнення омонімів; проведення лексичного аналізу мовної одиниці; оперування знаннями про літературу країни, мова якої вивчається;

про сучасні напрямки в науці і мові (основні проблеми сучасної лінгвістики, її понятійний апарат, головні фактори та закономірності утворення та функціонування лексичної та граматичної систем, стиле- та текстотворення, прийоми аналізу художнього тексту та когнітивного аналізу дискурсу; основні аспекти з теоретичних дисциплін, зокрема стилістики, етно- та соціолінгвістики, лінгвістики тексту, теорграматики, прагматики, історії мови, теорії прототипів, когнітивної лінгвістики, лексикології, актуальних питання перекладознавства, прагма- та психолінгвістики, лінгвістики, зокрема проблеми імпліцитних смислів, ґрунтовні знання про історичний, економічний та культурний розвиток Німеччини від доісторичної епохи до сьогодення, основні етапи становлення німецької державності; найбільш важливі історичні дати та події; розвиток німецької соціальної політики; проблеми мультинаціональної країни);

методологічні та теоретичні основи методики навчання іноземним мовам (основні методичні засади навчального процесу, шляхи та особливості формування навичок з читання, аудіювання, письма, видів мовленнєвої діяльності (монологічного та діалогічного мовлення), структура уроку та його засади, актуальні проблеми викладання іноземної мови тощо).


ІІ. Зміст програми

Література Німеччини:

1. Was verstehen Sie unter der Exilliteratur? Nennen Sie die Thematik und die Vertreter.

2. Welche Gruppen von Autoren gab es in der unmittelbaren Nachkriegszeit und wie standen diese zueinander? Nennen Sie die Vertreter.

3. Erlдutern Sie Anliegen, Organisation und Bedeutung der Gruppe 47.

4. Charakterisieren und erlдutern Sie den Begriff „Kahlschlagliteratur“ an einem ausgewдhlten Beispiel.

5. Nennen Sie die wichtigsten Strцmungen der Lyrik in der deutschen Nachkriegszeit. Erlдutern Sie die Begriffe und legen Sie sie an einem Beispiel dar.

6. Charakterisieren Sie die lyrische Richtung, die als „Alltagslyrik“ bezeichnet wird. Nennen Sie die wichtigsten Themen und zeigen Sie diese an einem Beispiel dar.

7. Sprechen Sie ьber Entstehung und Themen der deutschen Kurzgeschichte nach 1933.

8. Nennen Sie die wichtigsten Themen und Merkmale der deutschen Kurzgeschichte nach 60-er Jahren. Erlдutern Sie an einem Beispiel.

9. Nennen Sie die Thematik und Stoffe des deutschen Dramas der unmittelbaren Nachkriegszeit. Nennen Sie die Werke und die Vertreter.

10. Welche Autoren des deutschen Theaters wurden als Provokatoren bezeichnet? Nennen Sie die Namen, die Werke und erlдutern Sie den Begriff „Provokationen“ an einem ausgewдhlten Beispiel.

11. Nennen Sie die wichtigsten Phasen der Entwicklung der DDR-Literatur. Charakterisieren Sie diese.

Sprachwissenschaft:

Теорія і практика перекладу

12. Das Wesen der Translation.

13. Das Problem der Äquivalenz in der Übersetzungslehre.

Етнолінгвістика/ Соціолінгвістика

14.Anrede in der deutschen Familie.

15. Soziolinguistik des Deutschen. Soziolekte.

Стилістика

16. Zum Begriff Stil unter dem vergleichenden Aspekt.

17. Funktionalstile. Stilzüge.

18. Stilistische Bedeutung. Stilnorm.

Лінгвістика тексту

19. Zur Definition des Begriffes „Text“.

20. Textualitätskriterien.

21. Kohärenz des Textes.

22. Textthema. Textfunktionen.

Теорграматика

23. Streitfragen der Wortartenlehre.

24 Satz. Zum Wesen des Satzes.

25. Satzglieder und semantische Kasus.

Історія мови

26. Die Bereicherung des Wortschatzes in der althochdeutschen und mittelhochdeutschen Zeit.

Лексикологія

27. Die Bereicherung des deutschen Wortschatzes in der deutschen Gegenwartssprache.

Когнітивний аналіз тексту / Аналіз художнього тексту

28. Kognitive Einheiten und Strukturen im mentalen Lexikon (Konzepte, Schemata)

29. Neuansätze bei der Analyse von literarischen Texten.

Конверсаційний аналіз тексту / Теорія прототипів

30. Der Sprecherwechsel als grundlegende Organisationsgröße der Gesprächsanalyse.

31. Wesen und Repräsentation des Prototyps.

Прагмалінгвістика / Психолінгвістика

32. Sprechakttheorien (J.Ostin, J.R. Searle).

33. Sprachliches Wissen: das mentale Lexikon und grammatisches Wissen.

Порівняльна лексикологія

34. Entlehnungen in der deutschen und ukrainischen Gegenwartssprache.


Тематика завдань

1. Zum Problem der echten und falschen Kameradschaft.

2. Charakteristik einer literarischen Gestalt aus der individuellen Lektüre.

3. Bildungswesen in der BRD.

4. Essgewohnheiten in Deutschland.

5. Reisen- und Urlaubstipps in Deutschland und in der Ukraine.

6. Moderne Kommunikationsmöglichkeiten.

7. Schriftsteller und Gesellschaft.

8. Eurounion ? Realität. Hoffnungen. Erwartungen.

9. Deutschland nach der Vereinigung: alte und neue Bundesländer.

10. Die größten Städte Deutschlands.

11. Zum Problem der Ausländer in Deutschland.

12. Verkehrswesen in Deutschland.

13. Krieg und Frieden im Alltag und in der Literatur.

14. Liebe und Freundschaft und ihre Rolle im Leben jedes einzelnen Menschen.

15. Die Rolle der Familie und der Schule bei der Erziehung der Kinder.

16. Vorteile und Nachteile des technischen Fortschritts.

17. Zum Problem der heutigen Jugend in Deutschland und in der Ukraine.

18. Die Rolle der Frau in der Familie und in der Gesellschaft.

19. Zum Problem der Menschlichkeitsbewahrung in der deutschen Literatur.

20. Die Verantwortung des Wissenschaftlers gegenüber der Gesellschaft.

21. Vielfalt der deutschen Feste und Bräuche.

22. Meine Hauslektüre. Autoren, Gestalten, Problematik.

23. Meine Pläne und Erwartungen.

24. Ost-Westeuropa-Beziehungen und die Rolle der Jugendlichen bei deren weiteren Entwicklung und Festigung.

25. Kunst, Künstler und Mäzene.


Критерії оцінювання

Шкала оцінювання тестових завдань від 100 до 200 балів.

100 – 123 – незадовільно

124 – 151 – задовільно

152 – 176 – добре

177 – 200 – відмінно


Cписок літератури

 1. Верба Л. Г. Порівняльна лексикологія англійської та української мов. – Вінниця: Нова книга, 2003.

 2. Герд А.С. Введение в етнолингвистику: Курс лекций и хрестоматия. – СПб.: СПбУ, 2001.

 3. Iваненко С.М. Інтерпретація тексту. – Київ,1998.

 4. Исаев М.И. Словарь этнолингвистических понятий и терминов. – М.: Наука, Флинта, 2001.

 5. Коптілов В.В. Теорія i практика перекладу. – Київ: Вища школа, 1982.

 6. Кубрякова Е.С. Что такое словообразование. – М., 1985.

 7. Степанова М.Д. Словообразование современного немецкого языка. – М., 1969.

 8. Филичева Н.И. Диалектология современного немецкого языка. – М., 1983.

 9. Admoni W. Der deutsche Sprachbau. – Berlin, 1987.

 10. Baumann B., Oberte B. Deutsche Literatur in Epochen.– München, 1985.

 11. Bessmertnaja, N., Wittmers E. Übungsbuch zur Textlinguistik. Einfache Kompositionsformen. – Moskau, 1979.

 12. Biermann H., Schuf B. Texte, Themen und Strukturen. Grundband Deutsch für die Oberstufe. – Berlin, 2000.

 13. Brinker K., Sager S. F. Linguistische Gesprächanalyse. Eine Einführung – Berlin: Erich Schmidt Verlag, 1989.

 14. Brinker, Klaus. Linguistische Textanalyse. Eine Einführung in Grundbegriffe und Methoden. – Berlin: Erich Schmidt Verlag, 2001.

 15. Bublyk W.N. Die Geschichte der deutschen Sprache. – K., 1983.

 16. Dressler, Wolfgang. Einführung in die Textlinguistik. – Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1992.

 17. Engel U. Deutsche Grammatik. – Heidelberg, 1988.

 18. Engel U. Deutsche Grammatik. – Heidelberg, 1991.

 19. Engel U. Syntax der deutschen Gegenwartssprache. Erich Schmidt Verlag., 2. überarb. Auflage. – Berlin, 1982.

 20. Fleischer W. Deutsche Phraseologie. – Leipzig, 1986.

 21. Fleischer W. Stilistik der deutschen Sprache. Frankfurt am Main, 1993.

 22. Fleischer W. Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache. - Leipzig, 1976.

 23. Fleischer W., Michel G. Stilistik der deutschen Gegenwartssprache. – Frankfurt am Main, 1993.

 24. Forster H., Riegel P. Deutsche Literaturgeschichte. – Band 11. – München, 1995.

 25. Forster H., Riegel P. Deutsche Literaturgeschichte. – Band 12. – München, 1995.

 26. Geschichte der deutschen Literatur von 1945 bis zur Gegenwart./ Hrsg. von W. Barner. – München, 1994.

 27. Henne H., Rehbock H. Einführung in die Gesprächsanalyse. – Berlin, New York: de Gruyter, 1995.

 28. Iskos A., Lenkowa A. Deutsche Lexikologie. – Leningrad, 1966.

 29. Ivanenko S, Karpus A. Linguostilistische Analyse des Textes. – Kyjiv, 1998/

 30. Latyschew L.K. Übersetzungslehre in Wort und Beispiel. – М."Межд. отн.",1981.

 31. Linke A., Nussbaumer M., Portmann P. R. Studienbuch Linguistik. – Tübingen: Niemeyer Verlag, 2001.

 32. Moskalskaja O. Deutsche Sprachgeschichte. – Moskau: Hochschule, 1977.

 33. Moskalskaja O. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. – Moskau: Hochschule, 1979.

 34. Riesel E. Theorie und Praxis der linguostilistischen Textinterpretation. – M.,1974.

 35. Riesel E., Schendels E. Deutsche Stilistik. – M.,1975.

 36. Sanders, W. Linguistische Stilistik. Grundzüge der Stilanalyse sprachlicher Kommunikation. – Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1993.

 37. Sommerfeld/Starke. Einführung in die Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. 3. neu bearb. Auflage. – Niemeyer Verlag, Tübingen, 1998.

 38. Sowinski, B. Stilistik, – Stuttgart, 1991.

 39. Stepanova M. D., Cernyseva I. I. Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. 2. Auflage. – Moskau, 1986.

 40. Vater H. Einführung in die Textlinguistik. – München: Wilhelm Fink Verlag, 1998.

 41. Wörterbuch der "falschen Freunde des Übersetzers". –М.: Русский язык, 1985.

 42. Wörterbuch der deutschen Volkskunde. – Stuttgart, 1996.Голова атестаційної комісії Рогач О.О.


Відповідальний секретар Федосов С. А.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноєвропейський національний університет імені лесі українки затверджено iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України східноєвропейський національний університет імені лесі українки затверджено Ректор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
«Міжнародні економічні відносини», відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Програму вступного випробування у формі...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноєвропейський національний університет імені лесі українки затверджено iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Лесі Українки за результатами вступного випробування відповідно до "Правил прийому до Східноєвропейського національного університету...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноєвропейський національний університет імені лесі українки затверджено iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Лесі Українки за результатами вступного випробування відповідно до "Правил прийому до Східноєвропейського національного університету...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноєвропейський національний університет імені лесі українки затверджено iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України східноєвропейський національний університет імені лесі українки «Затверджено»
Програму розроблено на основі програм загальноосвітніх навчальних закладів з предмету „Німецька мова”
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноєвропейський національний університет імені лесі українки затверджено iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України східноєвропейський національний університет імені лесі українки затверджено Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
«Міжнародні економічні відносини». Дана програма охоплює основні питання фахової дисципліни «Міжнародні економічні відносини», відповідно...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноєвропейський національний університет імені лесі українки затверджено iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України східноєвропейський національний університет імені лесі українки затверджено
Лесі Українки. Програма містить у собі перелік питань до співбесіди (тематичний виклад основних положень та проблем сучасної теоретичної...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноєвропейський національний університет імені лесі українки затверджено iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України східноєвропейський національний університет імені лесі українки затверджено
Лесі Українки. Програма містить у собі перелік питань до співбесіди (тематичний виклад основних положень та проблем сучасної теоретичної...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноєвропейський національний університет імені лесі українки затверджено iconМіністерство освіти І науки,молоді та спорту україни східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Затверджено
Міністерства освіти і науки України №1/11-6611 від 23. 12. 2004 р.) та програм для профільного навчання учнів 10–11 класів (рівень...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноєвропейський національний університет імені лесі українки затверджено iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України східноєвропейський національний університет імені лесі українки
Особливості обліку товарних запасів та витрат обігу у торгівельних підприємствах
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноєвропейський національний університет імені лесі українки затверджено iconМіністерство освіти, науки, молоді та спорту України східноєвропейський національний університет імені лесі українки «Затверджено»
Дана програма складена на основі освітньо-професійної програми вищої освіти за професійним спрямуванням “психологія” для випускників...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи