Затверджено Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки професор Коцан І. Я. “ ” 2013 р. Програма icon

Затверджено Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки професор Коцан І. Я. “ ” 2013 р. Програма
Скачати 219.82 Kb.
НазваЗатверджено Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки професор Коцан І. Я. “ ” 2013 р. Програма
Дата24.06.2013
Розмір219.82 Kb.
ТипПрограма

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Затверджено


Голова приймальної комісії

Східноєвропейського
національного університету

імені Лесі Українки

___________професор Коцан І. Я.

“___”________________2013 р.


ПРОГРАМА

ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ


ІЗ ПРАВОЗНАВСТВА


для вступників за освітньо-кваліфікаційним

рівнем “магістр” спеціальності “правознавство”


^

Луцьк – 2013
Пояснювальна запискаПрограма вступного випробування з правознавства розроблена відповідно до навчальних програм юридичного факультету Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки та провідних юридичних вищих навчальних закладів з курсів “Теорія держави і права”, “Конституційне право”, “Цивільне право України”, “Цивільний процес”, “Кримінальне право”, “Кримінальний процес”, “Адміністративне право”, “Трудове право”, “Екологічне право”. Окремі питання узгоджуються з Програмою для вступників до вищих навчальних закладів України, затвердженої Міністерством науки і освіти України.

При проведенні вступного випробування буде звертатись увага на вміння орієнтуватися в системі законодавства, володіння правовою термінологією, логічно і аргументовано висловлювати свою думку, застосовувати набуті знання для пояснення конкретних життєвих ситуацій.

^ ТЕМАТИЧНИЙ ВИКЛАД ЗМІСТУ


Розділ 1. Держава і право.


Тема 1. Суспільно – історична цінність держави та права


Завдання й коротка характеристика навчального курсу “Основи правознавства”. Роль держави та права як неодмінних атрибутів політичної влади. Поняття й види влади. Призначення державної влади в демократичному суспільстві. Пріоритет загальносуспільних інтересів над класовими.

Поняття політичної системи суспільства.

Тема 2. Держава


Поняття й ознаки держави. Роль .держави в реалізації загальносуспільних і класових інтересів. Поняття функції держави та їх види. Основні форми здійснення функцій держави – законодавча, виконавча, судова.

Тема 3. Право


Поняття й ознаки права. Роль права в реалізації загальносуспільних і класових інтересів. Джерела (форми) права. Право як суспільне явище (об'єктивне право) і як конкретне повноваження особи (суб'єктивне право). Структура правовідносин (об'єкт, суб'єкт, юридичний і фактичний зміст). Юридичні факти (дії та події) – підстава виникнення, припинення та зміни правовідносин.

Тема 4. Право. Мораль. Культура


Мораль і право в системі соціальних норм. Шляхи посилення моральної обумовленості правових норм. Право як втілення соціальної справедливості. Поняття політичної та правової культури.

Тема 5. Право й закон


Поняття про законодавство. Відмінність між правом і законом. Поняття системи права. Поділ права на галузі, правові інститути та правові норми. Види правових норм. Структура правової норми (гіпотеза, диспозиція, санкція). Поняття системи законодавства. Питання, які визначаються виключно законами України. Систематизація правових актів, її мета. Кодифікація, інкорпорація і консолідація.

Тема 6. Правова держава


Поняття й головні ознаки правової держави. Основні напрями формування правової держави в Україні. Зміцнення законності й посилення охорони правопорядку. Забезпечення політичного плюралізму й розподіл державної влади.

Тема 7. Виникнення й історичний розвиток держави та права


Залежність державно – правових інститутів від рівня соціально-економічного розвитку. Держава та право як продукти й атрибути суспільства. Найголовніші риси держави та права різних історичних епох.


Тема 8. Основні етапи розпитку української державності


Багатовікові державотворчі традиції українського народу. Перші державні утворення на території сучасної України. Рабовласницькі держави Північного Причорномор'я, Київська Русь. Формування українського народу та його боротьба за власну соборну державність. Українські землі під владою Росії, Польщі та інших держав. Державно-правові інститути Запорізької Січі. Україна у складі Російської та Австро-угорської імперій. Державотворчі пошуки 1917-1920 рр. Україна після проголошення незалежності.

Тема 9. Найвизначніші пам'ятки правової культури України


Звичаєве право та найдавніші правові акти України Руська правда. Литовські статути. Магдебурзьке право. Березневі статті Богдана Хмельницького. Конституція Пилипа Орлика. Права, за якими судиться малоросійський народ.

Універсали Центральної Ради. Конституційні акти Гетьманату і Директорії. Конституції Радянської України. Декларація про державний суверенітет України. Акт проголошення незалежності України. Конституція України.

^

Розділ 2. Державний устрій України
Тема 10. Україна – незалежна демократична правова держава


Закріплення державного, народного й національного суверенітету в Декларації про державний суверенітет України. Закон України “Про економічну самостійність України.” Акт проголошення незалежності України. Референдум 1 грудня 1991 р. Питання правонаступництва України. Конституція України – Основний закон держави.
Тема 11. Національно-державний устрій України


Система адміністративно-територіального устрою України. Автономна Республіка Крим – невід’ємна складова частина України. Декларація прав національностей України. Закон України “Про національні меншини в Україні”.

Тема 12. Народ України – носій суверенітету, єдине джерело

державної влади.

Форми здійснення народного суверенітету. Основні положення законодавства про референдум. Основи правового статусу народних депутатів.

Міжнародні стандарти і основи виборчого права в Україні. Призначення виборів, утворення виборчих округів та виборчих дільниць, система виборчих комісій, складання списків виборців, висунення і реєстрація кандидатів.

Повторне голосування і повторні вибори.

Тема 13. Верховна Рада України


Основні завдання законодавчої влади. Правовий статус і компетенція Верховної Ради України. Структурні органи, посадові особи та апарат Верховної Ради. Голова Верховної Ради України і його заступники. Комітети, тимчасові спеціальні І тимчасові слідчі комісії. Рахункова палата. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.
Тема 14. Президент України


Порядок та умови обрання або припинення повноважень Президента України. Правовий статус Президента України, його компетенція. Акти Президента України.


Тема 15. Уряд і центральні органи виконавчої влади. Місцеве самоврядування і місцеві органи виконавчої влади


Кабінет Міністрів України – вищий орган в системі органів виконавчої влади. Склад уряду України та його компетенція. Поняття самоврядування. Компетенція місцевих державних адміністрацій.

Тема 16. Основи правового регулювання у сфері виконавчої влади


Поняття адміністративного права та його джерела. Співвідношення переконання і примусу в державному управлінні. Види примусу.


^ Тема 17. Судова влада


Завдання судової влади. Основні принципи судоустрою та судочинства. Конституційний суд України. Закон України “Про Конституційний суд України”. Система судів загальної юрисдикції. Верховний Суд України. Вищий Господарський суд України. Закон України “Про судоустрій”. Закон України “Про статус суддів”.

Тема 18. Правоохоронні органи та адвокатура


Система правоохоронних органів в Україні, їхні завдання. Генеральна прокуратура та її роль у забезпеченні законності. Закон України “Про прокуратуру”. Завдання і компетенція органів внутрішніх справ (міліції). Закон України “Про міліцію”. Правовий статус Служби безпеки України та інших спеціальних служб. Закон України “Про Службу безпеки України”. Адвокатура та її роль в охороні прав і законних інтересів громадян та юридичних осіб. Закон України “Про адвокатуру”. Поняття оперативно-розшукової діяльності за законом України “Про оперативну розшукову діяльність”.


Розділ 3. Основні права, свободи та обов'язки громадян України


Тема 19. Громадянство України

Інститут громадянства в законодавстві України. Закон України “Про громадянство”. Угоди про подвійне громадянство. Співвідношення громадянина, суспільства та держави.


Тема 20. Права людини і громадянина (загальні положення)


Рівноправність громадян. Єдність їхніх прав і обов'язків, неприпустимість зловживання правами та свободами, гарантованість прав і свобод, взаємна відповідальність держави та громадянина. Реабілітація жертв політичних репресій в Україні. Сучасні міжнародно-правові стандарти у галузі прав людини. Загальна Декларація прав людини. Міжнародні пакти про громадські та політичні права й про економічні, соціальні та культурні права. Класифікація конституційних прав. Основні обов'язки громадян України.

Тема 21. Особисті (громадські) права та свободи громадян України


Захищеність особи в правовій державі. Права людини на життя, повагу, до її гідності, свободу та особисту недоторканість. Принцип презумпції невинуватості та право громадян на судовий захист. Недоторканість житла. Таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та Іншої кореспонденції.

Тема 22. Політичні права та свободи громадян України


Поняття свободи думки і слова. Право на інформацію. Гласність. Закони України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”, “Про інформацію”. Захист державної й комерційної таємниці, прав, законних інтересів та гідності особи. Право на звернення до органів державної влади і органів місцевого самоврядування.

Право громадян об’єднуватися в політичні партії, професійні спілки та інші громадські організації.


Теми 23-24. Соціальні, економічні та культурні права громадян України.
Право на працю і відпочинок


Призначення соціально-економічних прав громадян України. Право на працю та його гарантії. Закон України “Про зайнятість населення”

Кодекс законів про працю. Поняття, сторони та зміст трудового договору. Колективний договір. Умови та порядок прийняття на роботу. Підстави та припинення трудового договору. Оплата праці. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Трудова дисципліна. Розв'язання індивідуальних та колективних трудових спорів.


Тема 25. Право на освіту


Гарантії права на освіту. Закон України “Про освіту”. Обов’язковість навчання. Закон України “Про загальну середню освіту”. Правовий статус навчально-виховних закладів. Форми освіти.


Тема 26. Право на соціальний захист і достатній життєвий рівень.

Право на охорону здоров'я


Поняття соціального страхування та соціального забезпечення. Закон України “Про пенсійне забезпечення”. Види пенсій і соціальних допомог. Юридичні гарантії права на охорону здоров’я. Основи законодавства України про охорону здоров’я. Закон України “Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення”. Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.


Тема 27. Право на житло та інші соціальні, економічні та культурні права


Конституційне право на житло. Житловий кодекс України. Головні принципи забезпечення громадян України жилими приміщеннями. Права й обов'язки власників та наймачів жилого приміщення. Закон України “Про приватизацію державного житлового фонду”.

Інші конституційні соціальні, економічні та культурні права громадян України.


Тема 28. Державний захист сім’ї та дитинства


Міжнародні стандарти в галузі охорони сім'ї й дитинства. Конвенція про права дитини. Законодавство про сім’ю і шлюб та державна політика в цій галузі. Порядок укладання шлюбу і створення сім’ї.


Тема 29. Охорона майнових прав громадян України


Право власності та його конституційний захист. Форми на види власності. Інтелектуальна власність. Цивільно-правові відносини. Цивільний кодекс України. Правоздатність і дієздатність. Майнові права неповнолітніх. Поняття юридичної особи.
Тема 30. Правочини


Поняття і види правочинів. Умови дійсності правочинів.

Поняття і зміст договору купівлі-продажу. Договір майнового найму (оренди). Договір позики. Договір дарування.

Тема 31. Основи спадкового права


Поняття спадщини. Спадкування за заповітом. Спадкування за законом. Право на обов'язкову частку спадщини.

Тема 32. Правові основи підприємницької діяльності


Поняття підприємницької діяльності. Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності . Господарський кодекс України. Захист прав споживачів.

Тема 33. Правове регулювання земельних і сільськогосподарських відносин


Земельний кодекс України. Право приватної власності на землю. Оренда землі. Закон України “Про колективне сільськогосподарське підприємство”. Закон України “Про селянське (фермерське) господарство”. Порядок розв’язання земельних спорів.


Тема 34. Основи фінансового права


Відносини, які регулюються фінансовим правом. Поняття державного бюджету. Бюджетний кодекс України. Фінансовий контроль. Поняття податкового права. Закон України “Про систему оподаткування”.


Тема 35. Основи екологічного права.


Предмет правового регулювання в екологічному праві. Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища”. Екологічні права громадян. Юридична відповідальність в екологічному праві.


^ Тема 36. Конституційні обов’язки громадян


Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України та загальний військовий обов’язок.

Обов’язок шанувати державні символи України. Права й обов’язки природокористувачів за Законом України “Про охорону навколишнього природного середовища”. Червона книга України.

Необхідність додержання Конституції й законів України, поважання прав і свобод, честі й гідності інших людей. Обов’язок громадян сплачувати податки й збори, встановлені законом.

Розділ 4. Юридична відповідальність за правопорушенняТема 37. Правопорушення і юридична відповідальність


Поняття, причини та види правопорушень. Конституційні основи юридичної відповідальності особи. Необхідна оборона та інші обставини, що виключають юридичну відповідальність.


Тема 38. Кримінальна відповідальність


Закон про кримінальну відповідальність. Поняття і види злочину. Склад злочину. Стадії вчинення злочину. Добровільна відмова від доведення злочину до кінця. Співучасть у вчинені злочину. Звільнення від кримінальної відповідальності. Цілі та види покарання. Судимість. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх.

Тема 39. Відповідальність за окремі види злочинів


Злочини проти основ національної безпеки. Злочини проти життя та здоров’я особи. Злочини проти волі, честі та гідності особи. Злочини проти власності. Злочини проти громадського порядку. Злочини у сфері службової діяльності.


^ Тема 40. Адміністративні правопорушення й адміністративна відповідальність


Поняття й види адміністративної відповідальності. Адміністративні стягнення та інші види адміністративного примусу. Органи, що розглядають справи про адміністративні правопорушення.

Тема 41. Цивільно-правова відповідальність


Особливості цивільно-правової відповідальності. Дольова, солідарна та субсидіарна відповідальність. Договірна і позадоговірна відповідальність. Відповідальність неповнолітніх і їх батьків. Поняття делікту. Відповідальність без вини. Поняття джерела підвищеної небезпеки. Звільнення від цивільно-правової відповідальності. Непереборна сили і казус та цивільно-правова відповідальність за заподіяння шкоди.

Тема 42. Матеріальна і дисциплінарна відповідальність


Особливості матеріальної і дисциплінарної відповідальності. Матеріальна відповідальність працівників за шкоду, заподіяну підприємству, установі або організації. Обмежена і повна матеріальна відповідальність. Матеріальна відповідальність підприємства, установи або організації.

Дисциплінарна відповідальність працівників. Види дисциплінарних стягнень за Кодексом законів про працю та порядок їх накладання.

Список законодавства та літератури:

^

Міжнародні акти

 1. Загальна декларація прав людини: Прийнята Генерал. Асамблеєю ООН 10 груд. 1948р.

 2. Конвенція про захист прав людини та основних свобод (Рим, 4.XI.1950), ратифік. Законом України від 17 липня 1997 року № 475/97 // Голос України. – 10 січня 2001 року. – № 3 (2503). – Стор. 6 – 8.

3. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права: Прийнятий Генерал. Асамблеєю ООН 16 груд. 1966 р.

 1. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права: Прийнятий Генерал. Асамблеєю ООН 16 груд. 1966р.

 2. Конвенція про права дитини: Схвалена Генерал. Асамблеєю ООН 20 листоп. 1989р.^

Конституція, кодекси України

 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996 – № 30 – ст. 141.

 2. Бюджетний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 37-38. – Ст. 189.

 3. Водний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 24. – Ст. 189.

 4. Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18. – Ст.144.

 5. Житловий кодекс України // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1983. – Додаток до № 28. – Ст. 573.

 6. Земельний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 3-4. – Ст.27.

 7. Кодекс законів про працю України // Відомості Верховної Ради України. – 1971. – Додаток до № 50. – Ст.375.

 8. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. – Додаток до № 51. – Ст.1122

 9. Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст.131.

 10. Кримінально-процесуальний кодекс України // Кримінально-процесуальний кодекс України. Цивільно-процесуальний кодекс України. – Верховний Суд України. – К.: Юрінком Інтер, 2001.

 11. Сімейний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №№ 21-22. – Ст.135.

 12. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №№ 40-44. – Ст.356.

 13. Цивільний процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 40-41-42. – Ст.492.

 14. Кодекс адміністративного судочинства // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35-36, № 37, ст.446.^

Декларації, закони їх інші нормативні акти

 1. Декларація про державний суверенітет України: Прийнята Верховної Радою України 16 лип. 1990 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1990. – №31. – Ст. 429.

 2. Про проголошення незалежності України: Постанова Верховної Ради України від 24 серп. 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №38. – Ст.502.

 3. Декларація прав національностей України: Прийнята Верховної Радою України 1 листоп. 1991 року // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 5. – Ст. 799.

 4. Декларація про загальні засади державної молодіжної політики в Україні: Прийнята Верховної Радою України 15 груд. 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №16.- Ст. 166.

 5. Про Автономну республіку Крим: Закон України від 17 берез. 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995.-№ 11.-Ст.69.

 6. Про адвокатуру: Закон України від 19 груд. 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 9. – Ст.62.

 7. Про альтернативну (невійськову) службу: Закон України від 12 груд. І992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 15. – Ст.188.

 8. Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів: Закон України від 6 квіт. 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – №30-31. – Ст.382.

 9. Про вибори народних депутатів України: Закон України від 25 берез. 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 27-28. – Ст.366.

 10. Про вибори Президента України: Закон України від 5 берез. 1999 р. (в редакції Закону України від 18 берез. 2004 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 20-21. – Ст.291.

 11. Про власність: Закон України від 7 лют. 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. -№ 20. – Ст. 249.

 12. Про громадянство України: Закон України від 18 січ. 2001 р. // Відомості Верховної Ради . – 2001. – № 13. – Ст. 65.

 13. Про господарські товариства: Закон України від 19 верес. 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 49. – Ст. 682.

 14. Програма правової освіта населення України: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 25 трав. 1995 р. // Зібрання постанов Уряду України. – 1995. – № 18. – С. 198.

 15. Про державну таємницю: Закон України від 21 січ. 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №16. – Ст.93.

 16. Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні: Закон України від 16 листоп. 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 1. – Ст. 1.

 17. Про загальний військовий обов'язок і військову службу: Закон України від 25 берез. 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 27. – Ст. 385.

 18. Про загальну середню освіту: Закон України від 13 трав. 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 28. – Ст.230.

 19. Про зайнятість населення: Закон України від 1 берез. 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №14.-Ст.170.

 20. Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення: Закон України від 12 груд. 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 11. – Ст.152.

 21. Про захист прав споживачів: Закон України від 12 трав. 1991 р. (в редакції Закону України від 1 груд. 2005 р.) // Відомості Верховної Ради. – 1991. – № 30. – Ст.379.

 22. Про Збройні Сили України: Закон України від 6 груд. 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №9. – Ст. 108.

 23. Про звернення громадян: Закон України від 2 жовт. 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 47. – Ст.256.

 24. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16 квіт. 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 28. – Ст. 377.

 25. Про інформацію: Закон України від 2 жовт. 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – Ст.650.

 26. Про колективне сільськогосподарське підприємство: Закон України від 14 лют. 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 20. – Ст. 272.

 27. Про Конституційний Суд України: Закон України від 3 черв. 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №33. – Ст.471.

 28. Про міжнародні договори: Закон України від 22 груд. 1993 р. // Відомості Верховної Ради України .- 1994. – №10. – Ст. 45.

 29. Про міліцію: Закон України від 20 груд. 1990 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №27. – Ст.383.

 30. Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве та регіональне самоврядування: Закон України від 26 берез. 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. -№28. -Ст. 387.

 31. Про мови в Україні: Закон України від 28 жовт. 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1989. – Додаток до № 45. – Ст.691.

 32. Про національні меншини: Закон України від 25 черв. 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №36. – Ст.529.

 33. Про Національну гвардію України: Закон України від 4 листоп. 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 1. – Ст. 1.

 34. Про об'єднання громадян: Закон України від 16 черв. 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 34. – Ст. 504.

 35. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лют. 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 22. – Ст.303.

 36. Про органи і служби в справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх: Закон України від 24 січ. 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – №6. – Ст.35.

 37. Про оренду землі: Закон України від 6 жовт. 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 46-47. – Ст.280.

 38. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25 черв. 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №41. – Ст. 546.

 39. Про охорону праці: Закон України від 14 жовт. 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №49. – Ст.668.

 40. Про пенсійне забезпечення: Закон України від 5 листоп. 1991 р. // Відомості Верховної Ради України України. – 1992. – № 3. – Ст. 10.

 41. Про політичні партії в Україні: Закон України від 5 квіт. 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 23. – Ст.118.

 42. Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України: Закон України від 21 січ. 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 18. – Ст. 101.

 43. Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): Закон України від 21 січ. 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 34. – Ст. 227.

 44. Про правонаступництво України: Закон України від 12 верес. 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №46. – Ст.617.

 45. Про приватизаційні папери: Закон України від 6 берез. 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №24. – Ст.352.

 46. Про приватизацію державного житлового фонду: Закон України від 19 черв. 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 36. – Ст.524.

 47. Про приватизацію майна державних підприємств: Закон України від 4 берез. 1992 р. //. Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 24. – Ст. 348.

 48. Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію): Закон України від 6 берез. 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. -№ 24. – Ст. 350.

 49. Про прокуратуру: Закон України від 5 листоп. 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 53. – Ст. 793.

 50. Про Рахункову палату: Закон України від 11 лип. 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 43. – Ст.212.

 51. Про свободу совісті та релігійні організації: Закон України від 23 квіт. 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991.- №25. – Ст. 283.

 52. Про селянське (фермерське) господарство: Закон України від 22 черв. 1993 р. // Відомості Верховної Ради України, – 1993. – № 32. – Ст. 341.

 53. Про систему оподаткування: Закон України від 2 лют. 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №21 – Ст. 130.

 54. Про Службу безпеки України: Закон України від 25 берез. 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №27. – С. 383.

 55. Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей: Закон України від 20 груд. 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 15. – Ст. 190.

 56. Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні: Закон України від 5 лют. 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 16. – Ст.167.

 57. Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи: Закон України від 28 лют. 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 16. – Ст.200.

 58. Про статус народного депутата України: Закон України від 17 листоп. 1992 р. (в редакції Закону України від 22 берез. 2001 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №42. – Ст. 212.

 59. Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 23 груд. 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 20. – Ст.99.

 60. Про судоустрій і статус судів: Закон України від 7 липня. 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41– 45.
^

Критерії оцінювання вступного випробуванняНа вступному випробуванні за кожну правильну відповідь нараховується певна кількість балів, яка зростає відповідно повноти та глибини відповідей вступника:

100 –123 бали,

124–151 балів,

152– 176 балів,

177–200 балів.


200 - 177 балів виставляється вступникам, які демонструють глибокі знання в обсязі вимог навчальних програм та основних компетенцій, посилається на додаткові наукові джерела, спеціальну літературу. Знання мають дослідницький характер, позначені вмінням самостійно оцінювати різноманітні життєві ситуації, явища, факти, виявляти проблеми, формулювати гіпотези, розв'язувати проблеми. Відповідь чітко структурована, логічна, доказова, обґрунтована, творча; включає узагальнені, систематизовані позиції. Виявляються уміння самостійно аналізувати, оцінювати, усвідомлено використовувати знання у стандартних та нестандартних ситуаціях, виявляти й відстоювати особисту позицію.

176 - 152 бали виставляється вступникам, які досить добре володіють вивченим матеріалом на теоретичному і практичному рівні. Демонструють достатньо повні знання, уміння застосовувати вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, встановлювати найсуттєвіші зв'язки і залежності між явищами, фактами. Загалом контролюють зміст власної відповіді. Відповідь достатньо логічна, хоча і з деякими неточностями і непослідовностями. Уміють аналізувати, робити висновки і виправляти допущені помилки.

151 - 124 балів виставляється за знання, які продемонстровані в неповному обсязі. Вступник розуміє основний навчальний матеріал, здатний з помилками й неточностями самостійно дати визначення понять, сформулювати правило. Достатньо розкриває лише окремі позиції поставленого в білеті завдання. Вміє застосовувати знання при виконанні завдань за зразком. Відповідь непослідовна, недостатньо осмислена, прагне пояснити лише знайомі позиції. Уміє самостійно аналізувати, робити висновки, самостійно і з допомогою членів комісії виправляти помилки.

123 - 100 балів виставляється за неправильну або неповну відповідь, яка свідчить про неусвідомленість і нерозуміння поставленого завдання. Літературу з навчальної дисципліни та її понятійно-категоріального апарату вступник зовсім не знає. Відповідь вказує, що програмовим матеріалом вступник не володіє.


Голова атестаційної комісії Доцент Лаба О. В.


Відповідальний секретар

приймальної комісії Доцент Федосов С. А.Схожі:

Затверджено Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки професор Коцан І. Я. “ ” 2013 р. Програма icon«Затверджую» Голова приймальнї комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки І. Я. Коцан 2013р. Програма вступного випробування
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки І. Я. Коцан
Затверджено Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки професор Коцан І. Я. “ ” 2013 р. Програма iconЗатверджено голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки І. Я. Коцан 2013 р. Програма
«бакалавр» напряму підготовки 030504 – «Економіка підприємства» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
Затверджено Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки професор Коцан І. Я. “ ” 2013 р. Програма iconЗатверджено Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. І. Я. Коцан „ ” 2013 р.
Магістр" спеціальності "Музейна справа та охорона пам’яток історії та культури"
Затверджено Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки професор Коцан І. Я. “ ” 2013 р. Програма iconЗатверджено Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. І. Я. Коцан „ ” 2013 р.
Спеціаліст" спеціальності "Музейна справа та охорона пам’яток історії та культури"
Затверджено Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки професор Коцан І. Я. “ ” 2013 р. Програма icon“Затверджую” Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. І. Я. Коцан “ ” 2013 р.
Особливості обліку товарних запасів та витрат обігу у торгівельних підприємствах
Затверджено Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки професор Коцан І. Я. “ ” 2013 р. Програма iconЗатверджено Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. І. Я. Коцан „ ” 2013 р. Програма вступного випробовування з документознавства для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем
...
Затверджено Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки професор Коцан І. Я. “ ” 2013 р. Програма iconЗатверджено Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки професор Коцан І. Я. “ ” 2013 р. Програма
Цивільне право України”, “Цивільний процес”, “Кримінальне право”, “Кримінальний процес”, “Адміністративне право”, “Трудове право”,...
Затверджено Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки професор Коцан І. Я. “ ” 2013 р. Програма iconЗатверджено Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. І. Я. Коцан „ ” 2013 р.
Підготовка до державного іспиту – в основному самостійна робота студентів. Випускова кафедра проводить консультації, забезпечує вступників...
Затверджено Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки професор Коцан І. Я. “ ” 2013 р. Програма iconЗатверджено: Ректор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки І. Я. Коцан 2013 р. Програма
«Спеціаліст» та за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» спеціальності «Математика»
Затверджено Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки професор Коцан І. Я. “ ” 2013 р. Програма icon«Затверджую» Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. І. Я. Коцан 2013 р.
На вступному випробуванні з міжнародних відносин вступники, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр”, повинні продемонструвати...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи