Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки icon

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Скачати 107.8 Kb.
НазваСхідноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Дата24.06.2013
Розмір107.8 Kb.
ТипПрограма

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ національний університет

імені Лесі Українки
ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії

Східноєвропейського національного

університету імені Лесі Українки

______________проф. І. Я. Коцан

„___”_______________ 2013 р.


ПРОГРАМА вступного випробування

для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем „магістр” спеціальності “Фінанси І КРЕДИТ”


Луцьк – 2013

Пояснювальна записка

Курс фахових дисциплін зі спеціальності „Фінанси і кредит” спрямований на підготовку фахівців-фінансистів для потреб організацій фінансової системи (Державної податкової адміністрації, фінансового управління, контрольно-ревізійного управління, Державного казначейства та підприємницьких структур).

Сучасний фахівець повинен володіти комплексом знань із гуманітарних, фундаментальних та фахових дисциплін, мати добру практичну підготовку для виконання функціональних обов’язків на виробництві, в організаціях та установах.

^ Мета навчального процесу з поглибленою практичною підготовкою та навчальними програмами полягає в тому, щоб дати студентам глибокі теоретичні знання та навички практичної діяльності в галузі фінансів, які необхідні при виконанні обов’язків магістра з фінансів.

^ Завдання навчального процесу – створити майбутнім фахівцям належні умови для досягнення мети шляхом удосконалення їхньої самостійної роботи, оптимального визначення баз практики. За освітньо професійними програмами підготовки спеціалістів та магістрів вони належать до фахівців вищого рівня. А тому навчальний процес підготовки має свої особливості в організації індивідуальної та самостійної роботи, проходження переддипломної практики, підготовки випускних робіт, організації проміжного та підсумкового контролю оцінювання знань, вмінь та практичних навичок.

Згідно з вимогами фахівці спеціальності „Фінанси і кредит” повинні продемонструвати знання фінансової політики підприємств різних організаційно-правових форм власності, проведення дослідження фінансового стану підприємства, визначення ймовірності банкрутства підприємств.

Виходячи з комплексного підходу до складання вступного випробування зі спеціальності „Фінанси і кредит” (освітньо-кваліфікаційний рівень „Магістр”) абітурієнт повинен знати:

 • з курсу „Фінанси і кредит” – сутність та функції фінансів, фінансові системи, фінансова політика і фінансовий механізм, фінанси підприємницьких структур, державні фінанси, бюджет і бюджетна система, доходи і видатки державного бюджету, податки і податкова система, фонди фінансових ресурсів цільового призначення, місцеві фінанси, державний кредит і державний борг, страхування і страховий ринок, фінансовий ринок, міжнародні фінанси;

 • з курсу „Фінанси підприємств” – основи фінансової діяльності суб’єктів підприємництва, особливості фінансування суб’єктів підприємництва різних форм організації бізнесу, фінансові ресурси суб’єктів підприємництва, формування власного капіталу підприємства, фінанси акціонерних товариств та підприємств малого бізнесу, внутрішні джерела фінансування підприємства, доходи і фінансові результати суб’єктів господарювання, дивідендна політика підприємства, оцінка фінансового стану та вартості суб’єктів підприємництва, фінансування підприємства за рахунок запозичених ресурсів, фінансова діяльність на етапі реорганізації підприємства, фінансове інвестування підприємства, грошові кошти та організація розрахунків підприємств, управління грошовими потоками суб’єктів підприємництва, оцінювання вартості підприємства, фінансова звітність суб’єктів господарювання та оцінка фінансового стану підприємства, фінансова діяльність підприємства у сфері зовнішньоекономічних відносин, фінансовий контролінг на підприємстві;

 • з курсу „Гроші і кредит” – сутність і функції грошей, грошовий обіг і грошові потоки, грошовий ринок, грошові системи, інфляція та грошові реформи, валютний ринок і валютні системи, кількісна теорія грошей та сучасний монетаризм, кредит у ринковій економіці, фінансові посередники грошового ринку, центральні банки, комерційні банки, міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх спів­робітництва з Україною;

 • з курсу „Банківська система” – гроші та грошовий обіг, банківська система, роль НБУ в банківській системі, комерційні банки, загальна характеристика банківських операцій та послуг, пасивні операції банків, організація банками готівкового обігу, форми безготівкових розрахунків, кредит та кредитні операції банків, операції банків з цінними паперами, валютні операції та операції банків з обслуговування ЗЕД, послуги КБ;

 • з курсу „Бюджетна система” – бюджетна система України та її бюджетний устрій, сутність і призначення бюджету України, загальні основи функціонування місцевих бюджетів, фінансове забезпечення соціальних гарантій населення, організація фінансів і фінансування в галузях соціальної сфери, фінансове забезпечення і фінансування розвитку освіти, науки і культури, фінансове забезпечення витрат на охорону здоров’я, фізичну культуру і туризм, особливості фінансування оборони, правоохоронних органів та органів державного управління, видатки на розвиток економіки, державні цільові фонди, державний кредит та державний борг України;

 • з курсу „Податкова система” – сутність і види податків, податкова система і податкова політика, податок на додану вартість, акцизний збір, мито, податок на прибуток підприємств, фіксований сільськогосподарський податок, податок з доходів фізичних осіб, система оподаткування суб’єктів малого підприємництва, плата за ресурси та послуги, державна податкова служба України, податковий менеджмент, ухилення від податків та перекладання податків, податкова політика в системі державного регулювання економіки;

 • з курсу „Фінансовий ринок” – основи функціонування фінансових ринків, основні фінансові інструменти, ринок похідних фінансових інструментів, ризик і дохід, оцінювання фінансових активів, фінансові інститути;

 • з курсу „Страхування” – страхові послуги і особливості їх реалізації, порядок укладання та ведення страхової угоди, страхування життя та пенсій, страхування від нещасних випадків, медичне страхування, страхування підприємницьких ризиків, сільськогосподарське страхування, страхування технічних ризиків, страхування фінансово-кредитних ризиків, автотранспортне страхування, морське страхування, авіаційне і космічне страхування.^ Орієнтовний перелік питань

для вступного випробування зі спеціальності “Фінанси”

(освітньо-кваліфікаційний рівень „Магістр”)


 1. Банківська система: принципи побудови, цілі, механізм функціонування.

 2. Основні функції Національного банку України як центрального банку країни.

 3. Регулювання Національним банком України валютних операцій.

 4. Види комерційних банків, їх операції та функції.

 5. Порядок відкриття/закриття рахунків в банку.

 6. Процес банківського кредитування.

 7. Сутність, форми та види банківських кредитів.

 8. Порядок формування депозитних ресурсів банку.

 9. Процент за кредит. Чинники, що впливають на розмір процентної ставки за кредитними операціями.

 10. Фінансова стійкість комерційного банку та методи формування резервів для покриття можливих втрат від активних операцій.

 11. Витрати підприємства як основа формування ціни.

 12. Грошові фонди та фінансові ресурси підприємства.

 13. Особливості фінансової діяльності суб’єктів господарювання без створення юридичної особи.

 14. Характеристика та склад грошових надходжень до підприємства.

 15. Формування прибутку підприємства. Порядок розподілу і використання прибутку.

 16. Сутність, склад і структура оборотних активів.

 17. Визначення потреби в оборотних активах для підприємства.

 18. Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства.

 19. Показники стану та ефективності використання основних засобів.

 20. Знос і амортизація основних засобів.

 21. Методи оцінки фінансового стану підприємства та його інформаційне забезпечення.

 22. Аналіз фінансової стійкості підприємства.

 23. Аналіз динаміки і структури активів балансу.

 24. Аналіз звіту про фінансові результати підприємства.

 25. Аналіз показників ділової активності підприємства.

 26. Сутність і методи обчислення рентабельності.

 27. Управління грошовими потоками на підприємстві.

 28. Суть, форми та механізм санації підприємства.

 29. Порядок оголошення підприємства банкрутом.

 30. Сутність і класифікація інвестицій.

 31. Суть і види фінансових інвестицій.

 32. Фінансова оцінка ефективності фінансування інвестицій у цінні папери.

 33. Капітальні вкладення та джерела їх фінансування.

 34. Структура власного капіталу акціонерних товариств.

 35. Емісійна політика акціонерного товариства.

 36. Порядок формування статутного капіталу акціонерних товариств.

 37. Розрахунок дивідендів за акціями акціонерного товариства.

 38. Бюджетна система і бюджетний устрій.

 39. Бюджетна класифікація. Класифікація доходів та видатків бюджетів.

 40. Етапи бюджетного процесу. Бюджетний календар.

 41. Міжбюджетні трансферти, їх види та порядок надання.

 42. Методи бюджетного планування. Шляхи удосконалення бюджетного планування.

 43. Порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів за доходами та видатками.

 44. Роль Міністерства фінансів України у сфері регулювання бюджетних відносин.

 45. Характеристика фінансового ринку. Структура фінансового ринку.

 46. Характеристика суб’єктів та об’єктів фінансового ринку.

 47. Обіг цінних паперів. Організаційно-правові засади функціонування фондових бірж.

 48. Управління державним боргом та його обслуговування.

 49. Проблема зовнішньої заборгованості. Шляхи її вирішення в Україні та в зарубіжних країнах.

 50. Платіжні системи та переказ грошей в Україні.

 51. Суть та функції фінансів.

 52. Гроші та фінанси, їх взаємозв’язок.

 53. Структура фінансової системи держави. Принципи побудови та завдання фінансових систем.

 54. Фінансовий механізм реалізації фінансової політики.

 55. Фінансові ресурси, їх склад і динаміка. Проблема оцінки доходів, що створюються в тіньовій економіці.

 56. Баланс фінансових ресурсів держави. Шляхи збільшення фінансових ресурсів держави.

 57. Економічна суть, характерні ознаки та призначення податків.

 58. Класифікація та основні види податків.

 59. Функції податків та принципи оподаткування.

 60. Податок на прибуток та порядок його справляння в Україні та у зарубіжних країнах.

 61. Механізм оподаткування податком на додану вартість в сучасних умовах.

 62. Місцеві податки і збори як джерело формування доходів місцевих бюджетів.

 63. Непряме оподаткування підприємств та існуючі тут проблеми.

 64. Економічна необхідність, суть та значення страхування. Функції та принципи страхування.

 65. Класифікація страхування за видами та формами. Ринок страхових послуг та його структура.

 66. Недержавні пенсійні фонди, проблеми їх функціонування в Україні.

 67. Зміст та значення планування та прогнозування діяльності підприємства.

 68. Характеристика фінансового бюджетування підприємства.

 69. Зміст і значення оперативного фінансового плану підприємства.

 70. Зміст поточного фінансового плану підприємства та порядок його складання.

 71. Особливості фінансової діяльності малого бізнесу.

 72. Касові операції і організація контролю за дотриманням касової дисципліни.

 73. Форми безготівкових розрахунків та їх характеристика.

 74. Сутність основних засобів та їх відтворення.

 75. Основні види фінансової звітності акціонерного товариства.

 76. Платіжна дисципліна: наслідки порушення та способи зміцнення.

 77. Кредитування підприємств через відкриття кредитних ліній міжнародними валютно-кредитними організаціями.

 78. Банки та їх функції.

 79. Комерційні банки та їх класифікація.

 80. Поняття та сутність інфляції. Шляхи її подолання в Україні.

 81. Грошова реформа та методи її проведення.

 82. Види грошових систем та їх еволюція.

 83. Сутність та види грошових систем.

 84. Характеристика і структура грошового обороту.

 85. Функції грошей. Форми грошей та їх еволюція.

 86. Сутність грошей. Вартість грошей. Гроші як капітал.

 87. Функції та форми грошей. Основні типи грошових систем.

 88. Грошовий оборот, грошова маса, грошові агрегати.

 89. Закон грошового обігу. Швидкість обігу грошей.

 90. Емісія грошей та грошово-кредитний мультиплікатор.

 91. Грошовий ринок та його структура.

 92. Формування попиту та пропозиції на гроші.

 93. Грошово-кредитна політика, її цілі та інструменти.

 94. Грошові реформи та їх види.

 95. Валютний ринок та види операцій на валютному ринку.

 96. Валютні системи, валютна політика та особливості формування валютної системи України.

 97. Необхідність, суть та структура кредиту.

 98. Характеристика основних видів, форм та функцій кредиту.

 99. Структура фінансового ринку. Характеристика основних учасників фінансового ринку.^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ

Під час оцінки теоретичних знань студентів враховуються такі критерії: достатність обсягу знань; ґрунтовність обізнаності з основними поняттями, принципами, законами, правилами, економічними явищами; рівень володіння теорією з економіки підприємства і логікою міркувань; рівень здійснення аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення; вміння інтегрувати та диференціювати знання, рівень усвідомлення суті тестового завдання.

На вступному випробуванні за кожну правильну відповідь абітурієнту нараховується певна кількість балів, яка зростає пропорційно до рівня складності:

200-177 балів виставляється абітурієнтам, які в повному обсязі виконали тестові завдання, продемонстрували обізнаність з усіма поняттями, фактами, подіями, адекватно оперували ними під час розв'язання завдань; виявили творчу самостійність, здатність аналізувати факти, що стосуються проблем економіки підприємств.

176-152 балів виставляється за умов достатньо повного виконання тестових завдань. Розв'язання завдання має бути правильним, логічно обґрунтованим, демонструвати знання теоретичного матеріалу, вміння самостійної навчально-пізнавальної діяльності. Проте в роботі може бути допущено декілька несуттєвих помилок.

151-124 балів виставляється за знання, продемонстровані в неповному обсязі. Вони, як правило, носять фрагментарний характер. Теоретичні і фактичні знання відтворюються репродуктивно, без глибокого осмислення, аналізу, порівняння, узагальнення. Відчувається, що абітурієнт неповною мірою обізнаний з літературними джерелами з навчальної дисципліни і не може дати достатньої критичної оцінки.

123-100 балів виставляється за неправильну або неповну відповідь, яка свідчить про неусвідомленість і нерозуміння поставленого завдання. Літературу з навчальної дисципліни та його понятійно-категоріальний апарат абітурієнт зовсім не знає. Відповідь засвідчує, що програмовим матеріалом абітурієнт не володіє.

За результатами виконаних завдань набрані бали прирівнюються до відповідних оцінок: 200-177 - "відмінно", 176-152 - "добре", 151-124 -"задовільно", 123-100 - "незадовільно".


Голова атестаційної комісії проф. Ліпич Л. Г.

Відповідальний секретар доц. Федосов С. А.

Схожі:

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Лесі Українки за результатами вступного випробування відповідно до "Правил прийому до Східноєвропейського національного університету...
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Лесі Українки за результатами вступного випробування відповідно до "Правил прийому до Східноєвропейського національного університету...
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноєвропейський національний університет імені лесі українки затверджено
Програма комплексних завдань розрахована на випускників, які проходять вступні випробування у сну імені Лесі Українки за освітньо-кваліфікаційним...
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України східноєвропейський національний університет імені лесі українки затверджено Ректор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
«Міжнародні економічні відносини», відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Програму вступного випробування у формі...
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Лесі Українки у 2013 р складається з трьох розділів. Перший з них містить перелік основних математичних понять і фактів, якими повинен...
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України східноєвропейський національний університет імені лесі українки затверджено
Лесі Українки. Програма містить у собі перелік питань до співбесіди (тематичний виклад основних положень та проблем сучасної теоретичної...
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України східноєвропейський національний університет імені лесі українки затверджено
Лесі Українки. Програма містить у собі перелік питань до співбесіди (тематичний виклад основних положень та проблем сучасної теоретичної...
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України східноєвропейський національний університет імені лесі українки затверджено Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
«Міжнародні економічні відносини». Дана програма охоплює основні питання фахової дисципліни «Міжнародні економічні відносини», відповідно...
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України cхідноєвропейський національний університет імені лесі українки
Програма вступного випробування з англійської мови призначена для абітурієнтів – вступників до Східноєвропейського національного...
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України східноєвропейський національний університет імені лесі українки
Особливості обліку товарних запасів та витрат обігу у торгівельних підприємствах
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки iconСхідноєвропейський національний університет імені лесі українки
Перший науковий ступінь бакалавра в галузі англійської мови та літератури присвоюється спеціалісту, що закінчив чотирьохрічний курс...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи