Положення про науково-дослідну частину Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки icon

Положення про науково-дослідну частину Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
Скачати 68.47 Kb.
НазваПоложення про науково-дослідну частину Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
Дата24.06.2013
Розмір68.47 Kb.
ТипПоложення


ПОЛОЖЕННЯ

про науково-дослідну частину

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки


1. Науково-дослідну частину Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки створено з метою координації наукової діяльності та науково-методичного забезпечення університету.


2. Науково-дослідна частина Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки є структурним підрозділом університету, який безпосередньо підпорядковується проректору з наукової роботи, підзвітний та підконтрольний ректору університету.


3. Науково-дослідна частина здійснює свою діяльність відповідно до Законів України “Про освіту”,“Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про вищу освіту”, Статуту Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Положення про наукову діяльність, даного Положення та інших нормативно-правових актів України у галузі освіти і науки. З питань організації та методики ведення наукової роботи науково-дослідна частина керується рекомендаціями Міністерства освіти і науки України.

4. Основними завданнями науково-дослідної частини є:

- реалізація в університеті державної політики в галузі науки, організація і здійснення наукової роботи;

- координація наукової роботи в інститутах, на факультетах в окремих підрозділах та здійснення контролю за їхньою діяльністю.


5. Науково-дослідна частини відповідно до покладених на неї завдань:

Організовує:

- своєчасний конкурсний відбір проектів наукових досліджень і розробок, що фінансуються за рахунок видатків загального фонду бюджетного фінансування, здійснює організаційне забезпечення їхньої реалізації та організовує своєчасне звітування про їхнє виконання;

- збір та узагальнення планів науково-дослідних робіт і звітів структурних підрозділів університету з наукової діяльності;

- університетські конкурси з наукової роботи;

- участь студентів університету у Всеукраїнських студентських олімпіадах і конкурсах наукових робіт та звітує про це Науково-методичному центру вищої освіти МОН України;

- збір та узагальнення матеріалів для підготовки і подання зведених планів наукових заходів (конференції, симпозіуми, круглі столи та ін.) та звітування перед МОН України;

- здійснення патентно-ліцензійної роботи в університеті;

- облік зберігання законодавчих та інших нормативних актів з питань наукової діяльності, підтримує їх у контрольному стані, з використанням сучасних технічних засобів здійснює їх кодифікацію і систематизацію; в необхідних випадках доводить до структурних підрозділів університету інформацію про зміни в нормативних актах і нові акти, рекомендації Міністерства освіти і науки України.


Готує:

- тематичні плани і звіт про наукову діяльність університету до Міністерства освіти і науки України;

- матеріали квартальних та річних статистичних звітів 1-наука, 3-наука, 7-наука;

- матеріали і ухвали з питань наукової діяльності на засідання ректорату та Вчену раду університету;

- проекти наказів та розпорядження з питань наукової діяльності;

- спільно з Радою молодих вчених і спеціалістів необхідні матеріали для конкурсного відбору кандидатів на здобуття стипендій Кабінету Міністрів України, а також для представлення викладачів та студентів університету до заохочення та нагород з питань наукової діяльності.


Координує:

- діяльність Ради молодих вчених і спеціалістів університету та діяльність Наукового товариства аспірантів і студентів університету;

- створення та поновлення комп’ютерної бази даних з науково-дослідної діяльності університету;

- роботу з підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу університету.

Здійснює поточне листування з Міністерством освіти і науки України, установами, організаціями, іншими структурами.

Інформує кафедри про наукові заходи, що проводяться іншими навчальними і науковими закладами.

Збирає матеріали щодо підготовки інформаційних матеріалів, збірників, матеріали для формування викладацької і студентської звітних конференцій.


Веде облік:

- основної науково-дослідної діяльності кафедр та інших наукових структурних підрозділів університету;

- захищених дисертацій у спеціалізованих вчених радах університету;

- документації експертної комісії про можливість опублікування матеріалу в пресі та інших засобах масової інформації.

Надає методичну допомогу з питань організації науково-дослідної роботи структурних підрозділів університету.

Забезпечує правильне застосування норм законодавства про освіту і науку спільно з юридичним відділом університету.

Узагальнює практику застосування законодавства України про освіту і науку разом з відповідними структурними підрозділами.


6. Науково-дослідна частина має право:

- одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також від підприємств, установ та організацій інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

- за дорученням ректора університету утворювати координаційні комісії, експертні та робочі групи для науково-організаційного супроводу виконання державних програм і проектів, залучати (з укладенням контрактів, договорів) спеціалістів до роботи в цих комісіях (групах), а також для надання консультацій, проведення аналізу стану і складання прогнозів розвитку наукового і науково-технічного потенціалу області, міста;

- організовувати випуск видань інформаційного та науково-методичного характеру;

- залучати працівників інших структурних підрозділів університету (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до її компетенції;

- встановлювати прямі зв'язки з навчальними закладами і науковими установами України, зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо;

- організовувати і проводити в установленому порядку конференції, семінари, наради тощо з питань, що належать до його компетенції.


7. Науково-дослідна частина університету очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади ректор університету за погодженням з проректором з наукової роботи.

7.1 Начальник науково-дослідної частини може мати заступника, якого призначає на посаду та звільняє з посади ректор університету за погодженням з проректором з наукової роботи. Заступник призначається з числа працівників науково-дослідної частини.

7.2. Начальник науково-дослідної частини повинен мати повну вищу освіту і стаж науково-педагогічної роботи не менш як три роки.

7.3 Структура науково-дослідної частини і чисельність її працівників затверджується ректором університету.


8. Начальник науково-дослідної частини:

- спрямовує і координує діяльність наукових підрозділів університету з питань, що належать до його відання;

- особисто відповідає за виконання покладених на частину завдань з реалізації державної політики у сфері науки;

- погоджує положення про наукові структурні підрозділи університету і посадові обов'язки працівників частини;

- подає на затвердження ректору, проректору з наукової роботи кошториси доходів і видатків та штатний розпис частини в межах граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

- розподіляє обов'язки між працівниками, заступниками та керівниками структурних наукових підрозділів університету;

- одержує у встановленому порядку від посадових осіб університету їх структурних підрозділів документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

- за погодженням із керівниками відповідних структурних підрозділів університету залучає їх працівників для підготовки проектів нормативних актів та інших документів, а також для розробки та реалізації заходів, що проводяться науково-дослідною частиною згідно з виконуваними нею функціями;

- бере участь у нарадах, семінарах, конференціях, які проводяться в університеті та інших установах, у разі розгляду на них питань, що стосуються наукової діяльності;

- інформує ректора, проректора з наукової роботи університету у разі покладення на науково-дослідну частину роботи, що не належить до функцій частини чи виходить за її межі, а також у випадках, коли відповідні підрозділи або посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення порушених питань;

- забезпечує здійснення та реалізацію наукової діяльності в університеті в межах своїх обов’язків та повноважень, делегованих проректором з наукової роботи;

- координує роботу працівників науково-дослідної частини університету;

- забезпечує координацію та взаємодію науково-дослідної частини з іншими структурними підрозділами університету;

- контролює виконання постанов, наказів і розпоряджень та інших правових документів з питань наукової діяльності працівниками науково-дослідної частини університету.


9. До науково-дослідної частини університету входять наступні

навчально-наукові підрозділи:

- ботанічний сад,

- наукова бібліотека,

- навчально-науковий відділ,

- рада молодих вчених і спеціалістів,

- наукове товариство аспірантів і студентів

науково-дослідні підрозділи:

- науково-дослідний Інститут Лесі Українки;

- навчально-наукові та науково-дослідні лабораторії;

- наукові гуртки і проблемні групи;

- наукові групи кафедр.

10. Науково-дослідна частина університету не є юридичною особою, не має самостійного балансу, рахунків в установах Державного казначейства, не має печатки із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Схожі:

Положення про науково-дослідну частину Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки iconПоложення про звання «Почесний доктор Нonoris causa Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки»
Вропейського національного університету імені Лесі Українки присвоюється визначним ученим, державним і громадським діячам, видатним...
Положення про науково-дослідну частину Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки iconПоложення про звання «Почесний професор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки»
Звання почесного професора Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки присвоюється видатним ученим, державним...
Положення про науково-дослідну частину Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки icon«Затверджую» Голова приймальнї комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки І. Я. Коцан 2013р. Програма вступного випробування
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки І. Я. Коцан
Положення про науково-дослідну частину Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки iconІнформація про наукову та науково-технічну діяльність Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки у 2012 році
Волинський державний університет імені Лесі Українки. Ураховуючи визначний внесок навчального закладу в розвиток національної освіти...
Положення про науково-дослідну частину Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Лесі Українки за результатами вступного випробування відповідно до "Правил прийому до Східноєвропейського національного університету...
Положення про науково-дослідну частину Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Лесі Українки за результатами вступного випробування відповідно до "Правил прийому до Східноєвропейського національного університету...
Положення про науково-дослідну частину Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України cхідноєвропейський національний університет імені лесі українки
Програма вступного випробування з англійської мови призначена для абітурієнтів – вступників до Східноєвропейського національного...
Положення про науково-дослідну частину Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки iconЗатверджую” Проректор з наукової роботи Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
Проректор з наукової роботи Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
Положення про науково-дослідну частину Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки iconЗатверджую” Проректор з наукової роботи Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
Проректор з наукової роботи Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
Положення про науково-дослідну частину Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Cхідноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки на факультет романо-германської філології за спеціальністю "Мова...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи