Національна академія правових наук україни науково-дослідний інститут інтелектуальної власності міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни черкаський національний університет імені богдана хмельницького icon

Національна академія правових наук україни науково-дослідний інститут інтелектуальної власності міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни черкаський національний університет імені богдана хмельницького
Скачати 52.59 Kb.
НазваНаціональна академія правових наук україни науково-дослідний інститут інтелектуальної власності міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни черкаський національний університет імені богдана хмельницького
Дата24.10.2012
Розмір52.59 Kb.
ТипДокументи


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО


Шановні колеги !

Запрошуємо Вас до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції „Інтелектуальна власність: погляд з XXI століття", яка відбудеться 29 - 30 вересня 2011 р. на базі Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (м. Черкаси,
бульв. Шевченка, 81) .....

Планується робота за такими напрямками:

 • Методологічні та істерико-правові аспекти інтелектуальної власності;

 • Теоретичні засади права інтелектуальної власності;

 • Набуття прав інтелектуальної власності;

 • Захист прав інтелектуальної власності: вітчизняний та світовий досвід;

 • Реалізація прав інтелектуальної власності;

 • Інтелектуальна власність як економічна категорія;

 • Державне регулювання сфери інтелектуальної власності в Україні та світі;

^ Підготовка фахівців у сфері інтелектуальної власності.
Матеріали конференції будуть опубліковані в збірнику матеріалів конференції.

Собівартість публікації - 30 грн. за одну повну/неповну сторінку тексту.

Кошти вносяться у будь-якому відділенні „Приватбанку" на картковий рахунок 4405 8850 1661 3314. Під час внесення готівки платники мають обов'язково зазначити термін дії рахунку -до 07/13 та прізвище учасника конференції, за публікацію якого внесено платіж. Також слід зазначити призначення платежу: оргвнесок. Без ПДВ.

Статті (обсягом 6-8 стор.), електронні варіанти статей на електронних носіях (диски), квитанцію про оплату та підтвердження Вашої участі в роботі просимо надсилати до 30 червня 2011 р. на адресу:

^ Корновенку С. В., бульв. Шевченка, 81, к. 524, Черкаський національний університет ім.Б.Хмельницького, м. Черкаси, 18031.

Електронні версії статей, інформацію про автора також слід надсилати на Інтернет-адресу: intel_cnu_2011@ukr.net

Учасник конференції при реєстрації сплачує оргвнесок - 200 грн. Для учасників конференції планується проведення культурно-освітньої програми та екскурсійної подорожі видатним місцями Черкащини.

Організаційний комітет планує видати збірку матеріалів до початку конференції і вручити її авторам. Учасники конференції, які не зможуть особисто взяти участь у її роботі, отримають збірник після проведення конференції. Пересилання збірника буде здійснюватися за кошти автора статті. Телефони для довідок:

067-709-05-28 — заступник голови оргкомітету конференції — Корновенко Сергій Валерійович. 067-478-97-24 - відповідальний секретар конференції - Волошкевич Геннадій Андрійович


^ ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ І ТЕХНІЧНОГО ОФОРМЛЕННЯ ПУБЛІКАЦІЇ


1. структура публікації:

Згідно з Постановою ВАК України № 7-05/1 від 15.01.2003 р. «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України», статті повинні містити наступні елементи: постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які опирається у своїй роботі автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується дослідження; формулювання цілей (постановка завдання); виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямку.

2. електронне оформлення статті:

 • Рукописи подаються українською мовою, відповідно до вимог ВАК України.

 • Обсяг статті не повинен перевищувати 6-8 сторінок друкованого тексту за параметрами, які наведені нижче:

 • формат аркуша - А4; шрифт – Times New Roman; кегль - 14; міжрядковий інтервал - 1,5;

 • береги/поля: верхнє, нижнє, праве -1,5 см, ліве - 3 см;

 • нумерація сторінок (обов'язково) в правому верхньому куті з 2 сторінки;

 • стаття подається в електронній версії на електронну адресу (е-mail) та СD-R (СD-RW) диску у текстовому редакторі ^ Microsoft Word (будь-яка версія, без розширення *.*rtf)\ диск має бути перевірений на відсутність вірусів і пошкоджень (!); назва файлу тільки латинськими літерами, бажано прізвище автора (напр., Iwanow_Kyiv); прослідкуйте, щоб на диску, що надходить до редакції, не було зайвих файлів;

 • публікація розпочинається з ініціалів і прізвища автора (саме у такому порядку), які друкуються прописними жирними літерами у правому верхньому куті (функція Сtrl+J);

 • через інтервал жирним шрифтом, ВЕЛИКИМИ КАПІТЕЛЯМИ (крім скорочень), подається назва публікації. Лише через інтервал після назви, з абзацу починається основний текст статті, котрий форматується винятково по ширині (функція СІгІ+І);

 • абзацний відступ — 10 мм (ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати табуляцію [клавіша «ТаЬ»] і ручні переноси слів; клавішу «Епіег» натискати лише в кінці абзацу);

 • посилання в тексті подаються в квадратних дужках (ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ робити автоматичні кінцеві та підрядкові зноски); перша цифра вказує номер за переліком посилань, що даються у порядку їх появи в тексті; після коми через інтервал друкується номер сторінки цитованого джерела або аркушу архівних справ (наприклад [1, 234].) і тільки після закритої квадратної дужки ставиться розділовий знак; в дужках не можна ставити скорочення «с.», «арк.» і т. ін., а також виділяти цифри жирним шрифтом;

 • перелік цитованої в статті літератури подається наприкінці тексту публікації виключно в порядку появи посилань. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ за іншим номером повторно посилатися на джерело, яке вже згадувалося, а також позначати посилання в переліку літератури словами «там само», «там же». Перелік повинен подаватися обов'язково у вигляді електронного нумерованого списку (вікно «Формат»—«Список»—«Нумерований»);

 • звертайте особливу увагу на правильність оформлення списку використаної літератури (напр., посилання на статті мають такий вигляд: 1. Автор І. Назва статті (в кінці ніяких крапок за виключенням скорочень) // Дві скісні риски через інтервали. - 2004. - № 8.; 2. відповідальність за достовірність і правильність прізвищ, назв і вихідних даних посилань лежить на авторах; всі таблиці, подані в тексті статті, мають бути обоє 'язково зроблені окремими файлами (кожна) у форматі Microsoft Ecxele й розміщені на тій же дискеті;

 • до публікації автор додає короткі відомості про себе (роздруковані на окремому аркуші, а також подані окремим файлом на дискеті [назва файлу має містити прізвище автора і тип матеріалу, напр.:Iwanow_Author]); у відомостях про себе автор подає: прізвище, ім'я, по-батькові (все повністю), науковий ступінь, вчене звання, посада, установа, робоча та домашня адреси, контактні телефони, е-таіl; відповідальність за подання, повноту і правильність інформації про себе несе безпосередньо автор статті;

 • редакційна колегія залишає за собою право відбору матеріалів до друку. Не вичитані, неохайно оформлені, не витримані щодо вимог до публікації, отримані після вказаного терміну матеріали не розглядатимуться і опубліковані не будуть.

 • Цілковите дотримання вимог до публікацій, з огляду на досить значну кількість дописувачів, лише прискорить видання матеріалів.

ОРГКОМІТЕТ


Схожі:

Національна академія правових наук україни науково-дослідний інститут інтелектуальної власності міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни черкаський національний університет імені богдана хмельницького iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького погоджено
Національна академія правових наук україни науково-дослідний інститут інтелектуальної власності міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни черкаський національний університет імені богдана хмельницького iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» ромащенко катерина миколаївна
Роботу виконано на кафедрі економічної теорії та міжнародної економіки Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького...
Національна академія правових наук україни науково-дослідний інститут інтелектуальної власності міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни черкаський національний університет імені богдана хмельницького iconЧеркаський національний університет імені Богдана Хмельницького Білоруський державний університет інформаційне повідомлення п’ята міжнародна наукова конференція «Соціально-економічні наслідки ринкових перетворень у постсоціалістичних країнах»
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького та Білоруський державний університет 21-23 вересня 2011 року на базі...
Національна академія правових наук україни науково-дослідний інститут інтелектуальної власності міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни черкаський національний університет імені богдана хмельницького iconНаціональний університет державної податкової служби україни яковчук михайло Юрійович
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, доцент кафедри публічного права
Національна академія правових наук україни науково-дослідний інститут інтелектуальної власності міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни черкаський національний університет імені богдана хмельницького iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національна академія наук України Академія наук прикладної радіоелектроніки Національний університет «Львівська політехніка» Львівський Національний університет ім.
Комп'ютерне моделювання та програмне забезпечення інформаційних систем І технологій (кмпз”2013)
Національна академія правових наук україни науково-дослідний інститут інтелектуальної власності міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни черкаський національний університет імені богдана хмельницького iconЧеркаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Національна академія правових наук україни науково-дослідний інститут інтелектуальної власності міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни черкаський національний університет імені богдана хмельницького iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національна академія педагогічних наук України Відділення психології, вікової фізіології та дефектології Інститут психології імені Г.
Тернопіль відбудеться ІІ міжнародна науково-практична конференція «Проблеми девіантної поведінки: історія, теорія, практика»
Національна академія правових наук україни науково-дослідний інститут інтелектуальної власності міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни черкаський національний університет імені богдана хмельницького iconПерше інформаційне повідомлення міністерство освіти І науки України Національний університет кораблебудування Міністерство промислової політики України Національна Академія наук України Академія наук суднобудування України Міжнародна академія морських наук,
Перша Міжнародна науково-технічна конференція «Інновації в суднобудуванні та океанотехніці»
Національна академія правових наук україни науково-дослідний інститут інтелектуальної власності міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни черкаський національний університет імені богдана хмельницького iconЧеркаський національний університет імені богдана хмельницького психологічний факультет

Національна академія правових наук україни науково-дослідний інститут інтелектуальної власності міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни черкаський національний університет імені богдана хмельницького iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна академія педагогічних наук україни національний університет «києво-могилянська академія» національний
Сучасний освітній менеджмент: економічні, організаційні та психологічні засоби реалізації в Україні, Європі та світі
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи