Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Управління проектами (управління it – проектами)» icon

Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Управління проектами (управління it – проектами)»
Скачати 74.12 Kb.
НазваПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Управління проектами (управління it – проектами)»
Дата18.11.2012
Розмір74.12 Kb.
ТипДокументи


Перелік дисциплін, які виносяться

для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра

зі спеціальності «Управління проектами (управління IT – проектами)»


Основи інформаційних технологій

Організація баз даних та знань

Теорія прийняття рішень

Системний аналіз

Комп’ютерні мережі


Програми дисциплін


Основи інформаційних технологій


Поняття інформації та комп’ютера

Поняття інформації. Принципи роботи з інформацією. Персональний комп’ютер. Характеристики та можливості. Комп’ютерні мережі. Типи та властивості.

Операційні системи

Основи операційних систем. Різновидності операційних систем. Операційна система Windows. Загальний огляд. Організація роботи з елементами ОС. Стандартні програми. Встановлення та видалення програмного забезпечення. Налаштування ОС Windows.

Текстовий редактор Word

Основи роботи в середовищі Microsoft Office. Текстовий процесор Word. Загальні поняття. Редагування та форматування тексту. Робота з графікою. Додаткові можливості.

Електронні таблиці

Редактор електронних таблиць Excel. Призначення та можливості. Робота з формулами. Побудова графіків. Використання можливостей бази даних.

Електронні презентації

Загальні поняття презентацій. Редактор презентацій PowerPoint. Принципи побудови презентацій. Використання майстра. Оформлення слайдів. Використання зовнішніх об’єктів. Використання анімації. Додаткові можливості.

Інтернет та комунікація

Поняття мереж та Інтернету. Використання Internet Explorer. Робота з електронною поштою. Outlook Express.


Література

1. Басюк Т.М. Основи інформаційних технологій : навч. посіб. /

Т.М. Басюк, Н.О. Думанський, О.В. Пасічник. – Львів: Новий світ-2000, 2010. – 390 с.

2. Басюк Т.М. Основи інформаційних технологій / Т.М. Басюк. – Львів : Сузір’я, 2009. – 160 с.

3. Борн Г. Windows XP / Г. Борн. – М. : НТ Пресс, 2008. – 624 с.


Організація баз даних та знань


Основи комп’ютерного опрацювання даних

Інформаційні системи та інформаційні технології. Інформація і дані.

Моделі баз даних

Архітектура баз даних. Фізичні моделі даних. Концептуальна модель бази даних. Метод «сутність – зв’язок». Даталогічна концептуальна модель бази даних. Логічні одиниці даних. Логічні моделі баз даних. Види логічних моделей даних.

Основи реляційних баз даних

Реляційна модель бази даних. Проектування реляційних баз даних. Функціональні залежності в реляційних базах даних. Ключі у відношеннях реляційних баз даних. Нормалізація відношень. Подальша нормалізація відношень. Нормальні форми вищих порядків.

Реляційна алгебра. Операції над відношеннями

Поняття реляційної алгебри. Теоретико-множинні операції. Спеціальні реляційні операції. Операції над станами відношень. Реляційна алгебра. Операції над схемами відношень.

Реляційні числення

Реляційне числення зі змінними-кортежами. Відповідність формул реляційного числення зі змінними-кортежами та операцій реляційної алгебри. Реляційне числення зі змінними на доменах.


Література

1. Берко А.Ю. Системи баз даних та знань : Кн. 1 : Організація баз даних та знань : навч. посіб. / А.Ю. Берко, О.М. Верес. – Львів, Магнолія-2006, 2008. – 454 с.

2. Берко А.Ю. Теоретичні основи баз даних : конспект лекцій для студентів Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій / А.Ю. Берко, О.М. Верес. – Львів : вид-во НУ «Львівська політехніка», 2007. – 190 с.

3. Пасічник В. В. Організація баз даних та знань / В.В. Пасічник,

В.А. Резніченко. – К. : вид. група BHV, 2006. – 384 с.


Теорія прийняття рішень


Загальні аспекти прийняття рішень

Послідовність та зміст основних етапів процесу прийняття рішень. Структура задачі та види моделей прийняття рішень.

Бінарні відношення

Способи перетворення та дії над бінарними відношеннями. Властивості та основні типи бінарних відношень. Агрегування відношень. Поняття фактор-відношення. Структури «домінування – байдужість».

Функції та механізми вибору

Подання переваг децидента за допомогою функцій вибору. Поняття механізму вибору. Основні задачі дослідження та використання механізмів вибору.

Метризовані відношення та експертні оцінювання

Основні види шкал вимірювання. Поняття та основні види метризованих відношень. Міри близькості на бінарних відношеннях.

Методи розв’язання багатокритерійних задач прийняття рішень

Багатокритерійність. Поняття множини Парето – оптимальних розв’язків. Умови оптимальності за Парето. Принципи прийняття раціональних рішень в багатокритерійних задачах. Методи глобального критерію. Методи переведення критеріїв в обмеження та послідовних поступок. Методи ELECTRE. Діалогові методи.

Узгодження переваг та механізми багатоособового прийняття рішень

Проблема агрегації переваг в багатоособовому прийнятті рішень. Основні методи узгодження групових переваг. Вибір кращої більшістю голосів. Принцип Кондорсе. Принцип Борда. Принцип Парето. Побудова медіани Кемені.


Література

1. Катренко А.В. Теорія прийняття рішень: підруч. для вищих навч. закл. / А.В. Катренко, В.В. Пасічник, В.П. Пасько. – К. : BHV, 2009. – 448 с.

2. Катренко А.В. Дослідження операцій : підруч. з грифом МОН /

А.В. Катренко. – 3-є вид., виправ. і доп. – Львів : Магнолія-2006, 2009. – 352 с.

    3. Катренко А. В. Системний аналіз: підруч. з грифом МОН /

    А.В. Катренко. – Львів : Магнолія-2006, 2009. – 352 с.Системний аналіз


Вступ до проблематики системного аналізу об’єктів та процесів комп’ютеризації

Розвиток системних уявлень та необхідність виникнення системного підходу. Історія розвитку системних уявлень. Основні напрямки системних досліджень. Передумови та необхідність виникнення системного підходу. Предмет системного аналізу.

Основні поняття системного аналізу. Принципи системного підходу. Поняття системи, навколишнього середовища, мети. Декомпозиція. Поняття елементу, функції, структури. Види потоків в системах.

Класифікація та властивості систем. Класифікація систем за призначенням, взаємодією з зовнішнім середовищем, походженням, видом елементів, способом організації. Складні та великі системи. Способи керування системами та реалізація ними своїх функцій.

Системний аналіз та моделювання

Система та модель. Наукове пізнання та моделювання. Модель. Зв’язок між системою та моделлю. Ізо- та гомоморфізм. Функції моделей систем. Класифікація моделей систем.

Системно-методологічні аспекти моделювання: дослідження систем за допомогою аксіоматичного підходу. Метод «чорної скрині». Проблеми оптимізації в системному аналізі та моделюванні. Імітаційні моделі.

Аналіз та синтез в системних дослідженнях: аналітичний та синтетичний підходи до дослідження складних систем. Повнота моделі. Декомпозиція та агрегування. Види агрегатів, що використовуються в системному аналізі. Системні особливості моделей інформаційних систем та систем прийняття рішень.

Методології системного аналізу

Особливості методологій системного аналізу: послідовність методологія–метод–нотація–засіб. Етапи системного розв’язання проблем. Послідовність етапів і робіт системного аналізу. Методологія системного дослідження, орієнтована на дослідження існуючих систем та виявлення проблем.

Методи системного аналізу

Методи дерева цілей, функціонального аналізу та формування експертних висновків. Метод дерева цілей. Метод Дельфі. Функціонально-вартісний аналіз та споріднені методи. Огляд технологій розроблення нових й аналізу розроблених виробів і процесів. Функціонально-вартісної аналіз. Технологія аналізу можливості виникнення і впливу дефектів на споживача (FMEA). Функціонально-фізичний аналіз. Метод розгортання функцій якості QFD. Використання CASE-засобів в функціонально-вартісному аналізі. Інші методи системного аналізу.

Методи комбінаторно-морфологічного аналізу і синтезу. Особливості реалізацій морфологічного підходу. Отримання та систематизація інформації для аналізу і синтезу систем. Побудова морфологічних таблиць. Основи синтезу раціональних систем. Морфологічні методи синтезу раціональних варіантів систем.

Аналіз процесів функціонування систем. Аналіз систем за допомогою когнітивних карт. Таблиці рішень. Визначення мережі Петрі. Виконання мереж Петрі. Моделювання одночасності та конфліктів засобами мереж Петрі. Узагальнення мереж Петрі.

Отримання експертної інформації для системного аналізу

Проблеми та методи отримання інформації від експертів: Труднощі та психологічні особливості отримання інформації від експертів. Особливості лінгвістичного та гносеологічного аспекту спілкування з експертом. Класифікація методів видобування знань. Особливості пасивних та активних методів видобування знань. Групові методи видобування знань. Ігри з експертом та текстологічні методи видобування знань.

Застосування методологій системного аналізу під час створення інформаційних систем

Класичні підходи до проектування інформаційних систем. Поняття системного проектування. Класичні схеми проектування інформаційних систем. Вдосконалення класичних схем проектування. Методологія швидкого розроблення застосувань (RAD). Інструментарій класичних схем проектування.

Системні методології та проектування інформаційних систем. Передумови змін в методах проектування. Перспективи розвитку системних методів проектування.


Література

1. Катренко А.В. Системний аналіз об’єктів та процесів комп’ютеризації : підруч. з грифом МОН / А.В. Катренко. – Львів : Новий світ-2000, 2003. – 424 с.

2. Катренко А.В. Системний аналіз: підруч. з грифом МОН /

А.В. Катренко. – Львів : Магнолія-2006, 2009. – 352 с.

3. Згуровський М.З. Основи системного аналізу / М.З. Згуровський, Н.Д. Панкратова. – К. : BHV, 2007. – 540 с.


Комп’ютерні мережі


Головні архітектурні принципи побудови комп’ютерних мереж

Історія розвитку комп’ютерних мереж. Класифікація мережних вирішень. Стандартизація у комп’ютерних мережах. Організації, що займаються стандартизацією. Еталонна модель взаємозв’язку відкритих систем. Методи комутації.

Середовища передавання, коди та сигнали комп’ютерних мереж

Параметри середовищ передавання та їх порівняння. Коаксіальні кабелі. Волоконно-оптичні кабелі. Скручена пара як середовище передавання даних у комп’ютерних мережах. Стандарт EIA-568-AB, ISO/IEC 11801. Параметри скрученої пари. Канал передавання даних. Модуляція. Кодування.

Базові протоколи комп’ютерних мереж

Функції протоколів фізичного та канального рівнів. Протоколи керування доступом. Протокол HDLC. Протоколи мережного та транспортного рівнів. Методи маршрутизації.

Протокольний стек TCP/IP

Структура мережі TCP/IP та базові принципі її роботи. Адресація у мережі. Головні протоколи мережі.IPv.4. Протокол IPv6. Служба DNS. Маршрутизація у мережах IP. Трансляція мережних адрес (NAT).

Об’єднання мереж та мережні вирішення

Засоби об’єднання мереж. Багаторівнева комутація. Кабельні системи комп’ютерних мереж. Структури мережних вирішень.

Мережні технології

Шини введення-виведення PCI, PCI-e. Інтерфейсні технології. Технологія передавання SCSI. Локальні мережі. Архітектура, різновиди та порядок роботи мереж Ethernet. Безпровідні мережі. Глобальні мережі.


Література

1. Буров Є.В. Комп’ютерні мережі / Є.В. Буров. – Львів : БаК, 1999. – 468 с.

2. Буров Є.В. Комп’ютерні мережі / Є.В. Буров. – 2-е вид., випр. і доповн. – Львів : БаК, 2003. – 584 с.

3. Буров Є.В. Комп’ютерні мережі : підруч. з грифом МОН /

Є.В. Буров. – Львів: Магнолія Плюс, 2006. – 264 с.Схожі:

Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Управління проектами (управління it – проектами)» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Адміністративний менеджмент»
...
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Управління проектами (управління it – проектами)» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Адміністративний менеджмент»
...
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Управління проектами (управління it – проектами)» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Управління фінансово-економічною безпекою»
Глинський Я. М. Практикум з інформатики. Вид 12, доп. – Львів, спд глинський, 2010 – 304 с
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Управління проектами (управління it – проектами)» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Промислове і цивільне будівництво»
move to 0-21563264
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Управління проектами (управління it – проектами)» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Міське будівництво та господарство»
move to 0-21563265
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Управління проектами (управління it – проектами)» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Автомобільні дороги і аеродроми»
move to 0-21563267
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Управління проектами (управління it – проектами)» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Мости і транспортні тунелі»
move to 0-21563268
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Управління проектами (управління it – проектами)» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів»
move to 0-21563266
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Управління проектами (управління it – проектами)» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика»
Фізичні процеси, властивості і характеристики електронно-діркового переходу. Перехід метал  напівпровідник. Вольт-амперна характеристика...
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Управління проектами (управління it – проектами)» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика»
Фізичні процеси, властивості І характеристики електронно-діркового переходу. Перехід метал  напівпровідник. Вольт-амперна характеристика...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи