Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика» icon

Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика»
Скачати 113.02 Kb.
НазваПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика»
Дата18.11.2012
Розмір113.02 Kb.
ТипДокументи

Перелік дисциплін, які виносяться

для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика»


Електроніка та мікросхемотехніка

Теорія інформації

Елементи дискретних пристроїв автоматики

Теорія автоматичного керування

Мікропроцесорні пристрої

Прикладний аналіз даних


Програми дисциплін


Електроніка та мікросхемотехніка


Елементи електронних пристроїв

Фізичні процеси, властивості і характеристики електронно-діркового переходу. Перехід метал  напівпровідник. Вольт-амперна характеристика ідеального електронно-діркового переходу.

НП діоди, їх класифікація. Вольт-амперна характеристика реального НП діода. Ємності, температурні властивості, робочий режим НП діода.

Випрямні НП діоди: паралельне і послідовне ввімкнення діодів, технологія виготовлення, характеристики і параметри. Порівняльна характеристика германієвих і кремнієвих діодів. Кремнієві стабілітрони і варикапи.

Високочастотні та імпульсні НП діоди: їх будова, характеристики, параметри. Мезадіоди, діоди Шоткі, їх характеристики і параметри, особливості застосування.

Біполярні транзистори: будова, фізичні основи роботи. Режими роботи транзистора. Основні схеми ввімкнення, параметри, характеристики, схеми заміщення. Залежність параметрів і характеристик транзистора від режиму роботи і температури. Частотні властивості транзистора. Польові транзистори: фізичні процеси, характеристики і параметри польових транзисторів з n-p-переходом. Будова, принцип роботи, характеристики і параметри польових транзисторів з ізольованим затвором. Схема заміщення, умовне позначення і застосування польових транзисторів.

Спеціальні НП прилади. Тиристори, тунельні діоди, діоди Ганна, одноперехідний транзистор, напівпровідникові резистори, тензоелектричні і термоелектричні НП прилади.

Оптоелектронні прилади: загальні відомості, фоторезистори, фотодіоди, фотоелементи, фототранзистори, фототиристори, світловипромінювальні діоди, оптрони, принцип їх побудови і роботи, характеристики і параметри, особливості застосування.

Електронні підсилювачі

Класифікація, основні характеристики, параметри і показники роботи електронних підсилювачів.

Зворотний зв’язок (ЗЗ) у підсилювачах.

Класи роботи. Способи подачі зміщення в підсилювальних каскадах. Температурна стабілізація режиму транзисторного підсилювального каскаду.

Динамічні параметри підсилювального каскаду в режимі малого сигналу. Побудова еквівалентних лінійних схем заміщення підсилювального каскаду для різних схем увімкнення транзистора.

Резистивні каскади підсилення для різних схем увімкнення транзистора. Аналіз основних динамічних параметрів каскадів. Частотні спотворення в підсилювальних каскадах на транзисторах.

Підсилювальні каскади на польових транзисторах з n-p-переходом. Вибір режиму за постійним струмом, аналіз основних динамічних параметрів.

Підсилювачі з трансформаторним зв’язком. Частотна характеристика, еквівалентна схема заміщення.

Каскади потужного підсилення. Вимоги, класифікація, застосування. Режими роботи підсилювальних елементів.

Однотактний і двотактний трансформаторні підсилювачі потужності на транзисторах.

Безтрансформаторні двотактні каскади потужного підсилення на транзисторах. Основні схеми, режими роботи, способи подання зміщення та обмеження струму вихідних транзисторів.

Підсилювачі постійного струму (ППС). Характеристики і параметри ППС. Дрейф вихідної напруги. ППС з безпосереднім зв’язком, погодження каскадів за постійним струмом, аналіз основних параметрів.

Диференціальний ППС. Принцип роботи, основні співвідношення. Схемотехніка інтегральних диференціальних каскадів ППС. ППС з перетворенням сигналу.

Операційні підсилювачі (ОП). Структурна схема ОП, основні параметри і характеристики ОП в інтегральному виконанні.

Схеми інвертувального і неінвертувального підсилювачів зі зворотним зв’язком на ОП. Схеми додавання і масштабування на ОП. Основні співвідношення, частотні характеристики, температурний дрейф вихідної напруги. Інтегратори і диференціатори на ОП. Основні співвідношення, частотні характеристики. Логарифмічні підсилювачі на ОП. Основні схеми, їх особливості.

Електронні генератори електричних коливань

Призначення і класифікація електронних генераторів. Загальні положення теорії автоколивань.

LC-автогенератори із самозбудженням. Схеми LC-автогенераторів з трансформаторним і автотрансформаторним зв’язками RC-автогенератори. Принцип побудови, основні схеми, способи стабілізації амплітуди вихідної напруги. Стабілізація частоти автогенераторів. Кварцові генератори.

Джерела живлення

Структурна схема джерела живлення, призначення основних вузлів. Класифікація схем випрямлячів. Принцип роботи та аналіз основних однофазних схем випрямлення.

Трифазна мостова схема випрямлення. Робота випрямляча на ємнісне навантаження.

Схеми випрямлячів з помноженням напруги.

Згладжувальні фільтри, застосування, основні параметри. Основні типи згладжувальних фільтрів з пасивними RLC-елементами.

Згладжувальні фільтри з активними елементами.

Параметричні і компенсаційні стабілізатори напруги. Типи компенсаційних стабілізаторів, порівняльна характеристика параметрів.

Компенсаційний стабілізатор постійної напруги послідовного типу на транзисторах. Регулювання вихідної напруги, способи підвищення коефіцієнта стабілізації, захист від перенавантаження за струмом.

Імпульсні стабілізатори постійної напруги.

Керовані випрямлячі. Принцип побудови, параметри, характеристики. Схема керованого випрямляча на тиристорах Транзисторні перетворювачі напруги.


Література

1. Скаржепа В.А., Луценко А.Н. Электроника и микросхемотехника. Ч.1: учебн. пособие. – К.: Вища школа, 1989.

2. Схемотехніка електронних систем: підручник у 3 кн. / В.І. Бойко, А.М. Гуржій, В.Я. Жуйков та ін. – 2-ге вид., допов. і переробл. – К.: Вища шк., 2004. – Кн. 1: Аналогова схемотехніка та імпульсні пристрої.

3. Руденко В.С. Основы промышленной электроники. – К.: Вища школа, 1985.


Теорія інформації


Математичні моделі детермінованих сигналів

Інформація та інформаційні системи. Предмет теорії інформації. Основні поняття та визначення. Кількість інформації та ентропія.

Квантування сигналів за часом. Квантування сигналів за рівнем. Похибки квантування.

Характеристика сигналу та каналу зв’язку. Швидкість передачі інформації та пропускна здатність каналу зв’язку.

Математичні моделі детермінованих сигналів. Узагальнений ряд Фур’є.

Частотне представлення детермінованих періодичних сигналів. Частотне представлення неперіодичних сигналів. Спектральна густина.

Основні перетворення спектрів сигналів (зсув сигналу в часі, зміна тривалості, інтегрування, диференціювання та перемноження сигналів)

Кореляційний аналіз детермінованих сигналів. Зв’язок між спектральними та кореляційними характеристиками сигналів

Модульовані сигнали. Спектри амплітудно-модульованих сигналів. Спектри сигналів у разі вузькосмугової та широкосмугової кутових модуляцій. Імпульсна модуляція. Особливості сигналів з ІМ. Спектри ІМ сигналів.

Інформаційні моделі сигналів

Прості цифрові коди. Складені коди. Рефлексні коди. Комбінаторне кодування (основні принципи).

Коди з виявленням помилок (з контролем за паритетом, з повторенням, інверсний, кореляційний, на одне сполучення). Коди з виявленням та виправленням помилок. Коди Хемінга.

Циклічні коди. Принципи побудови. Вибір твірного многочлена. Реалізація циклічних кодів з d = 3,4. Матричне представлення ЦК.

Коди БЧХ. Побудова, властивості, кодування та декодування. Ітеративні коди. Побудова, властивості, кодування та декодування. Рекурентні коди. Побудова, властивості, кодування та декодування. Оптимальне кодування. Коди Шеннона-Фано та Хафмена.

Оптимальний прийом та обробка інформації. Узгоджена фільтрація. Способи стиснення інформації в інформаційних системах.


Література

1. Волочій Б.Ю. Передавання сигналів в інформаційних системах. – Львів: вид-во НУ «Львівська політехніка», 2005.

2. Жураковський Ю.П., Полторак В.П. Теорія інформації та кодування: підручник. – К.: Вища школа, 2001.

3. Жураковський Ю.П., Гніліцький В.В. Теорія інформації та кодування в задачах. – Житомир, 2002.


Елементи дискретних пристроїв автоматики


Алгебра логіки

Параметри імпульсів і імпульсних послідовностей. Логічні функції і закони булевої алгебри. Методи мінімізації логічних функцій. Форми зображення логічних функцій.

Комбінаційні пристрої

Принципи логічного проектування комбінаційних пристроїв. Комбінаційні схеми для перетворення логічних сигналів. Шифратори. Мультиплексори.

Послідовнісні пристрої

Принципи логічного проектування послідовнісних пристроїв. Елементарні послідовнісні автомати (тригери). Синтез синхронних послідовнісних пристроїв. Тригерні системи і їх класифікація.

Лічильники імпульсів

Призначення та класифікація лічильників. Асинхронні і синхронні лічильники. Підсумовувальні, віднімальні і реверсивні лічильники. Синтез лічильників.

Логічні інтегральні схеми

Статичні режими ключа на біполярному транзисторі. Процеси включення і виключення біполярного транзисторного ключа зі спільним емітером. Ключі на МДН-транзисторах. Базові схеми логічних елементів різних серій.

Генератори і формувачі імпульсів

Формувачі прямокутних імпульсів на інтегральних схемах і елементах затримки. Мультивібратори на операційних підсилювачах і логічних елементах. Компаратори і обмежувачі імпульсів. Тригери Шмітта.


Література

1. Схемотехніка електронних схем: підручник у 3 кн. / В.І. Бойко, А.М.Гурджій, В.Я. Жуйков та ін. – 2-ге вид., допов. і переробл. – К.: Вища шк., 2004. – Кн. 1: Аналогова схемотехніка та цифрові пристрої; Кн. 2: Цифрова схемотехніка.

2.. Бабич М.П., Жуков І.А. Комп’ютерна схемотехніка: навч. посібник. – К.: К-Прес, 2004.


Теорія автоматичного керування


Класифікація систем автоматики

Класифікація СА за задавальним впливом.

Системи автоматичного керування

Класифікація САК. Принципи керування: а) за відхиленням; б) за збуренням; в) принцип комбінованого керування.

Системи прямого та непрямого керування. Закони керування та їх вплив на характеристики системи.

Дискретні САК: а) імпульсні САК; б) релейні САК. Одноконтурні, багатоконтурні, одномірні, багатомірні, лінійні та нелінійні САК.

Статика систем автоматичного керування

Статичні характеристики лінійних і нелінійних ланок та їх сполучень. Визначення статичних характеристик регуляторів по характеристиках об’єктів та систем керування.

Динаміка ланок і систем автоматичного керування

Побудова перехідних та імпульсних характеристик динамічних ланок і систем керування. Побудова АФХ, ЛАЧХ, і ФЧХ динамічних ланок та їх сполучень. Передаточні функції ланок і САК.

Стійкість систем автоматичного керування

Зв’язок стійкості з коренями характеристичного поліному. Теорема О.М. Ляпунова, алгебраїчні та частотні критерії стійкості. Алгебраїчні критерії стійкості Рауса і Гурвіца. Частотні критерії стійкості Михайлова і Найквіста. D-розбиття за одним та двома параметрами.

Якість лінійних систем автоматичного керування

Оцінка якості САК. Частотний критерій якості САК, зв‘язок частотних характеристик з перехідною функцією системи. Кореневі методи оцінки якості САК. Інтегральні критерії якості САК.

Синтез лінійних САК

Коректувальні пристрої. Синтез коректувальних пристроїв за кореневими годографами. Частотний метод синтезу САК.

Методи аналізу нелінійних систем автоматичного керування

Методи гармонійного балансу. Визначення амплітуди та частоти автоколивань. Аналіз динамічних властивостей системи в фазовому просторі.


Література

1. Гоголюк П.Ф., Гречин Т.М. Теорія автоматичного керування. – Львів: в-во НУ «Львівська політехніка», 2009.

2. Теорія автоматичного керування / Л.М. Артюшин, О.А. Машков, Б.В. Дурняк, М.С. Сівов. – Львів: в-во УАД, 2004.

3. Самотокін Б.Б. Курс лекцій з теорії автоматичного керування. – Житомир: ЖІТІ, 1997.


Мікропроцесорні пристрої


Основні поняття та визначення

Історія розвитку елементної бази електронної техніки та перспективи розвитку. Визначення мікропроцесора. Класифікація сучасних мікропроцесорів. Архітектурні особливості мікропроцесорів (суперскалярні, мультискалярні, RISC та CISC).

Основні параметри універсальних мікропроцесорів. Сигнальні мікропроцесори. Загальні відомості про мікроконтролери. Сімейства мікроконтролерів типу MCS-51/151/251. Області застосування мікропроцесорів.

Спрощена структура мікропроцесорного пристрою. Інтерфейс. Команди мікропроцесора, мнемонічна форма запису команд. Поняття про систему команд.

Архітектура 8- та 16-розрядних мікропроцесорів

Структура 8-розрядного мікропроцесора. Призначення основних елементів структури. Формати даних і команд. Основні види адресації до даних. Умовне позначення мікропроцесора і8080 на принципових схемах. Програмно-доступні елементи структури мікропроцесора. Система команд. Виконання команд. Командний цикл. Типи машинних циклів. Байт стану. Такт.

Варіанти мікропроцесорних структур систем з 3-шинною організацією. Основні та додаткові функції мікропроцесорного пристрою. Проектування адресної шини. Шина управління. Засоби запам’ятовування байту стану (КР580ИР82, КР580ВК28). Генератор тактових імпульсів і8224 (КР580ГФ24). Організація центрального процесора на МС серії і82 (КР580). Особливості Мікропроцесора і8085 (КМ1821ВМ85).

Архітектура 16-розрядних мікропроцесорів і8088/86. Умовне позначення, призначення виводів. Мікроконтролер МСS-51. Умовне позначення, призначення виводів.

Режими роботи мікропроцесора
під час обслуговування зовнішніх пристроїв


Суть режимів роботи мікропроцесора. Режим програмного опитування та варіанти його реалізації.

Режим ПЕРЕРИВАННЯ. Масковані та немасковані переривання. Засоби формування коду команди RST V. Особливості побудови підпрограми переривання. Пріоритети при перериванні, послідовний метод задавання пріоритетів.

Режим очікування (WAIT), формування сигналу WAIТREG. Технічні засоби реалізації режиму WAIТ. Режим прямого доступу до пам’яті. Спрощена структура контролера ПДП.

Внутрішня пам’ять мікропроцесорного пристрою

Адресація пам’яті та зовнішніх пристроїв у спільному та розділеному адресних просторах. Організація внутрішньої пам’яті мікропроцесорного пристрою. Основні параметри ОЗП.

Структура постійного запам’ятовувального пристрою (ПЗП). Діодна матриця та її транзисторні варіанти. Перепрограмовувані ПЗП з електричним та ультрафіолетовим стиранням.

Інтерфейс пристроїв вводу-виводу (зовнішніх пристроїв)

Поділ пристроїв вводу-виводу. Пристрої, призначені для зв’язку з людиною. Клавішний пульт. Принцип побудови клавішного пульта.

Інтерфейс для зв’язку мікропроцесора з людиною. Класифікація пристроїв відображення
інформації. Цифровий індикатор. Режими роботи цифрового індикатора.

Паралельний та послідовний інтерфейс. Програмований паралельний інтерфейс-МС і8255 (КР580ВВ55), структура, схема під’єднання до системної шини. Програмування інтерферфейсу.

Методологія проектування мікропроцесорних пристроїв

Основні етапи проектування мікропроцесорного пристрою: розроблення основної концепції пристрою, розроблення блок-схеми алгоритму управління, проектування апаратних засобів, розроблення робочих програм.

Ілюстрація етапів проектування мікропроцесорного пристрою на прикладі системи підтримування температури об’єкта в заданих межах.


Література

1. Бучма І.М. Мікропроцесорні пристрої. – Львів: в-во НУ «Львівська політехніка», 2005. – 235 с.

2. Схемотехника электронных систем. Микропроцессоры и микроконтроллеры / В.И. Бойко и др. – СПб: БХВ-Петербург, 2004. – 453 с.


Прикладний аналіз даних


Похибки отриманих даних

Похибки отриманих даних залежно від форми їх представлення. Похибки отриманих даних залежно від джерел їх походження. Похибки отриманих даних залежно від їх інформативних параметрів. Похибки отриманих даних залежно від режиму роботи і умов виникнення. Класифікація отриманих даних.

Детерміновані та випадкові процеси

Класифікація детермінованих процесів. Класифікація випадкових процесів.

Обчислення згладжування

Апроксимація та інтерполяція функцій. Лінійне згладжування через три точки. Чисельне інтегрування функціональних залежностей отриманих даних.

Перетворення Фур’є та малохвильове перетворення

Неперервне перетворення Фур’є. Дискретне перетворення Фур’є. Неперервне малохвильове перетворення. Цифрові фільтри.


Література

1. Бабак В.П., Хандецький В.С., Шрюфер Е. Обробка сигналів. – К.: Либідь, 1996. – 392 с.

2. Наконечний А.Й., Наконечний Р.А., Павлиш В.А. Цифрова обробка сигналів: навч. посібник. – Львів: в-во НУ «Львівська політехніка», 2010. – 368 с.

Схожі:

Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика»
Фізичні процеси, властивості І характеристики електронно-діркового переходу. Перехід метал  напівпровідник. Вольт-амперна характеристика...
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Управління проектами (управління it – проектами)»
Поняття інформації. Принципи роботи з інформацією. Персональний комп’ютер. Характеристики та можливості. Комп’ютерні мережі. Типи...
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Комп’ютерні системи та мережі»
Роль І місце периферійних пристроїв (ПП) в ієрархії еом та комп’ютерних систем (КС). Класифікація пп. Основні функції, компоненти,...
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра зі спеціальності «Комп’ютерні системи та мережі»
Роль І місце периферійних пристроїв (ПП) в ієрархії еом та комп’ютерних систем (КС). Класифікація пп. Основні функції, компоненти,...
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Консолідована інформація»
Поняття інформації. Принципи роботи з інформацією. Персональний комп’ютер. Характеристики та можливості персональних комп’ютерів....
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Консолідована інформація»
Поняття інформації. Принципи роботи з інформацією. Персональний комп’ютер. Характеристики та можливості персональних комп’ютерів....
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Автомобільні дороги і аеродроми»
move to 0-21563267
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Промислове і цивільне будівництво»
move to 0-21563264
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Мости і транспортні тунелі»
move to 0-21563268
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Міське будівництво та господарство»
move to 0-21563265
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи