Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прикладне матеріалознавство» icon

Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прикладне матеріалознавство»
Скачати 153.81 Kb.
НазваПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прикладне матеріалознавство»
Дата18.11.2012
Розмір153.81 Kb.
ТипДокументи

Перелік дисциплін, які виносяться

для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра

зі спеціальності «Прикладне матеріалознавство»


Технологія виробництва та обробки матеріалів

Теорія будови сплавів

Термічна обробка

Поверхнева обробка та відновлення виробів

Порошкові та композиційні матеріали

Кольорові метали та сплави

Сплави з особливими властивостями

Механічні властивості і конструкційна міцність матеріалів


Програми дисциплін


Технологія виробництва та обробки матеріалів


Металургія чорних і кольорових металів

Метали, їх класифікація і будова. Властивості металів і сплавів. Металургія чорних металів. Вихідні матеріали доменного процесу. Фізико-хімічні основи доменного процесу. Виробництво чавуну. Виробництво сталі. Виплавка сталі в кисневих конвекторах, мартенівських і електричних печах. Розкислення і кристалізація сталей. Будова зливку спокійної сталі. Методи покращення властивостей сталей. Обробка синтетичними шлаками. Електрошлаковий переплав. Алюміній. Фізико-хімічні основи отримання алюмінію. Мідь. Фізико-хімічні основи отримання міді. Магній і титан. Фізико-хімічні основи отримання магнію і титану.

Ливарне виробництво

Ливарні сплави. Отримання ливарних сплавів. Сталь у ливарному виробництві. Вплив домішок (сірки, фосфору, кисню, водню, азоту, кольорових металів) на властивості литих сталей. Виготовлення виливків в разових ливарних формах. Модельно-опочна оснастка. Спеціальні види лиття. Лиття в кокіль. Відцентрове лиття. Лиття в оболонкові форми, за моделями, які виплавляють чи випалюють. Електрошлакове лиття. Лиття під тиском.

Особливості лиття із кольорових металів.

Обробка тиском

Загальні основи процесу деформування твердих тіл. Опір деформуванню. Сили деформування. Механізми пластичної деформації. Умови постійності об’єму. Ступінь деформації і зміщений об’єм. Вплив швидкості деформації на опір деформуванню і пластичність. Умови пластичності, і аналіз процесів деформування. Енергетичні умови пластичності. Зв’язок між напруженнями і деформаціями при пластичному деформуванні. Схеми деформацій. Контактне тертя при обробці тиском. Технологічні мастила. Нерівномірність деформації і напруження в умовах обробки тиском. Технологічні процеси обробки металів тиском. Нагрів заготовок перед обробкою тиском. Вплив технологічних факторів на опір деформування заготовок.

Зварювання

Фізичні основи утворення зварних з’єднань. Класифікація видів зварювання. Електродугове зварювання. Статична характеристика дуги. Обладнання для електричного дугового зварювання. Контактне зварювання. Газове зварювання. Спеціальні види зварювання. Електродугове і газове різання металів. Паяння металів. Паяння м’якими і твердими припоями.


Література

1. Технологія конструкційних матеріалів / під ред. М.А. Сологуба. – К. : Вища шк., 1993. – 300 с.

2. Материаловедение и технология металлов : учебник для вузов / под ред. Г.П. Фетисова. – М. : Высшая шк., 2000. – 638 с.


Теорія будови сплавів


Основні співвідношення кристалографії

Просторова ґратка та елементарна комірка. Розрахунки параметрів ґратки й рентгенівської густини металів. Закон раціональних співвідношень. Розрахунки міжплощинних віддалей та індексів інтерференції для металів з різними типами ґраток. Розрахунки векторів ґратки; кутів між напрямами та напрямів перетину площин у кристалах. Способи розташування атомів в кристалах з щільними упаковками. Типи порожнин у кристалах з гранецентрованою, об’ємноцентрованою кубічними (відповідно ОЦК та ГЦК) та гексагональною щільноупакованою (ГЩУ) ґратками.

Реальна будова кристалів

Загальні положення та класифікація дефектів у кристалічних твердих тілах. Порушення ідеальної будови внаслідок теплових коливань атомів. Центри зафарбування в іонних кристалах. Електронні дефекти в напівпровідниках. Види точкових дефектів. Спотворення ґратки довкола точкових дефектів. Термодинаміка точкових дефектів. Механізми і джерела утворення точкових дефектів. Міграція точкових дефектів та їх комплексів. Методи визначення концентрації вакансій, енергії їх утворення та міграції. Крайова дислокація; ковзання та переповзання крайової дислокації. Гвинтова дислокація; ковзання та поперечне ковзання гвинтової дислокації. Змішані дислокації та їх рух. Вектор Бюргерса дислокацій та його характерні особливості. Енергія дислокації. Сили, що діють на дислокацію. Поділ дислокацій на повні та часткові. Дислокаційні реакції. Дефекти упакування в щільноупакованих структурах. Типові повні та часткові дислокації в металах з ОЦК, ГЦК та ГЩУ ґратками. Взаємодія дислокацій між собою та з точковими дефектами; рух дислокацій з порогами. Механізми утворення та розмноження дислокацій. Моделі будови границь зерен і субзерен; енергія спеціальних та довільних границь. Міграція границь зерен. Вільна поверхня кристала.

Теорія дифузійних процесів у кристалах та утворення фаз

Закони дифузії. Енергія активації дифузійних процесів; механізми дифузії. Вплив реальної структури на дифузійні процеси. Механічні суміші компонентів. Тверді розчини: заміщення, проникнення, віднімання, упорядковані тверді розчини. Хімічні сполуки. Електронні сполуки. Проміжні фази.


Література

1. Конструкційні та функціональні матеріали: Навч. посібник. У 2-х ч. Ч.1.: Основи фізики твердого тіла. Конструкційні матеріали. / В.П. Бабак, Д.Ф.Байса, В.М. Різак, С.Ф. Філоненко. – К. : Техніка, 2003. – 344 с.

2. Новиков И.И. Дефекты кристаллического строения / И.И Новиков. – М. : Металлургия, 1983. – 238 с.

3. Дяченко С. С. Фізичні основи міцності та пластичності металів / С. С. Дяченко. – Х. : Вид. ХНАДУ, 2003. – 226 с.


Термічна обробка


Теоретичні основи фазових перетворень у сплавах

Термодинаміка фазових перетворень. Гомогенне зародження фаз: утворення зародка критичного розміру, флуктуації енергії й концентрації, узгодженість міжфазних границь, принцип орієнтаційної та розмірної відповідності. Гетерогенне зародження фаз та роль границь зерен, дислокацій, частинок вторинних фаз. Кінетика фазових перетворень, діаграми ізо- та анізотермічних перетворень.

Гомогенізувальний відпал

Хімічна неоднорідність, дифузійні процеси, інтенсифікація та негативні наслідки відпалу. Технологія, застосування і властивості сплавів після гомогенізувального відпалу.

Рекристалізувальний відпал

Віднова, полігонізація, первинна, збиральна і вторинна рекристалізації. Вплив різних чинників на величину зерна при рекристалізації, діаграми рекристалізації. Структурна неоднорідність, текстури рекристалізації. Технологія і застосування дорекристалізувального пом’якшувального й зміцнювального, рекристалізувального повного, неповного, на ультрадрібне зерно, текстурувального відпалів.

Відпружувальний відпал

Внутрішні напруження та їх зменшення при відпалі й короткочасних термічних перенавантаженнях. Режими відпружувального відпалу.

Відпал з фазовою перекристалізацією

Утворення аустеніту при нагріванні сталі: механізм і кінетика аустенітизації. Схильність до росту аустенітного зерна, рафінування грубозернистої структури, структурна спадковість. Перлітне перетворення переохолодженого аустеніту: кінетика і механізм. Морфологія пластинчастого, зернистого, виродженого перлітів, доевтектоїдного фериту. Вплив легувальних елементів, температури і пластичної деформації на перлітне перетворення. Режими та застосування повного, неповного, сфероїдизувального, ізотермічного, нормалізаційного відпалів сталі. Патентування сталі. Відпал чавунів: графітизувальний, нормалізаційний. Відпали кольорових сплавів: гетерогенізувальний пом’якшувальний, для покращення корозійної стійкості.

Гартування з алотропним перетворенням

Мартенситне перетворення в сталях: термодинамічний стимул, температурний інтервал, механізм перетворення. Морфологія мартенситу, умови утворення пластинчастого й рейкового мартенситів. Кінетика мартенситного перетворення. Стабілізація аустеніту. Зворотність мартенситних перетворень. Вплив деформації на мартенситне перетворення. Властивості загартованої сталі. Бейнітне перетворення в сталях: механізм і кінетика бейнітного перетворення. Морфологія і властивості бейніту.

Технологія гартування сталей

Режими нагрівання й охолодження при гартуванні. Прогартовуваність сталей. Гартівні напруження, способи охолодження. Обробка холодом. Технологія поверхневого гартування сталей.

Відпуск сталей

Перетворення при відпуску: перерозподіл Карбону, розпад мартенситу і залишкового аустеніту, карбідне перетворення. Вплив легувальних елементів на перетворення. Види відпуску. Зміна властивостей загартованих сталей унаслідок відпуску. Відпускна крихкість і способи боротьби з нею.

Гартування з перенасиченням

Фазові перетворення при гартуванні. Технологія гартування.

Старіння

Термодинаміка процесів виділення з перенасиченого твердого розчину. Спінодальний розпад. Механізм і кінетика утворення зон Гіньє-Престона, виділення метастабільних вторинних фаз при старінні. Природа зміцнення при старінні. Режими старіння.

Термічна обробка титанових сплавів

Особливості мартенситного перетворення при гартуванні і перетворень при старінні (відпуску). Режими гартування і старіння.

Термодеформаційна обробка сплавів

Низько- і високотемпературна термодеформаційна обробка сплавів, що зміцнюються старінням. Низько- і високотемпературна термодеформаційна обробка сталей.


Література

1. Мохорт А.В. Термічна обробка металів: Навчальний посібник / А. В. Мохорт, М. Г. Чумак. – К. : Либідь, 2002. – 512 с.

2. Новиков И. И. Теория термической обработки металлов / И. И. Новиков. – М. : Металлургия, 1986. – 480 с.

3. Кузін О.А. Металознавство і термічна обробка металів / О. А. Кузін, Р. Яцюк. – К. : Основа, 2005. – 360 с.


Поверхнева обробка та відновлення виробів


Поверхнева обробка, зміцнення та відновлення термічними та кріогенними методами

Класифікація методів поверхневої обробки та відновлення виробів. Фізико-хімічні процеси, які протікають при поверхневій обробці та відновленні виробів. Зміцнення, поверхнева обробка та відновлення термічними методами. Поверхнева обробка кріогенними методами.

Поверхнева обробка, зміцнення та відновлення хіміко-термічними методами

Навуглецювання сталей. Азотування. Нітроцементація. Ціанування сталей. Борування сталей. Хромування сталей. Цинкування сталей. Насичення сталей складними сполуками. Інтенсифікація процесів дифузійного насичення сталей.

Поверхнева обробка, зміцнення та відновлення фізичними методами

Плазмове наплавлення. Плазмове напилення. Електродугове наплавлення. Детонаційне напилення. Імпульсне напилення. Електроіскрова обробка. Лазерна обробка. Іонно-плазмове напилення. Іонна імплантація.

Поверхнева обробка, зміцнення та відновлення виробів методами пластичного деформування

Фрикційно-зміцнювальна обробка. Зміцнення енергією вибуху.


Література

1. Черненко В. С. Променеві методи обробки / В. С. Черненко, М. В. Кіндрачук, О.І. Дудка. – К. : Кондор, 2003. – 166 с.

2. Чернець М. В. Методи прогнозування та підвищення зносостійкості триботехнічних систем ковзання.Т.2. Поверхневе зміцнення конструкційних матеріалів трибосистем ковзання / М. В. Чернець, М. І. Пашечко, А. Нєвчас. – Дрогобич : Коло, 2001. – 512 с.

3. Коваленко В.С. Лазерное и электроэрозионное упрочнение металлов / В. С. Коваленко, Л. Ф. Головко и др. – М. : Наука, 1986. – 276 с.

4. Похмурський В. І. Підвищення довговічності деталей машин з допомогою дифузійних покриттів / В. І. Похмурський, В. Б. Далісов, В. М. Голубець. – К. : Наукова думка, 1980. – 188 с.


Порошкові та композиційні матеріали


Види, способи отримання і властивості порошків

Основні види порошкових матеріалів. Технологічні основи вибору і переробка вихідних компонентів для композиційних матеріалів КМ з порошків. Методи отримання порошків: відновлення, дисоціація хімічних сполук, електроліз, термодифузне насичення, випаровування-конденсація, осаджування з газової фази, газо-термічні (плазмові).

Науково-технічні основи отримання виробів з порошків

Ущільнення в прес-формах: будова прес-форм, будова і проектування прес-форм для отримання товстостінних виробів; прес-форми для ізостатичного пресування. Основні матеріали для матриці прес-форм, одностороннє і двостороннє ізостатичне пресування. Твердофазне і рідкофазне спікання. Обладнання для спікання заготовок порошкових матеріалів.

Технологічні основи вибору, отримання і переробки компонентів композиційних матеріалів

Основні види волокон і методи їх отримання; тканини, ровлінги, мати, текстурована пряжа, препреги; сучасні методи металізації волокон, стрічок, тканин і джгутів. Фізико-хімічна і термохімічна спорідненість композитів КМ (композиційних матеріалів); основні КМ з металічною матрицею; КМ на полімерній основі. Прокатування, волочіння, гаряче динамічне пресування заготовок. Компактування за рахунок тиску з середини заготовки. Методи неперервного литва, методи просочування напівфабрикатів, вакуумна просочування рідким металом різних волокон, просочування під тиском на повітрі і в середовищі. Направлена кристалізація як основний метод отримання жаростійких, жароміцних керметів, ситалів. Отримання деталей методом зварювання вибухом, магнітно-імпульсне, гідро- та електро-імпульсне компактування; газо- та паро-фазні процеси (газоплазменні процеси, електродугові і високочастотні газо-термічні процеси). Методи зварювання, склеювання композиційних матеріалів. Електротехнічні, жароміцні, жаростійкі, тугоплавкі і твердоплавкі порошкові матеріали. Порошкові матеріали для сучасної енергетики, зносостійкі, магнітом’які і магнітотверді, надвисококоерцитивні матеріали на основі Fe-Nb-B, SmCo5, SmCo3.

Технологічні основи вибору і переробки вихідної сировини для отримання сучасних полімерних матеріалів

Технологія підготовки сировини дня отримання реактопластів і термопластів. Засоби і особливості змішування порошкових і рідких компонентів пластмас. Реологічні закони в’язких рідин і полімерних композицій. Диспергування і технологія отримання і переробки пластмас. Кераміка як машинобудівний матеріал. Технологічні аспекти формування функціональних і конструкційних властивостей керамічних виробів. Способи формування керамічних виробів - шлікерне литво. Способи формування склопластмас та скловиробів (витягування, прокатування, розтікання, литво, видування, пресування, відцентрове формування). Основи теплової обробки і зміцнення скляних виробів. Термічні напруження в склі. Відпал для усунення напружень. Вимога до скла як матричного матеріалу КМ (композиційних матеріалів). Структурні схеми просторового армування ВВКМ (вуглець-вуглецевих композиційних матеріалів). Принцип отримання армованих структур для ВВКМ. Вуглецева матриця і способи її одержання для ВВКМ. Карбонізація і гравітація. Технологічні процеси одержання ВВКМ з комбінованими матрицями. Фізико-механічні властивості ВВКМ.


Література


1. Копань В.С. Композиційні матеріали / В.С.Копань. – К. : Пульсари, 2004. – 186 с.

2. Порошковая металлургия и напыление покритий : учебник для вузов / под. ред. В.С. Митина. – М. : Металлургия, 1987. – 792 с.


Кольорові метали та сплави


Мідь та сплави на основі міді

Мідь, марки міді. Сплави міді, характеристика, класифікація.

Латуні – подвійні (прості), властивості твердих розчинів, проміжних фаз; спеціальні (багатокомпонентні латуні), вплив легувальних елементів на їх властивості. Бронзи. Олов’яні бронзи: діаграма стану Cu-Sn, особливості впливу легувальних елементів. Алюмінієві бронзи: діаграма стану Cu-Al, переваги та недоліки Al-бронз; легування. Кремнієві, свинцеві та берилієві бронзи: структура, властивості, застосування. Мідно-нікелеві сплави: електротехнічні, конструкційні.

Алюміній та його сплави

Характеристика алюмінію, класифікація сплавів. Термічна обробка (ТО) сплавів: гартування, старіння (природне та штучне). Структурні зміни при старінні. Зони Гіньє-Престона. Деформівні сплави, зміцнювані ТО. Дуралюміни: зміцнювальні фази. Сплави: авіаль, кувальні, високоміцні системи Al-Zn-Mg-Cu, жароміцні. Деформівні, незміцнювані ТО, властивості, застосування. Ливарні алюмінієві сплави: структура, механічні та технологічні властивості, модифікування. Спеціальні алюмінієві сплави.

Титан та його сплави

Металургійні особливості титану. Особливості кристалічної ґратки. Легування, фазовий склад, класифікація, механічні властивості, маркування сплавів на основі титану. ТО сплавів. Промислові титанові сплави. Деформівні сплави: альфа-; псевдо-альфа-; (альфа +бета)-; псевдо- бета- та бета-сплави. Ливарні сплави. Технологічні властивості. Основні особливості конструкційної міцності сплавів. Корозійна тривкість, розтріскування, втома та триботехнічні характеристики. сплавів.

Берилій та його сплави

Фізико-хімічні властивості та металургія берилію. Вплив ступеню чистоти, технології виробництва, розміру зерна, текстури на механічні властивості берилію. Проблеми створення сплавів та їх практичне застосування. Бериліди.

Сплави на основі магнію

Характеристика, властивості, класифікація магнію та сплавів. Деформівні та ливарні сплави. ТО сплавів. Промислові сплави, галузі застосування.

Фрикційні та антифрикційні матеріали і сплави.

Підшипникові сплави. Баббіти. Сплави олова, цинку, свинцю. Структура чистих металів та сплавів. Механічні та технологічні властивості. Маркування та використання.

Жаротривкі, корозійнотривкі та шляхетні метали

Кольорові метали, стійкі до дії температур, робочого середовища. Ніобій, хром, молібден, вольфрам, кобальт - характеристика, застосування. Цинк, нікель та їх сплави. Шляхетні метали.


Література

1. Колачев Б.А. Металловедение и термическая обработка цветных металлов и сплавов / Б. А. Колачев, В. А. Ливанов, В. И. Елагин. – М. : Металлургия, 1981. – 416 с.

2. Захаров А. М. Промышленные сплавы цветных металлов. Фазовый состав и структурные составляющие / А. М. Захаров. – М. : Металлургия, 1980. – 256 с.


Сплави з особливими властивостями


Низьколеговані конструкційні сталі

Цементовані сталі. Покращувані сталі. Підшипникові сталі. Пружинно-ресорні сталі.

Корозійнотривкі сталі та сплави

Принципи створення корозійнотривких сталей. Корозійнотривкі сталі феритного, аустенітного, мартенситного та перехідного класів.

Жаротривкі сталі та сплави

Критерії оцінки жаротривкості. Класифікація жаротривких сплавів. Типи оксидних плівок та їх вплив на характеристики жаротривкості. Способи підвищення жаротривкості.

Жароміцні сталі та сплави

Критерії оцінки жароміцності. Вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на жароміцність сплавів. Структурні класи жароміцних матеріалів. Способи підвищення жароміцності.

Радіаційнотривкі сталі та сплави

Поняття про радіаційну тривкість. Зміна структури та властивостей сплавів під дією опромінення. Основні групи радіаційнотривких сталей та сплавів. Способи підвищення радіаційної тривкості.


Література

1. Дурягіна З.А. Сплави з особливими властивостями / З.А. Дурягіна, О. Я. Лизун, В. Л. Пілюшенко. – Львів : вид-во НУ «Львівська політехніка», 2007. – 236 с.


^ Механічні властивості і конструкційна міцність матеріалів


Пружність матеріалів

Простий і узагальнений закони Гука. Механізм пружної деформації. Константи пружності та вплив на них різних чинників. Статичні та динамічні методи визначення модулів пружності.

Непружність матеріалів

Природа і механізми внутрішнього тертя. Параметри і методи вимірювання внутрішнього тертя. Практичне застосування матеріалів з різною величиною внутрішнього тертя.

Пластична деформація

Пластична деформація ковзанням і двійникуванням: механізми, кристалографія й геометрія. Гальмування дислокацій: взаємне, домішковими атомами, атомами легувальних елементів, частинками вторинних фаз, границями зерен і двійників. Стадії та дислокаційна природа деформаційного зміцнення моно- та полікристалів. Структурні зміни при пластичній деформації полікристалів. Текстура деформації та анізотропія властивостей. Явище різкої текучості, вплив різних чинників на границю текучості. Деформація ниткоподібних кристалів. Явище надпластичності.

Руйнування матеріалів

Теорії крихкого руйнування Ґріфітса, концепції Ірвіна та Орована. Критерії тріщиностійкості: критичний коефіцієнт інтенсивності напружень, критерій критичного розкриття тріщини; аналіз їх застосування. Механізми зародження тріщин. Фрактографія крихкого та в’язкого руйнування. Перехід матеріалу з в'язкого стану в крихкий: критерії, вплив різних чинників на холодностійкість.


Втома матеріалів

Загальна характеристика малоциклової й багатоциклової втоми. Методика визначення втомної міцності: види та параметри циклів напружень, зразки, методи навантаження зразків і машини для випробувань. Макробудова втомних зламів. Моделі зародження втомних тріщин. Траєкторія, мікроскопічні механізми та кінетика поширення втомних тріщин. Явище закриття втомних тріщин та його вплив на витривалість матеріалів.

Циклічна тріщиностійкість: характеристики та методика їх визначення. Вплив конструкційних, технологічних і експлуатаційних факторів на втомну міцність та циклічну тріщиностійкість матеріалів.

Повзучість матеріалів

Низькотемпературна повзучість. Кінетика й механізми високотемпературної повзучості. Дифузійна повзучість. Пластична деформація та руйнування при повзучості. Міжзеренне руйнування: зародження клиноподібних тріщин і пор та їх ріст. Випробування на повзучість і релаксацію напружень. Жароміцність матеріалів та напрямки її підвищення.

Конструкційна міцність

Оцінка конструкційної міцності за механічними властивостями. Фактори, які впливають на конструкційну міцність, та шляхи її підвищення.


Література

1. Дяченко С. С. Фізичні основи міцності та пластичності металів / С. С. Дяченко. – Х. : вид-во ХНАДУ, 2003. – 226 с.

2. Золотаревский В. С. Механические свойства металлов / В. С. Золотаревский. – М. : МИСиС, 1998. – 400 с.

3. Бялік О.М. Структурний аналіз металів. Металографія. Фрактографія / О.М. Бялік, М.В. Кіндрачук, С.Є. Кондратюк, В.С. Черненко. – К. : Політехніка. – 2006. – 328 с.

Схожі:

Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прикладне матеріалознавство» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Мости і транспортні тунелі»
move to 0-21563268
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прикладне матеріалознавство» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Промислове і цивільне будівництво»
move to 0-21563264
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прикладне матеріалознавство» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Міське будівництво та господарство»
move to 0-21563265
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прикладне матеріалознавство» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Автомобільні дороги і аеродроми»
move to 0-21563267
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прикладне матеріалознавство» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів»
move to 0-21563266
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прикладне матеріалознавство» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра зі спеціальності «Прикладне матеріалознавство»
Будова зливку спокійної сталі. Методи покращення властивостей сталей. Обробка синтетичними шлаками. Електрошлаковий переплав. Алюміній....
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прикладне матеріалознавство» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прикладна фізика»
Незгасаючі та згасаючі гармонічні коливання з одним та багатьма ступенями вільності
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прикладне матеріалознавство» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прикладна лінгвістика»
Односкладні речення. Main syntactic sentence structures. Secondary predication constructions in English
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прикладне матеріалознавство» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прикладна лінгвістика»
Односкладні речення. Main syntactic sentence structures. Secondary predication constructions in English
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прикладне матеріалознавство» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Cоціологія»
Соціологія в системі наук про суспільство. Предмет та об’єкт соціології. Система соціологічних знань та її елементи
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи