Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прикладна фізика» icon

Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прикладна фізика»
НазваПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прикладна фізика»
Дата18.11.2012
Розмір86.9 Kb.
ТипДокументи

Перелік дисциплін, які виносяться

для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра

зі спеціальності «Прикладна фізика»


Коливання та хвилі

Електродинаміка і теорія поля

Фізика твердого тіла

Теоретична механіка та механіка суцільного середовища

Квантова механіка


Програми дисциплін

Коливання та хвилі


Незгасаючі та згасаючі гармонічні коливання з одним та багатьма ступенями вільності

Коливний рух. Лінійні гармонічні коливання. Коливання математичного та фізичного маятників. Незгасаючі коливання з двома ступенями вільності. Суперпозиція взаємно перпендикулярних коливань. Поширення коливань в системах з багатьма ступенями вільності. Стоячі хвилі. Вільні коливання в дисипативному середовищі з в’язким та сухим тертям. Поняття про логарифмічний декремент загасання та добротність системи.

Негармонічні коливання та фазові портрети коливної системи

Негармонічні коливання математичного маятника. Фазовий портрет коливної системи. Особливі точки фазової площини. Метод ізоклін.

Вимушені коливання в системі з одним ступенями вільності

Вимушені коливання під дією гармонічної сили. Повільні та швидкі коливання. Резонансний режим. Балістичний режим. Вимушені коливання довільної частоти. Встановлення коливань. Параметричні коливання та автоколивання. Маятник Фруда.

Поняття про хаотичну поведінку систем з багатьма ступенями вільності

Хаос у гамільтонових системах. Ергодичність системи. Перемішування в гамільтонових системах. Показники Ляпунова. Хаос у дисипативних системах з багатьма ступенями вільності. Сценарії переходу до хаосу. Атрактори.

Хвилі в просторі двох та трьох вимірів

Гармонічні плоскі хвилі та хвильовий вектор. Поширення акустичних та електромагнітних хвиль. Дисперсія хвилі. Просторова та часова дисперсія в електродинаміці суцільного середовища. Модулювання коливань, імпульси та хвильові пакети

Поляризація, інтерференція та дифракція хвиль

Утворення поляризованих поперечних хвиль. Ширина смуги, час когерентності та поляризація. Інтерференція між двома джерелами хвиль. Дифракція та принцип Гюйгенса

Хвилі в нелінійних системах

Хвилі в нелінійних пасивних системах із сильною дисперсією. Хвилі в нелінійних пасивних слабо дисперсних системах. Хвилі в нелінійних активних системах. Біжучі фронти. Автоколивні середовища. Солітони та фазові хвилі. Дисипативні структури та турбулентність.


Література

1. Андронов А. А. Теория колебаний / А. А. Андронов, А. А. Витт, С.Э. Хайкин. – М. : Наука, 1981.

2. Виноградова М.Б. Теория волн / М. Б. Виноградова., О.В. Руденко, А.П. Сухоруков. – М. : Наука, 1990.

3. Заславский Г.М. Введение в нелинейную физику: от маятника до турбулентности и хаоса / Г. М. Заславский, Р.З. Сагдеев. – М. : Наука, 1988.

Електродинаміка і теорія поля


Електростатика

Закон Кулона, напруженість та потенціал електростатичного поля. Теорема Гауса. Рівняння Пуассона та методи його розв’язання. Електричний диполь. Напруженість і потенціал поля диполя. Сила та момент сили з боку зовнішнього поля. Енергія взаємодії диполів. Квадруполь, його потенціал, тензор квадрупольного моменту. Розклад за мультиполями.

Потенціали електромагнітного поля

Скалярні та векторні потенціали електромагнітного поля. Калібрування потенціалів та потенціальне представлення поля. Рівняння д’Аламбера для електромагнітного поля. Густина і потік енергії електромагнітного поля. Імпульс електромагнітного поля. Максвеллівський тензор напружень.

Магнітостатика

Закон Ампера, закон Біо-Савара-Лапласа. Густина струму, рівняння неперервності. Магнітний диполь та його характеристики. Магнітний дипольний момент. Розклад векторного потенціалу за мультиполями.

Рівняння Максвела

Рівняння Максвела в інтегральній та диференціальній формах для вакууму, стаціонарних полів і середовища. Граничні умови на межі поділу середовищ.

Релятивістська електродинаміка

4-потенціал і 4-густина струму. Тензор електромагнітного поля в ко- та контраваріантній формах. 4-вимірна форма рівнянь Максвела. Релятивістська інваріантність. Принцип найменшої дії для електромагнітного поля.

Електродинаміка суцільного середовища

Діелектрики, магнетики, провідники. Вектори поляризації й намагнічення.

Поширення електромагнітних хвиль

Поширення електромагнітних хвиль в суцільному середовищі. Співвідношення Крамерса-Кроніга. Заломлення електромагнітних хвиль, формули Френеля.


Література

1. Федорченко А.М. Теоретична фізика, т. 1. Класична механіка і електродинаміка / А.М. Федорченко. – К. : Вища шк., 1992.

2. Савельев И.В. Основы теоретической физики, т. 1. Механика и электродинамика / И. В. Савельев. – М. : Наука, 1991.

3. Батыгин В.В. Сборник задач по электродинамике / В.В. Батыгин, И. Н Топтыгин. – М. : Наука, 1970.


Фізика твердого тіла


Кристали та кристалічний стан. Структура кристалів.
Симетрія кристалів. Типи хімічного зв’язку у кристалах


Кристалічні та аморфні тіла. Примітивні комірки. Гратки Браве. Сингонії. Дифракція у кристалах. Закон дифракції Вульфа-Брегга. Рівняння Лауе. Комірки Вігнера-Зейтца. Зони Брилюена. Перетворення симетрії. Точкові та просторові групи симетрії. Основні поняття теорії груп. Основний принцип симетрії у кристалофізиці. Типи хімічного зв’язку у кристалах.

Фонони і коливання гратки. Теплові властивості кристалів

Квантовий характер коливань гратки. Спектр коливань. Коливання у гратці з однакових атомів. Коливання атомів у ланцюжку, що містить дефект. Локальні фононні коливання. Теплоємність кристалічної гратки. Теплове розширення. Теплопровідність твердих тіл.

Механічні та пружні властивості твердих тіл

Пружність матеріалів. Закон Гука. Однорідні деформації. Пружні хвилі в кристалах.

Електронні стани в кристалах. Електричні властивості твердих тіл

Утворення енергетичних зон. Закон дисперсії електронів у кристалі. Ефективна маса. Локалізовані стани електронів. Зв’язок зонної структури і провідності в металах, напівпровідниках, діелектриках. Основні положення статистики електронів. Поляризація діелектриків. Види поляризації. Діелектричні втрати.


Магнітні властивості твердих тіл

Класифікація магнітних речовин. Діамагнетизм та парамагнетизм. Формула Ланжевена та закон Кюрі. Феромагнетизм, антиферомагнетизм, феримагнетизм. Феромагнітні домени та їх походження.


Література

1. Болеста І.М. Фізика твердого тіла / І.М. Болеста. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім.І.Франка, 2003.

2. Структура і фізичні властивості твердого тіла: Лабораторний практикум. / За ред. Л.С.Палатника. – К. : Вища шк., 1992.

3. Задачи по физике твердого тела. / Под ред. Г.Дж.Голдсмида. – М. : Наука, 1976.


Теоретична механіка та механіка суцільного середовища


Кінематика матеріальної точки (частинки)

Векторні й афінні простори. Скалярний і векторний добутки. Кінематика. Рух. Швидкість, прискорення, секторна швидкість. Криволінійні координати. Тригранник Френе.

Динаміка системи частинок

Закони Ньютона. Закон всесвітнього тяжіння. Сили тертя й опору середовища. Предиктивність (причинність) у класичній механіці. Принцип відносності Галілея. Кінетична і потенціальна енергіі. Закони збереження імпульсу, моменту імпульсу та енергії системи матеріальних точок.

Лагранжів формалізм

Варіаційний принцип. Дія. Функція Лагранжа. Рівняння Ейлера-Лагранжа. Інтеграли руху. Циклічні координати. Теорема Нетер. Малі коливання механічних систем. Характеристичні рівняння і власні частоти. Задача двох тіл.

Релятивістична механіка

Простір Мінковського. Перетворення Лоренца.

Гамільтонів формалізм

Рівняння Гамільтона. Функція Гамільтона. Дужки Пуассона. Функція Рауса. Канонічні перетворення. Твірна функція. Рух системи як канонічне перетворення. Теорема Ліувіля. Дія як функція координат. Рівняння Гамільтона-Якобі.

Рух твердого тіла

Кінематика твердого тіла. Швидкість і прискорення точок твердого тіла. Кути Ейлера. Тензор інерції. Момент імпульсу твердого тіла. Рівняння руху твердого тіла. Рівняння Ейлера. Рух в неінерційній системі відліку.

Основи механіки суцільного середовища

Основні поняття механіки суцільних середовищ. Міри деформацій. Збереження маси і рівняння неперервності. Тензор напружень і закони зміни імпульсу і моменту імпульсу. Зміна кінетичної енергії. Рівняння руху ідеальної рідини. Рівняння Ейлера. Стаціонарний плин та інтеграл Бернуллі. Потенціальний плин. Нестислива рідина Звукові хвилі в рідині і газі. Рівняння Нав’є-Стокса. Ідеально пружне тіло. Закон Гука. Пружні хвилі в ізотропному тілі.


Література

1. Федорченко А. М. Теоретична механіка / А. М. Федорченко – К : Вища шк. 1975.

2. Ландау Л. Д. Механика / Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц. – М. : Наука, 1988.

3. Голдстейн Д. Классическая механіка / Д. Голдстейн.– М. : Наука, 1975.


Квантова механіка


Фізичні основи квантової фізики

Теплове випромінювання та його характеристики. Абсолютно чорне тіло. Закон Стефана-Больцмана. Закон Віна. Розподіл енергії за частотами у тепловому випромінюванні. “Ультрафіолетова катастрофа”. Гіпотеза Планка. Формула Планка. Зовнішній фотоефект. Рівняння Айнштайна. Ефект Комптона. Дослід Резерфорда. Планетарна модель атома. Постулати Бора. Теорія Бора атома водню. Водневоподібні атоми. Серіальні залежності випромінювання атома водню. Серія Бальмера. Узагальнена серія Бальмера.


Хвильова природа мікрочастинок

Гіпотеза де Бройля. Хвиля де Бройля. Хвильові пакети. Фазова і групова швидкості. Співвідношення невизначеності Гайзенберга для хвильових пакетів.

Основні принципи квантової механіки

Опис стану квантових систем. Принцип суперпозиції. Середні значення фізичних величин. Оператори у квантовій механіці. Власні значення та власні функції ермітових операторів. Квантова частинка у потенціальній ямі. Сили Ван дер Ваальса. Коливні спектри молекул.

Еволюція квантових станів у часі

Часове рівняння Шредінгера. Квантові дужки Пуассона. Інтеграли руху. Стаціонарні стани. Оператор еволюції. Різні представлення динаміки у квантовій механіці. Елементи теорії зображень. Застосування стаціонарного рівняння Шредінгера до аналізу найпростіших одномірних задач – частинка в нескінчено глибокій потенціальній ямі, тунельний бар’єр, гармонічний осцилятор.

Квантова теорія моменту імпульсу

Оператор орбітального моменту імпульсу. Сферичні гармоніки. Операторний формалізм. Матричне зображення. Поняття про спін. Додавання моментів.

Квантові частинки у сферично-симетричному потенціальному полі. Атом водню

Загальні властивості рівняння для частинки зі сферично-симетричним потенціалом. Атом водню з точки зору квантової теорії. Квантові числа, співвідношення між ними. Принцип Паулі Розподіл електронів в атомі. Періодична система елементів. Спектральний аналіз. Х-промені

Теорія збурень

Стаціонарна теорія збурень. Невироджений випадок. Теорія збурень для виродженого рівня. Ефект Штарка. Теорія збурень залежних від часу. Квантові переходи під впливом збурення. Взаємодія атома з електромагнітним полем і квантові переходи. Правила відбору.

Релятивістська квантова теорія

Рівняння Кляйна-Гордона-Фока. Рівняння Дірака. Рівняння Паулі. Спін-орбітальна взаємодія. Атом водню з врахуванням релятивістичних поправок. Атом у магнітному полі.

Елементи квантової теорії молекул

Рівняння Шредінгера для взаємодіючих атомів. Адіабатичне наближення для молекул. Молекула водню. Ковалентні, іонні зв’язки.


Література

1. Вакарчук І. О. Квантова механіки / І. О.Вакарчук.– Львів : ЛДУ ім..І.Франка, 1998.

2. Давыдов А. С. Квантовая механика / А. С. Давыдов. – М. : Наука, 1973.

3. Лукіянець Б. А. Основи квантової фізики / Б. А. Лукіянець, Г.В. Понеділок, Ю.К. Рудавський/ – Львів : вид-во Львівської політехніки 2009.


Схожі:

Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прикладна фізика» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прикладна лінгвістика»
Односкладні речення. Main syntactic sentence structures. Secondary predication constructions in English
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прикладна фізика» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прикладна лінгвістика»
Односкладні речення. Main syntactic sentence structures. Secondary predication constructions in English
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прикладна фізика» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Міське будівництво та господарство»
move to 0-21563265
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прикладна фізика» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Промислове і цивільне будівництво»
move to 0-21563264
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прикладна фізика» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Автомобільні дороги і аеродроми»
move to 0-21563267
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прикладна фізика» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Мости і транспортні тунелі»
move to 0-21563268
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прикладна фізика» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів»
move to 0-21563266
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прикладна фізика» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Cоціологія»
Соціологія в системі наук про суспільство. Предмет та об’єкт соціології. Система соціологічних знань та її елементи
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прикладна фізика» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Cоціологія»
Соціологія в системі наук про суспільство. Предмет та об’єкт соціології. Система соціологічних знань та її елементи
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прикладна фізика» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення»
Основи теорії І розрахунку гзз без врахування інерційності активних елементів (АЕ)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи