Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Математичне та комп’ютерне моделювання» icon

Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Математичне та комп’ютерне моделювання»
Скачати 129.53 Kb.
НазваПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Математичне та комп’ютерне моделювання»
Дата18.11.2012
Розмір129.53 Kb.
ТипДокументи

Перелік дисциплін, які виносяться

для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра

зі спеціальності «Математичне та комп’ютерне моделювання»


Теорія функцій комплексної змінної

Математичний аналіз

Теорія ймовірностей та математична статистика

Диференціальні рівняння

Алгебра та геометрія


Програми дисциплін


Теорія функцій комплексної змінної


Комплексні числа

Комплексні числа. Форми запису комплексних чисел: декартова (алгебраїчна), тригонометрична та показникова. Топологія комплексної площини. Криві та області на комплексній площині.

Функції комплексної змінної

Функції комплексної змінної. Границя, неперервність. Диференційовність. Умови Коші-Рімана. Аналітичні функції. Елементарні аналітичні функції. Многозначні функції.

Теорема Коші. Інтеграл Коші

Інтегрування функцій комплексної змінної. Інтегральні теореми Коші для однозв’язної та багатозв’язної областей. Інтегральні формули Коші; інтеграл типу Коші. Застосування інтегральних формул Коші.

Ряди Лорана та ізольовані особливі точки. Теорія лишків

Ряд Лорана. Ізольовані особливі точки та їх класифікація (усувна особлива точка, полюс, істотно особлива точка). Нескінченно віддалена ізольована особлива точка. Лишки функцій, обчислення лишків. Застосування теорії лишків до обчислення інтегралів від функцій комплексної змінної.


Література

1. Теорія функцій комплексної змінної. Інтегральні перетворення Фур’є та Лапласа / Ю.К. Рудавський, П.П. Костробій, Д.В. Уханська та ін. – Львів, 2007.

2. Свешников А.Г. Теория функций комплексного переменного / А.Г. Свешников, А.Н. Тихонов. – М. : Наука, 1979.

3. Лавреньев М.А. Методы теории функций комплексного переменного / М.А. Лавреньев, Б.В.Шабат. – М. : Наука.


^ Математичний аналіз


Числові послідовності. Границі числових послідовностей

Множина дійсних чисел. Теорема Кантора про вкладені відрізки. Поняття числової послідовності та границі числової послідовності. Властивості збіжних послідовностей. Теорема про існування границі монотонної обмеженої послідовності. Теорема Больцано-Вейєрштрасса. Фундаментальні послідовності. Критерій Коші збіжності числової послідовності.

Границя функції в точці. Неперервні функції. Функції, неперервні на відрізку

Границя функції в точці. Критерій Коші існування границі функції в точці. Неперервність функції в точці. Властивості функцій, неперервних в точці. Перша та друга важливі границі. Функції, неперервні на відрізку. Теореми Вейєрштрасса про неперервні на відрізку функції. Теорема Коші про проміжні значення неперервної на відрізку функції. Рівномірна неперервність.

Диференціальне числення функції однієї змінної

Диференційовність функції однієї змінної. Геометрична інтерпретація похідної та диференціалу. Правила обчислення похідних. Похідна оберненої функції. Похідна і диференціал складеної функції. Похідні функцій, заданих неявно та параметрично. Теореми про середнє (Ферма, Ролля, Лагранжа) для диференційовних функцій. Знаходження границь невизначеностей за правилами Лопіталя. Похідні вищих порядків. Формула Тейлора. Застосування формули Тейлора до знаходження границь. Застосування методів диференціального числення до дослідження функцій.

Інтегральне числення функції однієї змінної

Означення і властивості невизначеного інтегралу. Основні методи інтегрування (заміна змінних, інтегрування частинами, інтегрування раціональних функцій). Означення інтегровної функції, критерій інтегровності. Властивості визначеного інтегралу. Інтеграл зі змінною верхньою межею. Формула Ньютона-Лейбніца. Заміна змінної у визначеному інтегралі. Інтегрування частинами. Застосування визначеного інтегралу (довжина дуги кривої, площа криволінійної трапеції, об’єм та бічна площа поверхні тіла обертання). Невластиві інтеграли першого та другого роду. Збіжність, абсолютна збіжність. Ознаки збіжності (ознака порівняння, ознаки Діріхле та Абеля). Головне значення невластивого інтегралу.

Теорія рядів

Означення числового ряду. Збіжність. Властивості збіжних числових рядів. Ознаки збіжності рядів з невід’ємними членами. Числові ряди з членами довільних знаків. Абсолютно та умовно збіжні ряди. Ознаки Абеля та Діріхле. Збіжність та рівномірна збіжність функціональних послідовностей та рядів, ознаки рівномірної збіжності функціонального ряду. Рівномірна збіжність та неперервність. Почленне інтегрування та диференціювання рівномірно збіжних рядів та послідовностей. Степеневі ряди. Множина збіжності. Ряд Тейлора.

Диференціальне числення відображень

Означення диференційовного відображення та його похідної. Матриця Якобі диференційовного відображення. Диференціал відображення. Матриця Якобі складеної функції. Матриця Якобі оберненої функції. Теорема про неявну функцію. Диференційовність та частинні похідні. Теорема про рівність змішаних частинних похідних однакового порядку, що відрізняються лише порядком диференціювання. Похідні та диференціали вищих порядків. Формула Тейлора для функцій багатьох змінних. Необхідна умова локального екстремуму. Достатня умова локального екстремуму. Умовний екстремум. Необхідна умова локального умовного екстремуму (метод множників Лагранжа). Достатня умова локального умовного екстремуму. Найбільше та найменше значення функції в замкненій області.

Інтегральне числення функцій багатьох змінних

Означення нижньої та верхньої міри Жордана. Означення множини, вимірної за Жорданом. Критерій вимірності. Означення кратного інтегралу Рімана. Властивості кратного інтегралу. Зведення кратного інтегралу до повторного. Теорема про заміну змінних у кратних інтегралах. Полярні, сферичні та циліндричні координати.

Властивості неперервно диференційовних відображень областей з ненульовим якобіаном. Геометричний зміст модуля якобіана. Геометричний зміст знаку якобіана при відображенні областей. Криві в (еквівалентні параметричні зображення, орієнтація). Криволінійні інтеграли першого та другого роду, властивості. Теорема (формула) Гріна. Застосування формули Гріна до обчислення площ. Криволінійні інтеграли, що не залежать від вибору шляху інтегрування, їх властивості. Параметричне зображення поверхні. Еквівалентні параметричні зображення. Дотична площина і нормаль до поверхні. Орієнтація поверхні. Поняття площі поверхні. Поверхневі інтеграли першого та другого роду. Заміна змінних у поверхневих інтегралах. Зведення поверхневих інтегралів до подвійних.

Теорія поля

Означення градієнта і похідної за напрямом. Означення дивергенції, ротора, циркуляції та потоку векторного поля. Означення потенціального та соленоїдного векторного поля. Теорема Остроградського Гаусса. Критерій соленоїдності векторного поля в об’ємно однозв’язній області. Теорема (формула) Стокса. Критерій потенціальності векторного поля.

Інтеграли, залежні від параметра

Означення збіжності та рівномірної збіжності інтегралів, залежних від параметра. Теорема про неперервність інтегралів, залежних від параметра. Теорема про диференціювання інтегралів, залежних від параметра. Теорема про інтегрування інтегралів, залежних від параметра.

^ Ряди Фур’є. Інтеграл та перетворення Фур’є

Тригонометрична система, її властивості. Тригонометричний ряд Фур’є. Показникова форма ряду Фур’є. Ортонормовані системи. Нерівність Бесселя. Рівність Парсеваля. Теорема Рімана Лебега. Достатні умови поточкової збіжності рядів Фур’є. Почленне інтегрування рядів Фур’є.

Означення інтегралу Фур’є. Інтегральна формула Фур’є в показниковій формі. Пряме та обернене перетворення Фур’є. Властивості перетворення Фур’є. Перетворення Фур’є згортки.


Література

1. Дороговцев А. Я. Математичний аналіз, ч.1, 2. / А. Я. Дороговцев – К. : Либідь, 1993, 1994.

2. Тер-Крикоров A. M. Курс математического анализа: Учеб. пособие для вузов. - 3-е изд., исправл. / A. M. Тер-Крикоров, М. И. Шабунин – М. : Физматлит, 2001. – 672 с.

3. Ковальчук Б. Основи математичного аналізу, ч.1, 2. / Б. Ковальчук, Й. Шіпка. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2010.


Теорія ймовірностей та математична статистика


Випадкові події

Відносна частота випадкової події, ймовірність в дискретному просторі елементарних подій. Класичне означення ймовірності. Повна група подій. Геометрична ймовірність. Сумісні і несумісні події. Теореми додавання сумісних і несумісних подій. Залежні і незалежні події. Теореми множення залежних і незалежних подій. Формула повної ймовірності. Формула Байєса.

Випадкові величини

Загальне поняття випадкової величини та її функції розподілу. Поняття і розподіл дискретних випадкових величин. Основні дискретні розподіли та їх властивості (біноміальний, геометричний та пуассонівський розподіли). Абсолютно неперервні розподіли. Щільність розподілу і її властивості. Основні абсолютно неперервні розподіли та їх властивості (нормальний, показниковий, рівномірний розподіли). Розподіл дискретного випадкового вектора. Щільність розподілу абсолютно неперервного випадкового вектора. Рівномірний і нормальний розподіли на площині. Умовний розподіл. Розподіл функцій від випадкових величин. Розподіл суми (різниці), частки і добутку двох випадкових величин. Поняття і властивості математичного сподівання дискретної випадкової величини. Математичне сподівання біноміального, геометричного та пуассонівського розподілів. Поняття і властивості дисперсії дискретної випадкової величини. Дисперсії біноміального, геометричного та пуассонівського розподілів. Математичне сподівання довільної і абсолютно неперервної випадкових величин. Математичне сподівання і дисперсія рівномірного, показникового та нормального розподілів. Моменти вищих порядків. Поняття і властивості умовного математичного сподівання. Поняття і властивості коефіцієнта кореляції.

Граничні теореми теорії ймовірностей

Нерівність Чебишова. Закон великих чисел. Теореми Хінчина (без доведення), Чебишова, Бернуллі, Маркова. Локальна теорема Лапласа. Інтегральна теорема Лапласа. Поняття і властивості характеристичних функцій випадкових величин. Теореми Бохнера Хінчина, Марцинкевича, Пойа (без доведення). Характеристичні функції основних розподілів. Поняття і властивості твірних функцій випадкових величин. Центральна гранична теорема для однаково розподілених випадкових величин. Граничні теореми в схемі Бернуллі.

Елементи вибіркової теорії

Предмет та основні задачі математичної статистики. Ймовірнісно-статистична модель. Вибірки. Емпірична функція розподілу. Варіаційний ряд і статистичний ряд розподілу вибірки. Гістограма і полігон вибірки. Граничні теореми для емпіричної функції розподілу (без доведення). Теоретичні та вибіркові моменти. Збіжність за ймовірністю та асимптотична нормальність вибіркових моментів. Розподіл порядкових статистик.

Оцінювання невідомих параметрів розподілу. Точкові оцінки невідомих параметрів розподілу

Незміщені та умотивовані оцінки. Поняття і властивості оптимальних оцінок. Поняття функції правдоподібності, внеску вибірки, функції інформації. Нерівність Рао-Крамера. Ефективні оцінки. Експоненціальні моделі. Достатні статистики. Критерій факторизації. Теорема Рао-Блекуела-Колмогорова. Повні достатні статистики і рівняння незміщеності. Метод максимальної правдоподібності. Метод моментів. Інтервальне оцінювання невідомих параметрів розподілу. Розподіл деяких функцій від нормально розподілених випадкових величин. Інтервальні оцінки та методи їх побудови. Інтервали надійності для невідомих параметрів нормального розподілу. Асимптотичний інтервал надійності для оцінки невідомої ймовірності події.

Перевірка статистичних гіпотез

Загальні поняття про статистичні гіпотези та статистичні критерії. Основні принципи побудови критеріїв узгодженості. Критерії узгодженості про вигляд функції розподілу Колмогорова, Мізеса. Критерії узгодженості про вигляд функції розподілу Пірсона. Критерій незалежності. Перевірка параметричних гіпотез. Критерій Неймана-Пірсона. Критерії значущості та інтервальне оцінювання.


Література

1. Пугачев В. С. Теория вероятностей и математическая статистика / В. С. Пугачев. – М. : Физ.мат.лит., 2002. – 410 с.

2. Гихман И. И. Теория вероятностей и математическая статистика / И. И. Гихман, А. В. Скороход, М. И. Ядренко – К. : Вища шк., 1979. – 408 с.

3. Чистяков В. П. Курс теории вероятностей / В. П. Чистяков – М. : Наука, 1982. – 256 с.


Диференціальні рівняння


Загальні поняття про диференціальні рівняння, типи їх розв’язків. Порядок
диференціального рівняння. Приклади задач, які призводять до поняття диференціального рівняння


Основні поняття та означення. Загальний інтеграл диференціального рівняння. Диференціальне рівняння – математична модель реального процесу.

Диференціальні рівняння 1-го порядку з
відокремлюваними змінними і рівняння, які зводяться до них


Загальний інтеграл рівняння з відокремленими змінними. Інтегрування рівнянь з відокремлюваними змінними. Рівняння з автомодельною правою частиною. Однорідні рівняння першого порядку. Поняття однорідної функції. Рівняння першого порядку з дробово-раціональним аргументом у правій частині.

Лінійні диференціальні рівняння 1-го порядку
і методи їх розв'язання. Диференціальні рівняння в повних диференціалах


Лінійне однорідне диференціальне рівняння 1-го порядку. Метод Бернуллі-Ейлера знаходження розв'язку лінійного неоднорідного рівнян­ня. Метод Лаґранжа інтегрування лінійних неоднорідних рівнянь 1-го порядку. Рівняння Бернуллі та методи його інтегрування. Рівняння звідні до лінійних. Інтегрування рівняння Ріккаті.

Теорема існування і єдиності розв’язку задачі Коші для нормального диференціального рівняння 1-го порядку. Формулювання теореми та її обґрунтування. Доведення теореми. Диференціальні рівняння 1-го порядку не розв’язні відносно похідної. Рівняння Клеро і Лагранжа

Застосування методу введення параметра для розв'язання неявних рівнянь. Поняття особливого розв'язку. Рівняння Клеро. Рівняння Лаґранжа.

Рівняння вищих порядків та методи їх розв’язання

Рівняння вищих порядків, що не містять шуканої функції. Пониження порядку рівнянь, в які явно входить шукана функція, а незалежна змінна відсутня. Інтегрування однорідних рівнянь вищих порядків. Інтегрування лінійних рівнянь вищих методом пониження.

Лінійні диференціальні рівняння го порядку. Властивості їх розв'язків.
Методи розв'язання лінійних диференціальних рівнянь го порядку зі сталими коефіцієнтами


Лінійні однорідні диференціальні рівняння та властивості їх розв'язків. Поняття характеристичного многочлена. Структура загального розв'язку одно­рідного рівняння. Метод підбору (невизначених коефіцієнтів) знаходження розв'язку лінійного неоднорідного рівняння. Метод Лаґранжа інтегрування лінійних неоднорідних рівнянь вищих порядків.

Системи диференціальних рівнянь 1-го порядку. Лінійні системи диференціальних рівнянь і властивості їх розв'язків. Методи розв'язання лінійних однорідних систем диференціальних рівнянь зі сталими коефіцієнтами.

Інтегрування систем методом зведення до рівнянь вищих порядків. Лінійні однорідні системи та властивості їх розв'язків. Побудова характеристичного рівняння лінійної однорідної системи диференціа­льних рівнянь першого порядку. Загальний розв'язок лінійної однорідної системи. Метод Лаґранжа інтегрування неоднорідної системи диференціальних рівнянь.

Стійкість розв’язків диференціальних рівнянь. Означення стійкості по Ляпунову. Типи точок спокою

Поняття асимптотичної стійкості та стійкості за Ляпуновим. Типи точок спокою.


Література

1. Лавренюк С. П. Курс диференціальних рівнянь / С. П. Лавренюк. – Львів : Вид. НТЛ., 1997. – 215 с.

2. Понтрягин Я.С. Обыкновенные дифференциальные уравнения / Я. С. Понтрягин. – М. : Наука, 1974.

3. Петровский И. Г. Лекции по теории обыкновенных дифференциальных уравнений / И. Г.Петровский. – М. : Наука, 1984.

Алгебра та геометрія


Матриці та визначники. Крамерові системи рівнянь

Дії над матрицями. Перестановки та підстановки. Означення та властивості визначника -го порядку. Розклад визначника за елементами рядка. Визначник добутку матриць. Вироджені та невироджені матриці. Обернена матриця. Правило Крамера. Метод Гауса. Матричний метод.

Векторна алгебра

Лінійні операції над векторами. Базис та координати. Проекція вектора на вісь. Поділ відрізка у заданому відношенні. Скалярний, векторний, мішаний добутки та їх властивості.

Прямі та площини

Основні типи рівнянь прямої на площині. Жмуток прямих. Рівняння площини. Зведення лінійного рівняння до нормального вигляду. Основні рівняння прямої у просторі. Відстань між мимобіжними прямими.

Криві та поверхні 2-го порядку

Канонічні рівняння еліпса, гіперболи, параболи. Ексцентриситет, директриси та дотичні. Лінійні перетворення системи координат на площині. Зведення загального рівняння 2-го порядку до канонічного вигляду. Поверхні обертання. Канонічні рівняння поверхонь 2-го порядку.

Многочлени

Алгебраїчна та тригонометрична форми комплексного числа. Операції над комплексними числами. Формула Муавра. Добування кореня. Первісні корені. Ділення з остачею. Найбільший спільний дільник. Алгоритм Евкліда. Теорема Безу. Схема Горнера. Кратні корені. Основна теорема алгебри. Формули Вієта. Многочлени з дійсними коефіцієнтами. Межі дійсних коренів. Теорема Штурма. Симетричні многочлени. Результант. Дискримінант.

Лінійні простори

Базис та координати. Вимірність. Лема про лінійні комбінації. Зв’язок між базисами. Лінійні підпростори. Лінійні оболонки та гіперплощини. Сума та перетин. Прямі суми. Ізоморфізм. Терема про ізоморфні лінійні простори. Евклідовий простір. Ортонормований базис. Ортогоналізація системи векторів. Матриця Грама. Ортогональне доповнення. Ортогональна проекція ветора на підпростір. Нерівності Коші-Буняковського та Мінковського. Унітарні простори. Ермітові матриці. Унітарні матриці.

Лінійні системи загального вигляду

Базисний мінор. Ранг матриці. Теорема Кронекера-Капеллі. Максимальна лінійно незалежна підсистема. Підпростір розв’язків однорідної системи. Загальний розв’язок однорідної системи. Лінійний многовид розв’язків неоднорідної системи. Метод найменших квадратів.

Лінійні перетворення

Матриці лінійного перетворення в різних базисах та їх зв’язок. Група лінійних перетворень. Ранг, образ, ядро та дефект. Власні значення та власні вектори. Спряжене лінійне перетворення. Самоспряжені лінійні перетворення. Ортогональні перетворення. Жорданова нормальна форма матриці лінійного перетворення.

Квадратичні форми

Спряжений простір. Взаємні базиси. Матриця білінійної форми. Квадратична форма, її ранг. Закон інерції. Полілінійні функції. Тензори.

Алгебраїчні структури

Група. Підгрупа. Нормальні дільники. Фактор-група. Гомоморфізм груп. Абельові групи. Кільце. Ідеал. Фактор-кільце. Гомоморфізм кілець. Класифікація полів. Розширення полів. Скінченні поля.


Література

1. Завало С. Т. Курс алгебри / С. Т. Завало. – К. : Вища шк., 1988.

2. Воеводин В. В. Линейная алгебра / В. В. Воеводин. – М. : Наука, 1974.

3. Кострикин А. И. Введение в алгебру / А. И. Кострикин. – М. : Наука, 1977.

Схожі:

Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Математичне та комп’ютерне моделювання» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Консолідована інформація»
Поняття інформації. Принципи роботи з інформацією. Персональний комп’ютер. Характеристики та можливості персональних комп’ютерів....
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Математичне та комп’ютерне моделювання» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Консолідована інформація»
Поняття інформації. Принципи роботи з інформацією. Персональний комп’ютер. Характеристики та можливості персональних комп’ютерів....
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Математичне та комп’ютерне моделювання» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Промислове і цивільне будівництво»
move to 0-21563264
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Математичне та комп’ютерне моделювання» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Міське будівництво та господарство»
move to 0-21563265
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Математичне та комп’ютерне моделювання» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Мости і транспортні тунелі»
move to 0-21563268
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Математичне та комп’ютерне моделювання» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Автомобільні дороги і аеродроми»
move to 0-21563267
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Математичне та комп’ютерне моделювання» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів»
move to 0-21563266
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Математичне та комп’ютерне моделювання» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Управління проектами (управління it – проектами)»
Поняття інформації. Принципи роботи з інформацією. Персональний комп’ютер. Характеристики та можливості. Комп’ютерні мережі. Типи...
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Математичне та комп’ютерне моделювання» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прикладна фізика»
Незгасаючі та згасаючі гармонічні коливання з одним та багатьма ступенями вільності
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Математичне та комп’ютерне моделювання» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прикладна лінгвістика»
Односкладні речення. Main syntactic sentence structures. Secondary predication constructions in English
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи