Національний університет „Львівська політехніка” кафедра соціології та соціальної роботи icon

Національний університет „Львівська політехніка” кафедра соціології та соціальної роботи
Скачати 170.89 Kb.
НазваНаціональний університет „Львівська політехніка” кафедра соціології та соціальної роботи
Дата14.09.2012
Розмір170.89 Kb.
ТипДокументи

національний університет „Львівська політехніка”

кафедра соціології та соціальної роботи


Затверджую

Гoлова методичної комісії

базового напряму

доц. Гайдук Н.М.

08 квітня 2009 р.


програма державного екзамену


з напряму підготовки 6.040200 „соціологія”

(спеціальність «Соціальна робота»)


(з навчальних дисциплін „Теоретична соціологія”,„Теорії та методи соціальної роботи”, „Вступ до практичної соціальної роботи”, „Соціальна політика в Україні”, „Актуальні проблеми соціальної роботи ІІІ” та „Актуальні проблеми соціального забезпечення”)


Програму державного екзамену розглянуто і ухвалено на засіданні методичної комісії базового напряму

Протокол від 8 квітня 2009 р. № 4


м. Львів

програма державного екзамену

з напряму підготовки 6.040200 „соціологія”


(з навчальних дисциплін„Теоретична соціологія”, „Теорії та методи соціальної роботи”, „Вступ до практичної соціальної роботи”, „Соціальна політика в Україні”, „Актуальні проблеми соціальної роботи ІІІ” та „Актуальні проблеми соціального забезпечення”)
^ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Державний екзамен з навчальної дисципліни «Соціальна робота» є заключним, випускним у підготовці молодих фахівців на освітньо-кваліфікаційному рівні «бакалавр» спеціальності «соціальна робота». Мета державного екзамену полягає в оцінюванні рівня та якості отриманих теоретичних знань, їх міцності; виявленні ступеня розвитку мислення; умінь самостійно працювати, синтезувати отримані знання і застосовувати їх для розв’язання практичних завдань.

Об’єктом оцінювання виступають компетенції студента-випускника спеціальності «соціальна робота», тобто знання і вміння студента, що характеризують його здатність розуміти, виконувати, відображати й пізнавати те, що вимагає освітньо-кваліфікаційна характеристика фахівця після закінчення процесу навчання на відповідному освітньо-кваліфікаційному рівні.

Від студентів-випускників очікується демонстрування необхідних знань та вмінь для здійснення професійної діяльності, що ґрунтується на етичних принципах і спрямована на відстоювання соціальної справедливості, дотримання прав людини, сприяння соціальним змінам, вирішення проблем у стосунках між людьми, підвищення рівня їх благополуччя. Міцне наукове підґрунтя підготовки фахівців із соціальної роботи забезпечують знання з теорій і методів соціальної роботи, міжособистісного спілкування, методів соціальних досліджень, політики соціального забезпечення, основ аналізу соціальної політики, посередництва та вирішення конфліктів, поведінки людини і соціального оточення, розуміння закономірностей і мотивів людської поведінки та соціальних явищ у їх тісному взаємозв’язку.

До здачі державного екзамену допускаються студенти, які виконали весь обсяг робіт, передбачених навчальним планом підготовки бакалавра за напрямом 0402 «соціологія» спеціальністю 6.040200 «соціальна робота».

Державний екзамен з навчальної дисципліни «Соціальна робота» приймається державною екзаменаційною комісією, склад якої затверджується на засіданні кафедри.
ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Екзаменаційний контроль проводиться в період екзаменаційної сесії, у відповідності до навчального плану. У період підготовки до здачі державного екзамену студентам проводяться консультації, читаються оглядові лекції. За цей час студенти мають змогу відновити в пам’яті та систематизувати вивчений за період навчання в університеті матеріал. Питання, що виносяться на екзамен, складаються на основі навчальних програм із дисциплін: „Теорії та методи соціальної роботи”, „Вступ до практичної соціальної роботи”, „Соціальна політика в Україні”, „Актуальні проблеми соціальної роботи ІІІ” та „Актуальні проблеми соціального забезпечення”.

Державний екзамен проводиться у письмовій формі, що забезпечує високий рівень об’єктивності оцінювання, а також сприяє логічності мислення, цілеспрямованості та зосередженості студентів на глибокому вникненні в суть питань, обдумуванні варіантів вирішення та побудови відповіді.

Виконання екзаменаційного завдання оцінюється за 100-бальною шкалою. В пакет входить 30 білетів. Кожен екзаменаційний білет складається із завдань трьох рівнів.

Перший рівень – це тестові завдання на основі предметів „Теоретична соціологія” та „Методи соціальних досліджень”. Студентам пропонуються 5 питань та варіанти відповіді до кожного. Серед варіантів відповіді може бути кілька правильних. Для отримання максимальної оцінки студенти повинні вказати всі правильні відповіді. Максимальна оцінка за завдання першого рівня – 30 балів (по 6 балів за правильну і повну відповідь на кожне питання).

Завдання другого рівня – це теоретичне питання з однієї із дисциплін: „Теорії та методи соціальної роботи”, „Вступ до практичної соціальної роботи”, „Соціальна політика в Україні”, „Актуальні проблеми соціальної роботи ІІІ” та „Актуальні проблеми соціального забезпечення”. При оцінці відповіді враховується знання терміногогії, вміння логічно та послідовно викласти матеріал та навести відповідні приклади. Завдання другого рівня оцінюється в 20 балів.

Завдання третього рівня – це відповіді на шість питань, що стосуються запропонованої ситуації, що вимагає професійного втручання соціального працівника. Студенти повинні оцінити ситуацію, визначити рівень професійного втручання, теорії, які найкраще допомагають зрозуміти ситуацію, накреслити можливі напрямки професійного втручання тощо. Відповіді на питання третього рівня оцінюються у 50 балів.

Оцінка за державний екзамен виставляється на закритому засіданні ДЕКу після закінчення екзамену, після цього оголошується студентам. Позитивна оцінка за державний екзамен є підставою до присвоєння кваліфікації «бакалавр соціальної роботи».
ІІІ. ЗМІСТ

^ Програма навчальної дисципліни „Вступ до практичної соціальної роботи”

Тема 1. Поняття „соціальна робота” та актуальність її розвитку в Україні.

Визначення соціальної роботи. Природа соціальної роботи. Функції соціальної роботи. Суміжні науки і суміжні професії. Визначальні характеристики соціальної роботи.

Тема 2. Фах „соціальна робота”: мета, фокус, сфери.

Мета соціальної роботи. Фокус соціальної роботи: „особа в середовищі”. Ключові фактори, що впливають на соціальну роботу. Поняття професійних сфер соціальної роботи.

Тема 3. Історія виникнення та розвитку соціальної роботи.

Передісторія виникнення соціальної роботи як фаху – західний досвід. Розвиток соціальної роботи в Україні.

Тема 4. Цінності та етика соціальної роботи.

Визначення цінностей соціальної роботи. Огляд основних цінностей соціальної роботи. Етична дилема і кроки її вирішення.

Тема 5. Соціальний захист – контекст практики соціальної роботи.

Поняття „соціальний добробут” і програми соціального добробуту. Типи соціальних програм. Потреби людей. Основні сектори соціальних служб та їх роль.

Тема 6. Загальна практика соціальної роботи.

Визначення поняття „загальна практика соціальної роботи”. Огляд складових загальної практики соціальної роботи. Рівні втручання в соціальній роботі.

Тема 7. База знань для загальної практики соціальної роботи.

Рівні знань, які використовуються в соціальній роботі.

Тема 8. Теорії соціальної роботи. Системні та екологічні перспективи.

Екологічний і системний підходи в соціальній роботі. Застосування теорії систем до практики соціальної роботи. Теорія екологічних систем. Створення мережі та системи соціальної підтримки.

Тема 9. Вміння в практиці соціальної роботи.

Історичні аспекти розвитку вмінь. Вміння, необхідні для роботи на різних рівнях професійного втручання.

Тема 10. Ролі та функції соціальних працівників.

Ознайомлення з поняттям ролі як детермінованої моделі поведінки. Визначення професійних ролей. Основні ролі соціальних працівників.

Тема 11. Загальна модель втручання в соціальній роботі.

Основні риси загальної моделі практики. Кроки планованого процесу змін та їх основні особливості.

^ Програма навчальної дисципліни „Теорії та методи соціальної роботи”

Тема 1. Соціальна побудова теорії соціальної роботи та її застосування на практиці.

Визначення понять. Відмінності між теоріями, перспективами та моделями практики. Відмінності соціальної роботи від інших професій. Призначення соціальної роботи. Визначення рівнів професійного втручання. Становлення професійного втручання та еволюція теорій соціальної роботи. Розвиток досліджень у галузі соціальної роботи. Типи практики соціальної роботи.

Тема 2. Системна та екологічна моделі.

Поняття про системну теорію. Поняття про екологічну перспективу.

Тема 3. Перспектива сильних сторін та підходи з метою наснаження.

Принцип „патології” в соціальній роботі. Теорії та підходи, що виникли на основі психоаналізу. Підходи, що грунтуються на компетентності клієнта. Наснаження в практичній соціальній роботі.

Тема 4. Структурна (радикальна) модель.

Визначення структурного підходу в соціальній роботі. Історія руху. Переваги і недоліки стуктурної/радикальної перспективи.

Тема 5. Генералістична та інші традиційні моделі.

Передісторія створення генералістичного підходу. Головні виміри генералістичної моделі. Рівні практики.

Тема 6. Залучення і первинне оцінювання.

Інтерв’ю в соціальній роботі. Фаза залучення. Оцінювання проблеми. Оцінювання в крищовій ситуації.

Тема 7. Визначення мети та укладання контракту.

Формулювання мети. Проміжні конкретні кроки. Стратегії щодо використання ресурсів.

Тема 8. Професійне втручання.

Підтвердження. Нормалізація. Прийняття рішення. Періодичний огляд виконаного. Відстоювання прав клієнта.

Тема 9. Оцінювання результатів.

Процес оцінювання результатів. Моделі оцінювання. Перешкоди до проведення оцінювання. Визначення успіху.

Тема 10. Завершення процесу професійного втручання і подальша перевірка.

Завдання на етапі завершення. Підготовка до завершення процесу. Переривання процесу дорадництва. Емоційні аспекти завершення процесу. Настанови щодо завершення процесу і його закриття. Подальша перевірка.

^ Програма навчальної дисципліни „Cоціальна політика в Україні”

Тема 1. Що таке соціальна політика.

Визначення, що таке соціальна політика і що вона вивчає. Мета та ціль соціальної політики. Проблеми, які розглядає соціальна політика Об’єкт та суб’єкт соціальної політики Інструменти соціальної політики. Сфери соціальної політики в Україні. Пріоритетні соціальні проблеми в Україні.

Тема 2 Соціальна політика в Україні: радянська доба та період незалежності. Політичні чинники.

Соціальний захист та соціальна політика – політичний вимір. Соціально-політичні процеси в радянський період. Соціально-політичні процеси в 90-ті роки. Правляча еліта в Україні. Урядові програми з соціальної політики. Політичні аспекти подальшого соціального розвитку України та формування соціальної політики.

Тема 3. Економічні чинники соціальної політики в Україні.

Характерні риси економіки У країни радянського періоду. Економічні процеси в Україні 90-х років. Бідність. Характерні риси бідності в нашій державі.

Тема 4. Соціально-демографічні та територіальні чинники соціальної політики в Україні.

Соціально-демографічні та медико-соціальні тенденції в Україні за радянський період. Соціально-демографічні та медико-соціальні тенденції в Україні у 90-і роки. Найуразливіші соціальні групи

Тема 5. Культуральні чинники соціальної політики в Україні.

Характеристики українського суспільства в період трансформації як адаптації до нових умов. Феномени українського суспільства. Пріоритети в оцінці соціально-політичного життя за період 1991-2000 років.

Тема 6. Документальна база соціальної політики в Україні.

Загальна декларація прав людини, хартії, конвенції, міжнародні угоди. Конституція. Законодавство. Рішення уряду. Рішення та інструкції окремих міністерств.

Тема 7. Фінансове забезпечення соціальної політики.

Потенційні джерела фінансування соціальної політики (Т. Ганслі). Елементи системи соціального захисту у країнах з перехідною економікою: система соціальних гарантій; соціальна допомога; соціальне страхування. Джерела фінансування соціальної політики в Україні: податки громадян, з яких формуються державний та місцевий бюджети; внески працюючих; благодійні внески громадян та організацій, міжнародна грошова та гуманітарна допомога. Фінансове забезпечення соціального захисту в Україні. Мінімальні межі отримання матеріальних благ.

Тема 8. Інституційне забезпечення соціальної політики. Інформаційне забезпечення соціальної політики.

Мережа соціальних відомств в Україні. Функції та складові соціального обслуговування. Тенденції соціального обслуговування в Україні. Недержавні організації як партнери державних структур соціальної сфери. Формування громадської думки щодо соціальних питань. Характеристика складових комунікації в державних і недержавних установах.

Тема 9. Соціальний захист в Україні.

Визначення поняття соціальний захист. Рівні системи соціального захисту. Поняття соціального забезпечення. Пенсійне забезпечення в Україні на сучасному етапі: що таке пенсія, види пенсій. Недоліки чинної пенсійної системи. Державна допомога: мета, фінансування, види. Адресна соціальна допомога: види, мета, особливості. Соціальне обслуговування непрацездатного населення: мета, особливість. Пільги, гарантії, компенсації: визначення понять.

Тема 10. Політика зайнятості.

Економічна трансформація та ринок праці. Поняття ринку праці, моделі. Законодавство України про працю, зайнятість та соціальний захист безробітних. Сучасний стан ринку праці в Україні. Поняття зайнятості. Політика зайнятості. Принципи державної політики зайнятості. Програми зайнятості. Безробіття як соціальне явище. Організація соціального захисту від безробіття. Заробітня плата, її функції. Форма та структура заробітньої плати. Поняття мінімальної заробітньої плати. Джерела формування коштів на оплату праці.

Тема 11. Соціальні реформи в Україні.

Мета соціальних реформ в Україні. Пріоритети соціальної політики на 2000-2004 роки. Урядові програми. Роль недержавних організацій, громадських рухів в соціальній політиці України. Сфери діяльності.

Тема 12. Реформування у сфері пенсійного забезпечення.

Основні завдання пенсійної реформи в Україні. Напрями пенсійної реформи в Україні. Реформування системи соціальної допомоги та системи соціального обслуговування. Кроки реалізації програми по реформуванню системи надання соціальної допомоги.

Тема 13. Міжнародні організації та формування соціальної політики в Україні.

Процеси глобалізації та соціальна політика України. Міжнародні організації про реформування соціальної сфери в Україні (Європейський Союз, Міжнародна Організація праці, Міжнародний Валютний Фонд, Світовий банк).

^ Програма навчальної дисципліни „Актуальні проблеми соціального забезпечення”

Тема 1. Соціальний розвиток.

Поняття соціального розвитку. Визначення, цілі, характерні ознаки, цінності та принципи соціального розвитку. Історія соціального розвитку. Потреба в соціальному розвитку. Стратегії соціального розвитку. Інституційний підхід та його три програмні риси. Три типи продуктивістських програм.

Тема 2. Глобалізація та інтернаціоналізація соціальної роботи.

Визначення глобалізації. Позитивні та негативні наслідки глобалізації. Деякі глобальні проблеми та їх побічні наслідки. Шляхи зміцнення міжнародного аспекту соціальної роботи. Міжнародна співпраця. Міжурядові та волонтерські організації.

Тема 3. Соціальна робота і глобалізація світової економіки

Глобалізація ринкових економік та її соціальні наслідки. Світовий Банк та Міжнародний Валютний Фонд. Програми структурної перебудови та їх вплив на добробут людей у країнах Третього Світу.

Тема 4. Сталий розвиток.

Навколишнє середовище і розвиток. Концепція сталого розвитку. Цілі політики розвитку та захисту навколишнього середовища.

Тема 5. Феміністична перспектива

Жінки і економіка: зміна моделі. Значення зайнятості жінок у виробництві для руйнування патріархальних структур. Нерівність серед жінок. Фемінізм, соціальний розвиток і соціальна робота.

Тема 6. Громадська дія, направлена на виживання, відновлення і сталий соціальний розвиток.

Міжнародний огляд розвитку громад. Важливість проектів, що сприяють розвитку і збільшенню прибутків членів громади. Дві стратегії відбудови громади: традиційний шлях орієнтації на потреби, та шлях зосередження на можливостях громади. Громадянське суспільство: модель і теорія.

^ Програма навчальної дисципліни «Теоретична соціологія».

Тема 1. Предмет соціології.

Соціологія в системі наук про суспільство. О.Конт та інституціалізація соціології. Предмет, об’єкт та особливості соціологічного підходу до вивчення суспільства. Система соціологічних знань та її елементи. Види соціологічних досліджень.

Тема 2. Методологія та методи соціологічного дослідження.

Поняття соціологічного дослідження та його види. Програма конкретного соціологічного дослідження та її функції. Основні методи конкретно-соціологічного дослідження. Сфери використання результатів емпіричних соціологічних досліджень у науковій і практичній діяльності.

Тема 3. Суспільство як система. Соціальні зміни і розвиток суспільства.

Суспільство як цілісна система. Аналіз чинників стабільності суспільства як системи. Дослідження соціальних змін, їх джерел. Підходи до типологізації суспільств. Сутність і рівні, чинники соціальних змін.

Тема 4. Особистість у системі соціальних зв’язків.

Поняття особистості у соціології. Основні теоретичні підходи до аналізу особистості та її розвитку. Статусно-рольова структура особистості. Структура соціального статусу, права, обов'язки і соціальні ролі. Сутність і структура процесу соціалізації. Ідеальний, нормативний, модальний типи особистості сучасного українського суспільства.

Тема 5. Соціальна структура та соціальна стратифікація.

Поняття соціальної структури суспільства. Типи соціальних груп і соціальних спільнот та їх характеристика. Соціологічний підхід до аналізу взаємодії між основними демографічними групами суспільства, його роль у гармонізації соціального розвитку. Сутність соціальної стратифікації. Історичні типи стратифікаційних систем.

Система соціальної стратифікації сучасного українського суспільства. Елітні групи сучасного українського суспільства та їх роль у суспільному житті. Середній клас як основа соціальної стабільності і рушій суспільного прогресу. Маргінальні групи суспільства: причини існування та специфіка життєдіяльності. Сутність та види соціальної мобільності. Проблема відкритості стратифікаційних груп і соціальна мобільність. Дослідження українських соціологів актуальних проблем трансформації соціальної структури в пострадянській Україні.

Тема 6. Етнонаціональна структура суспільства.

Сутність та специфіка етнічних спільнот. Форми етнічних спільнот та їх характеристика. Особистість та нація: етнічна самоідентифікація, національна самосвідомість, патріотизм та їх місце у життєвих диспозиціях особистості. Моделі побудови міжетнічних взаємин / етноцид, сегрегація, асиміляція, плюралізм / та їх наслідки для етнічних груп і соціальної системи. Причини, вияви та наслідки міжетнічних конфліктів, шляхи їх упередження та подолання. Політична нація і особливості її формування в Україні.

Тема 7. Процес і типи соціальної взаємодії.

Сутність та анатомія соціальної взаємодії. Структура і види соціального зв'язку. Види соціальних контактів. Соціальна взаємодія. Зміст соціальної взаємодії на мікро- та макрорівні. Полюси соціальної взаємодії: солідарність і конфлікт. Нормативна і функціональна солідарність: зміст, функції. Конфлікт, як форма соціального протистояння. Функції конфлікту.

Тема 8. Соціальний контроль та девіантна поведінка.

Впорядкованість суспільства, система і механізми соціального контролю. Основні елементи соціального контролю: соціальні норми і санкції. Сутність та форми девіації. Типологія соціальної поведінки. Функції та дисфункції девіації у суспільному розвитку. Врахування причин виникнення, форм життєдіяльності та субкультурних особливостей девіантних груп у практиці соціального управління.

^ Тема 9. Соціальні інститути та соціальні організації.

Поняття соціального інституту. Структура соціального інституту та механізми його функціонування. Етапи становлення і розвитку соціальних інститутів.Проблема класифікації соціальних інститутів: їх види та типи.Функції соціальних інститутів. Дисфункції соціальних інститутів: причини, форми вияву, наслідки, методи упередження та подолання. Проблема взаємозалежності та збалансованості системи соціальних інститутів. Соціальні інститути та суспільні зміни. Сутність соціальної організації. Соціальна організація як система. Основні типи соціальних організацій, їх сутність, призначення і особливості функціонування.. Функції соціальних організацій. Причини, вияви дисфункції організацій і методи їх регулювання.Управління в організаціях. Управлінські рішення, їх види, процес прийняття і реалізації.

Тема 10. Культура і суспільство.

Культура як якісна інтегративна характеристика суспільного життя. Особливості соціологічного підходу до вивчення культури. Аналіз багатовимірної структури культури: складові культури і їх змістовне наповнення. Типи культури. Культурні універсалії. Основні підходи до порівняльної оцінки культур. Динаміка та функції культури. Українська соціокультурна традиція. Складові культури як стрижень кристалізації модерної української нації. Роль культурного чинника в консолідаційних процесах у сучасній Україні.
^ ІУ. ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Навчальна дисципліна „Вступ до практичної соціальної роботи”

 1. Основы социальной работы / Отв.ред. П.Д.Павленок. М.: Инфра-М, 1997.

 2. Социальная работа в учереждениях здравоохранения / Под ред И.П.Катковой. М.: Центр общечеловеческих ценностей, 1992.

 3. Введення у соціальну роботу: навчальний посібник / Бойко А.М., Грига І.М., Кабаченко Н.В., Кравченко Р.І., Полтавець Д.В., Семигіна Т.В. та ін. - К.: Фенікс, 2001. - 288 с.

 4. Соціальна робота в Україні: перші кроки / Під редакцією В.Полтавця. - К.: Видавничий дім “КМ Academia”, 2000. - 236 с.

 5. Социальная работа / Под общей редакцией проф. В.И.Курбатова. Серия “Учебники, учебные пособия”. - г. Ростов н/Д: “Феникс ”, 2000. – 576 с.

 6. Клос Л.Є., Микитенко Н.О Вступ до практичної соціальної роботи (на прикладі вивчення досвіду України і Канади) / Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності “соціальна робота” вищих навчальних за.кладів. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005. – 148 с.

 7. Гайдук Н.М., Клос Л.Є., Ставкова С.Г., Бєляєва С.Я. Соціальна робота: практична підготовка студентів на освітньо-кваліфікаційному рівні “бакалавр”: Навч.посібник. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2007. – 164 с.

 8. Взаимодействие социального работника с клиентом:. проведение первичного приема /Сост. Б.Ю.Шапиро и В.В.Колков. – М.:Институт социальной работы, 1997. – 22 с.

Навчальна дисципліна „Теорії та методи соціальної роботи”

 1. Теорії і методи соціальної роботи. Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред.. Т.В. Семигіної, І.І. Миновича. – К.: Академвидав, 2005. – 328с. (Альма-матер).

 2. Теория социальной работы / Под ред. Е.И. Холостовой. М.: Юристъ, 1998, с.246.

 3. Технологии социальной работы: Учебник / Под общей ред. Е. Й. Холостовой. - М.,
  2001, -400с.

 4. Теория и методика социальной работы / Под ред. В.И.Жукова. М.: Союз, 1994, 216с.

 5. Нойфельд И. Методы социальной работы // Теория и практика социальной работы: Отечественный и зарубежный опыт / Под ред. Т.Ф. Яркиной, В.Г. Бочаровой. М; Тула, 1993. Т. I.

 6. Фирсов М. В., Студенова Е. Г. Теория социальной работьі: Учеб. пособие для студентов вьісш. учеб. заведений. - М., 2001.

 7. Мигович 1.1., Лукашевич М. П. Теорія і методи соціальної роботи: Навч. посібник. -К., 2002.

 8. Социальная работа: теория й практика: Учеб. пособие / Отв. ред. Е. Й. Холостова. -М.,2001.

 9. Ромм М.В. Ромм Т.А. Теория социальной работьі. Учеб. пособие, - Новосибирск, -1999. -64с.

Навчальна дисципліна „Cоціальна політика в Україні”

 1. Правознавство. Правові основи соціального захисту в Україні. Київ 1999 - с. 300-319

 2. Дікон Б, Халс М., Стабс П. Глобальна соціальна політика. Київ. Основи, 1999 - С.149, 174-186, 187, 195.

 3. Спікер П. Соціальна політика: теми та підходи. - Фенікс, К., 2000

 4. Ю.Василик О.Д. Державні фінанси України. Організація фінансів і фінансування в галузях соціальної сфери., стор. 192-222, стр.2-36

 5. Тадвей Р. Фінансові аспекти соціального добробуту. Фінанси України, 2000 , №5, стор. 30.

 6. Горянська С.В. Фінансове забезпечення соціального захисту населення. Фінанси
  України, 2001, №5, стор. 87-95.

 7. Соціальна політика в Україні: перші кроки, стор. 177-178.

 8. Семигіна Т. Інформаційно-консультативні центри в системі соціального захисту
  населення. Соціальна політика і соціальна робота. 2000, № 3-4.стр. 77-82.

 9. Ганслі, Теренс. Соціальна політика та соціальне забезпечення за ринккової економіки/ Пер. з англ. О. Перепадя. - К.: Основи, 1995.

 10. Мигович І.І. Проблеми формування соціальної політики України. Ужгород, 1997.

 11. Основні напрямки соціальної політики на 2000-2004 роки.

Навчальна дисципліна „Актуальні проблеми соціального забезпечення”

 1. Дікон Б., Халс М., Стабс П. Глобальна соціальна політика. Київ: Основи, 1999.

 2. Семигіна Т. Соціальна політика у глобальному вимірі. К., 2003.

 3. Лоренц У. Социальная работа в изменяющейся Европе.

 4. Хокстенд М., Міджлі Д. Проблеми в міжнародній соціальній роботі, 1993, 187 с.

 5. Раманатан Х., Лінк Р. Принципи і ресурси в практиці соціальної роботи в еру глобалізації. 1999, 277 с.

 6. Прігоф А. Економіка для соціальних працівників. 2000, 365 с.

Навчальна дисципліна «Теоретична соціологія»

 1. Гіденс Е. Соціологія.-К., 1999.

 2. Паніна Н. Технологія соціологічного дослідження.-К., 2004.

 3. Соціологія. За ред.. Климанської Л., Савки В. –Львів, 2004.

 4. Соціологія. Навч. посібник. Ред.. С.Макеєв.-К., 2007.

 5. Соціологія. Підручник. Ред..В.Піча.-Львів, 2008.

 6. Соціологія: терміни, поняття, персоналії. Ред..В.Піча.-Львів, 2007.

 7. Черниш Н. Соціологія. Курс лекцій. -Львів, 2007.

 8. Ядов В. Стратегия социологического исследования. - М.. 1998.

Розглянуто і ухвалено на засіданні кафедри соціології та соціальної роботи.

Протокол від „9 ” квітня 2009 року № 10

Завідувач кафедри соціології та

соціальної роботи, доц. Л.Д. Климанська

Схожі:

Національний університет „Львівська політехніка” кафедра соціології та соціальної роботи iconНаціональний університет „Львівська політехніка” кафедра соціології та соціальної роботи
«Соціальна структура І соціальна стратифікація»; «Соціологія організацій»; «Соціологія освіти»; «Соціологія сім’ї»; «Методика викладання...
Національний університет „Львівська політехніка” кафедра соціології та соціальної роботи iconНаціональний університет “Львівська політехніка” Кафедра політології /назва кафедри/ «Затверджую»
...
Національний університет „Львівська політехніка” кафедра соціології та соціальної роботи iconПрограма І запрошення регіональний круглий стіл на тему
Піча В. М., доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри соціології та соціальної роботи Національного університету «Львівська...
Національний університет „Львівська політехніка” кафедра соціології та соціальної роботи iconУгода № на проведення практики студентів Національного університету «Львівська політехніка»
Ми, які нижче підписалися, з одної сторони, Національний університет «Львівська політехніка» (надалі внз), в особі проректора з навчальної...
Національний університет „Львівська політехніка” кафедра соціології та соціальної роботи iconПовідомлення на секційному засіданні □ Участь без доповіді І публікації
Адреса оргкомітету: 73000, Україна, м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27, Херсонський державний університет, Інститут психології,...
Національний університет „Львівська політехніка” кафедра соціології та соціальної роботи iconНаціональний університет "Львівська політехніка"
...
Національний університет „Львівська політехніка” кафедра соціології та соціальної роботи iconНаціональний університет "Львівська політехніка"
...
Національний університет „Львівська політехніка” кафедра соціології та соціальної роботи iconНаціональний університет "Львівська політехніка"
...
Національний університет „Львівська політехніка” кафедра соціології та соціальної роботи iconМіністерство освіти І науки України Херсонський державний університет Інститут психології, історії та соціології паспорт кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки (навчально-методичний посібник)
За загальною редакцією завідувача кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки, кандидат педагогічних наук, доцент Коршун Т....
Національний університет „Львівська політехніка” кафедра соціології та соціальної роботи iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни інститут української мови нан україни національний університет “львівська політехніка” інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологі й кафедра прикладної лінгвістики
Національного університету «Львівська політехніка» проводить I міжнародну наукову конференцію «Людина. Комп’ютер. Комунікація»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи