Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра зі спеціальності «Інформаційні управляючі системи та технології» icon

Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра зі спеціальності «Інформаційні управляючі системи та технології»
Скачати 85.83 Kb.
НазваПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра зі спеціальності «Інформаційні управляючі системи та технології»
Дата13.05.2013
Розмір85.83 Kb.
ТипДокументи


Перелік дисциплін, які виносяться

для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра

зі спеціальності «Інформаційні управляючі системи та технології»


Математичні методи дослідження операцій

Об’єктно-орієнтоване програмування

Програмування

Комп’ютери і мікропроцесорні системи

Моделювання систем


Програми дисциплін


Математичні методи дослідження операцій


Основні поняття та методологія ДО

Історія розвитку та використання методів дослідження операцій (ДО). Основні поняття ДО: операція, оперувальна сторона, стратегія, стан, діючі фактори операції, критерії ефективності.

Класичні задачі лінійного програмування (ЛП)

Побудова математичних моделей задач ЛП. Загальна канонічна форма задачі ЛП . Графічне розв’язування задач ЛП. Базисні розв’язки задачі ЛП. Основні теореми ЛП. Алгоритм симплекс-методу та його таблична форма.

Двоїстість у задачах ЛП. Поняття прямої та двоїстої задач ЛП. Основні теореми двоїстості. Економічна інтерпретація двоїстої задачі.

Модель транспортної задачі ЛП. Приклади транспортних задач (ТЗ). Методи побудови опорного плану ТЗ: північно-західного кута, мінімального елементу, евристичний метод Фойгеля. Методи знаходження оптимального плану ТЗ (метод потенціалів і розподільчий). Теореми про потенціали.

Задачі цілочисельного програмування

Особливості цілочисельних задач. Цілочисельні моделі практичних задач Метод Гоморі. Метод гілок і границь.

Теорія ігор

Оголошення вказівників, звертання до даних через вказівники. Основні поняття теорії ігор: учасники гри, стратегії, виграші. Класифікація ігор за ознаками: кількість гравців, потужність множини стратегій; характер взаємодії гравців, розмір виграшів, вид функції виграшів, кількість і характер ходів, інформованість. Загальна характеристика методів розв’язування ігор. Матричні ігри двох осіб з нульовою сумою. Оптимальні чисті стратегії. Теореми про ціну гри і максимін. Оптимальні змішані стратегії та їхні властивості. Ціна гри в змішаних стратегіях. Основна теорема матричних ігор. Геометричне розв’язування ігор розміром 2×n, m×2.

Позиційні ігри. Нормальна форма позиційної гри. Графічна форма позиційної гри. Позиційні ігри з повною й неповною інформацією.

Нелінійне програмування

Структури: Задачі нелінійного програмування та основні труднощі їх розв’язування. Класичний метод оптимізації та метод множників Лагранжа Метод множників Лагранжа та теорія двоїстості Необхідні й достатні умови існування сідлової точки. Теорема Куна-Такера. Квадратичне програмування. Метод Вольфа.

Динамічне програмування

Загальна постановка задачі динамічного програмування та її геометрична інтерпретація. Принципи оптимальності Белмана. Найпростіші економічні задачі, які розв’язуються за допомогою методу динамічного програмування. Рекурентні співвідношення в задачах динамічного програмування. Задачі з адитивною та мультиплікативною функцією мети. Метод функціональних рівнянь.

Задачі варіаційного числення

Найпростіша задача варіаційного числення. Формалізація, множина допустимих розв’язків, коректність задач оптимізації. Рівняння Ейлера-Пуасона.


Література

1. Математичне програмування. Дослідження операцій: навч. посіб. / А.Ф. Барвінський, І.Я. Олексів, З.І. Крупка та ін. – Львів: Інтелект-захід, 2008.

2. Таха Х.А. Введение в исследование операций. – М.: Вильямс, 2001. – 916 с.


Об’єктно-орієнтоване програмування


Основні поняття та методологія об’єктно-орієнтованого програмування (ООП)

Основні парадигми програмування. Основні поняття та принципи ООП. Природа класу та об’єкта, взаємозв’язок між ними.

Класи та об’єкти

Визначення та ідентифікація класів та об’єктів. Структура класу: поля, методи та властивості. Характеристика типів методів. Особливості написання та використання конструктора та деструктора. Правила доступу до елементів класу.

Основні принципи ООП

Характеристика основних принципів ООП: абстракція, інкапсуляція, наслідування, поліморфізм. Взаємодія принципів між собою. Реалізація цих принципів у різних мовах програмування. Типи ієрархій.


Характеристика правил повторного використання коду

Використання композиція та наслідування. Поняття батьківського та дочірнього класу. Правила наслідування. Абстрактний клас. Перевизначення та перевантаження. Способи перевизначення методів: заміщення та уточнення.

Гнучкість коду

Поліморфізм. Принцип підстановки і поліморфне присвоєння. Статичні та динамічні типи: оголошення, ініціалізація, присвоєння. Пізнє та раннє зв’язування. Зачеплення – міра взаємозв’язків між різними модулями. Зв’язність – міра взаємозв’язків всередині модулів. Правило Деметера.

Стандартні класи

Ієрархія стандартних класів. Візуальні та невізуальні компоненти. Обробка виняткових ситуацій. Оператори перевірки типів та приведення типів.


Література

1. Бадд Т. Объектно-ориентированное программирование в действии. – СПб.: Питер, 1997.

2. Буч Г. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами приложений на С++. – М.: Бином; СПб.: Невский диалект, 2001.

3. Тейксейра С., Пачеко К. Borland Delphi 6 : рук. разработчика. – М.: Вильямс, 2002.


Програмування


Загальна характеристика програмного забезпечення комп’ютерів

Внутрішні форми збереження числових і символьних даних.

Класифікація програмного забезпечення, системні та прикладні програми. Характеристика мов програмування різних рівнів. Системи і середовища програмування. Етапи виконання програми. Основні риси мови програмування С. Структура С-програми.

Базові елементи мови С. Вирази та операції

Лексеми. Типи даних. Директиви препроцесора. Бібліотечні функції.

Арифметичні та порозрядні операції. Операції порівняння та логічні операції. Операції присвоєння, комбіновані присвоєння. Умовна операція (вибір операнда). Операція розміру sizeof. Порядок виконання операцій. Узгодження типів операндів у виразах.

Оператори мови С

Оператори-вирази: присвоєння, виклик функції, порожній оператор. Умовні оператори: if, switch. Оператори циклу: for, while, do-while. Оператори переходу: goto, break, continue, return.

Вказівники. Масиви. Символьні рядки

Оголошення вказівників, звертання до даних через вказівники. Адресна арифметика.

Оголошення та ініціалізація масивів. Звертання до елементів масиву через індекси і через вказівники.

Багатовимірні масиви. Адресація і звертання до елементів. Символьні рядки. Введення-виведення символів і символьних рядків. Бібліотечні функції для роботи із символами та символьними рядками.

Масиви символьних рядків і масиви вказівників на перші символи рядків.

Структури та об’єднання

Структури: оголошення, ініціалізація, присвоєння. Звертання до полів структури.

Об’єднання: оголошення, ініціалізація, звертання до поля об’єднання. Декларація іменування типу typedef.

Введення-виведення, обмін даними з файлами

Файли і потоки, буферизація даних. Відкриття і закриття потоків, аналіз помилок.

Функції потокового введення-виведення: посимвольний обмін, обмін рядками, обмін блоками даних. Форматне введення-виведення даних, специфікації формату. Керування поточною позицією файлу. Витирання та перейменування файлів.

Функції

Структура функцій. Виклики функцій. Прототипи функцій.

Взаємодія фактичних і формальних параметрів. Масиви і символьні рядки як параметри функцій. Структури у функція. Функції з неоголошеними параметрами. Вказівники на функції. Рекурсивні функції.

Робота з даними в динамічній пам’яті

Стандартні функції динамічного виділення та звільнення пам’яті.

Застосування масиву вказівників на дані в динамічній пам’яті.

Різновиди динамічних списків: черги, стеки, впорядковані списки, однозв’язні та двозв’язні списки. Операції над списками.


Література

1. Шпак З.Я. Програмування мовою С. – Львів : вид-во НУ «Львівська політехніка», 2011. – 436 с.

2. Шилдт Г. Полный справочник по С. – М.: Вильямс, 2009. – 704 с.


Комп’ютерні мережі


Архітектура комп’ютерних мереж

Багаторівневий підхід. Протокол і стек протоколів. Еталонна модель взаємодії відкритих систем (OSI).

Методи комутації в комп’ютерних мережах

Комутація каналів. Комутація повідомлень‚ пакетів, міток.

Технології фізичного рівня

Скручені пари. Коаксіальний кабель. Оптоволоконні кабелі. Методи кодування.

Структуровані кабельні системи.

Безпровідні середовища. Технології широкосмугового сигналу. Технологія СDMA. Супутниковий зв’язок.

Локальні мережі

Підрівень доступу до фізичного середовища МАС (Media Access Control). Методи доступу до фізичного середовища CSМA/CD та CSMA/СA.

Мережі сімейства Ethernet. Стандарти IEEE 802.3.хх. Формати кадрів.

Безпровідні мережі

Стандарт IEEE 802.11 безпровідних мереж (Wi-Fi). Технологія Bluetooth.

Стек протоколів TCP/IP

Internet Рrotocol v4, v6. Формати пакетів. Адресація в Internet. Класи мереж. Маска. Структуризація мереж за допомогою масок. Безкласова маршрутизація. Управління фрагментацією.

Протоколи ARP та RARP. Протокол ICMP.

Маршрутизація. Протоколи OSPF, RIP, BGP.

Протокол ТСР. Формат блоку даних транспортного протоколу TCP. Управління потоком, вікно. Протокол UDP. Формат блоку даних транспортного протоколу UDP.

Віддалений доступ

Модеми серії V. Технологія хDSL. Безпровідний доступ. Технологія WiMAX.


Література

1. Буров Є.В. Комп’ютерні мережі: підруч. – Львів: Магнолія плюс, 2006. – 264 с.

2. Олифер В.Г.‚ Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы‚ технологии‚ протоколы: учеб. для вузов : 4-е изд. – СПб.: Питер, 2011. – 944 с.


Моделювання систем


Сучасний стан розвитку проблемної області моделювання систем

Моделювання як метод наукового пізнання. Використання моделювання при дослідженні і проектуванні АСУ. Перспективи розвитку методів і засобів моделювання систем.

Ієрархічні діалогові системи моделювання та проектування.

Основні поняття моделювання систем

Принципи системного підходу в моделюванні систем.

Класифікація видів моделювання. Можливості та ефективність моделювання систем на обчислювальних машинах.

Математичні схеми моделювання систем

Основні підходи до побудови математичних моделей систем. Неперервно-детерміновані моделі: D-схеми. Багатоканальна система автоматичного управління.

Дискретно-детерміновані моделі: F-схеми. Скінчені дискретно-детерміновані автомати Мілі та Мура.

Дискретно-стохастичні моделі: Р-схеми. Скінчені дискретно-стохастичні автомати Мілі та Мура.

Неперервно-стохастичні моделі: Q-схеми. Система масового обслуговування М/М/1.

Узагальнені моделі: А-схеми. Агрегативні системи. Оператор спряження агрегатів. Представлення системи масового обслуговування М/М/1 у вигляді агрегату.

Способи відображення вхідних даних та компонентів систем

Збір фактичного матеріалу. Представлення вхідних даних: технологічні карти, блок-схеми, органіграми, багатофункціональні діаграми.

Конструювання моделі. Моделювання компонентів: прямі і обернені задачі.

Методи моделювання випадкових величин

Вибірковий метод Монте-Карло. Процедури машинної генерації псевдовипадкових чисел: апаратний спосіб, табличний спосіб, алгоритмічний спосіб. Алгоритми моделювання рівномірно розподілених випадкових величин. Конгруентні методи: мультиплікативний конгруентний метод, змішаний конгруентний метод, адитивний конгруентний метод.

Аналіз даних

Ідентифікація закону розподілу.

Критерії перевірки гіпотез: критерій Пірсона, критерій Колмогорова-Смірнова.

Підбір кривих. Регресивний аналіз. Лінійна регресивна модель.

Оцінка кореляції: коваріація, коефіцієнт кореляції.

Експертні оцінки: метод Дельфи.


Література

1. Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем: учеб. для вузов : 3-е изд. – М.: Высш. шк., 2005. – 296 с.

2. Томашевський В.М. Моделювання систем. – К.: BHV, 2005. – 352 с.

3. Кельтон В., Лоу А. Имитационное моделирование. Классика CS : 3-е изд. – СПб.: Питер; Киев: BHV, 2004. – 847 c.


Схожі:

Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра зі спеціальності «Інформаційні управляючі системи та технології» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Інформаційні управляючі системи та технології»
ДО. Основні поняття до: операція, оперувальна сторона, стратегія, стан, діючі фактори операції, критерії ефективності
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра зі спеціальності «Інформаційні управляючі системи та технології» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Геоінформаційні системи І технології»
Знімок – як центральна проекція. Горизонтальний, плановий, перспективний знімки. Геометричні зміщення на знімку. Елементи внутрішнього...
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра зі спеціальності «Інформаційні управляючі системи та технології» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Геоінформаційні системи І технології»
Знімок – як центральна проекція. Горизонтальний, плановий, перспективний знімки. Геометричні зміщення на знімку. Елементи внутрішнього...
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра зі спеціальності «Інформаційні управляючі системи та технології» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Міське будівництво та господарство»
move to 0-21563265
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра зі спеціальності «Інформаційні управляючі системи та технології» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Мости і транспортні тунелі»
move to 0-21563268
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра зі спеціальності «Інформаційні управляючі системи та технології» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Промислове і цивільне будівництво»
move to 0-21563264
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра зі спеціальності «Інформаційні управляючі системи та технології» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Автомобільні дороги і аеродроми»
move to 0-21563267
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра зі спеціальності «Інформаційні управляючі системи та технології» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Інформаційні технології проектування»
Становлення науки про проектування. Огляд досліджень в області методології проектування. Аналіз існуючих в машинобудуванні та приладобудуванні...
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра зі спеціальності «Інформаційні управляючі системи та технології» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра зі спеціальності «Фотограмметрія та дистанційне зондування»
Знімок – як центральна проекція. Горизонтальний, плановий, перспективний знімки. Геометричні зміщення на знімку. Елементи внутрішнього...
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра зі спеціальності «Інформаційні управляючі системи та технології» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів»
move to 0-21563266
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи