Геодезія ● Геодезичні прилади icon

Геодезія ● Геодезичні прилади
Скачати 72.03 Kb.
НазваГеодезія ● Геодезичні прилади
Дата13.05.2013
Розмір72.03 Kb.
ТипДокументи

Перелік дисциплін, які виносяться

для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра

зі спеціальності «Геодезія»


Основи інженерної геодезії

Інженерна геодезія

Геодезія

Геодезичні прилади

Інженерні вишукування

Геологія та геоморфологія


Програми дисциплін


Основи інженерної геодезії


Планові інженерно-геодезичні опорні мережі

Види і схеми мереж інженерної полігонометрії, вимоги до точності мереж. Оцінка точності проектів полігонометричних ходів. Загальні принципи розрахунку точності кутових і лінійних вимірювань в полігонометрії. Розрахунок точності кутових вимірювань. Основні джерела похибок під час кутових вимірювань в полігонометрії. Розрахунок точності лінійних вимірювань в полігонометрії. Розрахунок точності вимірювань при посередньому визначенні довжини ліній.

Створення будівельної сітки: проектування сітки, оцінка точності проекту, винесення в натуру вихідного напряму будівельної сітки, способи побудови сітки, визначення координат пунктів та їх редукування, контрольні вимірювання.

Висотні інженерно-геодезичні опорні мережі

Призначення та вимоги до точності висотних мереж. Складання проектів нівелірних мереж. Технологія геометричного нівелювання.

Теорія і практика розмічувальних робіт

Загальні принципи розмічувальних робіт. Вимоги до точності розмічувальних робіт. Елементи розмічувальних робіт. Способи розмічувальних робіт.

Геодезичні роботи під час монтажу конструкцій та технологічного обладнання

Способи встановлення та контролю вертикальності конструкцій.


Література

1. Тартачинський Р. М. Основи інженерної геодезії / Р. М. Тартачинський. – Львів : ІП "СТІП", 1999.

2. Тартачинський Р. М.. Практикум з інженерної геодезії. Оцінка точності проектів спеціальних геодезичних мереж / Р. М. Тартачинський, Ю. П. Дейнека, О. М. Смірнова та ін. – Львів : ІП "СТІП", 2001.


Інженерна геодезія

Геодезичні роботи для забезпечення будівництва лінійних інженерних споруд

Відновлення траси. Розпланування земляного полотна. Розрахунок і детальне розмічування колових та перехідних кривих. Віражі. Розрахунок і розмічування серпантини.

Мостові переходи

Загальні вимоги до розміщення мостового переходу. Визначення довжини моста. Передавання висот через великі водотоки.

Геодезичні роботи для забезпечення будівництва магістральних трубопроводів і ЛЕП

Загальні відомості про магістральні трубопроводи. Розмічувальні роботи та їх точність. Виконавче знімання. Визначення положення траси ЛЕП. Габарити.

Геодезичні роботи на промислових майданчиках

Конструктивні особливості сучасних інженерних об’єктів і загальні принципи їх будівництва.

Геодезичні роботи для забезпечення проектування та забудови міст і населених пунктів

Міська тріангуляція. Міська полігонометрія. Висотна геодезична основа на міській території.

Знімання міських територій

Геодезична основа для знімання в масштабах 1:5000, 1:2000 та 1:500. Аерофотознімання міських територій. Наземні способи знімання. Знімання вулиць, всередині кварталів, поточних змін.

Знімання підземних комунікацій

Вимоги до точності знімання. Технологічна схема знімання. Методи пошуку підземних комунікацій. Теоретичні основи індуктивного методу, індуктивні прилади пошуку, способи пошуку, точність індуктивного методу.

Винесення в натуру проектів розпланування та забудови міст і населених пунктів

Складання проекту вертикального розпланування міської території: завдання, стадії, методи,технічні умови.


Література

1. Тартачинський Р. М. Інженерна геодезія. Ч. 1. Геодезичні роботи при будівництві основних видів споруд / Р. М. Тартачинський. – Львів : вид-во ДУ "ЛП", 1998.

2. Левчука Г. П. Прикладная геодезия. Геодезические работы при изысканиях и строительстве инженерных сооружений / Г. П. Левчука, В. Е. Новака, Н. Н. Лебедев. – М. : , Недра, 1983.


Геодезія


Сучасна програма та методи побудови планової Державної геодезичної мережі України

Предмет геодезії. Геодезичні мережі України. Оцінка точності проекту геодезичних мереж. Геодезичні центри і знаки. Високоточні теодоліти. Вимірювання горизонтальних кутів та похибки під час кутових вимірювань. Роль супутникових методів для створення державних мереж. Технології супутникових спостережень. Тригонометричне нівелювання.

Врівноваження планових геодезичних мереж

Врівноваження тріангуляції параметричним способом. Врівноваження трилатерації параметричним способом. Врівноваження лінійно-кутової тріангуляції параметричним способом. Врівноваження мереж полігонометрії параметричним способом. Врівноваження мереж параметричним способом, створених із застосуванням GPS приймачів. Корелатний спосіб врівноваження геодезичних мереж. Високоточне геометричне нівелювання. Врівноваження трилатерації корелатним способом. Врівноваження лінійно-кутової тріангуляції. Врівноваження полігонометрії корелатним способом.


Література

1. Перович Л. М. Геодезія. Ч. ІІ./ Л. М. Перович, М. П. Лісевич. – Львів : "Новий світ – 2000", 2005.

2. Монін І.Ф. Вища геодезія / І. Ф. Монін. – К.: Вища шк., 1993.


Геодезичні прилади


Фізичні основи вимірювання ліній за допомогою електромагнітних хвиль

Суть роботи електронних віддалемірів. Фазовий метод вимірювання віддалей. Виключення багатозначності. Посереднє визначення фазових домірів. Суть частотних методів. Швидкість електромагнітних хвиль та методи їхвизначення.

Функціональні схеми світловіддалемірів та будова їх вузлів

Загальна функціональна схема світловіддалемірів. Оптичні системи, джерела світла, генератори. Модуляція світла. Модулятори. Фотоелектронні помножувачі та їх роль у світловіддалемірах. Класифікація світловіддалемірів.

Будова і принцип функціонування електронних геодезичних приладів

Світловіддалеміри першого покоління. Світловіддалеміри другого покоління. Віддалеміри третього покоління. Електронні теодоліти. Електронні тахеометри. Електронні нівеліри. Комплексні завдання до розділу "Будова і принцип функціонування електронних геодезичних приладів"

Методика вимірювань електронними приладами

Джерела похибок вимірювання ліній електронними приладами. Дослідження електронних приладів. Приведення ліній на площину. Оптимальні зовнішні умови для лінійних та кутових вимірювань.

Супутникова глобальна система визначення місцеположення (GPS)

Принцип функціонування супутникової системи GPS. Будова системи GPS. Сигнали, випромінювані супутником. Спостережувані величини.


Література

1. Костецька Я. М. Електронні геодезичні прилади / Я. М. Костецька. – Львів : Престиж інформ, 2000.

2. Дементьев В. Е. Современня геодезическая техника и ее применение / В. Е. Дементьев. – Тверь : ООО ИПП "Ален", 2006.

3. Ямбаев Х.К. Геодезическое инструментоведение / Х. К. Ямбаев. – М. : Академический проект "Гаудеамус", 2011.


Інженерні вишукування


Вишукування лінійних споруд

Загальні відомості про трасу і трасування: елементи траси, параметри трасування. Теорія перехідної кривої. Топографо-геодезичні роботи для проектування доріг.

Вишукування для проектування
нафто - і газопроводів, ліній високовольтних електропередач, аеропортів


Особливості проектування магістральних трубопроводів. Особливості проектування ЛЕП.

Інженерно-гідрологічні та геологічні вишукування

Спостереження за рівнем води. Промірні роботи на ріках, озерах, водосховищах, прибережних акваторіях морів. Геологічні вишукування.

Топографо-геодезичне знімання

Геодезична основа топографічного знімання. Методи топографічного знімання.


Література

1. Волосецький Б. І. Інженерна геодезія / Б. І. Волосецький. – Львів : вид-во НУ„ЛП”, 2003.

2. Тартачинський Р. М. Вишукування і проектування інженерних споруд / Р. М. Тартачинський. – Львів : вид-во ДУ "ЛП", 1995.

3. Климов О. Д. Практикум по прикладной геодезии. Изыскания, проектирование и возведение инженерных сооружений / О. Д. Климов, В. В. Калугин, В. К. Писаренко. – М. : Недра, 1991.


Геологія та геоморфологія


Основні завдання геології та геоморфології їх прикладне значення

Коротка історична довідка та основні напрямки досліджень. Прикладне значення геології та геоморфології.

Внутрішня будова Землі

Методи вивчення внутрішньої будови Землі. Геосфери Землі. Геологічна будова земної кори. Будова платформ і геосинкліналей. Породоутворюючі мінерали та гірські породи.

Ендогенні процеси

Магматичні процеси. Метаморфічні процеси. Тектонічні рухи та типи тектонічних деформацій. Типи землетрусів та сейсмічні зони Землі.

Екзогенні процеси

Вивітрювання гірських порід. Геологічна діяльність поверхневих вод. Геологічна діяльність вітру.

Підземні води

Походження підземних вод та види води у гірських породах. Класифікація підземних вод. Закони руху підземних вод. Боротьба з негативним впливом підземних вод.

Інженерно-геологічні процеси та явища

Вплив екзогенних факторів на інженерно-геологічні процеси та явища. Вплив ендогенних факторів на інженерно-геологічні процеси та явища. Вплив діяльності людини на інженерно-геологічні процеси та явища.


Література

1. Рудько Г. І. Основи загальної, інженерної та екологічної геології / Г. І. Рудько, І. П. Гамеляк. – Чернівці : "Букрек", 2003.

2. Паранько І. С. Загальна геологія. Навчальний посібник / І. С. Паранько, А. О. Сіворонов, В. Д. Євтєхов. – Кривий Ріг : "Мінерал", 2003.

3. Рудько Г. Землелогія еколого-ресурсна безпека Землі / Г. Рудько, О. Адаменко. – К. : "Академпрес", 2009.

Схожі:

Геодезія ● Геодезичні прилади iconХарківська національна академія міського господарства І. С. Глушенкова Конспект лекцій з дисципліни «геодезія» Модуль 3 «Геодезичні мережі»
Конспект лекцій з дисципліни «геодезія» Модуль 3 «Геодезичні мережі» для студентів 2 курсу денної І заочної форм навчання напряму...
Геодезія ● Геодезичні прилади iconХарківська національна академія міського господарства І. М. Патракеєв програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «електронні геодезичні прилади» для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання галузі...
Геодезія ● Геодезичні прилади iconГеодезія ● Геодезичні прилади
Розрахунок точності кутових вимірювань. Основні джерела похибок під час кутових вимірювань в полігонометрії. Розрахунок точності...
Геодезія ● Геодезичні прилади iconХарківська національна академія міського господарства І. С. Глушенкова Конспект лекцій з дисципліни «геодезія» Модуль 4 «Інженерна геодезія»
Конспект лекцій з дисципліни «геодезія» Модуль 4 «Інженерна геодезія» для студентів 2 курсу денної І 3 курсу заочної форм навчання...
Геодезія ● Геодезичні прилади iconНазва модуля Інженерна геодезія (загальний курс)
Землю та системи координат, методи зображення земної поверхні на площині, орієнтування лінії місцевості; способи вимірювання горизонтальних...
Геодезія ● Геодезичні прилади iconЗатверджено: Заст директора з нпр канд техн наук, проф. Г. Г. Гаркуша 24 вересня 2012 р. Питання дО контрольної роботи з дисципліни «Радіонавігаційні прилади»
«Радіонавігаційні прилади» для спеціальності «Судноводіння» викладач: доц. Ханько Вадим Вікторович
Геодезія ● Геодезичні прилади icon1. Основні вимірювальні прилади та елементи електричного кола
В залежності від того, яке фізичне явище використовується в даному приладі для вимірювання, електровимірювальні прилади поділяються...
Геодезія ● Геодезичні прилади iconФакультет систем управління
Робоча навчальна програма дисципліни “Світлові прилади” складена на основі робочого навчального плану рб-3-605/01 напряму 0906 “Електротехніка”...
Геодезія ● Геодезичні прилади iconМ. П. В. Е. Абракітов конспект лекцій з дисципліни „охоронА праці ”
Геодезія, картографія та землевпорядкування, 080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»
Геодезія ● Геодезичні прилади iconВ. В. Радченко програма І робоча програма навчальної дисципліни
Геодезія та землеустрій”, напряму підготовки 070900 „Геодезія, картографія та землевпорядкування”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи