Статут національного університету \"львівська політехніка\" Прийнято Конференцією трудового колективу Національного університету «Львівська політехніка» icon

Статут національного університету "львівська політехніка" Прийнято Конференцією трудового колективу Національного університету «Львівська політехніка»
Скачати 477.02 Kb.
НазваСтатут національного університету "львівська політехніка" Прийнято Конференцією трудового колективу Національного університету «Львівська політехніка»
Сторінка1/2
Дата28.07.2012
Розмір477.02 Kb.
ТипДокументи
  1   2


СТАТУТ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

Прийнято Конференцією трудового колективу Національного університету «Львівська політехніка» 16 березня 2011 р. Протокол № 8/11

Ідентифікаційний код ЗКПО 02071010Порядок звітності, контролю за здійсненням
фінансово-господарської діяльності 24


ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

 1. Цей Статут розроблений відповідно до законодавства України і є документом, який регламентує діяльність Національного університету "Львівська політехніка" (далі – Університет), створеного постановою Кабінету Міністрів України від 13 серпня 1993 р. № 646. Університет заснований на державній власності. Статус Національного наданий Університетові Указом Президента України № 1059/2000 від 11 вересня 2000 р. Університет є самоврядним (автономним) дослідницьким національним вищим навчальним закладом відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08 липня 2009 р. № 713 «Питання Національного університету «Львівська політехніка»»..

 2. Повне офіційне найменування Університету: Національний університет "Львівська політехніка".

 3. Скорочене найменування Університету: Львівська політехніка.

 4. Повне офіційне найменування Університету іноземними мовами:

  1. англійською – Lviv Polytechnic National University;

  2. німецькою – Nationaluniversität "Lvivska Polytechnika";

  3. французькою – University Nationalе "Polytecnique de Lviv ";

  4. російською – Национальный университет "Львивська политэхника".

 5. Місцезнаходження Університету: Україна, 79013, Львів-13, вул. Степана Бандери, 12; телефон (380-32) 237-49-93, електронна пошта: rector@lp.edu.ua, факс: (380-32) 258-26-80, веб-сайт: www.lp.edu.ua.

 6. Університет є правонаступником:

  1. Технічної академії (1844-1877 рр.),

  2. Вищої політехнічної школи ( 1877-1921рр.),

  3. Львівської політехніки (1921-1939 рр.),

  4. Львівського політехнічного інституту (1939-1993 рр.),

  5. Державного університету "Львівська політехніка" (1993-2000 рр.).

 7. Відповідно до рішення Міжгалузевої акредитаційної комісії від 18.06.1993р., протокол № 5, Державна акредитаційна комісія визнала Університет акредитованим за статусом вищого навчального закладу четвертого рівня (сертифікат серії СД-IV № 140581 від 09.01.1998р.).

 8. Головним завданням Університету є провадження освітньої діяльності та здійснення підготовки фахівців за ліцензованими напрямами, спеціальностями та освітньо-кваліфікаційними рівнями.

 9. Університет є юридичною особою, права і обов'язки якої він набув від дня його державної реєстрації. Університет здійснює цивільну правоздатність у повному обсязі для виконання завдань і функцій, передбачених цим Статутом. Університет має відокремлене майно, веде самостійний баланс, має розрахунковий, поточний, валютний та інші рахунки в установах банків, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і мати обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді.

 10. Університет має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найме­нуванням, а також зареєстрований у встановленому порядку товарний знак та інші атрибути юридичної особи.

 11. Університет має власну символіку та атрибути, описані в Додатку 1 до цього Статуту.

 12. Університет здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України та цього Статуту, діє на засадах поєднання єдиноначальності та самоврядності і має додаткові права, надані йому як самоврядному (автономному) дослідницькому національному вищому навчальному закладу.

 13. Основні напрями діяльності Університету:

  1. підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації фахівців за ліцензованими напрямами, спеціальностями та освітньо-кваліфікаційними рівнями згідно з державними замовленнями та договірними зобов’язаннями;

  2. підготовка та атестація наукових та науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації;

  3. наукові дослідження і споріднені з ними роботи інноваційного циклу "наука - виробництво"; впровадження сучасних ринкових механізмів інноваційної діяльності у сфері високих технологій на засадах взаємодії освіти та науки;

  4. здійснення заходів з подальшого реформування вищої освіти відповідно до сучасних економічних вимог та досягнень науки і техніки з урахуванням досягнень провідних університетів світу;

 14. Основні завдання Університету:

  1. забезпечення високого науково-теоретичного та методичного рівня підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців, розроблення та впровадження в навчальний процес новітніх технологій і засобів навчання, зокрема інформаційних, з метою підготовки фахівців з питань інноваційного розвитку;

  2. реалізація інноваційних програм підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів для університетів, наукових установ, наукомістких виробництв;

  3. створення умов для обміну студентами, аспірантами, докторантами, науковими і науково-педагогічними працівниками;

  4. забезпечення участі студентів у виконанні наукових і науково-технічних досліджень та у впровадженні в практику результатів досліджень як необхідної складової навчального процесу;

  5. підвищення кваліфікації працівників підприємств, установ та організацій, які впроваджують у практику результати прикладних наукових досліджень університету;

  6. здійснення фундаментальних і прикладних наукових досліджень за пріоритетними напрямами наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, зокрема разом з Національною та галузевими академіями наук;

  7. реалізація інноваційних проектів розроблення, впровадження та виробництва нової високотехнологічної продукції;

  8. інтеграція освіти та науки з виробництвом шляхом створення навчально-науково-виробничих об'єднань, базових кафедр, лабораторій разом з інститутами Національної та галузевих академій наук і підприємствами, установами та організаціями;

  9. випуск та реалізація експериментальних зразків нової техніки, технологій та малосерійної наукомісткої продукції;

  10. забезпечення охорони об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема інноваційних розробок університету;

  11. участь у реалізації міжнародних проектів і програм, у наукових конференціях, семінарах, виставках тощо;

  12. створення спільних з іноземними партнерами наукових центрів, інститутів, інших об'єднань для виконання освітніх і науково-дослідницьких програм з видачею студентам, аспірантам та докторантам відповідних документів про освіту;

  13. просвітницька і культурно-виховна діяльність.

 15. Кошти для функціонування Університету передбачаються у Державному бюджеті України на відповідний рік за окремою бюджетною програмою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Витрати Університету на підготовку фахівців за контрактами понад державне замовлення фінансуються юридичними та фізичними особами, у тому числі іноземними.

 16. Університет має право видавати дипломи про вищу освіту з акредитованих напрямів і спеціальностей за зразками, затвердженими Кабінетом Міністрів України.

 17. Навчання, діловодство, збори, засідання та інші види діяльності в Університеті ведуться українською мовою. Іноземні мови можна застосовувати:

  1. під час проведення заходів міжнародного характеру, де рішення про робочі мови приймає оргкомітет;

  2. у навчанні студентів з інших держав у разі формування з них окремих навчальних груп;

  3. у викладанні особами, запрошеними для цього з інших країн;

  4. у разі викладання окремих навчальних дисциплін іноземними мовами, під час захисту кваліфікаційних робіт - з метою поглибленого вивчення цих мов;

  5. у документації до робіт, виконаних для замовників з інших країн.

 18. Статутна діяльність Університету вільна від втручання політичних партій, громадських, релігійних організацій. Громадські організації діють в Університеті на засадах, визначених законодавством. Втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування в діяльність Університету допускається лише у випадках, передбачених законодавством.

 19. Структуру Університету визначає Ректор згідно з вимогами чинного законодавства, відповідних нормативних документів та цього Статуту.

 20. До структури Унiверситету входять:

  1. iнститути;

  2. відділення, коледжі, ліцеї, училища;

  3. кафедри;

  4. центри (науково-навчальні, навчально-наукові, дослідницькі та інноваційні, інформаційні, інформаційно-телекомунікаційні), комплекси (навчальні, навчально-науково-виробничі, господарські), об'єднання;

  5. науково-дослідна частина;

  6. навчальні, науково-дослiднi, проектно-пошукові, проектно-конструкторські, дослідно-конструкторськi, дослідно-впроваджувальні, конструкторсько-технологічні, інформаційні, сертифікаційні, виробничі та інші пiдроздiли, у тому числі геодезичні полігони (бази геодезичної та будівельної практик) в м. Бережани Тернопільської області та в м. Шацьку Волинської області;

  7. науково-технічна бібліотека зі статусом наукового підрозділу Університету;

  8. видавництво;

  9. технопарк, навчально-виробничі майстерні, виробничі, комерційні підрозділи;

  10. адміністративні та господарськi пiдроздiли;

  11. об'єкти соцiальної iнфраструктури, у тому числі Народний дім "Просвіта", навчально-оздоровчі табори "Політехнік-1" в м. Алушті Автономної Республіки Крим, "Політехнік-2" в с. Славсько Львівської області, "Політехнік-3" в с. Коблево Миколаївської області, "Політехнік-4" в с. Зозулі Золочівського району Львівської області, гуртожитки, студентський комбінат харчування, санаторії-профілакторії;

  12. фiлiї, навчально-консультаційні центри, представництва та інші терито­ріально відокремлені підрозділи Унiверситету;

  13. Мала технічна академія наук;

  14. баскетбольний спортивний клуб "Львівська політехніка";

  15. освітній студентський тижневик «Аудиторія»;

  16. iншi структурнi пiдроздiли Унiверситету.

 21. Структурні підрозділи діють на підставі відповідних Положень, затверджених Ректором.

^ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

 1. Університет заснований на державній формі власності і підпорядкований Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України (далі – Міністерство) як центральному органу виконавчої влади у галузі освіти і науки.

 2. Повноваження Міністерства щодо управління Університетом визначені законодавством України з урахуванням статусу Університету як самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу, зокрема:

  1. визначає нормативи матеріально-технічного, фінансового забезпечення Університету;

  2. здійснює навчально-методичне керівництво, контроль за дотриманням вимог стандартів вищої освіти, державне інспектування;

  3. здійснює ліцензування та акредитацію Університету, напрямів і спеціальностей підготовки фахівців, видає ліцензії, сертифікати;

  4. формує державне замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою;

  5. сприяє працевлаштуванню випускників Університету;

  6. погоджує правила прийому на навчання до Університету;

  7. затверджує статут Університету;

  8. організовує вибори, затверджує та звільняє з посади Ректора Університету;

  9. здійснює контроль за втіленням державної політики у галузі вищої освіти, дотриманням нормативно-правових актів про вищу освіту в Університеті;

  10. здійснює контрольні функції за дотриманням вимог щодо якості вищої освіти;

  11. здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Університету;

  12. формує мережу спеціалізованих вчених рад в Університеті та контролює їх діяльність;

  13. погоджує право приймати відповідно до нормативних документів остаточне рішення щодо присудження окремими спеціалізованими вченими радами наукових ступенів кандидата і доктора наук та присвоєння Вченою радою Університету вчених звань доцента, професора і старшого наукового співробітника з видачею відповідних документів державного зразка;

  14. приймає рішення про реорганізацію або ліквідацію Університету;

  15. здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України.

^ ОБСЯГ ЦИВІЛЬНОЇ ПРАВОЗДАТНОСТІ


 1. Університет як самоврядний (автономний) дослідницький національний вищий навчальний заклад має право:

  1. на прийняття самостійних рішень та вчинення відповідних дій у межах своєї компетенції з навчальної, навчально-наукової, науково-дослідницької і виробничо-господарської діяльності;

  2. зберігати статус неприбуткової установи;

  3. на фінансування за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на відповідний рік окремою бюджетною програмою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за індивідуальними нормативами, які визначає Кабінет Міністрів України;

  4. підвищувати в межах бюджетного фінансування розмір оплати праці наукових і науково-педагогічних працівників університету шляхом встановлення подвійних посадових окладів і ставок заробітної плати, зокрема й погодинної;

  5. на самостійне визначення форм організації та обсягів оплати праці працівників, порядку використання коштів, отриманих з позабюджетних джерел, зокрема частки цих коштів на оплату праці та матеріальне заохочення;

  6. на самостійне використання майна, переданого Університету в оперативне управління, зокрема для провадження господарської діяльності, надання цього майна в оренду та в користування без права викупу;

  7. власності на земельні ділянки та користування земельними ділянками в порядку, установленому законодавством України;

  8. на провадження інших видів діяльності на підставі прямих договірних зв'язків, угод і контрактів;

  9. бути засновником чи учасником господарських та громадських об'єднань, фондів, господарських товариств, інших суб'єктів господарювання відповідно до чинного законодавства, зокрема, за участю вітчизняних, іноземних суб'єктів (учасників) та іноземних держав, на підставі прямих договорів, угод і контрактів з метою комплексного провадження освітньої діяльності, проведення наукових досліджень, виготовлення та реалізації інноваційної продукції;

  10. проводити спільну діяльність та співпрацювати на підставі договорів з іншими вищими навчальними закладами, юридичними та фізичними особами в установленому законодавством порядку;

  11. встановлювати у передбаченому законодавством порядку нормативи чисельності студентів, екстернів, слухачів, аспірантів, докторантів, здобувачів наукових ступенів кандидата та доктора наук на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника в навчально-наукових інститутах у межах нормативів, встановлених для університету;

  12. встановлювати нормативи забезпечення структурних підрозділів університету матеріальними цінностями та ресурсами;

  13. надавати додаткові освітньо-наукові послуги;

  14. самостійно розробляти і запроваджувати власні програми з питань наукової, науково-виробничої та інноваційної діяльності, розпоряджатися коштами, а також результатами науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт; вносити на розгляд Кабінету Міністрів України проекти науково-дослідних та науково-інноваційних програм для вирішення питання щодо їх цільового фінансування;

  15. самостійно проводити університетські конкурси та приймати рішення про виконання фундаментальних і прикладних наукових досліджень у межах базового фінансування Університету з Державного бюджету;

  16. визначати тематику та проводити за рахунок власних коштів фундаментальні та прикладні наукові дослідження за новими науковими і технічними напрямами;

  17. розробляти наукові, науково-технічні, соціально-економічні прогнози розвитку галузей економіки за найважливішими напрямами;

  18. здійснювати за рахунок бюджетних і власних коштів трансфер технологій, розроблених університетом;

  19. використовувати кошти, отримані внаслідок здійснення трансферу технологій, для розвитку власних наукових досліджень, модернізації наукової матеріально-технічної бази, заохочення наукових і науково-педагогічних працівників університету;

  20. створювати фонди фундаментальних досліджень, науково-технічного і соціального розвитку, страхові та інші фонди;

  21. випускати та реалізовувати, зокрема й за кордоном, прилади, устаткування, матеріали та іншу власну наукомістку продукцію, майнові права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші права згідно із законодавством;

  22. реалізовувати, зокрема й через власну роздрібну торговельну мережу та інших розповсюджувачів, навчальну, навчально-методичну, наукову, довідкову літературу, наукові та інші періодичні видання, іншу видавничу продукцію видавництва Університету та інших видавців;

  23. реалізовувати продукцію, виготовлену за результатами наукової та методичної діяльності, здійснювати комерціалізацію наукових та методичних розробок відповідно до законодавства;

  24. проводити наукову і науково-технічну експертизи;

  25. визначати і змінювати структуру Університету, зокрема створювати у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, інститути, коледжі, технікуми, факультети, відділення, філії, навчальні, методичні, наукові, науково-дослідні та навчально-наукові центри і лабораторії, конструкторські та конструкторсько-технологічні бюро, сертифікаційні лабораторії, територіально відокремлені та інші структурні підрозділи; припиняти діяльність структурних підрозділів, які входять до його складу, в тому числі відокремлених, та в установленому порядку приймати майно інших юридичних осіб; складати штатний розпис;

  26. приймати відповідно до нормативних документів остаточне рішення щодо присудження окремими спеціалізованими вченими радами наукових ступенів кандидата і доктора наук та присвоєння вченою радою вчених звань доцента, професора і старшого наукового співробітника з видачею відповідних документів державного зразка;

  27. визнавати дипломи про здобуту в закордонних університетах кваліфікацію бакалавра, магістра, доктора філософії, доктора наук та вчені звання доцента, професора для призначення на посаду наукового чи науково-педагогічного працівника або для продовження навчання в Університеті в установленому законом порядку;

  28. присуджувати почесний науковий ступінь "Доктор honoris causa" та присвоювати звання "Почесний професор Національного університету "Львівська політехніка""; встановлювати і присуджувати інші почесні звання та відзнаки Університету;

  29. визначати зміст освіти з урахуванням державних і галузевих стандартів вищої освіти;

  30. самостійно визначати методи і форми навчання, форми та види організації навчального процесу;

  31. у межах ліцензованого обсягу формувати контингент студентів, екстернів і слухачів, які навчаються за кошти Державного бюджету або кошти юридичних та фізичних осіб, за умови обов'язкового виконання державного замовлення;

  32. формувати контингент аспірантів і докторантів, які навчаються за кошти Державного бюджету (в межах державного замовлення), а також за кошти юридичних і фізичних осіб;

  33. щороку скеровувати наукових і науково-педагогічних працівників на стажування, а студентів, аспірантів і докторантів - на навчання до закордонних університетів і навчально-наукових центрів в установленому законом порядку у визначеній для університету кількості в межах бюджетних коштів, передбачених на зазначену мету;

  34. на підставі відповідних угод, отриманих ґрантів тощо скеровувати на навчання, стажування, для підвищення кваліфікації у навчальні та наукові заклади, підприємства та установи України й інших держав студентів, аспірантів, працівників Університету зі збереженням за ними місця навчання чи праці;

  35. визначати напрями, програми й організаційні форми науково-дослідної діяльності та реалізації її результатів;

  36. брати участь у діяльності міжнародних організацій;

  37. приймати студентів, аспірантів, фахівців та делегації з інших держав з дотриманням норм законодавстваУкраїни;

  38. в межах фонду заробітної плати за рахунок коштів, виділених з Державного бюджету України, та власних коштів установлювати підвищені посадові оклади, стипендії та інші заохочувальні виплати відповідно до законодавства України;

  39. встановлювати іменні стипендії та стипендії Вченої ради Університету;

  40. здійснювати оперативне управління (володіння і користування) державним майном, що є на балансі Університету;

  41. мати у власності майно, придбане за рахунок позабюджетних коштів або передане безкоштовно у власність Університету юридичними чи фізичними особами;

  42. здійснювати види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, після отримання у встановленому законодавством порядку відповідних ліцензій;

  43. передавати у встановленому законодавством порядку в оренду майно, що є на його балансі;

  44. укладати договори з юридичними і фізичними особами в Україні та за її межами, зокрема укладати контракти з виконавцями державного замовлення для забезпечення потреб Університету;

  45. користуватися кредитами і позичками;

  46. розвивати навчальну, наукову, інформаційну, виробничу та соціальну інфраструктуру;

  47. за рахунок коштів Державного бюджету і власних коштів та із залученням коштів з інших джерел, зокрема інвестиційних проектів, здійснювати капітальне будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт основних фондів, зокрема й за власними проектами; здійснювати житлове будівництво, створювати машини, устаткування, матеріали, прилади;

  48. забезпечувати працівників житлом відповідно до чинного законодавства;

  49. самостійно формувати та використовувати кошти спеціального фонду (позабюджетні кошти);

  50. визначати режим роботи і правила внутрішнього розпорядку;

  51. здійснювати медичну практику, надавати медичну допомогу та медичні послуги студентам, аспірантам, докторантам і працівникам Університету;

  52. здійснювати заходи з охорони здоров'я, сприяти розвитку фізичної культури, спорту, туризму серед працівників та студентів Університету, фінансувати цільові програми із часткового утримання спортивних клубів (команд) Університету;

  53. виготовляти та реалізовувати сувенірну продукцію та продукцію з символікою Університету через власну роздрібну торговельну мережу та інших розповсюджувачів;

  54. користуватися пільгами згідно з законодавством України;

  55. користуватися іншими правами, визначеними законодавством України, а також наданими Університетові за результатами акредитації.

 2. З метою розвитку матеріальної бази і підвищення ефективності основних напрямів діяльності Університет:

  1. виконує науково-дослідні, науково-технічні, науково-виробничі, проектно-пошуко-

ві, дослідно-конструкторські, конструкторсько-технологічні, пусконалагоджуваль-

ні, монтажні, будівельно-монтажні та експериментальні роботи, здійснює сертифі-каційну діяльність;

  1. розробляє, випробовує, виготовляє складові частини космічних апаратів та складові частини наземного комплексу управління космічними апаратами;

  2. виконує роботи, надає послуги в телекомунікаційній та інформаційній сферах; надає послуги фіксованого телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів зв’язку; здійснює технічне обслуговування й експлуатацію мереж ефірного, теле- та радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж, надає в користування канали електрозв’язку; виконує монтаж конструкцій зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж і систем зв’язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних систем, монтаж технологічного устаткування і пуско-налагоджувальні роботи систем зв’язку і комунікацій;

  3. проводить діяльність з розробляння та виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку, інших засобів негласного отримання інформації, а також веде торгівлю спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв’язку та іншими засобами негласного отримання інформації;

  4. розробляє, виробляє, використовує, впроваджує, експлуатує, здійснює сертифікаційні випробування, тематичні дослідження, експертизу, ввезення, вивезення криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації та голографічних захисних елементів, надання послуг у сфері криптографічного захисту інформації, торгівлю криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації;

  5. здійснює роздрібну торгівлю аудіовізуальними творами, фонограмами, відеограмами, комп’ютерними програмами, базами даних, а також реалізує їх через інших розповсюджувачів;

  6. розробляє, виробляє, впроваджує, обслуговує, здійснює експертизу та сертифікаційні випробування, досліджує ефективність систем і засобів технічного захисту інформації, надає послуги у галузі технічного захисту інформації;

  7. виконує землевпорядні та землеоцінювальні роботи;

  8. здійснює експертну і нормативну грошову оцінку землі та майна;

  9. здійснює атестацію робочих місць зі шкідливими умовами праці;

  10. виконує енергетичні обстеження;

  11. розробляє містобудівну документацію та транспортну інфраструктуру населених пунктів, здійснює планування забудови населених пунктів;

  12. виготовляє дослідні зразки, спеціальне устаткування і пристрої, продукцію науково-технічного, навчального і господарського призначення;

  13. реалізує об’єкти права інтелектуальної власності Університету;

  14. здійснює посередницьку діяльність в інноваційній сфері, зокрема, у сфері трансферу технологій;

  15. надає спеціальні послуги фахівців високої кваліфікації: консалтинг, експертиза, аудит, юридичні послуги, сертифікація, метрологічна атестація, лабораторний аналіз, програмне забезпечення, пусконалагоджувальні, геодезичні, топографо-геодезичні, кадастрові, картографічні роботи тощо;

  16. здійснює видавничу діяльність, спрямовану на підготовку і випуск у світ навчально-методичної, навчальної, наукової та іншої видавничої продукції, розвиває поліграфічну базу, виготовляє і розповсюджує видавничу продукцію;

  17. здійснює усні та письмові переклади, послідовний і синхронний переклад, перекладацький супровід конференцій, зустрічей, переговорів, редагування перекладів;

  18. здійснює біржові та лізингові операції, орендує і передає в оренду майно;

  19. співпрацює з іноземними партнерами і міжнародними організаціями;

  20. надає платні послуги, визначені для вищих навчальних закладів законодавством України та відповідними нормативними документами;

  21. провадить будівельну діяльність;

  22. здійснює реставрацію і відновлення пам’яток архітектури;

  23. проектує, монтує, здійснює технічне обслуговування засобів охоронної сигналізації та протипожежного захисту, систем опалення, оцінює протипожежний стан об’єктів;

  24. виготовляє вироби з коштовних металів і каміння під час проведення науково-дослідних робіт та навчального процесу.

  25. організує та проводить спортивні змагання спортсменів-професіоналів та аматорів;

  26. здійснює підготовку спортсменів з різних видів спорту, визнаних в Україні;

  27. провадить діяльність, пов'язану з обігом прекурсорів, введених до списку 2 Таблиці IV "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів", затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 р. № 770;

  28. розробляє, тестує та впроваджує програмне забезпечення;

  29. здійснює інші види виробничо-комерційної та господарської діяльності згідно з законодавством України.

 1. Обов'язки Університету:

  1. у своїй діяльності дотримуватися норм законодавства, державних та галузевих освітніх стандартів України;

  2. виконувати державні замовлення і зобов'язання за договорами з юридичними і фізичними особами;

  3. створювати належні умови освітньої та інших видів діяльності, безпечні та нешкідливі умови праці, навчання та виховання, дотримуватися санітарних та екологічних норм;

  4. виділяти кожному працівникові робоче місце, забезпечувати його необхідними засобами для виконання ним посадових обов’язків;

  5. забезпечувати науково-педагогічних працівників на їхню вимогу матеріально-технічними засобами в обсязі, достатньому для підготовки фахівців та виконання науково-дослідних робіт;

  6. зберігати та раціонально використовувати майно і кошти Університету;

  7. дотримуватися фінансової дисципліни, правил ведення обліку та звітності;

  8. забезпечувати можливість підвищення кваліфікації викладачів і науковців в Україні та за кордоном;

  9. надавати інформацію на запит працівника згідно з законодавством України;

  10. сприяти соціальному захистові й оздоровленню учасників навчально-виховного, процесу, наукових та інших працівників Університету;

  11. створювати умови для задоволення культурних потреб працівників і студентів, функціонування їхніх самодіяльних колективів.

  12. здійснювати заходи щодо забезпечення громадського порядку на території Університету та студентського містечка;

  13. сприяти діяльності органів громадського самоврядування Університету;

  14. сприяти участі науково-педагогічних працівників Університету в роботі міжнародних організацій, структур тощо.

 2. За дотримання фінансової дисципліни в Університеті персонально відповідають Ректор і головний бухгалтер.

 3. Університет відповідає за своїми зобов'язаннями всіма своїми коштами.

 4. Університет не відповідає за зобов'язаннями держави. Держава не відповідає за зобов'язаннями Університету.

  1   2

Схожі:

Статут національного університету \"львівська політехніка\" Прийнято Конференцією трудового колективу Національного університету «Львівська політехніка» iconСтатут національного університету "львівська політехніка" Прийнято Конференцією трудового колективу Національного університету «Львівська політехніка»
Прийнято Конференцією трудового колективу Національного університету «Львівська політехніка» 16 березня 2011 р. Протокол №8/11
Статут національного університету \"львівська політехніка\" Прийнято Конференцією трудового колективу Національного університету «Львівська політехніка» iconСтатут національного університету "львівська політехніка" Прийнято Конференцією трудового колективу Національного університету «Львівська політехніка»
Прийнято Конференцією трудового колективу Національного університету «Львівська політехніка» 16 березня 2011 р. Протокол №8/11
Статут національного університету \"львівська політехніка\" Прийнято Конференцією трудового колективу Національного університету «Львівська політехніка» iconСтатут національного університету "львівська політехніка" Прийнято Конференцією трудового колективу Національного університету «Львівська політехніка»
Прийнято Конференцією трудового колективу Національного університету «Львівська політехніка» 16 березня 2011 р. Протокол №8/11
Статут національного університету \"львівська політехніка\" Прийнято Конференцією трудового колективу Національного університету «Львівська політехніка» iconПро затвердження складу Конференції трудового колективу Національного університету "Львівська політехніка"
У зв’язку із закінченням повноважень Конференції колективу Національного університету "Львівська політехніка" із затвердженим складом...
Статут національного університету \"львівська політехніка\" Прийнято Конференцією трудового колективу Національного університету «Львівська політехніка» iconПро затвердження складу Конференції трудового колективу Національного університету "Львівська політехніка"
Статуту університету, Регламенту виборів делегатів Конференції трудового колективу, схваленого Конференцією 22 березня 2007 року...
Статут національного університету \"львівська політехніка\" Прийнято Конференцією трудового колективу Національного університету «Львівська політехніка» iconШановний (а) п. ! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Четвертої всеукраїнської виставки навчальної та наукової літератури «Політехніка книжкова»
Національного університету «Львівська політехніка» за адресою м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 5, хол IV навчального корпусу Національного...
Статут національного університету \"львівська політехніка\" Прийнято Конференцією трудового колективу Національного університету «Львівська політехніка» iconПоложення про кафедру Національного університету "Львівська політехніка"
Це Положення регламентує загальні правові та організаційні засади функціонування кафедри Національного університету "Львівська політехніка"...
Статут національного університету \"львівська політехніка\" Прийнято Конференцією трудового колективу Національного університету «Львівська політехніка» icon"затверджую" Ректор Національного університету "Львівська політехніка" проф. Ю. Я. Бобало
Ннцпко утворений на базі Центру професійної орієнтації та Малої технічної академії наук Національного університету «Львівська політехніка»...
Статут національного університету \"львівська політехніка\" Прийнято Конференцією трудового колективу Національного університету «Львівська політехніка» iconСтату т національного університету "львівська політехніка"
Всі зміни І доповнення до Статуту (нова редакція) є невід’ємною частиною установчих документів Національного університету "Львівська...
Статут національного університету \"львівська політехніка\" Прийнято Конференцією трудового колективу Національного університету «Львівська політехніка» iconСтату т національного університету "львівська політехніка"
Всі зміни І доповнення до Статуту (нова редакція) є невід’ємною частиною установчих документів Національного університету "Львівська...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи