Дата публікаціі icon

Дата публікаціі
НазваДата публікаціі
Сторінка1/3
Дата28.07.2012
Розмір0.49 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3

Дата публікаціі:

19/05/2006

Назва:

«Статут Профспілки працівників освіти і науки України»

     ЗАРЕЄСТРОВАНО                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

         Міністерством                                                 ІV  (позачерговим) з’їздом

       юстиції України                                                Профспілки   працівників

                                                                             освіти   і   науки  України                                              

    „02” березня  2000  р.                                         „11”  січня   2000 р.

      Свідоцтво № 1344                                                      

 

     Взято до відома                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО

із змінами і доповненнями                                      VІ  з’їздом Профспілки

  Міністерством  юстиції                                             працівників освіти і

             України                                                         науки  України                                             

„ 14 ”  квітня 2006 р.                                              „ 23”  листопада  2005 р.

Заступник Міністра юстиції

                     Л. М. Горбунова

СТАТУТ

^ ПРОФСПІЛКИ  ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ

І НАУКИ УКРАЇНИ

 

І. Загальні положення

             1. Профспілка працівників освіти  і науки України (далі в тексті Статуту - Профспілка) – всеукраїнська   добровільна неприбуткова громадська організація, яка об’єднує на добровільних засадах без обмеження через походження, соціальний і майновий стан, громадянство, расову та національну належність, стать, мову, політичні погляди, релігійні переконання, рід і характер занять, місце проживання осіб, які працюють в установах і закладах, органах управління, підприємствах, організаціях галузі освіти, осіб, які навчаються у вищих  або професійно-технічних закладах освіти (студентів, учнів, аспірантів, докторантів та ін.), незалежно від форм власності та видів господарювання, фізичних осіб, які займаються  індивідуальною педагогічною та іншою діяльністю, осіб, які звільнилися з посад в установах і закладах освіти у зв’язку  з виходом на пенсію або які тимчасово не працюють та які визнають цей Статут.

             2. Профспілка діє відповідно до Конституції України, Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, Закону України „Про об’єднання громадян”, Кодексу законів про працю України, законодавства про освіту та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до них, міжнародних договорів, угод, конвенцій, згода на обов’язковість виконання яких надана Верховною Радою України та на основі цього Статуту.

             3. Профспілка будує відносини з органами державної влади та місцевого самоврядування, роботодавцями, їх організаціями та об’єднаннями, політичними партіями, іншими громадськими організаціями на основі принципів соціального партнерства, самостійності, взаєморозуміння, дотримання норм законодавства, договорів та угод.

             4. Профспілка, її організаційні ланки взаємодіють та співпрацюють з іншими профспілками та їх об’єднаннями, що діють в Україні, можуть входити на добровільних засадах до асоціацій, федерацій, конфедерацій, інших об’єднань профспілок України та вільно виходити з них згідно з їх Статутами (Положеннями).

            Профспілка співпрацює з профспілками інших країн, може входити до міжнародних профспілкових та інших міжнародних організацій та об’єднань, які представляють інтереси працівників, брати участь в їх діяльності.

 

ІІ. Мета і завдання, принципи діяльності профспілки

 

            5. Метою діяльності Профспілки є здійснення  представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів своїх членів Профспілки.

             6. З метою реалізації своїх статутних та програмних завдань Профспілка в установленому законодавством порядку:

            6.1. Може брати участь  у виборчому процесі відповідно до чинного законодавства, взаємодіяти  з депутатськими комісіями і групами, співпрацювати з політичними партіями, виборчими блоками під час виборчої кампанії, пропонувати для включення в їх виборчі списки авторитетних членів профспілкових організацій відповідного рівня, надавати допомогу членам профспілки, які само висуваються кандидатами в депутати сільських, селищних рад та на посади голів цих територіальних утворень.

            6.2. Захищає право членів профспілки на працю, бере участь у розробленні та здійсненні державної політики  в галузі трудових відносин, оплати праці, охорони праці, соціального захисту та житлово-побутового забезпечення.

            Має право  вносити пропозиції суб’єктам права законодавчої ініціативи і відповідним органам державної влади та місцевого самоврядування про прийняття або внесення змін до законів і інших нормативно-правових актів, які стосуються соціально-трудової сфери, брати участь у  розгляді органами державної влади та органами місцевого самоврядування, а також роботодавцями, їх об’єднаннями, іншими об’єднаннями громадян своїх пропозицій.

            6.3. Як представник застрахованих осіб бере участь в управлінні державним соціальним страхуванням. Направляє до органів державної влади і управління вимоги і пропозиції щодо внесення змін або відміни законів і нормативних актів, які обмежують права та інтереси членів профспілки, прийняття нових.

            6.4.  Веде переговори, укладає  колективні договори і угоди, контролює їх виконання роботодавцями та їх об’єднаннями, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування.

            6.5. Здійснює контроль за дотриманням  роботодавцями трудового законодавства, надає членам Профспілки необхідну безкоштовну юридичну допомогу.

            6.6. Представляє права та інтереси  членів профспілки за їх дорученням  при вирішенні індивідуальних трудових спорів.

            Представляє інтереси працівників при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) у порядку, встановленому законодавством, направляє своїх представників для участі в роботі примирних комісій, трудових арбітражів та інших органів, які розглядають колективний трудовий  спір (конфлікт).

            Має право представляти інтереси своїх членів при реалізації ними конституційного права на звернення за захистом своїх прав до судових органів, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, міжнародних судових установ.

            6.7. Для захисту трудових і соціально-економічних прав та інтересів  працівників, всіх членів  профспілки може організовувати та проводити страйки, збори, мітинги, походи і демонстрації відповідно до діючого законодавства.

            6.8. Вносить пропозиції щодо визначення головних критеріїв життєвого рівня, прожиткового мінімуму, розмірів заробітної плати та умов оплати праці, пенсій та соціальних виплат працівників установ, організацій і закладів освіти, стипендій учнів, студентів, аспірантів, докторантів та інших, політики ціноутворення; розробці соціальних програм, спрямованих на створення умов, які забезпечують їх гідне життя та соціальний захист у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, безробіття, а також у старості та в інших випадках, передбачених законодавством.

            6.9. Сприяє організації  та проводить  культурно-освітню роботу серед членів Профспілки.

            Бере участь у створенні умов для загальнодоступного користування членами Профспілки та членами їх сімей надбаннями української національної культури, культур національних меншин, які проживають на території України, світової культури.

            6.10. Здійснює громадський контроль за додержанням законодавства про працю та про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов, забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту. У разі загрози життю та здоров’ю працівників вимагає від роботодавця негайного припинення робіт на робочих місцях, виробничих дільницях, цехах та інших структурних підрозділах або на підприємстві, в установі, організації галузі на час, необхідний для усунення загрози життю або здоров’ю працівників.

            У разі необхідності проводить незалежну експертизу умов праці, об’єктів  виробничого призначення, що проектуються, будуються чи експлуатуються, на  відповідність їх нормативно-правовим актам з питань охорони праці, бере участь у розслідуванні причин нещасних випадків і профзахворювань на виробництві та дає свої висновки про них.

            Для здійснення цих функцій може створювати службу правової допомоги, правову, технічну інспекції праці, комісії, затверджувати положення про них.

            Уповноважені представники профспілки мають право вносити роботодавцям, органам виконавчої влади та самоврядування  подання, які є обов’язковими для розгляду роботодавцями, та одержувати від них аргументовані відповіді.

             6.11. Для висвітлення своєї діяльності активно використовує засоби масової інформації, має право бути засновником засобів масової інформації та здійснювати видавничу діяльність відповідно до закону.

            6.12. Має право одержувати безоплатно від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, роботодавців та їх об’єднань інформацію з питань, що стосуються трудових і соціально-економічних  прав та законних інтересів своїх членів, інформацію про  результати господарської діяльності підприємств, установ, організацій, статистичні дані від Державного комітету статистики України з питань праці та соціально-економічних питань, виробничого та невиробничого травматизму, профзахворювань.

            6.13. Як представник застрахованих осіб бере участь в управлінні державним  соціальним страхуванням.

            6.14. З метою реалізації статутних завдань може здійснювати необхідну господарську та фінансову діяльність шляхом створення в установленому порядку підприємств, установ або організацій із статусом  юридичної особи, формувати відповідні фонди, кредитні спілки.

            6.15. Налагоджує та підтримує  зв’язки з іншими профспілками та профспілковими об’єднаннями і організаціями України, зарубіжних країн, укладає з ними договори (угоди).

            6.16. Інформує членів Профспілки про свою діяльність та її результати.

            6.17. Здійснює соціальний і правовий захист профспілкових працівників, профспілкового активу. Організовує навчання і підвищення кваліфікації профспілкових кадрів і профактиву.

            Для вирішення статутних завдань, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації профспілкових кадрів має право за рахунок власних коштів створювати навчальні, культурно-освітні заклади, правові, соціологічні центри  та центри незалежних експертиз.

             6.18. Бере участь у виробленні державної політики зайнятості населення, проводить спільні консультації  з цих проблем з роботодавцями, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, пропонує заходи щодо спільного захисту  членів профспілки, які вивільняються в результаті реорганізації або ліквідації підприємств, установ, організацій галузі, має право вносити пропозиції відповідним органам про перенесення термінів або тимчасове припинення чи відміну заходів, пов’язаних з вивільненням працівників. Здійснює контроль за виконанням законодавства про зайнятість.

            6.19. Представляє права та інтереси працівників освіти у відносинах з роботодавцем в управлінні підприємствами, установами, організаціями, а також у випадках приватизації об’єктів державної та комунальної власності, направляє своїх представників для участі в роботі комісій з приватизації.

            6.20. Організовує та здійснює громадський контроль за реалізацією прав членів профспілки у сфері охорони здоров’я, медико-соціальної допомоги.

            Через своїх представників бере участь у діяльності експертних, консультативних та наглядових рад при органах та закладах охорони здоров’я.

            6.21. Організовує оздоровлення та відпочинок членів профспілки та членів їх сімей. Бере участь у розвитку фізичної культури, спорту, туризму.

            6.22. Бере участь в охороні довкілля, захисті населення від негативного екологічного впливу, сприяє діяльності громадських природоохоронних  організацій, може проводити громадські екологічні експертизи, здійснювати іншу не заборонену законом діяльність у цій сфері.

             7. Профспілка  організовує свою діяльність, виходячи з демократичних принципів:

            7.1. Добровільності вступу до профспілки і виходу з неї.

            7.2. Виборності всіх профспілкових органів знизу до верху.

            7.3. Рівності прав членів Профспілки.

            7.4. Забезпечення представництва основних професійних груп галузі у виборних профспілкових органах.

            7.5. Розмежування повноважень, визначення компетенції всіх профспілкових органів та самостійності виборних органів у вирішенні питань, що відносяться до їх компетенції.

            7.6. Свободи дискусії, поваги до думки меншості  на стадії обговорення питань та обов’язковості виконання прийнятих рішень.

            7.7. Звітності всіх виборних органів перед профспілковими організаціями, що їх обрали, підпорядкованості нижчих за ступенем профспілкових органів вищим.

            7.8. Колегіальності в роботі організації та виборних органів і особистої відповідальності за виконання прийнятих рішень і профспілкових доручень.

            7.9. Єдності  профруху, солідарності всіх членів профспілки, всіх її структур в реалізації статутних завдань.

            7.10. Взаємної відповідальності профспілкових органів всіх рівнів.

            7.11. Нормованого відрахування членських внесків.

 

ІІІ. Члени професійної спілки, їх права та обов’язки

             8. Членом Профспілки може бути громадянин України, який визнає цей Статут, сплачує членські внески, працює або навчається в установах, організаціях, закладах освіти і науки незалежно від форм власності і видів господарювання або працював у них до виходу на пенсію і не є членом іншої профспілки.

            Членами профспілки можуть бути іноземні громадяни, які проживають на території України на законних підставах та працюють або навчаються в сфері  освіти.

              9. Вступ у Профспілку і вихід із неї здійснюється на добровільній основі в індивідуальному порядку на підставі особистої заяви, поданої у  первинну профспілкову організацію і розглянутої на засіданні відповідного профоргану.

             10. Члени Профспілки перебувають на обліку у профспілковій організації за місцем роботи або навчання. Їм видається профспілковий квиток єдиного зразка, який зберігається у них. За членами профспілки, які перейшли на роботу з установ, організацій або підприємств, працівники яких об’єднуються іншою профспілкою, зберігається стаж профспілкового членства.

             11. Профспілковий  стаж і право перебувати  на обліку в профспілковій організації за місцем попередньої роботи або проживання зберігається:

            11.1. За особами, які  знаходяться у відпустці для догляду за дитиною.

            11.2. За військовослужбовцями, які перебувають на дійсній військовій службі.

            11.3. За працівниками, які тимчасово зайняті на сезонних роботах за умови їх повернення на роботу в установи і заклади галузі.

            11.4. За пенсіонерами, які припинили роботу в установах, закладах освіти у зв’язку з виходом на пенсію.

            11.5.  За безробітними і тимчасово не працюючими з поважних причин.

            11.6. За студентами, які знаходяться в академічній відпустці.

 

            12. Стаж профспілкового членства обчислюється з часу рішення  відповідного виборного профспілкового органу про прийняття до профспілки на підставі поданої заяви.

 

            ^ 13. Члени Профспілки мають право:

            1) На здійснення представництва та захист Профспілкою їх трудових, соціально-економічних прав та інтересів, в тому числі в судах.

            2) На правовий захист, безкоштовну юридичну та іншу допомогу з питань соціально-економічних і трудових відносин.

            3) На звернення до всіх профспілкових органів і одержання від них  аргументованих відповідей.

            4) На участь у профспілкових зборах, конференціях, акціях та інших заходах, які проводить Профспілка.

            5) На вільне обговорення питань, які розглядаються на зборах, засіданнях виборних профспілкових органів різних рівнів, в засобах масової інформації; на висловлення своєї точки зору, внесення пропозицій до резолюцій і постанов профспілкових органів, участь у виробленні програмних документів Профспілки.

            6) На одержання інформації про роботу профспілкових органів та прийняті ними рішення, участь у роботі відповідних профспілкових органів з питань, що стосуються їх особисто.

            7) Обирати і бути обраним до профспілкових органів всіх рівнів, крім випадків, передбачених Законом України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” і цим Статутом.

            8) Одержувати на пільгових умовах путівки на санаторно-курортне лікування та відпочинок, отримувати з профспілкового бюджету грошову допомогу на оздоровлення, відвідування хворих, виплати з нагоди професійних свят чи днів народження, грошове заохочення за профспілкову роботу, відшкодування коштів, затрачених на придбання ліків, оплату юридичних послуг, користуватися разом з членами сім’ї культурно-спортивними закладами Профспілки.

            9) На сприяння в перекваліфікації і працевлаштуванні при безробітті.

            10) На участь у підготовці, укладенні колективного договору (угоди) та контролі за його виконанням.

             14. Члени Профспілки за активну участь у діяльності Профспілки  рішенням виборних органів Профспілки можуть бути нагороджені Профспілковими відзнаками, заохочуватись морально та матеріально.

            Виборні органи Профспілки можуть ініціювати представлення своїх членів до державних, відомчих та інших нагород.

             15. Роботодавці не можуть бути членами виборних органів Профспілки будь-якого рівня.

             16. Члени виборних профспілкових органів, їх керівники, які не звільнені від основної роботи, можуть одержувати за роботу в Профспілці винагороду, розмір якої визначається згідно з нормативними документами Профспілки в межах коштів, передбачених на оплату праці профспілкових працівників.

            Члени профспілки, обрані до складу виборних профспілкових органів, мають додаткові гарантії, передбачені законодавством та нормативними документами галузевої Профспілки і об’єднань профспілок.

 

            ^ 17. Члени Профспілки зобов’язані:

            1) Визнавати і виконувати Статут Профспілки.

            2) Регулярно сплачувати членські внески.

            3) Особисто брати участь у діяльності однієї з первинних профспілкових організацій.

            4) Виконувати рішення профспілкових органів.

            5) Не допускати дій, що наносять збитки профспілковій організації, перешкоджають досягненню мети і виконанню завдань Профспілки, порушують єдність Профспілки, вносять розкол в її ряди.

             6) Дотримуватись умов колективного договору (угоди).

             18. Член профспілки за порушення вимог Статуту, в т.ч. несплату  членських внесків без поважних причин протягом 3 місяців, може бути виключений з Профспілки.

             19. Питання про виключення з Профспілки вирішується на засіданнях  виборних профспілкових органів первинної профспілкової організації в присутності члена профспілки.

            У випадку відмови члена профспілки без поважних причин бути присутнім на засіданні виборного профоргану  це питання може вирішуватися за його відсутності. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 2/3 присутніх на зборах (конференції).

             20. Рішення  про виключення з Профспілки набирає чинності після його затвердження профкомом первинної профорганізації.

            20.1. Відмінити рішення  може той орган, який виніс його, або вищий за ступенем.

            20.2. Член Профспілки, виключений з її рядів, має право у місячний строк оскаржити рішення про виключення у вищий  за ступенем  профспілковий орган.

            20.3. Профспілковий орган, в який оскаржено рішення про виключення, всебічно розглядає обставини  його прийняття і у місячний строк з дня отримання звернення письмово повідомляє заявника і профорган, який прийняв рішення, про результати розгляду.

            Член Профспілки, який був виключений з її рядів, може бути  прийнятий у члени Профспілки  на загальних підставах.

 

ІV. Основи організаційної структури Профспілки

            21. Структура Профспілки організовується за адміністративно-територіальним та виробничо-професійним принципами.

            22. Організаційними ланками  Профспілки є:

            22.1. Кримська республіканська організація Профспілки, яка об’єднує районні, районні в містах, міські організації та первинні профспілкові організації ВНЗ, ПТУ, що діють на території Автономної республіки Крим відповідно до Положення про Кримську республіканську організацію Профспілки.

            22.2. Обласні, Київська міська організації Профспілки, які об’єднують районні, районні в містах, міські організації Профспілки, профспілкові організації ВНЗ, ПТУ, що діють на території  адміністративно-територіальних одиниць України, визначених частиною другою статті 133 Конституції України, відповідно до Положення про ці обласні, Київську міську організацію Профспілки.

            22.3. Районні, районні в містах, міські організації Профспілки, які об’єднують первинні профспілкові  організації  загальноосвітніх шкіл, дошкільних, позашкільних, в інших  установах і закладах освіти, які діють в межах відповідної адміністративної одиниці  згідно з  Положеннями про них.

            22.4. Первинні профспілкові організації, які діють відповідно до Положень про них.

               23. Вищими органами в організаційних ланках Профспілки є:

            23.1. У первинній профспілковій організації – загальні збори (конференція).

            23.2.  Територіальній (районній, районній у містах,  міській, обласній, республіканській) організації Профспілки – конференція.

             24. Вищим органом Профспілки є з’їзд.

             25. Терміни скликання, пропозиції до порядку денного, норму представництва та порядок виборів делегатів на конференції, з’їзд визначаються відповідними керівними виборними профспілковими органами.

             26. Профспілкові збори, конференції обирають (формують шляхом прямого делегування) відповідні виборні  профспілкові органи:

            26.1. У первинній профспілковій організації – профспілковий комітет (профорганізатор – для організацій чисельністю менше 15 членів) з терміном повноважень 5 років.

            26.2. У районних, районних у містах, міських, обласних організаціях Профспілки – районні, районні у містах, міські, обласні виборні органи профспілки (комітети, ради) з терміном повноважень 5 років.

            26.3. В республіканській організації Профспілки – Кримський республіканський  комітет Профспілки з терміном повноважень 5 років.

             27. З’їзд обирає або формує на засадах прямого делегування вищий керівний  виборний орган  - Центральний комітет Профспілки з терміном повноважень 5 років.

             28. Повноважними  представниками від Профспілки є профгрупорг, голова профорганізації структурного підрозділу, профорганізатор, голова первинної профспілкової організації, голова районної, районної у містах, міської, обласної, республіканської організації  профспілки,  голова  Профспілки працівників освіти і науки України, їх заступники, які обираються на звітно-виборних зборах, конференціях, з’їзді, інша особа, уповноважена на представництво відповідного профспілкового органу.

            Керівники територіальних організацій Профспілки, їх заступники беруть участь у роботі відповідних територіальних конференцій Профспілки з правом вирішального голосу за посадою.

            Виборні профспілкові органи координують діяльність нижчих за підпорядкуванням профспілкових органів.

             29. Кількісний склад і порядок формування  виборних профспілкових органів визначається відповідними профспілковими органами, звітно-виборними зборами, конференціями, з’їздом.

            Формування територіальних виборних профспілкових органів може здійснюватися шляхом прямого делегування з правом подальшої заміни делегованих.

            Керівники профспілкових організацій всіх рівнів є головами відповідних виборних органів.

             30. Вибори профспілкових органів, їх голів, заступників проводяться закритим (таємним) або відкритим голосуванням. У такому ж порядку обираються делегати на конференції і з’їзди.

            Обраними вважаються кандидати, що набрали більше половини голосів від загальної кількості тих, що взяли участь у голосуванні.

             31. Дострокові вибори будь-якого виборного профспілкового органу можуть бути  проведені на вимогу не менше однієї третини членів Профспілки, які об’єднуються відповідною профспілковою організацією, або за пропозицією вищого за ступенем  керівного  профспілкового органу, який  має право ініціювати проведення засідань нижчих за підпорядкуванням профспілкових органів.

             32. Профспілкові збори, засідання виборних профспілкових органів, їх президій вважаються правомочними, якщо в них бере участь більше половини членів профспілкової організації або її виборного органу.

Профспілкові конференції, з’їзди вважаються правомочними, якщо в їх роботі бере участь не менше двох третин делегатів.

             33. Рішення Профспілкових зборів, конференцій, з’їздів і відповідних профспілкових органів приймаються більшістю голосів присутніх, якщо інше не передбачено цим Статутом.

             34. Виборні Профспілкові органи  та особи, які їх очолюють, персонально несуть відповідальність перед профспілковими організаціям, які їх обрали, та вищими за ступенем  керівними профспілковими органами за виконання у профспілкових організаціях положень Статуту Профспілки.

             35. При прийнятті рішень профспілкові збори, конференції, з’їзди, виборні профспілкові органи зобов’язані розглядати всі точки зору. Меншість має право  відстоювати свої пропозиції, фіксувати їх у протоколах, захищати і роз’яснювати їх, в т.ч. і через засоби масової інформації.

             Рішення, прийняті більшістю, є обов’язковими для всіх членів Профспілки,   включаючи меншість.

             36. Рішення виборного профспілкового органу, що не відповідають положенням Статуту і нормативним документам Профспілки, можуть бути скасовані вищим за   ступенем виборним профспілковим органом.

             37. Виборні  профспілкові органи можуть скликати для обговорення та підготовки проектів рішень профорганів збори активу первинних профспілкових організацій, районних, обласних, республіканської організації профспілки.

             38. Виборні профспілкові органи всіх рівнів забезпечують навчання своїх членів  і активу, інформують членів профспілки та вищі за ступенем   профспілкові органи про свою діяльність і прийняті рішення, надають вищим за ступенем профспілковим органам статистичну та фінансову звітність, ведуть документацію за встановленими формами і переліком.

            Члени  виборних профспілкових органів щорічно звітують про свою роботу перед членами профспілки, які їх обрали або делегували.

            Голови виборних профспілкових органів всіх рівнів щорічно звітують про свою роботу на засіданнях цих органів.

             39. Керівники, їх заступники, члени виборних профспілкових органів, які не виправдали довір’я, допустили порушення Статуту, можуть бути достроково виведені з їх складу на вимогу профспілкових організації, в якій вони перебували на обліку, або з ініціативи цих та вищих за ступенем профорганів. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього подано більше половини голосів.

             Члени керівного профспілкового органу, які втратили з ним зв’язок  внаслідок тривалої хвороби, зміни роботи або місця проживання, виводяться із його складу. Поповнення складу виборного органу здійснюється згідно з встановленим порядком формування цих органів.

             40. Для врахування професійних інтересів працівників, що входять у Профспілку, у складі виборних профспілкових органів можуть утворюватися секції, постійні чи тимчасові комісії за основними напрямами роботи, кількість і склад яких визначає відповідний виборний профспілковий орган.

            При виборних профспілкових органах можуть утворюватися асоціації, ради, інші об’єднання профспілкових організацій та виборних органів з метою сприяння у досягненні програмних завдань Профспілки, якщо діяльність цих об’єднань не суперечить нормам цього Статуту.

            Для перевірки повноважень членів профспілки, делегованих до складу виборних профспілкових органів, збори, конференція, з’їзд обирають постійно діючу мандатну комісію.

             41. Для забезпечення діяльності виборних профспілкових органів формуються їх виконавчі апарати.

 

  1   2   3

Схожі:

Дата публікаціі iconДата публікаціі
Міністерством                                                 іv  (позачерговим) з’їздом
Дата публікаціі icon11) 79692 (19) ua (51) мпк
«донецький національний технічний (46) Дата публікації відомостей 10. 07. 2007, університет»
Дата публікаціі icon98707 (19) ua (51) мпк b21H 1/04 (2006. 01)
«донецький (46) Дата публікації відомостей 11. 06. 2012, національний про видачу патенту та Бюл. №11 технічний університет»
Дата публікаціі iconВимоги до оформлення статей для публікації в збірнику «Ресурсозберігаючі технології виробництва та обробки тиском матеріалів у машинобудуванні»
До публікації приймаються статті обсягом 4-8 повних сторінок, матеріали яких відповідають науковому напряму збірника
Дата публікаціі iconВимоги до оформлення статей для публікації у збірнику «Ресурсозберігаючі технології виробництва та обробки тиском матеріалів у машинобудуванні»
До публікації приймаються статті обсягом 4-8 повних сторінок, матеріали яких точно відповідають науковому напряму збірника
Дата публікаціі iconВимоги до оформлення статей для публікації у збірнику «Ресурсозберігаючі технології виробництва та обробки тиском матеріалів у машинобудуванні»
До публікації приймаються статті обсягом 4-8 повних сторінок, матеріали яких точно відповідають науковому напряму збірника
Дата публікаціі iconВимоги до технічного оформлення публікації
Публікація починається з укд та ініціалів І прізвища автора, які друкуються жирними літерами; через інтервал жирним шрифтом великими...
Дата публікаціі iconПравила оформлення статей для публікації у електронному науковому журналі «Технології та дизайн»
До публікації у журналі приймаються статті теоретичного, прикладного, науково-практичного та методичного характеру, в яких висвітлюються...
Дата публікаціі iconСекція – Енергетика та енергозбереження
України, 2 публікації у наукових виданнях, які не включені до переліку наукових фахових видань України: 4 публікації у міжнародних...
Дата публікаціі iconВитяг з протоколу засідання Ради факультету про доцільність публікації статті у виданнях кту
Рецензія за підписом експерта за напрямком статті зі складу членів редакційної колегії видань кту з висновком про доцільність публікації...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи