Цк профспілки працівників освіти І науки України icon

Цк профспілки працівників освіти І науки України
НазваЦк профспілки працівників освіти І науки України
Сторінка1/5
Дата28.07.2012
Розмір1.12 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5

ГАЛУЗЕВА УГОДА

між Міністерством освіти і науки України

та

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України


на 2007– 2009 роки


1. Загальні положення

    1. Галузеву Угоду на 2007 – 2009 роки (далі – Угода) між Міністерством освіти і науки України – центральним органом виконавчої влади та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України – повноважним представником найманих працівників (далі – Сторони) укладено відповідно до Закону України „Про колективні договори і угоди”, Генеральної угоди, законів про освіту, інших законодавчих актів України.

    2. На підставі Угоди, яка є нормативним актом соціального партнерства, здійснюється регулювання трудових відносин в галузі та соціально-економічних питань, що стосуються інтересів працівників та власників (уповноважених ними органів), що і є предметом цієї Угоди.

    3. Угода визначає узгоджені позиції і дії Сторін, спрямовані на їх співробітництво, створення умов для підвищення ефективності роботи навчальних закладів та установ освіти (далі – заклади освіти), науки, реалізацію на цій основі професійних, трудових і соціально-економічних гарантій працівників, забезпечення їх конституційних прав, досягнення злагоди в суспільстві.

    4. Положення Угоди діють безпосередньо та поширюються на працівників закладів та установ освіти, які перебувають у сфері дії сторін Угоди, і є обов’язковими для включення до колективних договорів, угод нижчого рівня.

    5. Гарантії, передбачені Угодою, є мінімальними. Соціально-економічні пільги та компенсації, які передбачені колективними договорами, не можуть бути нижчі від рівнів, встановлених законодавством, Генеральною та даною Угодами. Колективними договорами для працівників згідно з чинним законодавством можуть встановлюватись додаткові порівняно з цією Угодою трудові та соціальні гарантії за рахунок власних коштів закладів освіти і науки.

1.6. Угода може бути розірвана або змінена тільки за взаємною домовленістю Сторін. Зміни й доповнення вносяться за згодою Сторін після проведення переговорів. Пропозиції однієї із Сторін є обов’язковими для розгляду іншою Стороною. Рішення щодо них приймаються за згодою Сторін у 10-денний термін. Зміни, що випливають із змін чинного законодавства та Генеральної угоди, вносяться без проведення переговорів, інші зміни та доповнення або припинення дії Угоди – тільки після переговорів Сторін у такому порядку:

- одна із Сторін повідомляє іншу Сторону і вносить сформульовані пропозиції щодо внесення зміни до Угоди;

- у семиденний строк Сторони утворюють робочу комісію і розпочинають переговори;

- після досягнення згоди Сторін щодо внесення змін оформлюється відповідний протокол.

1.8. Міністерство освіти і науки України у п’ятиденний термін з дня підписання Угоди (змін) подає її на повідомну реєстрацію та у двотижневий термін з дня реєстрації забезпечує доведення змісту Угоди до керівників органів управління освітою, вищих навчальних закладів та закладів освіти.

1.9. Комітети (ради) галузевої Профспілки забезпечують профспілкові організації текстами Угоди (змін) у двотижневий термін з дня її реєстрації.


^ 2. Термін дії Угоди

2.1. Угода укладена на 2007 – 2009 роки, набирає чинності з моменту підписання представниками Сторін і діє до укладення нової або перегляду цієї Угоди.

2.2. Жодна із сторін, що уклали Угоду, не може впродовж встановленого терміну її дії в односторонньому порядку припинити виконання взятих на себе зобов’язань, порушити узгоджені положення і норми.

2.3. Сторони домовились під час дії Угоди проводити моніторинг дії законодавства України з визначених Угодою питань, сприяти реалізації чинних законодавчих норм щодо прав та гарантій працюючих, студентів, ініціювати їх захист.

2.4. Сторони створюють умови для інформаційного забезпечення працівників освіти про стан виконання норм, положень і зобов’язань Угоди. Періодичність оприлюднення відповідної інформації - не рідше одного разу на півріччя.


^ 3. Створення умов для забезпечення стабільного розвитку галузі

3.1. Міністерство освіти і науки України:

3.1.1. Створюватиме необхідні організаційні, матеріально-фінансові (в межах наявних коштів) умови для реалізації пріоритетних напрямів розвитку освіти і науки.

3.1.2. В межах повноважень вживе заходів щодо безумовного виконання норм законів в галузі освіти, що стосуються соціально-економічних гарантій, прав та інтересів працівників та студентів, недопущення їх зупинення та скасування під час формування та прийняття законів про Державний бюджет України на відповідні роки.

3.1.3. Домагатиметься фінансування галузі з помісячним розписом асигнувань в обсягах, передбачених чинним законодавством, з урахуванням


фінансового забезпечення реалізації основних напрямів Національної доктрини розвитку освіти України.

3.1.4. Визначить нормативи матеріально-технічного, фінансового забезпечення закладів освіти.

3.1.5. Забезпечить стабільне функціонування підвідомчих навчальних закладів освіти і науки, раціональне використання коштів загального та спеціального фондів, недопущення їх вилучення, дотримання нормативних вимог до фінансування господарських витрат.

3.1.6. Контролюватиме фінансово-господарську діяльність закладів освіти і науки, що фінансуються з бюджету і належать до сфери управління міністерства.

3.1.7. Забезпечить у повному обсязі фінансування заходів соціального захисту студентів-сиріт, студентів, позбавлених батьківського піклування, студентів-інвалідів, студентів із малозабезпечених сімей.

3.1.8. Підготує відповідні пропозиції щодо розробки і затвердження в установленому порядку реалізації положень, передбачених ст.ст. 14, 55, 57 Закону України „Про освіту” в частині соціально-економічного забезпечення працівників освіти.

3.1.9. Періодично заслуховуватиме на засіданнях колегії Міністерства освіти і науки України питання про стан дотримання чинного трудового законодавства в закладах освіти і науки.

3.1.10. Сприятиме збереженню мережі закладів освіти, особливо у сільській місцевості, та обсягів їх фінансування, поліпшенню фінансування позашкільних навчальних закладів за рахунок коштів відповідних бюджетів.


3.2. Сторони Угоди домовились:

3.2.1. Спрямовувати свою діяльність на створення умов для забезпечення стабільної та ефективної роботи закладів освіти і науки.

3.2.2. Сприяти вирішенню питання щодо:

- визнання заборгованості з виплат, передбачених ст. 57 Закону України „Про освіту”, пов’язаних із установленням педагогічним та науково-педагогічним працівникам посадових окладів (ставок заробітної плати) на рівні середньомісячної (подвійної) заробітної плати працівників промисловості, доплат спеціалістам освіти до рівня середньомісячної заробітної плати в народному господарств;,

- забезпечення проведення індексації та компенсації втрати частини доходів у зв’язку з порушенням термінів здійснення відповідних виплат .

3.2.3. Упереджувати виникнення колективних трудових спорів (конфліктів), а в разі їх виникнення - прагнути до розв’язання шляхом взаємних консультацій, переговорів відповідно до Закону України „Про порядок вирішення колективних трудових спорів ( конфліктів)”.

3.2.4. Домогтися єдиної системи підпорядкованості і фінансування дошкільних навчальних закладів.


3.3. ЦК Профспілки зобов’язується:

3.3.1. Сприяти зміцненню виробничої та трудової дисципліни в закладах освіти і науки.

3.3.2. Утримуватись від організації страйків з питань, включених до Угоди, за умови їх вирішення у встановленому законодавством порядку.


4. Зайнятість


4.1. Міністерство освіти і науки України зобов’язується:

4.1.1. Сприяти реалізації державної політики зайнятості населення відповідно до законів України „Про зайнятість населення”, „Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”, Указу Президента України від 23.01.96 р. „Про заходи щодо реформування системи підготовки спеціалістів та працевлаштування випускників вищих навчальних закладів” в частині працевлаштування молодих спеціалістів.

4.1.2. Спільно з відповідними органами державної служби зайнятості населення брати участь у розробці, реалізації, контролі за виконанням заходів щодо забезпечення зайнятості працівників галузі при їх вивільненні.

4.1.3. Забезпечити аналіз зайнятості в галузі на основі статистичних звітів та розглядати це питання разом з ЦК Профспілки одночасно з підсумками виконання Угоди.

4.1.4. Не допускати в закладах освіти і науки масових вивільнень працюючих з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (понад 10 % чисельності працівників протягом календарного року).

4.1.5. З урахуванням регіональних потреб визначити обсяги державного замовлення на підготовку фахівців без відриву від виробництва з числа випускників педколеджів, училищ та навчальних закладів системи загальної середньої освіти та перепідготовки педагогічних працівників за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів з метою опанування ними гостродефіцитними педагогічними спеціальностями.

4.1.6. Розробити та затвердити механізм заохочення педагогічних і науково-педагогічних працівників до участі у наданні платних освітніх послуг населенню.

4.1.7. Сприяти роботі молодіжних центрів праці, їх взаємодії з державною службою зайнятості.

4.1.8. Вжити заходів щодо посилення соціального партнерства з роботодавцями для підвищення якості професійно-практичної підготовки та результативності працевлаштування випускників.

4.1.9. Не допускати скорочення чисельності науково-педагогічних працівників при запровадженні новітніх форм і технологій організації навчального процесу у вищих навчальних закладах.


4.2. Сторони Угоди рекомендують керівникам органів управління освітою, закладів освіти і науки, відповідним профспілковим органам:

4.2.1. Проводити консультації з Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки з приводу виникнення обгрунтованої необхідності скорочення більше як 10 відсотків чисельності працівників.

4.2.2. Рішення про зміни в організації виробництва і праці, реорганізацію і перепрофілювання закладів, що призводять до скорочення чисельності або штату працівників, узгоджені з відповідними профспілковими органами, приймати не пізніше ніж за 3 місяці до намічених дій з економічним обгрунтуванням та заходами забезпечення зайнятості працівників, що вивільняються. Тримісячний період використовувати для здійснення роботи, спрямованої на зниження рівня скорочення чисельності працівників.

4.2.3. Забезпечити працевлаштування на вільні і новостворені робочі місця в закладах освіти і науки незайнятого населення, зареєстрованого у державній службі зайнятості, відповідно до кваліфікаційних вимог, надаючи при цьому перевагу випускникам закладів освіти.

4.2.4. Сприяти поширенню інформації щодо потреб ринку праці в галузі освіти через засоби масової інформації.

4.2.5. Передбачати у колективних договорах закладів освіти і науки заходи щодо попередження безробіття, створення нових (додаткових) робочих місць. Забезпечити формування розділів „Зайнятість та соціальний захист від безробіття” в колективних договорах.

4.2.6. Сприяти організації в колективах закладів та установ освіти навчання працівників з питань чинного законодавства про зайнятість.

4.2.7. Вжити заходів для недопущення запровадження такого режиму роботи працівників дошкільних навчальних закладів, який може призвести до встановлення місячної заробітної плати в розмірі менше посадового окладу (ставки заробітної плати).

4.2.8. З метою створення педагогічним, науково-педагогічним працівникам відповідних умов праці, які б максимально сприяли забезпеченню продуктивної зайнятості та зарахуванню періодів трудової діяльності до страхового стажу для призначення відповідного виду пенсії :

- при звільненні педагогічних працівників вивільнені години розподіляти у першу чергу між тими працівниками, які мають неповне тижневе навантаження;

- залучати до викладацької роботи керівних, педагогічних та інших працівників закладів освіти, працівників інших підприємств, установ, організацій лише за умови забезпечення штатних педагогічних, науково-педагогічних працівників навчальним навантаженням в обсязі не менше відповідної кількості годин на ставку;

- передавати уроки з окремих предметів у початкових класах, в т.ч. уроки іноземної мови, фізичної культури, образотворчого мистецтва, музики, лише спеціалістам за наявності об’єктивних причин та обов’язкової письмової згоди учителів початкових класів , забезпечуючи при цьому оплату праці відповідно до положень п.74 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти.


^ 5. Регулювання виробничих, трудових відносин. Режим праці та відпочинку


5.1. Міністерство освіти і науки України зобов’язується:

5.1.1. Спрямовувати діяльність органів управління освітою, керівників закладів освіти на створення умов для безумовної реалізації прав громадян на освіту.

5.1.2. Продовжити розробку і впровадження державних стандартів вищої освіти.

5.1.3. Забезпечити розробку:

- Положення про атестацію керівників закладів освіти та нової редакції Типового положення про атестацію педагогічних працівників України;

- типових штатних нормативів установ і закладів освіти;

- порядку наймання та звільнення педагогічних працівників.

5.1.4. Ініціювати розробку в установленому порядку Типових правил внутрішнього трудового розпорядку. Привести у відповідність з чинним законодавством Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України.

Забезпечити контроль за розробкою в закладах освіти і науки правил внутрішнього трудового розпорядку.

5.1.5. Забезпечити дотримання на місцях:

- встановлених чинним законодавством норм тривалості робочого часу і відпочинку для працівників галузі;

- нормативних документів щодо порядку здачі в оренду приміщень та обладнання.

5.1.6. Забезпечити контроль за:

- застосуванням у галузі надурочних робіт, допускаючи їх лише у випадках і порядку, передбачених чинним законодавством;

- наданням працівникам галузі щорічних відпусток відповідної тривалості згідно з чинним законодавством.

5.1.7. Забезпечити підготовку і видання комплекту навчально-методичних посібників серії „Бібліотека вчителя”.

5.1.8. Вжити заходів для встановлення педагогічним і науково-педагогічним працівникам скороченої тривалості робочого часу.

5.1.9. Вжити заходів для напрацювання ефективних механізмів економічної та господарської діяльності вищих навчальних закладів, розширення їх автономії щодо використання бюджетних коштів та формування штатів.

5.1.10. Вжити заходів для удосконалення нормативів чисельності студентів на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника у вищих навчальних закладах з урахуванням особливостей Болонського процесу.


5.2. Міністерство освіти і науки України рекомендує органам управління освітою, власникам або уповноваженим органам:

5.2.1. Здійснювати звільнення педагогічних та науково-педагогічних працівників у зв’язку із скороченням обсягу роботи тільки після закінчення навчального року .

5.2.2. Обмежити укладання строкових договорів з працівниками з мотивації необхідності його випробовування. Не допускати переукладення безстрокового трудового договору на строковий з підстав досягнення пенсійного віку з ініціативи власника ( крім наукових та науково-педагогічних працівників).

5.2.3. Призначати на посади керівників закладів освіти і науки, що перебувають у державній власності і підпорядковані Міністерству освіти і науки України, шляхом обрання за конкурсом та укладання з ними контракту.

5.2.4. Спрямовувати контрактну форму трудового договору на створення умов для виявлення ініціативності працівника, враховуючи його індивідуальні здібності, правову і соціальну захищеність. Забезпечувати додаткові порівняно з чинним законодавством пільги, гарантії та компенсації для працівників, з якими укладено контракт.

5.2.5. Забезпечити укомплектування кадрами всіх закладів освіти, в тому числі посадами медичних сестер, відповідно до Методичних рекомендацій з питань порядку формування штатів навчально-виховних закладів.

5.2.6. Забезпечити надання додаткових відпусток працівникам із ненормованим робочим днем тривалістю до 7 календарних днів згідно із списками посад, робіт та професій, визначених колективними договорами на підставі Орієнтовного переліку посад працівників з ненормованим робочим днем, наведеного у додатку № 1 до цієї Угоди.

5.2.7. Встановлювати та надавати інші види відпусток (у разі особистого шлюбу або шлюбу дітей, народження дитини, смерті близьких родичів, для догляду за хворим членом сім’ї, батькам, чиї діти йдуть до першого класу школи, ветеранам, донорам тощо), в тому числі головам виборних органів профспілки, які працюють на громадських засадах, на умовах колективних договорів.

5.2.8. Сприяти наданню можливості непедагогічним працівникам закладів освіти і науки, які відповідно до чинного законодавства мають право на викладацьку роботу, виконувати її в межах основного робочого часу.

5.2.9. Розширювати переліки категорій працівників, яким за бажанням може надаватись щорічна відпустка повної тривалості до закінчення 6-місячного терміну безперервної роботи в даній установі, організації на умовах колективного або трудового договору. Оплату відпусток здійснювати в межах бюджетних асигнувань та інших додаткових джерел.

5.2.10. Забезпечити дотримання чинного законодавства щодо надання в повному обсязі гарантій і компенсацій працівникам закладів та установ освіти, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання іншим професіям з відривом від виробництва незалежно від наявності у них путівок для лікування в санаторіях-профілакторіях інститутів післядипломної педагогічної освіти.

5.2.11. Забезпечити матеріальне заохочення педагогічних та науково-педагогічних працівників, учні та студенти яких стали переможцями всеукраїнських та міжнародних учнівських і студентських олімпіад, конкурсів, турнірів.

5.2.12. Домогтися запровадження пільгового користування для студентів, які є переможцями всеукраїнських та міжнародних олімпіад, конкурсів, турнірів, послугами бібліотек, музеїв, виставок, театрів, спортивних закладів.

5.2.13. Забезпечити дотримання чинного законодавства щодо повідомлення працівників про введення нових і зміну чинних умов праці не пізніше ніж за 2 місяці до їх запровадження.

5.2.14. Затверджувати кошториси, штатний розпис, графіки відпусток, навчальне навантаження науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації разом з профкомом закладу.

5.2.15. Погоджувати з профкомами:

- запровадження змін, перегляд умов праці;

- час початку і закінчення роботи, режим роботи змін, поділ робочого часу на частини, застосування підсумованого обліку робочого часу, графіки роботи, згідно з якими передбачати можливість створення умов для приймання працівниками їжі протягом робочого часу на тих роботах, де особливості виробництва не дозволяють встановити перерву.

5.2.16. Організувати для вчителів, керівників установ і закладів освіти, працівників інститутів післядипломної педагогічної освіти та методичних кабінетів короткотермінові курси, семінари, конференції з питань законодавства про освіту, нового змісту середньої освіти, впровадження особистісно орієнтованих технологій навчання.

5.2.17. Вжити додаткових заходів для забезпечення освітніх закладів і установ регіонів (територіально-адміністративних одиниць) педагогічними кадрами.

5.2.18. Забезпечити встановлення тижневого аудиторного навантаження для студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста, бакалавра – не більше 30 годин, спеціаліста – 24 години, магістра – 18 годин.

5.2.19. Вжити заходів для посилення організаційно-методичного забезпечення самостійної роботи студентів, підвищення наукового і методичного рівня навчальної літератури та дидактичних матеріалів під час планування роботи науково-педагогічних працівників.

5.2.20. Затверджувати керівниками установ, закладів освіти посадові обов’язки працівників за погодженням з профспілковим комітетом .


5.3. ЦК Профспілки вживе заходів щодо:

- забезпечення нормативними документами з питань трудового законодавства територіальних комітетів (рад) профспілки;

- організації контролю за дотриманням чинного трудового законодавства.


^ 6. Нормування і оплата праці


6.1. Міністерство освіти і науки України зобов’язується:

6.1.1. Забезпечити дотримання в закладах освіти і науки законодавства про оплату праці.

6.1.2. Забезпечити реалізацію положень Указу Президента України від 4 липня 2005 року № 1013/2005 „Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні”, зокрема, положень, що стосуються норм ст. 57 Закону України „Про освіту”.

6.1.3. Підготувати пропозиції щодо внесення змін в чинне законодавство стосовно включення в розрахунок середньої заробітної плати у всіх випадках її збереження виплат, передбачених статтею 57 Закону України „Про освіту”, а саме матеріальної винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків, допомоги на оздоровлення при наданні щорічних відпусток .

6.1.4. Сприяти усуненню причин порушення термінів виплати заробітної плати.

Припиняти контракти з керівниками закладів освіти і науки у разі порушення ними законодавства щодо виплати заробітної плати.

6.1.5. Забезпечити вирішення питання щодо визначення розмірів всіх видів додаткової оплати педагогічним та іншим працівникам за виконання ними додаткових робіт, підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) за звання, присвоєні за наслідками атестації, роботу в школах-інтернатах, закладах освіти для дітей-сиріт, дітей з вадами розвитку тощо у відсотках від діючих ставок заробітної плати (посадових окладів).

6.1.6. Здійснювати перегляд і введення нових умов оплати праці з обов’язковим погодженням з ЦК Профспілки.

6.1.7. Вживати заходів для встановлення педагогічним працівникам фіксованих доплат для придбання навчальної та науково-методичної літератури.

6.1.8. Розробити та затвердити до 1 січня 2008 року нову редакцію Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти.

6.1.9. Розробити нормативно-правові акти щодо:

- оплати праці вчителів за роботу в класах-комплектах;

- організації заміни тимчасово відсутніх педагогічних працівників та оплати праці.


6.2. Сторони Угоди домовились:

6.2.1. Вживати заходів для підвищення рівня заробітної плати працівників галузі.

6.2.2. Сприяти реалізації Комплексної програми Стратегії подолання бідності .

6.2.3. В межах повноважень в установленому порядку опрацьовувати проекти законодавчих актів щодо оплати праці працівників освіти, науки. Відповідні пропозиції направляти до Міністерства праці та соціальної політики України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України.

6.2.4. Сприяти реалізації Концепції подальшого реформування оплати праці в Україні і заходів щодо їх реалізації в частині оплати праці працівників бюджетної сфери, в т.ч. працівників освіти.

6.2.5. Здійснювати контроль за своєчасною виплатою заробітної плати, стипендій в закладах освіти і науки, аналізувати причини порушень і вживати заходи щодо їх усунення.

6.2.6. Встановити в галузі для госпрозрахункових підприємств мінімальні посадові оклади, ставки заробітної плати у розмірі не менш 120 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом.

6.2.7. Сприяти забезпеченню своєчасної виплати заробітної плати працівникам закладів освіти і науки за період відпусток, поточної заробітної плати не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, у терміни, визначені колективними договорами, з дотриманням вимог Конвенції МОП № 95 „Про охорону заробітної плати” та відповідних Рекомендацій „Про охорону заробітної плати” № 85 щодо здійснення остаточного розрахунку в межах двох тижнів після закінчення роботи.

6.2.8. Розглядати пропозиції територіальних організацій галузевої Профспілки щодо застосування заходів матеріального та дисциплінарного впливу до керівників закладів освіти і науки, з вини яких допущена заборгованість із заробітної плати.

6.2.9. Вжити заходів для удосконалення умов оплати праці музичних керівників дошкільних навчальних закладів, працівників методичних кабінетів, спеціалістів управлінь, відділів освіти, бухгалтерій, старших лаборантів, завідувачів лабораторіями вищих навчальних закладів, інженерів з охорони праціі.


6.3. Сторони Угоди рекомендують закладам освіти і науки:

6.3.1. Встановлювати розміри доплат за суміщення професій, посад, розширення зони обслуговування, за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників без звільнення від своєї основної роботи на підставі колективних договорів з використанням на цю мету усієї економії фонду заробітної плати за відповідними посадами.

6.3.2. Здійснювати додаткову оплату за роботу в нічний час (з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку) працівникам, які за графіками роботи працюють у цей час, у розмірі 40 % посадового окладу (ставки заробітної плати).

6.3.3. Забезпечити оплату праці працівникам дошкільних навчальних закладів за роботу понад встановлену норму з причини невиходу на роботу змінника або у випадках, коли батьки несвоєчасно забирають дітей з дошкільного закладу і робота виконується за межами робочого часу, встановленого графіками роботи, відповідно до ст. 106 КЗпП України як за надурочну роботу в подвійному розмірі.

6.3.4. Здійснювати виплату заробітної плати через установи банків відповідно до чинного законодавства лише на підставі особистих заяв працівників.

6.3.5. Гарантувати оплату праці в галузі за роботу в надурочний час, у святкові, неробочі та вихідні дні у подвійному розмірі.

6.3.6. Здійснювати згідно з чинним законодавством компенсацію втрати частини заробітної плати, пов’язаної із порушенням термінів її виплати.

6.3.7. Забезпечити своєчасне проведення індексації грошових доходів працівників, студентів, аспірантів, учнів галузі у зв’язку із змінами цін на споживчі товари і послуги відповідно до чинного законодавства.

6.3.8. Передбачити в кошторисах видатки на преміювання, надання матеріальної допомоги працівникам установ і закладів освіти, стимулювання творчої праці і педагогічного новаторства керівних і педагогічних працівників у розмірах не менше 2 відсотків планового фонду заробітної плати.

6.3.9. Забезпечити оплату праці працівників закладів освіти і науки, які замінюють будь-які категорії тимчасово відсутніх працівників .

6.3.10. Забезпечити оплату праці працівників вищих навчальних закладів ІУ рівня акредитації та закладів, яким надано статус національних, відповідно до діючих нормативних документів.


6.4. ЦК Профспілки зобов’язується:

6.4.1. Інформувати органи Державного департаменту нагляду за додержанням законодавства про працю стосовно фактів порушень термінів виплати заробітної плати та відповідних зобов’язань за колективними договорами, угодами.

6.4.2. Проводити роз’яснювальну роботу щодо практики звернення працівників освіти до судів про примусове стягнення заборгованої заробітної плати та сум відшкодування шкоди від нещасних випадків і професійних захворювань з організацій, установ галузі.

6.4.3. Координувати діяльність територіальних органів Профспілки щодо здійснення контролю за проведенням індексації грошових доходів працівників та студентів у зв’язку зі змінами цін на споживчі товари та послуги, компенсації втрат частини заробітної плати, пов’язаних із порушенням термінів її виплати.

  1   2   3   4   5

Схожі:

Цк профспілки працівників освіти І науки України iconПоложення про Донецьку обласну організацію профспілки працівників освіти І науки України
Структура Донецької обласної організації профспілки працівників освіти І науки України (далі – обласна організація профспілки) організовується...
Цк профспілки працівників освіти І науки України iconПоложення про Донецьку обласну організацію профспілки працівників освіти І науки України
Структура Донецької обласної організації профспілки працівників освіти І науки України (далі – обласна організація профспілки) організовується...
Цк профспілки працівників освіти І науки України iconДніпропетровський обком профспілки працівників освіти І науки україни 49000, м. Дніпропетровськ, К. Маркса,93 тел./ факс 744-58-55, тел. 744-58-45
У зв’язку з наданням інформації в ЦК профспілки працівників освіти І науки України просимо до 8 червня 2012р надати дані про своєчасність...
Цк профспілки працівників освіти І науки України iconСтатут профспілки працівників освіти І науки україни м. Київ, 2010 р. Статут профспілки працівників освіти І науки україни
України «Про об’єднання громадян», Кодексу законів про працю України, законодавства про освіту та прийнятих відповідно до них інших...
Цк профспілки працівників освіти І науки України iconСтатут профспілки працівників освіти І науки україни м. Київ, 2010 р. Статут профспілки працівників освіти І науки україни
України «Про об’єднання громадян», Кодексу законів про працю України, законодавства про освіту та прийнятих відповідно до них інших...
Цк профспілки працівників освіти І науки України iconСтатут профспілки працівників освіти І науки україни м. Київ, 2010 р. Статут профспілки працівників освіти І науки україни
України «Про об’єднання громадян», Кодексу законів про працю України, законодавства про освіту та прийнятих відповідно до них інших...
Цк профспілки працівників освіти І науки України iconСтатут профспілки працівників освіти І науки україни м. Київ, 2010 р. Статут профспілки працівників освіти І науки україни
України «Про об’єднання громадян», Кодексу законів про працю України, законодавства про освіту та прийнятих відповідно до них інших...
Цк профспілки працівників освіти І науки України iconСтатут профспілки працівників освіти І науки україни київ, 2005р. Зареєстровано затверджено міністерством ІV (позачерговим) з’їздом юстиції України Профспілки працівників освіти І науки України
України „Про об’єднання громадян”, Кодексу законів про працю України, законодавства про освіту та інших нормативно-правових актів,...
Цк профспілки працівників освіти І науки України iconПрофспілка працівників освіти І науки україни сумська обласна організація профспілки працівників освіти І науки україни
Назви спеціальностей в галузі освіти І науки повинні відповідати Державному класифікатору професій
Цк профспілки працівників освіти І науки України iconПрофспілка працівників освіти І науки України Донецька обласна організація Профспілки працівників освіти І науки України обласний комітет
Стосовно нарахування заборгованості за вислугу років педагогічним працівникам за період відпустки
Цк профспілки працівників освіти І науки України iconПрофспілка працівників освіти І науки України Донецька обласна організація Профспілки працівників освіти І науки України обласний комітет
Стосовно нарахування заборгованості за вислугу років педагогічним працівникам за період відпустки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи