Положення про порядок надання житла в гуртожитку для малосімейних працівників Національного університету\"Львівська політехніка\" icon

Положення про порядок надання житла в гуртожитку для малосімейних працівників Національного університету"Львівська політехніка"
НазваПоложення про порядок надання житла в гуртожитку для малосімейних працівників Національного університету"Львівська політехніка"
Дата28.07.2012
Розмір68.3 Kb.
ТипДокументи"ЗАТВЕРДЖУЮ" "ЗАТВЕРДЖЕНО"

Ректор НУ"ЛП" на спільному засіданні профкому та

адміністрації НУ”ЛП”

_______________ Ю.Рудавський протокол N 4 від 19 жовтня 2005 р.

"_____"_______________2005___р. Голова профкому

____________________В.Гайдук


П О Л О Ж Е Н Н Я

про порядок надання житла в гуртожитку для малосімейних

працівників Національного університету"Львівська політехніка"


Дане положення розроблене на основі положень, затверджених на спільному засіданні профкому та адміністрації від 3.07.1992 р. і від 13.03.1994 р. та поправок, внесених 5.03.2003 р., 19.10.2005 р.(протокол №4 засідання профкому).


^ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Гуртожиток призначений для проживання працівників університету (одиноких та сімей). В окремих випадках в гуртожитку можуть бути тимчасово поселені сім”ї аспірантів.

1.2. Гуртожиток перебуває на балансі університету.

1.3. Користування гуртожитком визначається нормами чинного законодавства.

1.4. Кількість кімнат для проживання сімей та місць для проживання одиноких працівників визначається спільно адміністрацією та профкомом університету.


^ 2. НАДАННЯ ГУРТОЖИТКУ.

2.1. Надання та закріплення житлової площі в гуртожитку здійснюється у відповідності з чинним законодавством на підставі поновлених довідок, зазначених в пунктах 3.3 б, в, г з давністю видачі не більше двох місяців на час розподілу.

2.2. Виділення кімнат чи ліжко-місць в гуртожитку здійснюється за спільною ухвалою адміністрації та профкому університету на основі рейтингового списку претендентів. Перевага надається висококваліфікованим працівникам професорсько-викладацького складу.

2.3. Із загальної кількості кімнат і ліжко-місць, що розподіляються, до 10% відводиться у фонд адміністрації для висококваліфікованих працівників університету та запрошених докторів наук.

2.4. Сім`ям працівників надається кімната, а одиноким - ліжко-місце. В окремих випадках одиноким висококваліфікованим працівникам (докторам та кандидатам наук), які мають стаж роботи в університеті не менше 15 років, і запрошеним для роботи в університеті докторам наук може бути надана окрема кімната.

2.5. Із загальної кількості кімнат і ліжко-місць, що розподіляються на підрозділ може бути виділено не більше 20%.

2.6. При наданні житла в гуртожитку, в першу чергу, розглядаються заяви претендентів, які не отримували житла в університеті, не є основними квартиронаймачами або такими не є найближчі члени їх сімей (дружина, чоловік, діти).

2.7. Не розглядаються заяви претендентів, які забезпечені житловою площею 12 кв.м і більше на особу в місті Львові.

2.8. В рейтинговий список на виділення житла в малосімейному гуртожитку № 6 включаються працівники університету, які не є власниками квартир та будинків, що знаходяться в м.Львові та в межах 30 км навколо м.Львова


^ 3. ФОРМУВАННЯ СПИСКУ ПРЕТЕНДЕНТІВ.

3.1. Рейтинговий список претендентів на отримання житла в гуртожитку для малосімейних працівників ведеться з метою обліку сімей та одиноких працівників, які гостро потребують житла, забезпечення законності при його розподілі та інформованості колективу університету.

3.2. Список претендентів щорічно складається профкомом і затверджується на спільному засіданні адміністрації та профкому у лютому місяці. При цьому проект списку повинен бути підготовлений і вивішений для ознайомлення не пізніше ніж за 15 днів до засідання.

3.3. Для включення у список претендентів працівникам необхідно до 20 грудня здати у профком (к.208 гол.корп. ) такі документи:

а) заяву на ім`я ректора та голови профкому, в якій коротко обгрунтувати необхідність надання гуртожитку і навести дані про себе та свою сім`ю (посада, підрозділ, стаж роботи в університеті, склад сім`ї, яка претендує на житло, домашня адреса членів сім`ї, контактні телефони);

б) довідку про склад і умови проживання сім`ї (розширена форма №2). У випадку окремого проживання членів сім`ї - таку ж довідку на кожного з них;

в) довідку з міської адміністрації м.Львова про перебування на державній або кооперативній черзі;

г) довідку з відділу кадрів з вказанням підрозділу, посади і стажу роботи в університеті;

д) копії документів, за які нараховуються бали: диплому про присвоєння вченого ступеня (звання), диплому про вищу освіту (при потребі), свідоцтво про одруження (розлучення), свідоцтва про народження дітей тощо.

3.4. Працівникам, які перебувають в рейтинговому списку необхідно один раз на п»ять років поновити довідки, зазначені в п.п. 3.3 б, в, г і, при потребі, п. 3.3 д. Якщо претендент на отримання житла в гуртожитку перебуває в контрольних списках черговиків Національного університету «Львівська політехніка” на отримання державного чи кооперативного житла і здав поновлені довідки у відділ соціального розвитку, то в профком можна здати їх ксерокопії.

У випадку нездачі поновлених довідок працівник не включається в рейтинговий список на даний рік.

3.5. На підставі поданих документів згідно з Порядком визначення рейтингу (додається нижче) обчислюється рейтинг кожного працівника, який визначає його місце у списку претендентів.


^ 4. ПОСЕЛЕННЯ В ГУРТОЖИТОК

4.1. Поселення в гуртожиток здійснюється на підставі таких документів:

а) витягу з протоколу спільного засідання адміністрації та профкому про надання житла, в якому вказується прізвище, ім`я та по-батькові працівника, його посада, підрозділ, вид житла (кімната чи ліжко-місце), номер кімнати. При поселенні сім`ї вказується її склад із зазначенням родинних відносин;

б) спеціального ордера університету , в якому вказується, крім зазначеного вище, житлова площа, паспортні дані основного квартиронаймача, дати народження членів сім`ї, дата видачі ордера, номер і серія ордера, адреса гуртожитку, підстава для видання ордера.


^

5.П О Р Я Д О К


визначення рейтингу претендентів на поселення

в гуртожиток для малосімейних працівників НУ”ЛП”


Цей порядок передбачає формалізоване врахування житлових умов, професійної кваліфікації, складу сім”ї та стажу роботи претендентів на отримання житла в гуртожитку.

1. За житлові умови претенденту нараховується:

а) піднаймачам, мешканцям гуртожитків і тим, що проживають у спільній квартирі з батьками або родичами за межами Львова на віддалі більше 15 км - 20 балів$.

б) тим, що проживають у спільній квартирі з батьками або іншими родичами з житловою площею на одного мешканця не більше 2 - 18 балів.

При збільшенні житлової площі на 2 на одну особу кількість балів зменшується на 3 бали. Якщо кількість балів за даним пунктом дорівнює нулю, то працівник претендентом на поселення не розглядається.

При проживанні членів сім”ї окремо, нарахування балів за п.1 здійснюється для кожного члена сім”ї окремо і за житлові умови претенденту нараховується середнє арифматичне.


2. За кожний рік перебування на державній черзі на отримання житла у виконкомі м.Львова працівнику нараховується ^ 1 бал, а на кооперативній черзі – 0,5 бала.

Якщо працівник прийнятий на роботу в університет після зарахування його на квартирний облік у виконкомі, то нарахування балів за перебування на черзі здійснюється від дати прийняття працівника на роботу в університет.

Якщо працівник перебуває на державній і кооперативній чергах, то нараховуються бали тільки за одну чергу (більша кількість балів).

3. За перебування на пільгових чергах працівникам нараховується:

а) за державну чергу 5 балів

б) за кооперативну чергу 2,5 бали

4. За невідповідність житла претендента санітарно-технічним нормам ^ 3 бали

5. За пофесійну кваліфікацію претенденту нараховуються:

а) доктору наук 30 балі

б) кандидату наук( доценту, ст.викладачу, с.н.с. і вище зав.НДЛ),

керівнику основних підрозділів університету 25 балів

в) кандидату наук (інші посади) 22 бали

г) ст.викладачу, с.н.с. і вище, зав. і нач. відділу 18 балів

д) асистенту, н.с., провідному (не науковому) спеціалісту без вченого

ступеня, зав.лабораторією 16 балів

е) спеціалісту 1 категорії, м.н.с. 14 балів

є) спеціалісту 2 категорії 12 балів

ж) спеціалісту без категорії, ст.лаборанту з вищою освітою 10 балів

з) висококваліфікованому працівнику без вищої освіти, техніку 7 балів

и) працівнику без вищої освіти 5 балів

У випадку, коли в університеті працюють два члени сім’ї, їх бали за п.5 сумуються.

6. Склад сім”ї, в якому враховуються працівник, дружина(чоловік) і діти, що знаходяться на їхньому утриманні, оцінюються наступним чином:

а) одиноким бали не нараховуються

б) за дружину (чоловіка) 3 бали

в) за кожну неповнолітню дитину, яка входить до складу сім”ї 5 балів

г) за кожну повнолітню дитину, яка перебуває на утриманні батьків

(студенти, безробітні віком до 20 років) 2 бали

7. Претенденту за кожні два роки роботи в університеті нараховується 1 бал

У випадку, коли в університеті працюють два члени сім’ї, їх бали за п.7 сумуються.

8. Всі бали, набрані претендентами за п.п.1-8, сумуються і визначають їх рейтинг, згідно з яким вони розміщуються у списку.

Схожі:

Положення про порядок надання житла в гуртожитку для малосімейних працівників Національного університету\"Львівська політехніка\" iconПоложення про порядок надання житла в гуртожитку для малосімейних працівників Національного університету"Львівська політехніка"
Дане положення розроблене на основі положень, затверджених на спільному засіданні профкому та адміністрації від 07. 1992 р. І від...
Положення про порядок надання житла в гуртожитку для малосімейних працівників Національного університету\"Львівська політехніка\" iconПоложення про кафедру Національного університету "Львівська політехніка"
Це Положення регламентує загальні правові та організаційні засади функціонування кафедри Національного університету "Львівська політехніка"...
Положення про порядок надання житла в гуртожитку для малосімейних працівників Національного університету\"Львівська політехніка\" iconЗразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка»
Положення про атестацію наукових працівників та працівників, які обіймають посади керівників наукових підрозділів, професіоналів,...
Положення про порядок надання житла в гуртожитку для малосімейних працівників Національного університету\"Львівська політехніка\" iconЗразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка»
Положення про атестацію наукових працівників та працівників, які обіймають посади керів-ників наукових підрозділів, професіоналів,...
Положення про порядок надання житла в гуртожитку для малосімейних працівників Національного університету\"Львівська політехніка\" iconЗразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка»
Положення про атес-тацію наукових працівників та працівників, які обіймають посади керівників наукових підрозділів, професіоналів,...
Положення про порядок надання житла в гуртожитку для малосімейних працівників Національного університету\"Львівська політехніка\" iconЗразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка»
Положення про атестацію наукових працівників та працівників, які обіймають посади керів-ників наукових підрозділів, професіоналів,...
Положення про порядок надання житла в гуртожитку для малосімейних працівників Національного університету\"Львівська політехніка\" iconЗразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка»
Положення про атес-тацію наукових працівників та працівників, які обіймають посади керівників наукових підрозділів, професіоналів,...
Положення про порядок надання житла в гуртожитку для малосімейних працівників Національного університету\"Львівська політехніка\" iconЗразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка»
Положення про атестацію наукових працівників та працівників, які обіймають посади керів-ників наукових підрозділів, професіоналів,...
Положення про порядок надання житла в гуртожитку для малосімейних працівників Національного університету\"Львівська політехніка\" iconПоложення про порядок прикріплення та підготовки здобувачів наукового ступеня кандидата наук у Національному університеті «Львівська політехніка» Проректор з наукової роботи З. Г. Піх
Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. №309, постанови Кабінету Міністрів України від 19 січня 1998 р. №45 «Про затвердження...
Положення про порядок надання житла в гуртожитку для малосімейних працівників Національного університету\"Львівська політехніка\" iconПоложення про гранти Національного університету "Львівська політехніка" для молодих вчених Голова ради молодих вчених А. С. Куцик Львів 2007 рік загальні засади
Національного університету «Львівська політехніка» для молодих вчених (далі гранти Львівської політехніки), які фінансуються Національним...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи