Положення про відділ кадрів Національного університету „Львівська політехніка” icon

Положення про відділ кадрів Національного університету „Львівська політехніка”
Скачати 74.93 Kb.
НазваПоложення про відділ кадрів Національного університету „Львівська політехніка”
Дата28.07.2012
Розмір74.93 Kb.
ТипДокументиП О Л О Ж Е Н Н Я

про відділ кадрів Національного університету

Львівська політехніка”


1. Загальні положення.


1.1. Відділ кадрів є структурним підрозділом Національного університету „Львівська політехніка” і діє на підставі цього положення.

1.2. Відділ кадрів підпорядкований ректору Університету.

1.3. Призначення та звільнення начальника відділу кадрів здійснює ректор Університету.

1.4. У своїй роботі відділ кадрів керується чинним законодавством України, рішеннями уряду України, наказами Міністерства освіти і науки України, наказами ректора Університету, Статутом та правилами внутрішнього трудового розпорядку Університету, Положенням про відділ кадрів Університету.

1.5. На відділ кадрів покладено обов”язки, передбачені цим Положенням .

1.6. Відділ кадрів Університету має власну круглу печатку з позначенням свого найменування: ”МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ”,

^ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”, „ВІДДІЛ КАДРІВ”.


2. Завдання відділу кадрів.


2.1. Добір і розстановка кадрів за професійними та діловими особистими якостями, контроль за правильним використанням їх у роботі згідно з чинним законодавством.

2.2. Проведення заходів щодо формування стабільного трудового колективу, зниження плинності кадрів та зміцнення трудової дисципліни.

2.3. Забезпечення Університету необхідною кількістю кадрів керівного складу номенклатури ректора, спеціалістів та працівників допоміжного персоналу необхідних професій, спеціальностей та кваліфікації відповідно до комплексного плану роботи з кадрами в Університеті.

2.4. Організація роботи щодо підвищення кваліфікації керівних, науково-педагогічних, інженерно-технічних працівників та інших спеціалістів в установах підвищення кваліфікації, а також підготовка резерву на заміщення керівних посад номенклатури ректора.


3. Функції відділу кадрів.

3.1. Складання спільно з навчально-методичним управлінням та планово-фінансовим відділом комплексного плану роботи з кадрами, перспективних і поточних планів потреби в кадрах усіх категорій персоналу та джерел їх поповнення з урахуванням створення нових і ліквідації старих структурних підрозділів Університету, впровадження прогресивних форм управління та документообігу.

3.2. Організація та забезпечення комплектування Університету трудовими ресурсами всіх категорій необхідних професій, спеціальностей і кваліфікації відповідно до комплексного плану роботи з кадрами.

3.3. Ведення обліку всіх категорій працівників.

3.4. Розробка та проведення заходів щодо підвищення кваліфікації кадрів усіх категорій, а також підвищення кваліфікації керівного складу та спеціалістів, зарахованих до резерву номенклатури ректора.

3.5. Організація обліку:

- стягнень за порушення трудової дисципліни та громадського порядку;

- заохочень і нагород;

- втрат робочого часу (листки тимчасової непрацездатності, прогули тощо);

- неповнолітніх працівників та осіб, які відбувають покарання за місцем праці згідно з рішенням народного суду;

- тимчасово відсутніх у зв”язку зі службовими відрядженнями за межі України;

працівників передпенсійного віку та працівників-інвалідів, а також працівників Університету, які набули інвалідність на робочому місці чи за його межами;

- багатодітних сімей, матерів-одиночок тощо;

- учасників війн і бойових дій, ветеранів війн і праці, учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, інших категорій працівників, яким належить матеріальна допомога та інші пільги за рішенням уряду України;

- оформлення пенсій та права на матеріальну допомогу або інші види пільг працівникам Університету;

3.6. Вивчення ділових особистих якостей особового складу Університету для його переміщення та зарахування у резерв.

3.7. Аналіз професійного, загальноосвітнього та вікового складу кадрів Університету, а також інших соціально-демографічних даних для використання в роботі і поліпшення якісного складу кадрів Університету.

3.8. Розробка номенклатури посад і пропозицій щодо призначення, переміщення та звільнення працівників Університету.

3.9. Перевірка підстав пропозицій щодо призначення, переміщення та звільнення працівників Університету.

3.10. Контроль за правильним використанням молодих спеціалістів, створення необхідних умов праці.

3.11. Підготовка та подання необхідних документів для нагородження працівників Університету державними нагородами та відзнаками.

3.12. Організація атестації та інших видів оцінки діяльності керівних, науково-педагогічних, навчально-допоміжних працівників та інших спеціалістів, матеріально відповідальних осіб. Впровадження заходів для виконання рішень атестаційних комісій та контроль за їхнім виконанням.

3.13. Оформлення, зберігання та видача трудових книжок, дублікатів трудових книжок, своєчасне внесення до них необхідних даних (1 день з дня підписання наказу) та ознайомлення з записами власників (не менш як один раз на два роки).

3.14. Підготовка договорів з місцевими органами працевлаштування та аналогічними службами для забезпечення Університету кваліфікованими робітниками, спеціалістами, допоміжним персоналом. Подання до органів працевлаштування даних за встановленою формою на 25 число кожного місяця. Організація роботи з використання праці інвалідів і пенсіонерів - колишніх працівників Університету.

3.15. Підготовка та видача довідок на прохання працівників університету про їхню трудову діяльність у минулому і на теперішній час, відгуки та характеристики на запити інших державних органів (міліція, суд, прокуратура тощо). Надання платних послуг працівникам Університету (зняття копій документів, видача витягів з документів, архівних довідок тощо).

3.16. Підготовка та надання усіх видів державної звітності та поточної інформації щодо чисельного та якісного складу Університету на запити відповідних державних органів.

3.17. Ведення та зберігання особових справ працівників Університету та іншої документації (Т Ф – 2; особовий листок з обліку кадрів; архів банку даних АСУ „Кадри”; штатно-посадові книжки; журнал реєстрації наказів тощо). Зберігання усієї документації у відділі кадрів після звільнення працівника до 2-х років з подальшою передачею їх у встановленій формі до архіву Університету (формуляр, особова справа працівника).

3.18. Підготовка, оформлення та передача до відповідних відділень Пенсійного фонду України у м. Львові документів із пенсійного забезпечення працівників Університету в терміни, встановлені законом про пенсійне забезпечення.

3.19. Ведення формуляру Національного університету „Львівська політехніка” та подання його до Міністерства освіти і науки України на 5 січня кожного року.

3.20. Працевлаштування звільнених працівників у випадках, передбачених трудовим законодавством.

3.21. Контроль за виконанням керівниками структурних підрозділів Університету чинного законодавства України, постанов і рішень уряду України, наказів і розпоряджень керівних органів та ректора Університету з питань роботи з кадрами.


5. Відповідальність відділу кадрів


Начальник та працівники відділу кадрів залежно від посадових інструкцій та функціональних обов”язків несуть відповідальність за:


- забезпечення Університету належною кількістю робітників і службовців необхідних спеціальностей, професій та кваліфікації;

- виконання плану підготовки та підвищення кваліфікації керівного, науково-педагогічного, інженерно-технічного, навчально-допоміжного персоналу Університету на курсах, в інститутах та інших установах підвищення кваліфікації, а також плану підготовки працівників Університету, зарахованих до резерву кадрів, на керівні посади;

- стан обліку та звітності з усіх видів кадрової роботи, зберігання документів та бази даних підсистеми „Кадри”;

- збільшення плинності кадрів усіх категорій персоналу і стан трудової дисципліни порівняно з аналогічним періодом минулого року (за збільшення плинності кадрів та погіршення трудової дисципліни несуть відповідальність також керівники структурних підрозділів, тому міра відповідальності визначається залежно від особливостей та конкретних умов праці – ректором

Університету, першим проректором, проректором з науково-педагогічної роботи);

- збереження матеріальних цінностей відділу кадрів;

- своєчасні рішення за заявами та листами працівників Університету з кадрових питань.

^ 6. Взаємовідносини відділу кадрів

з іншими структурними підрозділами.


Відділ кадрів спільно з:

1.Бухгалтерією Університету:

- організовує та контролює виконання кошторисно-фінансового плану витрат грошових коштів на усі види кадрової роботи;


- вивчає та аналізує втрати робочого часу, вносить пропозиції щодо скорочення чисельності працівників Університету відповідно до штатного розпису, поліпшення умов праці, закріплення кадрів в Університеті;


- розробляє форми матеріального стимулювання і вносить пропозиції на розгляд ректору, першому проректору;


- організовує перевірку стану трудової дисципліни, стану зберігання матеріальних цінностей та розробляє заходи, спрямовані на їх покращання;


- систематично контролює закріплення та використання молодих спеціалістів в Університеті.


^ 2. Планово-фінансовим відділом Університету:


- розробляє перспективний комплексний план роботи з кадрами, 5-річний план комплектування університету кадрами робітників та службовців усіх професій, спеціальностей та кваліфікації, готує розрахунки середньоспискової чисельності робітників та службовців усіх категорій по підрозділах за 5 років (за рік, квартал тощо) та перевіряє її наявність на задане число;


- розраховує потреби у всіх категоріях працівників з урахуванням змін їхнього складу при впровадженні нових прогресивних структур управління та документообігу, а також розвитку Університету і необхідного зменшення або збільшення кількості працівників у зв”язку зі створенням або ліквідацією структурних підрозділів;


- складає розділи звітності для органів статистичного управління щодо наявності працівників, плинності кадрів, потреби в кадрах, підготовки кадрів, підвищення кваліфікації кадрів та ін.;


- коректує всі вказані плани у разі їхніх змін, а також готує відповідні пропозиції ректору.


^ 3. Навчально-методичним управлінням Університету:


- організовує та проводить роботу з питань добору необхідних кадрів на вакантні посади, організовує роботу з підвищення кваліфікації;


- здійснює розрахунки та складає заявки щодо потреби Університету в науково-педагогічних працівниках та навчально-допоміжних кадрах.


4. Юридичним відділом Університету:


- організовує і здійснює контроль за виконанням чинного законодавства України та рішень керівних органів, і ректора з питань роботи з кадрами.


5.Інститутами, кафедрами та іншими структурними підрозділами Університету:


- розглядає всі пропозиції з питань роботи з кадрами;


- контролює та одержує необхідні дані обліку і звітності з питань роботи з кадрами.

Схожі:

Положення про відділ кадрів Національного університету „Львівська політехніка” iconПоложення про відділ кадрів Національного університету „Львівська політехніка”
Відділ кадрів є структурним підрозділом Національного університету „Львівська політехніка” І діє на підставі цього положення
Положення про відділ кадрів Національного університету „Львівська політехніка” iconПоложення про кафедру Національного університету "Львівська політехніка"
Це Положення регламентує загальні правові та організаційні засади функціонування кафедри Національного університету "Львівська політехніка"...
Положення про відділ кадрів Національного університету „Львівська політехніка” iconПоложення про почесного доктора І професора Національного університету "Львівська політехніка"
Дане положення регламентує присвоєння звання почесного (достойного) доктора і професора Національного університету "Львівська політехніка"...
Положення про відділ кадрів Національного університету „Львівська політехніка” iconПоложення про науково-технічну раду Національного університету «Львівська політехніка» Проректор з наукової роботи З. Г. Піх Львів 2007 Загальні засади
Науково-технічна рада (нтр) університету організовується згідно з Положенням про науково-дослідну частину Національного університету...
Положення про відділ кадрів Національного університету „Львівська політехніка” iconПоложення про навчально-науковий інститут Національного університету "Львівська політехніка" загальна частина
Це Положення регламентує загальні юридичні, економічні та управлінські засади функціонування навчально-наукового інституту (надалі...
Положення про відділ кадрів Національного університету „Львівська політехніка” iconПоложення про юридичний відділ Національного університету Львівська політехніка Загальн е положення 1
Начальник юридичного відділу підпорядковується безпосередньо ректору університету. Провідні юристи і юрисконсульти підпорядковуються...
Положення про відділ кадрів Національного університету „Львівська політехніка” iconПоложення про юридичний відділ Національного університету Львівська політехніка Загальне положення 1
Начальник юридичного відділу підпорядковується безпосередньо ректору університету. Провідні юристи і юрисконсульти підпорядковуються...
Положення про відділ кадрів Національного університету „Львівська політехніка” iconПоложення про гранти Національного університету "Львівська політехніка" для молодих вчених Голова ради молодих вчених А. С. Куцик Львів 2007 рік загальні засади
Національного університету «Львівська політехніка» для молодих вчених (далі гранти Львівської політехніки), які фінансуються Національним...
Положення про відділ кадрів Національного університету „Львівська політехніка” iconПоложення про Асоціацію випускників Національного університету „ Львівська політехніка" Загальні положення Асоціація випускників Національного університету "Львівська політехніка" є постійно діючою організацією
Асоціація випускників Національного університету “Львівська політехніка” є постійно діючою організацією
Положення про відділ кадрів Національного університету „Львівська політехніка” iconРозпорядження «17» травня 2012 р м. Львів №187-5-05  Про стан виконання дисертаційних  досліджень аспірантами випускниками  в ідповідно до пункту 41 «Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів»
Відповідно до пункту 41 «Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи