Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Водопостачання та водовідведення» icon

Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Водопостачання та водовідведення»
Скачати 200.19 Kb.
НазваПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Водопостачання та водовідведення»
Дата28.07.2012
Розмір200.19 Kb.
ТипДокументи

Перелік дисциплін, які виносяться

для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра

зі спеціальності «Водопостачання та водовідведення»


Технічна механіка рідини і газу

Гідравліка відкритих русел

Гідравлічні та аеродинамічні машини

Тепломасообмін

Мережі водопостачання

Мережі водовідведення

Насосні та повітродувні станції

Водозабірні споруди

Санітарно–технічне обладнання будівель


Програми дисциплін


Технічна механіка рідини та газу


Технічна механіка рідини і газу як наука

Короткий історичний огляд її розвитку. Значення «Технічної механіки рідини і газу» у народному господарстві. Визначення рідин і газів. Реальні та ідеальні рідини. Основні фізичні властивості рідин і газів: густина, стисливість, розширення, текучість, в’язкість. Розчинення газів у рідинах. Кипіння. Кавітація.

Гідростатика

Предмет статики рідин і газів. Сили, що діють на рідини і гази. Гідростатичний тиск та його властивості. Тензор напружень. Різновиди гідростатичного тиску. Диференціальні рівняння спокою рідини (рівняння Ейлера). Основне рівняння гідростатики. Геометрична та фізична його інтерпретація. Поверхні і лінії рівного тиску. Сила тиску рідин і газів на плоскі поверхні. Центр тиску та його координати. Епюри і призми гідростатичного тиску. Гідростатичний «парадокс». Принцип дії найпростіших гідравлічних машин.

Сила тиску на криволінійні поверхні. Центр тиску на циліндричні поверхні. Плавання тіл, закон Архімеда. Остійність плавання тіл. Відносний спокій рідин і газів.

Гідродинаміка

Методи вивчення руху рідин і газів (Лагранжа, Ейлера). Усталений і неусталений рух рідин і газів. Модель ідеальної (нев’язкої) рідини. Струминна модель руху. Елементи і параметри потоку: лінія течії, трубка течії, елементарна струминка, потік, живий переріз, витрата, середня швидкість. Рівняння нерозривності (суцільності) рідин і газів за одномірною моделлю. Моделі руху частинок рідини. Тензор деформацій. Узагальнений закон внутрішнього тертя Ньютона-Петрова. Напруження сил в’язкості. Тензор напружень. Диференціальні рівняння руху рідин і газів в напруженнях. Диференціальні рівняння руху в’язких рідин (рівняння Нав’є-Стокса). Поняття про потенціальний рух рідин та потенціальні потоки. Диференціальні рівняння руху ідеальної рідини (рівняння Ейлера). Рівняння Бернуллі для нев’язкої та в’язкої елементарної струминки. Рівняння Бернуллі для потоку реальної рідини і газу. Гідравлічна та фізична інтерпретація цього рівняння. Приклади використання принципу рівняння Бернуллі в техніці. П’єзометричний і гідравлічний похили. Режими руху рідини. Пульсація швидкостей і тисків у турбулентному потоці. Осереднені швидкості в точках живих перерізів турбулентного потоку. Число Рейнольдса. Критичне значення числа Рейнольдса.

Гідравлічні опори

Гідравлічні опори, їх фізична природа і класифікація. Втрати напору. Види втрат напору. Основне рівняння стаціонарного рівномірного руху рідини. Формула Дарсі-Вейсбаха. Втрати напору по довжині за ламінарного режиму. Початкова ділянка ламінарного потоку. Модель турбулентного потоку в трубах. Пристінний ламінарний і турбулентний шар. Гідравлічно гладкі та гідравлічно шорсткі поверхні. Розподіл осереднених швидкостей і дотичних напружень в живих перерізах турбулентних потоків. Турбулентні дотичні напруження. Турбулентність та її основні статистичні характеристики. Рівняння Рейнольдса.

Експериментальні дослідження гідравлічного коефіцієнта тертя. Досліди Нікурадзе, Зегжда та ін. Дослідження гідравлічного коефіцієнта тертя у трубах з неоднорідною технічною шорсткістю. Місцеві гідравлічні опори, формула Вайсбаха. Визначення втрат напору в найпростіших місцевих опорах. Розрахунок мі­сцевих опорів з використанням експериментальних даних.

Усталений рух рідини і газів в напірних трубопроводах

Класифікація трубопроводів та їх з’єднань. Поняття короткого і довгого трубопроводу. Розрахунок простих коротких трубопроводів. Сифонні трубопроводи. Послідовне та паралельне з’єднання труб. Гідравлічна характеристика трубопроводу. Приклади розрахунків. Коефіцієнт гідравлічного опору і витрати системи.

Основні залежності для розрахунків довгих трубопроводів. Розімкнуті (тупикові) водопровідні мережі. Принцип розрахунку кільцевих трубопроводів. Трубопроводи зі змінними витратами по довжині трубопроводу. Розподільні трубопроводи. Трубопроводи-збирачі. Основи розрахунку газопроводів за малих та великих різниць тиску.

Усталений рух рідин і газів через отвори і насадки

Використання отворів і насадків в технічних системах і механізмах. Поняття малого і великого отвору. Витікання рідини крізь отвори в газове середовище та в рідину за постійного напору. Коефіцієнти стиснення, швидкості, витрати. Класифікація насадок. Пропускна здатність насадок під час витікання рідини в газове середовище та рідини в рідину. Вакуум в насадках. Коефіцієнти швидкості і витрати. Витікання рідини крізь великі отвори за постійного напору. Неусталений рух рідини в напірних системах. Витікання із отворів, насадок і коротких труб за змінних напорів. Витікання в атмосферу за наявності припливу рідини. Витікання рідини в рідину за змінних напорів. Спорожнення резервуарів.

Гідравлічний удар в трубопроводах

Коливання тиску. Формула Жуковського. Повний та неповний гідравлічний удар. Прямий та непрямий гідравлічний удар. Заходи з попередження гідравлічних ударів. Гідравлічний таран. Відносний рух тіла і рідини. Опір тиску. Динамічний тиск рідин і газів на споруди. Опір тертя, пограничний шар. Вільні струмені. Вигин повітряних струменів. Повітряна завіса. Силова взаємодія струменя і твердої перешкоди. Загальні поняття про рівномірний рух у відкритому (безнапірному) руслі та умови його існування. Основні гідравлічні та геометричні залежності для розрахунків каналів на рівномірний рух. Нормальна глибина. Гідравлічно найвигідніший переріз каналу. Допустимі швидкості потоку в каналах. Типи задач під час розрахунку каналів на рівномірний рух. Особливості гідравлічного розрахунку водовідвідних труб та інших русел замкненого перерізу. Особливості протікання рідини через водозливи. Розрахунок трубопроводів під час руху неоднорідних рідин. Гідротранспорт. Пульпопроводи, мулопроводи. Осадження твердих частинок в рідині. Гідравлічна крупність частинки. Осадження монодисперсної та полідисперсної зависі. Ефект Томса. Особливості течій рідин з гідродинамічно-активними додатками.

Рух ґрунтових вод

Види фільтрації. Основний закон фільтрації. Коефіцієнт фільтрації. Приплив води до водозбірної галереї та до дренажних колодязів. Основи розрахунку дренажу.

Основи гідравлічного моделювання

Математичне і фізичне моделювання. Геометрична, кінематична та динамічна подібності. Критерії гідравлічної подібності. Моделювання течій в напірних трубопроводах, відкритих руслах і гідротехнічних спорудах. Застосування методу аналізу розмірностей до дослідження законів гідравліки. Методи експериментального дослідження потоків рідин і газів. Класифікація методів. Визначення об’ємної та масової витрати потоку. Дослідження структури потоку: термоанемометрія, лазерна доплерівська анемометрія.


Література

1. Константінов Ю.М. Технічна механіка рідини і газу : підруч. / Ю.М. Константінов, О.О.Г іжа. – К.: Вища шк., 2002. – 277 с.

2. Большаков В.А. Гидравлика : общий курс / В.А. Большаков, В.Н. Попов. – К.: Вища шк., 1989. – 214 с.

3. Левицький Б.Ф. Гідравліка : загальний курс / Б.Ф. Левицький, Н.П. Лещій. – Львів: Світ, 1994. – 264 с.

4. Науменко І.І. Технічна механіка рідини і газу / І.І. Науменко. – Рівне: вид-во Рівнен. держ. ун-ту, 2000.

5. Чугаев Р.Р. Гидравлика (Техническая механика жидкости) / Р.Р. Чугаев. – Л.: Энергоиздат, 1982. – 672 с.


Гідравліка відкритих русел


Рівномірний і нерівномірний рух води у відкритих руслах

Гідравлічні характеристики поперечного перерізу каналу. Основні задачі під час розрахунку трапеційних каналів на рівномірний рух води. Гідравлічно найвигідніший поперечний переріз каналів. Обмеження швидкості води під час розрахунку каналів, допустимі швидкості води на розмивання та замулення русла. Методи розрахунок каналів і крупних водоводів замкнутого профілю (круглих, еліпсоподібних). Нерівномірний безнапірний рух води. Перший і другий вид диференціального рівняння нерівномірного руху рідини. Спокійний, бурхливий та критичний стан потоку, питома енергія перерізу, критична глибина, критичний похил. Дослідження форми вільної поверхні потоку в циліндричних руслах. Диференціальне рівняння нерівномірного руху у випадку горизонтального дна, за і < 0, за і > 0. Інтегрування диференціального рівняння за способом Бахметєва. Побудова кривої вільної поверхні за способом Павловського.

Водозливи і спряження б’єфів

Спряження б’єфів. Гідравлічний стрибок у разі перепадів. Водозливи з тонкою стінкою, з широким порогом, полігональні водозливи, водозливи практичного профілю, умови підтоплення водозливів. Використання водозливів в якості водомірів. Гідравлічні розрахунки спрягаючих споруд, витікання води з-під затворів. Гідравлічний розрахунок швидкострумів. Гідравлічний розрахунок водобійних стінок, водобійних колодязів.

Гідравліка хвиль

Класифікація вітрових гравітаційних хвиль. Основні елементи двомірної регулярної хвилі. Розрахунок глибини та інших параметрів хвилі для глибоких та мілких водойм і прибережної зони. Інтерференція хвиль, стоячі хвилі, прогресивні хвилі на глибокій воді. Розрахунок хвилевого тиску на споруди. Хвилева дія на дно та береги, механізм насичення та переміщення ґрунту в процесі хвилювання водойми.


Література

1. Константінов Ю.М. Інженерна гідравліка / Ю.М. Константінов, О.О. Гіжа. – К.: вид. дім «Слово», 2006. – 432 с.

2. Рогалевич Ю.П. Гідравліка : підруч. / Ю.П. Рогалевич. – К.: Вища шк., 2010. – 431 с.

3. Левицький Б.Ф. Гідравліка : загальний курс / Б.Ф. Левицький, Н.П. Лещій. – Львів: Світ, 1994. – 264 с.


Гідравлічні та аеродинамічні машини


Загальні відомості про нагнітачі

Класифікація нагнітачів. Основні параметри нагнітачів. Двигуни для нагнітачів.

Основи теорії динамічних насосів та вентиляторів

Рух рідини в робочому колесі відцентрового нагнітача. Основне рівняння динамічного нагнітача. Дійсні напір насоса та тиск вентилятора. Характеристики нагнітачів. Подібність динамічних нагнітачів. Коефіцієнт швидкохідності. Обточка робочого колеса.

Спільна робота нагнітача з мережею

Гідравлічна характеристика трубопроводу. Нагнітальна установка та характеристика спільної роботи нагнітача з мережею. Регулювання подачі насосної установки. Спільна робота декількох нагнітачів. Стійкість роботи нагнітача. Кавітація та висота всмоктування насоса.

Конструкції динамічних насосів та вентиляторів

Відцентрові насоси загального призначення. Свердловинні насоси. Насоси для стічних вод. Вихрові, осьові, діагональні насоси. Радіальні вентилятори. Осьові вентилятори. Вибір нагнітача.

Об’ємні насоси

Принцип дії та види поршневих насосів. Подача та висота всмоктування поршневого насоса. Будова і принцип дії ротаційних насосів.

Компресори

Типи та основні параметри компресорів. Термодинамічні основи роботи компресора. Подібність компресорів. Лопатеві, поршневі, ротаційні компресори. Газодуви.


Література

1. Мандрус В.І. Гідравлічні та аеродинамічні машини / В.І. Мандрус. – Львів: Магнолія плюс, 2005. – 340 с.

2. Срібнюк С.М. Гідравлічні та аеродинамічні машини. Основи теорії і застосування : навч. посіб. / С.М. Срібнюк. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 328 с.


Тепломасообмін


Предмет тепломасообміну

Мета і завдання вивчення курсу. Основні визначення і терміни. Основні види теплообміну. Теплопровідність в ізотропному середовищі. Закон Фур’є. Розрахунок коефіцієнта теплопровідності газів, рідин та твердих тіл. Теплопровідність у випадку плоскої та циліндричної стінки.

Теплообмін конвекцією

Конвективна тепловіддача. Закон Ньютона-Ріхмана. Природна і вимушена конвекція. Диференційні рівняння теплообміну в рухомому середовищі (рівняння Фур’є-Кірхгофа). Основи теорії подібності в процесах теплообміну. Метод аналізу розмірностей. Пi-теорема. Визначальні та визначувані критерії в задачах теплообміну.

Радіаційний (променевий) теплообмін

Радіаційний (променевий) теплообмін. Основні характеристики. Ідеальні тіла в теорії випромінювання. Основні закони променевого теплообміну: закон Планка, Віна, Стефана-Больцмана, Кірхгофа і Ламберта. Променевий теплообмін в системі тіл.

Теплопередача

Теплоізоляційні матеріали. Інтенсифікація теплопередачі. Теплообмінні апарати в системах водопостачання. Рівноважний та нерівноважний стан середовища. Рушійна сила масопередачі. Механізм переносу речовини та закони дифузії.

Масопередача

Кількісні характеристики масопередачі. Закони Фіка. Гідродинамічні основи процесів масопередачі. Турбулентне тертя та процеси переносу. Критерії подібності процесів масопередачі в потоках. Матеріальний баланс, ступінь перетворення та кінетичні характеристики масообмінних процесів. Основи масопередачі в системах водопостачання і водовідведення. Модельні уявлення про тепломасообмінні процеси в спорудах водопостачання і водовідведення.


Література

1. Кравчук А.М. Основи тепломасообміну в спорудах водопостачання і водовідведення / А.М. Кравчук. – К.: Вища шк., 2001.

2. Лабай В.Й. Тепломасообмін : підруч. для ВНЗ / В.Й. Лабай. – Львів: Тріада Плюс, 1998. – 260с.

3. Кафаров В.В. Основы массопередачи : Системы газ-жидкость, пар-жидкость, жидкость-жидкость : учеб. для вузов / В.В. Кафаров. – М.: Высш. шк., 1979. – 439 с.

4.Смирнов Н.Н. Химические реакторы в примерах и задачах / Н.Н. Смирнов, А.И. Волжинский. – Л.: Химия, 1986.– 221 с.


Мережі водопостачання


Вступ. Загальні питання

Вода та її роль у розвитку сучасного суспільства. Історичний огляд розвитку водопостачання. Історія водопостачання міста Львова. Споживання води населенням і підприємствами. Санітарне, технічне й економічне значення водопостачання. Природні джерела водопостачання. Системи і схеми водопостачання. Групові і районні системи водопостачання й їх економічні переваги. Вимоги до забезпечення надійності подачі й розподілення води.

Визначення потрібних кількостей води

Основні категорії споживачів води. Норми водоспоживання для основних категорій споживачів води. Витрати води на потреби пожежегасіння. Розрахункові добові, годинні максимальні й мінімальні та секундні витрати води.

Режим водоспоживання

Режим споживання води населенням для господарсько-питних потреб. Коефіцієнти нерівномірності споживання води. Графіки водоспоживання. Режими витрачання води на поливання вулиць і зелених насаджень і на побутові потреби промислових підприємств. Сумарний графік водоспоживання.


Режим роботи систем водопостачання

Зв’язок між режимом водоспоживання і режимом подачі. Вибір режиму роботи насосів другого підйому залежно від графіка водоспоживання. Сумісні графіки подачі води і її споживання. Призначення водонапірної башти. Визначення ємності бака башти. Призначення резервуара чистої води і визначення його місткості.

Напір у водопровідній мережі

Поняття про потрібний і фактичний напір у водопровідній мережі. Напір у мережах з водонапірною баштою на початку мережі. Напір у мережах з контррезервуаром. Напір у мережі під час пожежі. Мережі низького та високого тиску. Особливості режиму роботи систем з напірними регулювальними ємностями. П’єзометричні лінії для розрахункових режимів роботи мережі. Визначення висоти водонапірної башти і напору насосів. Безбаштові системи водопостачання. Визначення необхідного напору насосів, які подають воду у мережу, для розрахункових режимів роботи мережі. Визначення необхідної висоти водонапірної башти для розрахункових режимів роботи мережі.

Типи водопровідних мереж

Проектування водопровідних мереж. Вихідні дані. Етапи проектування. Принципи трасування водопровідних мереж на територіях населених місць і промислових підприємств. Магістральні і розподільні лінії.

Розрахункова схема віддачі води з мережі

Особливості подачі води з магістральних і розподільних ліній. Виділення зосереджених витрат. Умовна схема віддачі води. Витрати питомі, шляхові, вузлові.

Визначення діаметрів труб водопровідних ліній і втрат напору

Врахування економічних показників під час вибору діаметрів труб. Економічно найвигідніший діаметр труб. Втрати напору у водопровідних трубах. Розрахункові формули, таблиці, графіки.

Гідравлічний розрахунок водопровідних мереж і водоводів

Розрахунок тупикової мережі. Задача гідравлічного розрахунку кільцевої водопровідної мережі. Попередній потокорозподіл в кільцевих мережах.

Теорія гідравлічної ув’язки кільцевих мереж

Ув’язкові витрати. Теорія внутрішньої ув’язки кільцевих мереж. Ув’язка кільцевих мереж методом Лобачова і Кросса. Зовнішня ув’язка мереж. Приклад розрахунку (ув’язки) кільцевої мережі методом Андріяшева.

Використання обчислювальної
техніки для розрахунку водопровідних мереж


Аналогові обчислювальні машини. Електронні обчислювальні машини. Розрахунок водоводів. Побудова п’єзометричних ліній і п’єзокарт.

Зонні системи водопостачання

Область застосування зонних водопроводів. Особливості проектування і розрахунку зонних водопроводів. Основні типи зонних систем: паралельні; послідовні; зворотні; горизонтальні. Паралельне зонування водопровідних мереж. Послідовне зонування водопровідних мереж. Техніко-економічне обґрунтування зонування водопроводів. Зіставлення енергозатрат під час зонування і єдиній системі подачі та розподілення води. Станції підпомповування.

Облаштування водопровідної мережі

Основні типи труб, що застосовуються під час будівництва водопровідних мереж та водоводів. Сталеві труби. Заходи із захисту їх від корозії. Чавунні труби, з’єднання, фасонні частини. Залізобетонні й азбестоцементні труби. Способи їх з’єднання. Пластмасові труби. Розміщення трубопроводів у поперечному перерізі вулиць. Арматура на водопровідній мережі: засувки, затвори, запобіжні клапани, водорозбірні колонки, пожежні гідранти, вантузи. Захист водопроводів від гідравлічних ударів. Колодязі на мережі, їх конструкції, стандартні розміри. Упори на водопровідній мережі. Перетинання водопровідними трубами річок, ярів, залізничних колій, автомагістралей. Гідравлічні випробування трубопроводів.


Література

1. Абрамов Н.Н. Водоснабжение: учеб. / Н.Н. Абрамов. – М.: Стройиздат, 1982. – 440 с.

2. Хоружий П.Д. Водопровідні системи і споруди : навч. посіб. / П.Д. Хоружий, О.А. Ткачук. – К.: Вища шк., 1993. – 230 с.


Мережі водовідведення


Системи водовідведення.

Стічні води та їх характеристика. Системи водовідведення. Умови приймання стічних вод у водовідвідні мережі. Схема водовідвідної мережі. Проектування водовідвідних мереж. Передпроектні розробки. Вихідні документи і дані для проектування. Стадії проектування. Гідравлічний розрахунок водовідвідних мереж. Особливості руху стічних вод. Мінімальні діаметри труб та оптимальний ступінь їх наповнення. Мінімальні похили мереж. Мінімальні та максимальні швидкості. Розрахункові витрати побутових і виробничих стічних вод. Коефіцієнт нерівномірності. Розрахунок і висотне проектування водовідвідних мереж. Визначення розрахункових витрат стічних вод для окремих ділянок мережі. Мінімальна та максимальна глибина закладання трубопроводів.

Дощова водовідвідна мережа

Основні розрахункові параметри дощу. Визначення розрахункових витрат дощових вод. Коефіцієнт стоку. Розрахункова тривалість дощу. Проектування та влаштування дощових мереж. Гідравлічний розрахунок дощових мереж. Побудова поздовжніх профілів дощової мережі. Напівроздільна і загальносплавна система водовідведення.

Споруди на водовідвідній мережі

Оглядові колодязі. Перепадні колодязі. Розподільні камери. Дощоприймачі. Переходи. Дюкери. Випуски стічних вод у водойми. Прокладання труб та заробка їх з’єднань. Влаштування колекторів. Захист трубопроводів від агресивної дії стічних та ґрунтових вод.


Література

1. Водоотведение и очистка сточных вод : учеб. для вузов / С.В. Яковлев, Я.А. Карелин, Ю.М. Ласков, В.И. Калицун. – М.: Стройиздат, 1996. – 591 с.

2. Отведение и очистка поверхностных сточных вод : учеб. пособие для вузов / В.С. Дикаревский, А.М. Курганов, А.П. Нечаев, М.И. Алексеев. – Л.: Стройиздат, 1990. – 224 с.

3. Федоров Н.Ф. Канализационные сети. Примеры расчета : учеб. пособие для вузов / Н.Ф. Федоров, А.М. Курганов, М.И. Алексеев. – М.: Стройиздат, 1985. – 223 с.


Насосні та повітродувні станції


Водопровідні насосні станції (НС).

Типи НС для систем водопостачання і водовідведення. Компоновка споруд НС, які забирають воду з відкритих джерел. Відокремлені та суміщені водопровідні НС. Категорії НС для систем водопостачання і водовідведення, допустимі перерви та зниження подачі води для НС різних категорій. Розрахунок подачі водопровідних НС І підйому. Розрахунок подачі водопровідних НС ІІ підйому. Розрахунок напору водопровідних НС І та ІІ підйому. Конструктивні особливості підземних частин водопровідних НС. Визначення розмірів фундаментів насосних агрегатів та розрахунок розмірів, в тому числі необхідної висоти водопровідних НС. Допоміжні системи водопровідних НС. Дренажна система. Вакуумна система заливу основних насосів. Система спорожнення водоприймальних камер і промивання водоочисних сіток НС. Обладнання водоприймачів НС. Конструкція сміттязатримуючих ґраток і водоочисних сіток. Затвори водоприймача. Піднімально-транспортні механізми НС. Трубопроводи і трубопровідна арматура НС. Циркуляційні НС технічного водопостачання блочного типу з вертикальними насосами типу ОПВ, ДПВ, конструктивні особливості та розрахунок. Гідропневматичні НС на відкритих і підземних джерелах водопостачання. Дренажні, водознижувальні НС та установки.


Водовідвідні НС. Повітродувні станції.

Типи НС водовідведення. Конструкція НС водовідведення з зануреними, горизонтальними насосами, шнековими і вертикальними насосами. НС водовідведення з насосним залом всередині приймального резервуара. Обладнання приймальних резервуарів НС водовідведення. Типи та конструкція ґраток з механізованим очищенням, гратки-дробарки. НС для видалення осаду з первинних відстійників і ущільненого активного мулу на каналізаційних очисних спорудах. Повітродувні станції для каналізаційних очисних споруд. Типові проектні рішення.


Література

1. Карелин В.Я. Насосы и насосные станции : учеб. для вузов / В.Я. Карелин, А.В. Минаев. – М.: Стройиздат, 1986. – 316 с.

2. Рычагов В.В. Насосы и насосные станции / В.В. Рычагов, М.М. Флоринский. – М.: Колос, 1975. – 416 с.

3. Залуцкий Э.В. Насосные станции : курсовое проектирование / Э.В. Залуцкий, А.И. Петрухно. – К.: Вища шк., 1987. – 164 с. і


Водозабірні споруди


Вступ. Споруди для забору поверхневих вод. Загальні питання

Способи забору й класифікація споруд для забору води з поверхневих джерел. Умови забору води з рік. Вибір створу розташування водозабірних споруд і їх типу. Розрахункові забезпеченості мінімальних і максимальних рівнів і витрат води у ріках. Вплив типів річкових долин на схему водозабору.

Річкові водозабори берегового типу.

Умови застосування річкових водозаборів берегового типу. Приклади конструктивних рішень. Сміттєзатримувальні ґрати. Сміттєзатримувальні сітки плоскі й об’ємні. Обертові сітки. Схеми їх встановлення та промивання. Елементи обладнання водозабірних споруд. Кріплення берега та берегового колодязя.

Річкові водозабірні споруди річищного типу

Конструкції водоприймальних оголовків. Конструкції берегових колодязів. Самопливні та сифонні лінії річищних водозаборів, їх розрахунок. Комбіновані річкові водозабори.

Ковшові водозабірні споруди

Типи та будова ковшових водозаборів. Розрахунок і межі застосування ковшових водозаборів.

Споруди для забору води у специфічних умовах

Пригреблеві водозабірні споруди, їх конструкції, будова та розрахунок. Особливості забору води з рік з малою глибиною. Споруди для забору води з гірських рік. Споруди для забору води з озер і водосховищ. Споруди для забору води з морів. Споруди інфільтраційного типу для забору поверхневих вод.

Охорона довкілля

Рибозахисні споруди та пристрої. Зони санітарної охорони поверхневих джерел води. Їх розміри.

Споруди для забору підземних вод

Класифікація підземних вод та схеми їх залягання. Споруди для забору підземних вод. Їх класифікація.

Трубчасті бурові колодязі.

Типи бурових колодязів. Порядок будівництва бурового колодязя. Типи та конструкції фільтрів трубчастих бурових колодязів (свердловин).Розрахунок фільтрів. Безфільтрові колодязі. Розрахунок одиночних свердловин та колодязів. Розрахунок взаємовпливу свердловин та колодязів. Типи помп, що застосовуються в свердловинах. Конструкції та будова бурових колодязів.

Шахтні колодязі і каптажі

Будова, конструкційні схеми та розрахунок шахтних колодязів. Будова та конструкційні схеми каптажних споруд для забору води з низхідних і висхідних джерел.

Горизонтальні водозбори і променеві водозабори

Основні типи, конструкції та будова горизонтальних водозборів. Розрахунок горизонтальних водозборів з одностороннім і двостороннім підводом води. Споруди інфільтраційного типу для забору підземних вод. Променеві водозабори, їх конструкція, будова та розрахунок.

Штучне поповнення запасів підземних вод (ШППВ)

Класифікація способів ШППВ. Відкриті інфільтраційні споруди. Закриті інфільтраційні споруди. Схеми, будова та робота споруд для ШППВ, основи їх розрахунку.

Зони санітарної охорони підземних джерел

Розміри зон санітарної охорони водозаборів.


Література

1. Тугай А.М. Водоснабжение. Водозаборные сооружения / А.М. Тугай. – К.: Вища шк., 1984.

2. Абрамов Н.Н. Водоснабжение / Н.Н. Абрамов. – М.: Стройиздат, 1982.

3. Белан А.Е. Проектирование и расчет устройств водоснабжения / А.Е. Белан, П.Д. Хоружий. – К.: Будівельник, 1981.

4. Хоружий П.Д. Водопровіднні системи і споруди: навч. посіб. / П.Д. Хоружий, О.А. Ткачук. – К.: Вища шк., 1993. – 230 с.


Санітарно-технічне обладнання будівель


Вступ

Роль і значення санітарно-технічного обладнання. Історичний нарис розвитку санітарно-технічного обладнання будівель. Зв’язок даної дисципліни з іншими.

Водопостачання будівель

Основні відомості про холодне водопостачання будівель. Системи холодного водопостачання. Основні елементи холодного водопроводу. Схеми холодного водопроводу. Напірні режими внутрішніх холодних водопроводів. Поняття про напір (гарантійний, розрахунковий необхідний, вільний, робочий, надлишковий). Вводи водопроводу в будівлі. Влаштування вводів в різних ґрунтових умовах. Облік витрати води. Лічильник води. Гідрометричні характеристики лічильників. Підбір лічильників води. Влаштування водомірних вузлів. Обладнання і монтаж внутрішньої холодної водопровідної мережі. Способи прокладання труб. Гідравлічні характеристики арматури. Режими водоспоживання в будівлях різного призначення. Визначення розрахункової витрати: добової, годинної, розрахункової секундної. Гідравлічний розрахунок господарсько-питного водопроводу: визначення діаметрів труб, необхідного напору на вводі в будівлю.

Місцеві установки для підвищення напору

Насосні установки. Підбір насосів. Напірно-запасні баки. Пневматичні установки. Розрахунок пристроїв і підбір обладнання для підвищення напору.

Протипожежне водопостачання

Протипожежні водопроводи загального призначення. Нормативні вимоги до влаштування протипожежного водопроводу в будівлях. Розрахунок об`єднаного господарсько-питного і протипожежного водопроводу. Визначення необхідних напорів для режимів господарсько-питного водоспоживання і для пожежі за господарсько-питного водоспоживання. Протипожежні водопроводи з пожежними кранами, спринклерні та дренчерні установки. Схеми спринклерних і дренчерних систем.

Гаряче водопостачання

Класифікація систем гарячого водопостачання будівель. Місцеві і централізовані системи гарячого водопостачання. Норми і режими водоспоживання. Розрахунок і підбір генераторів тепла. Розрахунок швидкісного водяного нагрівача. Приєднання нагрівача до теплових мереж. Розрахунок мережі гарячого водопостачання і розрахунок розподільчої мережі, розрахунок і підбір баків-акумуляторів гарячої води. Розрахунок циркуляційної мережі гарячого водопостачання. Підбір обладнання. Обладнання місцевих установок приготування гарячої води. Місцеві нагрівачі і кип’ятильники, газові водонагрівачі. Влаштування мереж гарячого водопостачання. Труби і арматура мережі. Компенсатори і мертві опори. Теплова ізоляція трубопроводів і обладнання. Експлуатація систем гарячого водопостачання.

Каналізація будівель

Загальні відомості про каналізацію. Системи каналізації. Елементи внутрішньої каналізації. Матеріали й обладнання внутрішньої каналізації, фасонні частини, приймачі стічних вод. Монтаж внутрішньої каналізації. Вентиляція каналізаційної мережі. Прочистка каналізації. Спорудження випусків каналізації. Розрахунок мережі каналізації будівель. Визначення пропускної здатності стояків, випусків. Розрахунок дворової каналізації. Дворові мережі. Побудова профілів мережі. Монтажне проектування.

Внутрішні водостоки

Внутрішні водостоки будинків громадського та промислового призначення. Основні вимоги до влаштування внутрішніх водостоків. Визначення розрахункових витрат дощових вод. Розрахунок пропускної здатності лійок стояків та випусків. Відведення талої води з даху будинків. Захист водостоків від замерзання.


Література

1. Кедров В.С. Санитарно-техническое оборудование зданий / В.С. Кедров, Е.Н. Ловцов. – М.: Стройиздат, 1989. – 495 с.

2. Внутренние санитарно-технические устройства : в 3 ч. Ч. 2. Водопровод и канализация / Ю.Н. Саргин, Л.И. Друскин, И.Б. Покровская и др.; под ред. И.Г. Староверова и Ю.И. Шиллера. – М.: Стройиздат, 1990. – 247 с.

3. Добрянський І.М. Водопостачання та водовідведення будівель і споруд : навч. посіб. / І.М. Добрянський, Г.М. Дмитрів. – Львів: Афіша, 2008. – 120 с.

Схожі:

Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Водопостачання та водовідведення» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Промислове і цивільне будівництво»
move to 0-21563264
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Водопостачання та водовідведення» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Мости і транспортні тунелі»
move to 0-21563268
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Водопостачання та водовідведення» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Автомобільні дороги і аеродроми»
move to 0-21563267
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Водопостачання та водовідведення» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Міське будівництво та господарство»
move to 0-21563265
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Водопостачання та водовідведення» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів»
move to 0-21563266
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Водопостачання та водовідведення» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прикладна фізика»
Незгасаючі та згасаючі гармонічні коливання з одним та багатьма ступенями вільності
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Водопостачання та водовідведення» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прикладна лінгвістика»
Односкладні речення. Main syntactic sentence structures. Secondary predication constructions in English
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Водопостачання та водовідведення» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прикладна лінгвістика»
Односкладні речення. Main syntactic sentence structures. Secondary predication constructions in English
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Водопостачання та водовідведення» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Cоціологія»
Соціологія в системі наук про суспільство. Предмет та об’єкт соціології. Система соціологічних знань та її елементи
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Водопостачання та водовідведення» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Cоціологія»
Соціологія в системі наук про суспільство. Предмет та об’єкт соціології. Система соціологічних знань та її елементи
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи