Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Космічний моніторинг Землі» icon

Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Космічний моніторинг Землі»
Скачати 65.48 Kb.
НазваПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Космічний моніторинг Землі»
Дата28.07.2012
Розмір65.48 Kb.
ТипДокументи

Перелік дисциплін, які виносяться

для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра

зі спеціальності «Космічний моніторинг Землі»


Основи вищої геодезії

Супутникова геодезія

Основи картографії


Програми дисциплін


Основи вищої геодезії


Роль та значення вищої геодезії

Про предмет вищої геодезії; її складові частини. Зв'язки з іншими дисциплінами. Наукові та практичні завдання вищої геодезії. Фігура Землі. Фізичні та математичні моделі Землі.

Геометрія земного еліпсоїда

Елементи теорії поверхонь. Основні параметри земного еліпсоїда. Системи координат, що застосовуються у вищій геодезії. Радіуси кривини поверхні еліпсоїда. Лінійний елемент поверхні еліпсоїда. Довжини дуг меридіана, паралелі. Площа сфероїдальної трапеції.

Криві на поверхні еліпсоїда

Взаємні нормальні перерізи. Геодезична лінія. Приведена довжина геодезичної лінії. Розходження між нормальними перерізами та геодезичною лінією.

Розв’язування геодезичних задач

Види геодезичних задач. Точність розв’язування головних геодезичних задач на поверхні земного еліпсоїда. Основні шляхи розв’язування геодезичних задач. Розв’язування сфероїдальних трикутників. Розв’язування головних геодезичних на сфері. Розв’язування головних геодезичних на еліпсоїді. Розв’язування головних геодезичних в просторі. Диференційні формули для геодезичної лінії. Диференційні формули для довільної точки простору. Диференційні формули для системи геодезичних координат.

Плоскі прямокутні координати в геодезії

Обґрунтування вибору оптимальної системи координат в геодезії. Загальні відомості про геодезичні проекції. Основні характеристики проекцій UTM, TM, Гаусса-Крюгера. Загальні рівняння конформної проекції Гаусса. Перетворення полярних координат. Формули проекції Гаусса-Крюгера. Формули для обчислення координат, зближення меридіанів, масштабу проекції. Редукування напрямів і відстаней в проекції Гаусса-Крюгера. Практика застосування проекції Гаусса-Крюгера. Перетворення координат Гаусса-Крюгера із зони в зону та у інші проеції.

Роль теоретичної геодезії

Задачі теоретичної геодезії. Фігура, зовнішнє гравітаційне поле Землі. Геодинамічна задача геодезії.

Основи геометричного методу вивчення фігури Землі

Поняття про відхилення прямовисної лінії та методи їх визначення. Інтерполювання астрономо-геодезичних відхилень прямовисних ліній. Висоти геоїда/квазігеоїда та методи їх визначення. Поняття про астрономічне і астрономо-гравіметричне нівелювання. Супутникова альтиметрія та GNSS-нівелювання.

Системи висот в геодезії

Про вибір системи висот. Рівневі поверхні та їх властивості. Геоїд і ортометрична висота, квазігеоїд і нормальна висота. Теоретична нев'язка замкнутого нівелірного полігону. Геодезична висота. Поняття про динамічні висоти.

Редукційна задача геодезії

Методи редукування геодезичних вимірювань на поверхню референц-еліпсоїда. Редукування лінійних вимірювань. Редукції горизонтальних напрямів, азимутів та зенітних віддалей.

Референцні системи координат в геодезії.

Поняття про земну систему відліку. Загальноземна референцна система координат і регіональна (державна) геодезична референцна система координат. Принципи встановлення класичних геодезичних референцних систем координат. Сучасні референцні системи координат та Державна геодезична референцна система координат України.


Література

1. Морозов В. П. Курс сфероидической геодезии / В. П. Морозов. –М. : Недра, 1979.- 296 с.

2. Закатов П. С. Курс высшей геодезии / П. С. Закатов. – М. : Недра, 1978.- 511 с.

3. Савчук С. Г. Вища геодезія / С. Г. Савчук. Ж. : ЖДТУ, 2005. – 315 с.


Супутникова геодезія


Вступ

Предмет та задачі супутникової геодезії. Особливості її методів, виникнення та етапи розвитку, зв’язок з іншими науками. Види та об’єкти спостережень. Методи космічної геодезії. Основне рівняння космічної геодезі.

Способи супутникових спостережень

Фотографічні, телевізійні, лазерні, доплерівські спостереження ШСЗ. Лазерна локація ШСЗ і Місяця. Супутникова альтиметрія та градієнтометрія. GPS-спостереження.

Системи координат та часу

Інерціальна та земна системи координат (СК). Системи ITRF. Кеплерові елементи орбіти. Системи небесних координат (екваторіальні, горизонтальна). Перетворення систем координат. Трансформація земних просторових та плоских систем координат.Шкали сонячного, зоряного, динамічного і атомного часу. Час GPS.

Геометричний метод космічної геодезії

Просторові кутові засічки, векторні ходи, мережі космічної тріангуляції. Види умовних рівнянь, способи врівноважування.

Орбітальний метод космічної геодезії

Закони Кеплера. Прогнозування незбуреного руху ШСЗ. Ефемерида ШСЗ. Диференціальні рівняння незбуреного та збуреного руху ШСЗ. Збурюючі сили. Рівняння похибок для уточнення параметрів орбіти ШСЗ та координат пунктів.

Динамічний метод космічної геодезії

Аналіз оскулюючих елементів орбіти. Рівняння похибок для уточнення параметрів гравітаційного поля Землі (геопотенціалу) та параметрів інших збурюючи сил. Способи врівноваження та оцінка точності уточнених параметрів.

Оперативний метод космічної геодезії. Глобальні навігаційні супутникові системи

Будова та функціонування системи GPS. Структура супутникового сигналу. Способи GPS-спостережень. RINEX-формат. Джерела похибок та точність GPS-вимірів. Моделі визначення координат пунктів. Коефіцієнти погіршення точності. GPS- приймачі. Програмні пакети для опрацювання GPS-вимірів.


Література

1. Баранов В. Н. Космическая геодезия / В. Н Баранов и др. – М. : Недра, 1986.

2. Гофманн-Велленгоф Б. Глобальна система визначення місцеположення (GPS): Теорія і практика / Б. Гофманн-Велленгоф, Г. Ліхтенеггер, Д. Коллінз; пер. з англ. під ред. Я. С. Яцківа – К. : Наук. думка, 1995.- 380 с.

3. Урмаев М. С. Орбитальные методы космической геодезии / М. С. Урмаев. – М. : Недра, 1982.


Основи картографії


Вступ. Основні відомості про карту

Картографія, її предмет, задачі. Короткий історичний огляд розвитку картографії. Визначення географічної карти. Основні властивості та складові частини карти. Математична основа карти (масштаб, проекція, геодезичне обґрунтування).

Загальна теорія картографічних проекцій

Математична поверхня Землі. Системи координат на еліпсоїді (кулі) і на площині. Картографічна проекція, її суть, картографічна сітка. Основні позначення, що застосовуються в математичній картографії.

Масштаби довжин ліній (в довільному напрямку, вздовж меридіанів і паралелей). Зв'язок між азимутом на еліпсоїді та його зображенням на площині. Зближення меридіанів, дирекцій ний кут, нахил паралелі. Кут між меридіаном і паралеллю в проекції. Умова ортогональності сітки.

Екстремальні масштаби довжин, еліпс спотворень. Зв'язок між екстремальними масштабами і масштабами вздовж меридіанів і паралелей.

Масштаб площ. Максимальне спотворення кутів. Умови рівнокутового та рівновеликого відображення поверхні еліпсоїда (кулі) на площині.

Класифікація картографічних проекцій

Класифікація картографічних проекцій за властивостями зображення (за характером спотворень) та за видом нормальної сітки меридіанів і паралелей. Перехід координат від нормальної до скісної та поперечної систем координат. Вибір полюсів цих систем.

Циліндричні проекції, загальна їх теорія. Рівнокутні, рівновеликі, рівнопроміжні циліндричні проекції, їх форма та застосування. Проекція Меркатора. Локсодромія та ортодромія в проекції Меркатора. Поняття про перспективно- циліндричні проекції та їх застосування.

Конічні проекції, загальна теорія, застосування. Рівнокутні, рівновеликі, рівнопроміжні конічні проекції. Способи визначення параметрів конічних проекцій. Проекції Ф. М. Красовського та В.В. Каврайського.

Азимутальні і перспективні проекції. Загальна їх теорія. Рівнокутні, рівновеликі і рівно проміжні азимутальні проекції. Загальна теорія перспективних проекцій. Гномонічні, стереографічні і ортографічні проекції. Зовнішні проекції і їх застосування в якості математичної основи космічних знімків.

Проекція Гауса-Крюгера і її застосування для топографічних карт. Розграфка і номенклатура топографічних карт. Поняття про проекції Ламберта і стереографічну та їх застосування для топографічних карт.

Основи складання, оформлення, видання і використання географічних карт

Карта і її властивості. Класифікація географічних карт. Зміст загальногеографічних карт. Умовні знаки. Написи на картах. Транскрипція географічних назв. Генералізація при складанні карт.

Основи складання і оновлення карт. Складання топографічних карт за матеріалами аерофотознімання. Картографічні матеріали. Складальний оригінал. Редагування, коректура та оновлення карт.

Підготовка карт до видання і видання карт. Видавничі оригінали та вимог до них. Технологія виготовлення друкарських форм та друк карт. Сучасні засоби картографічної поліграфії.

Топографічні карти. Призначення топографічних карт та вимоги до них. Оглядово-географічні карти та їх застосування.

Тематичні карти, їх класифікація за змістом і призначенням. Атласи та їх класифікація.


Література

1. Бугаевский Л. М. Математическая картография / Л. М. Бугаевский. – М. : Златоуст, 1998.- 400 с.

2. Вахрамеева Л. А. Картография / Л. А. Вахрамеева. – М. : Недра, 1981.-224 с.

3. Вахрамеева Л. А. Математическая картография / Л. А. Вахрамеева, Л. М. Бугаевский, З. Л. Казакова. – М. : Недра, 1986.-286 с.

4. Соловьев М. Д. Математическая картография / М. Д. Соловьев. – М. : Недра, 1969.-208 с.

Схожі:

Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Космічний моніторинг Землі» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Промислове і цивільне будівництво»
move to 0-21563264
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Космічний моніторинг Землі» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Міське будівництво та господарство»
move to 0-21563265
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Космічний моніторинг Землі» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Мости і транспортні тунелі»
move to 0-21563268
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Космічний моніторинг Землі» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Автомобільні дороги і аеродроми»
move to 0-21563267
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Космічний моніторинг Землі» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів»
move to 0-21563266
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Космічний моніторинг Землі» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прикладна фізика»
Незгасаючі та згасаючі гармонічні коливання з одним та багатьма ступенями вільності
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Космічний моніторинг Землі» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прикладна лінгвістика»
Односкладні речення. Main syntactic sentence structures. Secondary predication constructions in English
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Космічний моніторинг Землі» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прикладна лінгвістика»
Односкладні речення. Main syntactic sentence structures. Secondary predication constructions in English
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Космічний моніторинг Землі» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Cоціологія»
Соціологія в системі наук про суспільство. Предмет та об’єкт соціології. Система соціологічних знань та її елементи
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Космічний моніторинг Землі» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Cоціологія»
Соціологія в системі наук про суспільство. Предмет та об’єкт соціології. Система соціологічних знань та її елементи
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи