Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Картографія» icon

Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Картографія»
Скачати 103.63 Kb.
НазваПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Картографія»
Дата28.07.2012
Розмір103.63 Kb.
ТипДокументи

Перелік дисциплін, які виносяться

для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра

зі спеціальності «Картографія»


Основи картографії

Основи геоінформаційних систем і баз даних

Геодезія

Фотограмметричні технології в геодезії, картографії та землеустрої

Топографічне картографування

Картографування природного середовища за космічними зображеннями


Програми дисциплін


Основи картографії


Загальні відомості з картографії

Предмет картографії та його зміст. Короткий історичний огляд розвитку картографії. Визначення картографії та його структура. Основні властивості, складові карти та визначення географічних карт як просторових моделей. Зв’язок картографії з іншими науками. Визначення географічної карти. Елементи географічної карти. Математична основа карти (масштаб, проекція, геодезичне обґрунтування).

Загальна теорія картографічних проекцій

Математична поверхня Землі. Системи координат на еліпсоїді (кулі) і на площині. Картографічна проекція, її суть, картографічна сітка. Основні позначення, що застосовуються в математичній картографії. Масштаби довжин ліній (в довільному напрямку, вздовж меридіанів і паралелей). Частковий масштаб довжин. Спотворення довжин. Зв’язок між азимутом на еліпсоїді та його зображенням на площині. Зближення меридіанів, дирекційний кут, нахил паралелі. Кут між меридіаном і паралеллю в проекції. Поняття картографічної сітки. Умова ортогональності сітки. Екстремальні масштаби довжин, еліпс спотворень. Зв’язок між екстремальними масштабами і масштабами вздовж меридіанів і паралелей. Масштаб площ. Спотворення площ. Максимальне спотворення кутів. Умови рівнокутного та рівновеликого відображення поверхні еліпсоїда (кулі) на площині.

Класифікація картографічних проекцій

Класифікація картографічних проекцій за властивостями зображення (за характером спотворень) та за видом нормальної сітки меридіанів і паралелей. Класифікація проекцій за орієнтировкою картографічної сітки. Перехід координат від нормальної до скісної та поперечної систем координат. Вибір полюсів цих систем. Циліндричні проекції, загальна їх теорія. Рівнокутні, рівновеликі, рівнопроміжні циліндричні проекції, їх форма та застосування. Проекція Меркатора. Локсодромія та ортодромія в проекції Меркатора. Поняття про перспективно-циліндричні проекції та їх застосування. Конічні проекції, загальні положення. Рівнокутні конічні проекції. Рівновеликі нормальні конічні проекції. Рівнопроміжні вздовж меридіану нормальні конічні проекції. Проекції В.В. Каврайського і Ф.Н. Красовського. Азимутальні і перспективні проекції. Загальна їх теорія. Рівнокутні, рівновеликі і рівнопроміжні азимутальні проекції. Загальна теорія перспективних проекцій. Гномонічні, стереографічні і ортографічні проекції. Зовнішні проекції і їх застосування в якості математичної основи космічних знімків. Проекція Гауса-Крюгера та її застосування для топографічних карт. Розграфка і номенклатура топографічних карт. Поняття про проекції Ламберта і стереографічну та їх застосування для топографічних карт.

Основи складання, оформлення, видання і використання географічних карт

Карта і її властивості. Класифікація географічних карт. Зміст загальногеографічних карт. Умовні знаки. Картографічні знаки та їх функції. Побудова знаків та знакових систем. Способи картографічного зображення: значків, лінійних знаків, ізоліній, псевдоізоліній, якісного та кількісного фонів, локалізованих діаграм, точкових, ареалів, знаків руху, картодіаграм, картограм. Розробка шкал. Сумісне застосування різних способів зображення та їх видозміни. Системи та стандартизація знаків. Написи на картах. Види та шрифти надписів. Розміщення надписів. Картографічна топоніміка. Вибір та передача назв. Покажчики топографічних назв. Транскрипція географічних назв. Способи зображення рельєфу, суть проблеми. Перспективне зображення рельєфу. Зображення рельєфу за принципом прямовисного та косого освітлення. Штрихи. Відмивка. Висотні відмітки. Фіксація рельєфу. Зображення рельєфу горизонталями. Зображення елементів рельєфу, які не виражаються горизонталями. Способи підвищення наочності горизонталей. Гіпсометричне зображення рельєфу. Сумісне застосування різних способів зображення рельєфу. Поняття про цифрову модель рельєфу. Генералізація при складанні карт. Основи складання і оновлення карт. Складання топографічних карт за матеріалами аерофотознімання. Картографічні матеріали. Складальний оригінал. Редагування, коректура та оновлення карт. Підготовка карт до видання і видання карт. Видавничі оригінали та вимоги до них. Технологія виготовлення друкарських форм та друк карт. Сучасні засоби картографічної поліграфії. Топографічні карти. Призначення топографічних карт та вимоги до них. Оглядово-географічні карти та їх застосування. Поняття про картографічний метод досліджень. Основні способи аналізу при картографічному методі досліджень. Тематичні карти, їх класифікація за змістом і призначенням. Атласи та їх класифікація. Особливості атласів як цілісних творів.


Література

1. Билич Ю. С. Проектирование и составление карт / Ю. С. Билич, А. С. Васмут. – М. : Недра, 1984.

2. Браун Л. А. История географических карт / Л. А. Браун; пер. с англ. Н. И. Лисовой. – М. : ЗАО Центрполиграф, 2006.

3. Бугаевский Л. М. Математическая картография: Учебник для вузов / Л. М. Бугаевский. – М. : 1998.


Основи геоінформаційних систем і баз даних


Поняття про геоінформатику та геоінформаційні системи

Визначення геоінформаційної системи, класифікація та історія розвитку ГІС.

Функціональне призначення та структура геоінформаційних систем

Функції та компоненти ГІС

Формалізація опису просторових даних. Моделі та формати даних в ГІС

Векторне та растрове представлення просторових даних. Атрибутивна модель даних. Процес проектування атрибутивної БД.

Аналітичні можливості геоінформаційних систем

Класифікація функції просторового аналізу. Оверлейні операції: типи оверлейних операцій, структура вхідних та вихідних даних, способи накладання полігонів. Аналіз мереж. Методи і методика статистичного аналізу. Приклади реалізації в інструментальних ГІС.

Програмне забезпечення геоінформаційних систем і проектів

Структура програмного забезпечення геоінформаційних систем. Класифікація та основні характеристики інструментальних ГІС.


Література

1. Берлянт А. М. Образ пространства: карта и информация / А. М. Берлянт. – М. : Мысль, 1986.

2. Геоинформатика. Толковый словарь основных терминов / Ю. Б. Баранов, A. M. Берлянт, Е. Г. Капралов и др. – М. : ГИС Ассоциация, 1999. - 204 с.

3. Гуревич И. В. Справочник технического редактора-картографа / И. В. Гуревич. – М. : Недра, 1981.


Геодезія


Сучасна програма та методи побудови планової Державної геодезичної мережі України

Предмет геодезії. Геодезичні мережі України. Оцінка точності проекту геодезичних мереж. Геодезичні центри і знаки. Високоточні теодоліти. Високоточні виміри горизонтальних кутів та види помилок при кутових вимірах. Роль супутникових методів при створенні державних мереж. Технології супутникових спостережень. Тригонометричне нівелювання.

Врівноваження планових геодезичних мереж

Загальні положення. Врівноваження тріангуляції параметричним способом. Врівноваження трилатерації параметричним способом. Врівноваження лінійно-кутової тріангуляції параметричним способом. Врівноваження мереж полігонометрії параметричним способом. Врівноваження мереж параметричним способом, створених із застосуванням GPS приймачів. Корелатний спосіб врівноваження геодезичних мереж. Високоточне геометричне нівелювання. Врівноваження трилатерації корелатним способом. Врівноваження лінійно-кутової тріангуляції. Врівноваження полігонометрії корелатним способом.


Література

1. Білокриницький С. М. Топографія і геодезія Ч. І. / С. М. Білокриницький. – Чернівці : Рута, 2001. – 64 с.

2. Білокриницький С.М. Топографія і геодезія. Ч. ІІ. / С. М. Білокриницький. – Чернівці : Рута, 2005. – 48 с.

3. Маслов А. В. Геодезия / А. В. Маслов, А. В. Гордеев, Ю. Г. Батраков. – М. : Недра, 1980. – 616 с.


Фотограмметричні технології в геодезії, картографії та землеустрої


Наземне фототеодолітне знімання

Основні визначення і формули наземного фототеодолітного знімання. Польові та камеральні роботи при наземному фототеодолітному зніманні. Точність наземного фототеодолітного знімання. Застосування наземного фототеодолітного знімання для розв’язування нетопографічних задач.

Аналітична просторова аерофототріангуляція

Способи аналітичної просторової аерофототріангуляції. Точність просторової аерофототріангуляції.


Література

1. Білокриницький С. М. Фотограмметрія і дистанційне зондування Землі: навч. посіб. / С. М. Білокриницький. – Чернівці : Рута, 2007. – 320 с.

2. Бобир Н. Я. Фотограмметрия / Н. Я. Бобир, А. Н. Лобанов, Г. Д. Федорук. – М. : Недра, 1974. – 471 с.

3. Дорожинский А. Л. Фотограмметрическое инструментоведение / А. Л. Дорожинский. – Львов : ЛПИ, 1981. – 99 с.


Топографічне картографування


Топографічні карти і плани

Призначення топографічних карт. Державна топографо-геодезична служба. Масштабний ряд топографічних карт і планів. Математична основа. Основні види знімання.

Поняття типу топографічної карти

Зміст топографічної карти і його визначення. Подібність і розбіжність в змісті карт і планів по групах масштабів 1:500 – 1:5000; 1:10000; 1:25000 – 1:100000. Принципи і основи класифікації змістових елементів. Наукові основи формування на картах образу місцевості системою сукупності умовних знаків. Класифікація топографічних карт і планів.

Топографічні карти універсального призначення

Спеціалізовані топографічні карти і плани. Топографічні карти акваторій (шельфу, внутрішніх водойм – рік, озер, водосховищ). Плани міст. Топографічні фотокарти (суші і акваторій). Зарубіжні топографічні карти.

Дешифрування фотознімків при створенні топографічних карт

Визначення і види дешифрування. Основи дешифрування. Методи топографічного дешифрування аерознімків.

Методика і базові технологічні схеми створення
топографічних карт по матеріалах аеро- і космічного знімання


Особливості складання основних елементів змісту топографічних карт. Проблеми і стан автоматизації створення топографічних карт.

Спеціальні карти

Тематичні карти, основи їх території; принципи їх класифікації і типології. Основні особливості проектування тематичних карт. Вибір способів картографічного зображення.

Проектування і створення топографічних карт

Теоретичні основи проектування і створення топографічних карт, основні поняття. Загальна схема і основні методи, етапи і процеси створення топографічних карт.

Редакційні роботи і редагування карт

Суть, зміст і організація редакційних робіт при топографічному і тематичному картографуванні. Польове редагування топографічних і тематичних карт. Особливості редакційних робіт при створенні топографічних карт акваторій, спеціалізованих карт, фотокарт, планів міст.

Оновлення топографічних карт і планів

Поняття оновлення топографічних карт. Системи і принципи оновлення топографічних карт. Безперервне оновлення топографічних карт. Використання космічних знімків при оновленні карт. Оновлення топографічних карт за кордоном.


Література

1. Билич Ю. С. Проектирование и составление карт / Ю. С. Билич, А. С. Васмут. – М. : Недра, 1984.

2. Вахрамеева Л. А. Картография / Л. А. Вахрамеева. – М. : Недра, 1981.

3. Востокова А. Ф. Оформление карт / А. Ф. Востокова. – М. : 1985.


Картографування природного середовища за космічними зображеннями


Сучасний стан і принципи природоохоронного картографування з використанням космічних знімків

Сучасний стан тематичного картографування за матеріалами космічних зйомок. Принципи складання по космічних фотоматеріалах карт для забезпечення раціонального використання природних ресурсів й охорони навколишнього середовища.

Основний зміст карт, спрямованих на забезпечення
заходів щодо охорони й раціонального використання природних ресурсів


Ландшафтні карти як комплексні карти екологічного потенціалу. Карти сучасного стану природних ресурсів й антропогенних ландшафтів. Карти раціонального використання природних ресурсів й охорони навколишнього середовища.

Методика складання карт природоохоронної тематики по космічних фотоматеріалах

Складання вихідних оригіналів карт. Ландшафтні й ландшафтно-індикаційні дослідження, спрямовані на виявлення характеру антропогенного впливу на природне середовище. Складання прогнозних карт. Складання результуючої комплексної карти охорони навколишнього середовища.

Загальні прийоми дешифрування космічних
фотоматеріалів для створення серій карт природоохоронної тематики


Упізнавання або ідентифікація об'єктів за фотофізіономічними компонентами ландшафту, антропогенними спорудами, характером використання земель, антропогенними змінами або порушеннями фізіономічних компонентів. Дешифрування космофотознімків по рисунку фотозображення (тону, кольору, структурі), його розмірах і текстурі фотозображення.

Особливості тематичного дешифрування космічних
фотознімків при складанні карт природоохоронної тематики


Порівняння результатів дешифрування різних космічних фотоматеріалів. Дешифрування природного середовища за космічними фотознімками.

Досвід дешифрування космічних фотоматеріалів для створення карт природоохоронної тематики

Дешифрувальні ознаки геоморфологічних об'єктів високогір’я. Дешифрувальні ознаки сільськогосподарських угідь.

Приклади експериментального дешифрування матеріалів космічної фотозйомки

Ландшафтне й ландшафтно-індикаційне дешифрування. Геоботанічне, ґрунтове, геоморфологічне дешифрування. Складання схем дешифрування для цілей народного господарства Дешифрування меліораційних ділянок та територій, що потребують меліоративних заходів.

Досвід побудови серій карт природоохоронної тематики по космічних фотоматеріалах

Карти лісо-болотяних ландшафтів Східної Європи (Нечорнозем’я). Карти пустель Середньої Азії. Карти гірсько-тайгових ландшафтів Північного Прибайкалля.

Деякі перспективи організації робіт з комплексного тематичного
картографування природних ресурсів по космічних фотоматеріалах


Специфіка складання тематичних карт із використанням матеріалів космічної зйомки. Картографічна обробка космічної інформації.


Література

1. Білокриницький С. М. Фотограмметрія і дистанційне зондування Землі: навч. посіб. / С. М. Білокриницький. – Чернівці : Рута, 2007. – 320 с.

2. Дробышев Ф. В. Основы аэрофотосъемки и фотограмметрии / Ф. В. Дробышев. – М. : Недра, 1973. – 288 с.

3. Сердюков В. М. Аэрокосмические методы географических исследований / В. М. Сердюков. – К. : Вища шк. 1987. – 223 с.

Схожі:

Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Картографія» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Промислове і цивільне будівництво»
move to 0-21563264
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Картографія» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Мости і транспортні тунелі»
move to 0-21563268
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Картографія» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Автомобільні дороги і аеродроми»
move to 0-21563267
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Картографія» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Міське будівництво та господарство»
move to 0-21563265
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Картографія» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів»
move to 0-21563266
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Картографія» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прикладна фізика»
Незгасаючі та згасаючі гармонічні коливання з одним та багатьма ступенями вільності
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Картографія» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прикладна лінгвістика»
Односкладні речення. Main syntactic sentence structures. Secondary predication constructions in English
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Картографія» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прикладна лінгвістика»
Односкладні речення. Main syntactic sentence structures. Secondary predication constructions in English
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Картографія» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Cоціологія»
Соціологія в системі наук про суспільство. Предмет та об’єкт соціології. Система соціологічних знань та її елементи
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Картографія» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Cоціологія»
Соціологія в системі наук про суспільство. Предмет та об’єкт соціології. Система соціологічних знань та її елементи
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Картографія» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення»
Основи теорії І розрахунку гзз без врахування інерційності активних елементів (АЕ)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи