Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Cоціологія» icon

Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Cоціологія»
Скачати 234.2 Kb.
НазваПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Cоціологія»
Дата29.07.2012
Розмір234.2 Kb.
ТипДокументи

Перелік дисциплін, які виносяться

для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра

зі спеціальності «Cоціологія»


Загальна соціологія

Історія соціології

Соціологія організацій

Соціологія сім’ї

Кількісні методи соціологічних досліджень

Соціологія освіти

Теорія соціальних змін

Методика викладання соціології


Програми дисциплін


Загальна соціологія


Предмет соціології.

Соціологія в системі наук про суспільство. Предмет та об’єкт соціології. Система соціологічних знань та її елементи.


Методологія та методи соціологічного дослідження.

Поняття соціологічного дослідження та його види. Програма емпіричного дослідження та її функції. Основні методи емпіричного дослідження. Сфери використання результатів емпіричних досліджень.


Суспільство як система. Соціальні зміни і розвиток суспільства.

Суспільство як цілісна система. Аналіз чинників стабільності суспільства як системи. Дослідження соціальних змін, їх джерел. Типологізація суспільств. Сутність і рівні, чинники соціальних змін.


Особистість у системі соціальних зв’язків.

Поняття особистості у соціології. Основні теоретичні підходи до аналізу особистості. Статусно - рольова структура особистості. Структура соціального статусу, права, обов'язки і соціальні ролі. Сутність і структура процесу соціалізації.

Ідеальний, нормативний, модальний типи особистості.


Соціальна структура та соціальна стратифікація.

Поняття соціальної структури суспільства. Типи соціальних груп і соціальних спільнот. Сутність та історичні типи стратифікаційних систем. Середній клас як основа соціальної стабільності і рушій суспільного прогресу. Сутність та види соціальної мобільності.

Етнонаціональна структура суспільства.

Сутність та специфіка етнічних спільнот. Форми етнічних спільнот та їх характеристика. Особистість та нація: етнічна самоідентифікація, національна самосвідомість, патріотизм та їх місце у життєвих диспозиціях особистості.Моделі побудови міжетнічних взаємин / етноцид, сегрегація, асиміляція, плюралізм / та їх наслідки. Причини, вияви та наслідки міжетнічних конфліктів, шляхи їх упередження та подолання. Політична нація і особливості її формування в Україні.


Процес і типи соціальної взаємодії.

Сутність та анатомія соціальної взаємодії. Структура і види соціального зв'язку. Види соціальних контактів. Зміст соціальної взаємодії на мікро- та макрорівні. Полюси соціальної взаємодії: солідарність і конфлікт. Нормативна і функціональна солідарність: зміст, функції. Конфлікт, як форма соціального протистояння. Функції конфлікту.


Соціальний контроль та девіантна поведінка.

Впорядкованість суспільства, система і механізми соціального контролю. Основні елементи соціального контролю. Сутність та форми девіації. Типологія соціальної поведінки. Функції та дисфункції девіації у суспільному розвитку.


Соціальні інститути та соціальні організації.

Поняття соціального інституту. Структура соціального інституту та механізми його функціонування. Етапи становлення і розвитку соціальних інститутів. Проблема класифікації соціальних інститутів. Функції соціальних інститутів. Дисфункції соціальних інститутів: причини, форми вияву, наслідки, методи упередження та подолання. Проблема взаємозалежності та збалансованості системи соціальних інститутів. Сутність соціальної організації. Типи соціальних організацій, їх сутність, призначення і особливості функціонування. Функції соціальних організацій. Причини, вияви дисфункції організацій і методи їх регулювання. Управління в організаціях.

Культура і суспільство.

Особливості соціологічного підходу до вивчення культури. Аналіз багатовимірної структури культури: складові культури і їх змістовне наповнення. Типи культури. Культурні універсалії. Основні підходи до порівняльної оцінки культур. Динаміка та функції культури. Роль культурного чинника в консолідаційних процесах у сучасній Україні.


Література

1. Климанська Л. Соціологія. навч.-метод. посіб. / Л. Климанська, В. Савка. – Львів : 2004.

2. Соціологія. навч. посіб. /за ред.. Пічі В.М. – К. : 2010.

3. Черниш Н. Соціологія. / Н. Черниш – К. : 2009.


Історія соціології


Історія соціології як область соціологічного знання.

Предметні межі історії соціології та її періодизація. Критерії соціологічного знання в історії соціології: онтологічні, епістемологічні, етичні, інституційно-організаційні. Парадигми в історії соціології. Значення для соціології її історії. Дослідження вітчизняних соціологів в галузі історії соціології.


Зародження та розвиток протосоціологічних знань в Стародавньому світі і Середньовіччі.

Міф та епос- перші історичні форми соціального знання. Осмислення соціальних явищ в працях античних історіографів. Філософські погляди на суспільство Демокріта, Платона, Арістотеля, Сенеки. Уявлення про людське суспільство в християнській теології. Вчення арабського філософа Ібн Хальдуна про сутність суспільства та соціальних процесів. Соціальні ідеї мислителів-гуманістів:Данте, Петрарка, Л.Бруні, Л.Валла, Т.Мор, Т.Кампанелла. Аналіз суспільного життя працях Н.Макіавеллі, Ж.Бодена, Г.Гроція.


Соціальні знання та суспільствознавчі дослідження Нового часу (17-19 ст).

Теорії «природного права» і «суспільного договору». Соціологічні концепції французських просвітників: Ш.Л.Монтеск’є, Ж.Ж.Руссо, Ж.А.Кондорсе. Погляди на соціально-історичний розвиток людства Дж. Віко. Уявлення про соціальний прогрес у філософії історії Й.Г.Гердера та Г.Ф.Гегеля. Соціально-демографічна теорія Т.Р.Мальтуса. Соціологічні ідеї консерватизму (Е.Берк, Л.Бональд, Ж. Де Местр), лібералізму (І.Бентам, Дж.С.Мілль, Б.Констан) та утопічного соціалізму (А.де Сен-Сімон). Соціально-філофська концепція А.де Токвіля.


Виникнення та розвиток соціології як науки: О. Конт і Г. Спенсер.

Позитивізм – світоглядна основа теорії О.Конта. Класифікація наук і обгрунтування О. Контом соціології як науки. Предмет і завдання соціології. Методи дослідження суспільства в соціології О.Конта. Два розділи контівської соціології: соціальна статика і соціальна динаміка. Обгрунтування соціології і її принципів Г.Спенсером. Ідея соцільної еволюції. Спенсерівська класифікація суспільств. Органіцизм і функціоналізм в соціологічній концепції Г. Спенсера.


Діалектико-матеріалістична соціологія К. Маркса.

Ідейно-теоретичні джерела марксистської соціології. Методологія діалектико-матеріалістичного підходу до соціальних явищ. Концепція антропогенезу і соціогенезу в соціології К.Маркса. Марксистська теорія соціальної системи. Динаміка соціальних змін і поняття суспільно-історичної формації. Теорія класів і класової боротьби, соціальна революція. Соціологія пізнання К.Маркса: ідеологія і класова свідомість.


Натуралістичні школи та психологічний напрям в соціології 19 - поч.20 ст.

Основні принципи соціологічного натуралізму. Соціал-дарвіністські погляди на розвиток суспільства: У.Беджгот, Л.Гумплович, Г.Ратценхофер, А.Смолл, У.Самнер. Расово-антропологічна школа: А. де Гобіно, Х.С.Чемберлен, М.Грант, Ж.Ваше де Ляпуж, О.Аммон. Психологізм як основа пояснення соціальних явищ. Психологічний еволюціонізм Л.Уорда і Ф.Гіддінгса. Інстинктивізм в соціології:У.Мак-Дугалл. Психологія народів і психологія натовпу: М.Лацарус, Г.Штейнталь, В.Вундт, Г.Лєбон.Теорія наслідування Г.Тарда.


Німецька формальна соціологія кін.19 - поч. 20 ст. та соціологія В. Парето.

Методологічні проблеми соціального пізнання на рубежі 19-20ст. Основоположні принципи соціального життя в концепції Ф.Тьоніса: “спільнота” і “суспільство”. Соціологія Ф.Тьоніса як аналіз “соціальних форм Г.Зіммель про метод, предмет і завдання соціології. Основні поняття формальної соціології Г. Зіммеля. Предмет та методологія соціології як науки в теорії В. Парето. Суспільство – система взаємодії індивідів. Концепції ідеології та коловороту еліт В. Парето.


Соціологічні теорії Е. Дюркгейма та М. Вебера.

«Соціологізм» як філософське обгрунтування соціології Е.Дюркгейма. Предмет соціології та правила соціологічного методу. Соціальна солідарність та поділ праці в концепції Е.Дюркгейма. Соціальна норма та патологія. Методологічні принципи соціології М.Вебера. Концепція ідеальних типів. Категорія “соціальної дії”, її структура і види. Вчення про типи політичного панування. Соціологія релігії М.Вебера: аналіз етичних основ капіталізму.


Символічний інтеракціонізм Дж. Міда, Ч. Кулі і Г. Блумера.

Теоретико-методологічні засади інтеракціоністської соціології Дж. Міда. Ключові поняття символічного інтеракціонізму: соціальна дія, символ і жест. Концепція людської «самості» і механізм її функціонування.Основні постулати і метод теорії «дзеркального Я». Ч.Кулі. Інтеракціоністська концепція Г. Блумера. Сфера колективної поведінки та її форми. «Драматургічний» підхід до соціальної взаємодії Е. Гоффмана.

Структурний функціоналізм:Т. Парсонс і Р. Мертон.

Ідейні основи формування функціоналістських уявлень в соціологї. Волюнтаристська теорія соціальної дії Т.Парсонса. Системи соціальної дії та її види. Концепція соціальної системи, суспільство як тип соціальної системи. Проблематика соціальних змін. Критика класичного структурного функціоналізму Р.Мертоном. Теорія середнього рівня і стратегія функціонального аналізу. Функціоналістська концепція аномії Р.Мертона.


Соціобіологічні концепції і теорія соціального обміну.

Натуралізаторський підхід до соціальних явищ. Соціобіологічна «теорія інстинкту»: К. Лоренц, Р. Ардрі, Д. Морріс, Р. Фокс.Систематизація соціобіологічних ідей Е. Уілсоном. Біологічний функціоналізм П.Ван ден Берге. Використання теоретико-методологічних принципів експериментальної психології в дослідженнях суспільства: соціальний біхевіоризм Б. Скінера. Теоретичні витоки теорії соціального обміну. Основні принципи теорії соціального обміну Дж.Хоманса. Критика макросоціологічних теорій Дж.Хомансом. Макроструктурна теорія соціального обміну П.Блау.


Інтегральна соціологія П.Сорокіна та французька соціологія сер. XX ст.

Інтегральна природа людської особистості в концепції П.Сорокіна. Соціологія культури П.Сорокіна: соціокультурні суперсистеми. Дослідження П.Сорокіним соціальної стратифікації та мобільності. Теорема флуктуації суспільств. Соціологія революції П.Сорокіна. Соціологічна теорія Ж.Гурвіча: методи вивчення соціальної реальності та предмет соціології. Концепція людської свободи. Соціологічні погляди Р.Арона: критика марксистської парадигми. Соціологія політики Р.Арона. Аналіз глобальних соціальних проблем.


Феноменологічна соціологія та етнометодологія.

Ідейно-теоретичні витоки феноменологічної соціології. Предмет і методи феноменологічної соціології А. Шютца. Концепція інтерсуб’єктивного світу та типізація соціальних об’єктів. Вивчення А.Шютцом проблем міжгрупової взаємодії. Феноменологічна соціологія П.Бергера і Т.Лукмана. Принципи конструювання соціальної реальності.Специфіка знання в традиційних та сучасних плюралістичних суспільствах. Етнометодологія Г.Гарфінкеля: предмет і методи. Аналіз розмовних практик та вивчення інститутів як основні дослідницькі напрямки в етнометодологї.


Теорія соціального конфлікту та соціологія неомарксизму.

Історико-культурні та ідеологічні передумови виникнення конфліктологічного підходу. Методологічні принципи теорії соціального конфлікту. Діалектико-конфліктологічна теорія Р.Дарендорфа. Конфліктологічна концепція Л.Козера і функціональність соціального конфлікту. Критична теорія Франкфуртської школи: Г.Маркузе та Е.Фром.

Неомарксистський структуралізм: Л.Альтюссер і Н.Пулантцас. Неомарксистські погляди І.Валлерстайна та Т.Скокпол.


Неофункціоналістські концепції Дж.Александера та Дж.Тьорнера.

Структуралізм постструктуралізм в соціології: К.Леві-Строс і М.Фуко. Постструктуралізм Ж.Дерріди. Теорія структурації Е.Гідденса. Структуралістський конструктивізм П.Бурдьє. Комунікативна теорія соціальної дії та соціальних систем Ю.Габермаса. Постмодерністські соціологічні теорії: З.Бауман та Ж.Бодрійяр.


Література

1. Андрущенко В. Історія соціальної філософії. / В. Андрущенко. – К., 2000.

Гофман А. Семь лекций по истории социологии. / А. Гофман. – М., 2000.

2. Захарченко М.В. Історія соціології (від античності до початку XX ст.) / М.В. Захарченко, О.І. Погорілий – К., 1993.

3. История социологии в Западной Европе и США / отв. ред. Г. Осипов. – М., 2001.


Соціологія організацій


Соціологія організацій як галузь наукового знання.

Моделі соціальної організації в історії соціологічних досліджень.

Роль організацій у повсякденному житті суспільства. Природа та сутність сучасної організації. Соціологія організацій як сфера наукових знань, її об’єкт та предмет дослідження. Методологія соціології організацій.Виникнення теорії організацій як відповідь на виклики суспільних змін. Зародження соціології організацій: організація як трудовий процес (Ф.Тейлор). Функціональна модель «Організація – машина» (А.Файоль, Л.Урвік). Бюрократична модель організації (М.Вебер). Неформальні моделі самоорганізації (Е.Мейо, Ф.Ротлісбергер). «Соціо-технічна модель» організації (Е.Тріст, А.Райс). ”Інтеракціоністська модель” (Ч.Бернард, Г.Саймон). Модель «природної організації» (Р.Мертон, А.Етціоні).


Організація як соціальна система. Види та структура соціальних організацій.

Соціальна організація як вищий рівень розвитку соціальних систем. Атрибутивні якості соціальної організації. Основні структурні компоненти організації: цілі, структура, персонал, технології. Параметри соціальної структури організації. Типи організаційних структур. Організаційна культура: поняття, функції, логіка формування, елементи. Типологія організаційної культури. Види соціальних організацій. Характерні типологічні ознаки організацій: розподіл функцій, ієрархія, прийняття рішень, фіксоване членство. Органічні та механічні типи організацій.


Людина в організаційному просторі.

Основні підходи до вивчення особистості члена організації. Особистісні якості члена організації. Фактори, що впливають на поведінку індивіда в організації. Типи трудової поведінки. Навчання та організаційна соціалізація. Мотивація в організації. Сутність мотивації як функції управління в організації. Природа мотивації. Функції мотивів поведінки індивіда.


Група як основа організації. Лідерство і команди в організаціях.

Група як основа соціальної організації. Поняття групової динаміки, її характеристики. Фактори, що впливають на групову динаміку. Лідерство та групові явища. Психологічні проблеми лідерства в організаціях. Стилі лідерства. Група і команда. Роль командної роботи в організації.


Організаційні процеси: конфлікти та комунікація в організаціях.

Природа і моделі комунікації в організації.Аналіз комунікативних мереж та ролей. Умови та фактори ефективної комунікації. Комунікативні бар’єри. Організаційні конфлікти. Організаційний конфлікт як різновид соціального конфлікту. Функції організаційного конфлікту. Джерела та прояви конфліктності в організаціях. Розв’язання конфліктів та переговорний процес. Соціальні технології запобігання конфліктних взаємодій.

Функціонування соціальних організацій. Влада та організаційна політика.

Сутність процесу управління в організаціях. Основні етапи управління. Бюрократія в організаціях. М.Вебер про основні риси ідеальної бюрократії. Негативні сторони діяльності бюрократії. Модель бюрократії Р.Мертона. Види бюрократії в сучасних організаціях. Управлінські рішення та їх типологія. Процес прийняття управлінських рішень. Організаційна влада і політика. Модель влади в організації. Джерела влади. Виміри влади. Організаційна політика. Типи політичної активності в організації. Умови організаційної політики.


Організаційний розвиток. Впровадження змін в організацію.

Поняття та особливості організаційного розвитку. Організаційні зміни: рушійні сили та сили опору. Готовність організації до змін. Програма робіт з організаційного розвитку. Інтервенції організаційного розвитку.

Література

1. Гавриленко І.М. Соціологія організацій : навч. посіб. / І.М. Гавриленко, В.І. Кузьменко, О.Л. Скідін. – Запоріжжя : ГУ»ЗІДМУ», 2007.

2. Огаренко В.М. Соціологія праці : навч. посіб. / В.М. Огаренко, Ж.Д. Малахова. – Київ : Центр навч. л-ри 2005.

3. Спивак В.А. Организационное поведение и управление персоналом / В.А. Спивак. – СПб : Питер : 2000.

4. Фролов В.В. Социология организаций / В.В. Фролов – М., 2001. – с. 244 - 272.


Соціологія сім’ї


Сім’я як об’єкт соціологічного аналізу.

Місце соціології сім’ї в системі соціологічних знань та зв’язок з іншими науками про суспільство так людину. Соціологія сім’ї як спеціальна соціологічна теорія, її структура та функції.


Виникнення та розвиток соціології сім’ї.

Зародження соціології сім’ї в «перед дослідницький період»(до сер. ХІХ ст.). Соціологія сім’ї в період «соціального дарвінізму» (кінець ХІХ ст.). Соціологія сім’ї в період планомірної побудови теорії (з сер. ХХ ст.). Теоретичні джерела соціології сім’ї.


Сім’я як соціальний інститут, її місце в суспільстві.

Місце інституту сім’ї серед інших суспільних інститутів та взаємозв’язок з ними. Причини та наслідки недостатньої ефективності функціонування інституту сім’ї в тих чи інших умовах. Перспективи розвитку інституту сім’ї.


Історичні тенденції розвитку сімейно-шлюбних відносин.

Базові форми шлюбу та сім’ї в історичному розвитку. Типи сімей та їх характеристика. «Сексуальна революція» та її наслідки в суспільствах з різними рівнями розвитку та культурними традиціями.


Макросоціальні явища та сім’я.

Вплив макросоціальних явищ на розвиток інституту сім’ї. Основні причини та тенденції змін сімейно-шлюбних відносин.


Соціальні функції сучасної сім’ї та тенденції їх змін.

Функції як засіб реалізації ролі та місця сім’ї у сучасному суспільстві.

Основні соціальні фнкції сім’ї та їх характеристика.

Спосіб життя сім’ї як інтеграційний показник функціонування сім’ї.


Сім’я в системі мікросоціальних структур.

Джерела мікросоціологічного дослідження сім’ї.

Основні соціологічні теорії, які застосовуються до вивчення сім’ї на мікрорівні. Сімейна група: її цілі та завдання, взаємодія з найближчим соціальним оточенням.


Етапи формування шлюбно-сімейних відносин.

Формування шлюбно-сімейних відносин як процес. Дошлюбна та шлюбна поведінка. Репродуктивна, сексуальна поведінка та тенденції їх змін. Молода сім’я, специфіка функціонування.


Методи дослідження життєвого циклу сім’ї.

Методологія вивчення стадій сімейного циклу. Сімейна генеалогія. Геносоціограма. Методи дослідження сімейних біографій.


Сім’я та особистість. Міжособові взаємини в родині.

Соціально-психологічні взаємовідносини в сучасній сім’ї:сутність , характер, специфіка прояву. Взаємовідносини поколінь в сім’ї. Якість шлюбу. Задоволення шлюбом.


Гендерні ролі та нерівність жінки в сім’ї та суспільстві.

Передумови виникнення гендерної теорії та її застосування у дослідженнях інституту сім’ї. Гендерні ролі та гендерні стереотипи, їхній вплив на сімейну взаємодію.


Сім’я та професійна діяльність жінок.

Історія та причини залученості жінок у сферу суспільного виробництва.

Проблема «подвійної зайнятості» жінки. Політика держави щодо жінки та сім’ї у сучасному суспільстві.


Проблеми соціальної патології та сім’я.

Причини та специфіка сімейних проблем та дисфункцій. Виховання дітей у неблагополучних сім’ях. Причини та фактори, що спричиняють насильство у сім’ї.


Проблеми стабільності сім’ї у сучасному суспільстві.

Тенденції розвитку сучасної сім’ї. ипии сімейних конфліктів. Різні точки зору з приводу розвитку сучасної сім’ї.


Література

1. Мацковский М. С. Социология семьи: проблемы, теории, методологии и методики / М. С.Мацковский. – М., 1989.

2. Медіна Т. Соціологія сімї : навч. посіб. / Т. Медіна – Чернівці, 2007.

3. Піча В. М. Соціологія сім’ї : Матеріали до лекцій з курсу «Соціологія» / В. М. Піча – Львів, 1995.


Кількісні методи соціологічних досліджень


Теоретико-методологічні засади кількісних методів соціологічних досліджень.

Макросоціологічний аналіз. Поняття і сутність стратегії кількісного соціологічного дослідження. Методологія техніка та процедури кількісного соціологічного дослідження.


Програма «кількісного» соціологічного дослідження та її структура.

Особливості програми кількісного соціологічного дослідження. Інтерпретація та операціоналізація понять у кількісному соціологічному дослідженні. Основні етапи роботи над програмою кількісного соціологічного дослідження.


Вибірковий метод у соціологічному дослідженні.

Сутність вибіркового методу у соціології. Ймовірнісні методи формування вибіркової сукупності. Детерміновані методи формування вибіркової сукупності. Розрахунок обсягу вибіркової сукупності.


Метод аналізу документів.

Використання документальних інформаційних джерел у кількісному соціологічному дослідженні. Контент-аналіз документів, як кількісний метод.

Процедура контент-аналізу документів та способи представлення його результатів.


Метод анкетування.

Специфіка анкетного опитування: його переваги та недоліки. Типи запитань в анкеті та принципи їх формулювання. Композиція та макетування анкети. “Пілотаж” анкети. Особливості поштового, пресового, мультимедійного та Інтернет-анкетування.


Метод інтерв’ю, як кількісний метод.

Соціологічне інтерв’ю: види та їхня характеристика. Особисте інтерв’ю: техніки та процедури. Телефонне інтерв’ю та його особливості. Типи інтерв’юерів та їхня підготовка.


Метод спостереження.

Основні види спостереження в соціології. Методологічні та процедурні основи методу спостереження. Розробка бланку спостереження. Сфери застосування методу спостереження в кількісних соціологічних дослідженнях.


Метод експерименту.

Експеримент, як метод дослідження причинно-наслідкових зв’язків. Різновиди експерименту в соціологічному дослідженні. Поняття достовірності експерименту (внутрішня та зовнішня достовірність).

Основні моделі експерименту та їхня специфіка.


Джерела помилок в «кількісному» соціологічному дослідженні.

Якість отриманої інформації: репрезентативність, надійність та валідність.

Класифікація помилок в соціологічному дослідженні, та їхні джерела.

Помилки інструментарію. Когнітивні методи аналізу запитальників.

Помилки вибірки.


Підготовка даних до аналізу, аналіз даних та представлення результатів дослідження.

Основні процедури підготовки даних до аналізу. Шкалювання та аналіз даних у соціології. Основні статистичні методи аналізу соціологічної інформації зібраної кількісними методами. Способи представлення результатів соціологічного дослідження.


Аналіз даних за допомогою пакету прикладних програм «ОСА».

Пакет прикладних програм “ОСА” його можливості та інтерфейс. Створення паспорту анкети для введення даних. Створення масиву даних та його редагування. Частотний аналіз в середовищі пакету прикладних програм “ОСА”. Операції із змінними в середовищі пакету прикладних програм «ОСА».


Література

1. Паніна Г. І. Технологія соціологічних досліджень / Г. І. Паніна. – К. : Освіта, 1998.

2. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования: описания, объяснения, понимания социальной реальности / В.А. Ядов. – М. : Добросвет, 2001.● Соціологія освіти
Соціологія освіти як спеціальна соціологічна теорія

Місце соціології освіти в системі соціологічного знання. Предметно-об’єктна сфера соціології освіти. Структура соціології освіти. Основні методологічні підходи в соціології освіти. Функції соціології освіти у суспільстві (прогностична, інформаційна, інтеграційна, трансформаційна та ін.). Принципи соціології освіти (гуманітаризації, історизму, демократизації, безперервної освіти).


Історія розвитку соціології освіти

Е. Дюркгейм як один з засновників соціології освіти, основні положення його концепції. Функціональний і конфліктологічний підходи в соціології освіти (Т.Парсонс, М. Вебер, К. Маркс). Основні концепції зарубіжної соціології освіти ХХ ст. (П.Сорокін, Т.Веблен, Дж. Дьюї). Концепція «культурної реконверсії капіталу» (П. Бурдьє, Ж. Пассерон). Найвпливовіші концепції сучасної соціології освіти (за Е.Гіденсом).


Освіта як соціальний інститут

Поняття освіти. Освіта: єдність навчання і виховання. Становлення освіти як соціального інституту. Основні елементи освіти як соціального інституту. Соціальні функції освіти. Освіта в системі інших соціальних інститутів суспільства. Основні тенденції і напрямки розвитку сучасної освіти (технологізація, комп’ютеризація, гуманізація та ін.)


Суспільство і освіта: динаміка взаємодії

Взаємовідносини «освіта – суспільство». Освіта у демократичному і тоталітарному суспільствах. Криза освіти у сучасному суспільстві. Невідповідність потреб суспільства і рівня розвитку освітніх технологій як одна з причин кризи. Проблема “функціональної неосвіченості”. Освіта як чинник стратифікації суспільства. Освіта і соціальна нерівність. Механізми відтворення соціальної нерівності через систему освіти. Освіта і соціальна мобільність. Якість освіти та нерівність доступу до якісної освіти як соціальна проблема.


Система освіти України: соціологічний аналіз

Поняття системи освіти, її елементи. Система освіти України, її основні складові. Формальний, неформальний та інформальний сектори системи освіти. Сучасна ситуація в освітній сфері України. Соціально-економічні проблеми вітчизняної системи освіти. Національна доктрина розвитку освіти України: соціологічний аналіз.


Реформування освіти в Україні

Реформаційні процеси в системі освіти України. Реформування дошкільної освіти. Реформи загальної середньої освіти. Реформи вищої освіти. Реформування післядипломної освіти. Національне виховання як вектор освітніх реформ. Багатоступенева система освіти. Концепція неперервної освіти. Освіта й нові комунікаційні технології. Дистанційна освіта. Соціологічні аспекти розвитку приватної освіти в сучасній Україні.


Вища школа як об’єкт соціологічного аналізу

Вища освіта як соціальний інститут, його основні елементи. Основні напрямки реформування вищої освіти в Україні. Викладацький корпус вищої школи України: соціологічний портрет та тенденції розвитку. Студентство як об’єкт соціологічного дослідження. Сучасна студентська субкультура. Соціальне коріння негативних явищ у системі вищої освіти. Соціологічна освіта в Україні: проблеми та перспективи.


Освіта і глобалізаційні процеси

Прояви глобалізаційних процесів у сфері освіти. Інтеграція України у Європейський освітній простір: мета, завдання. Болонський процес. Болонська декларація.


Управління у сфері освіти: соціологічний аналіз

Методологічні основи управління у сфері освіти (аналіз функціонального, макрсистського, інтеракціоністського підходів). Історична еволюція проблеми управління в освіті: школа “наукового менеджменту”, доктрина “людських відносин”, системний аналіз (Ф. Файоль, Е. Мейо, А. Етционі, Г. Саймон). Сучасні концепції управління (Дж. Ньюмен, П.Друкер). Особливості управління у сфері освіти: управління на рівні організації (А. Пригожин, Л. Больман, Р. Дафт та ін.), інституційне управління. Система управління освітою в Україні. Органи управління освіти: їх функції та структура. Законодавча база освітньої діяльності в Україні. Реформування освіти як різновид управлінської діяльності: особливості удосконалення механізму планування, прийняття рішень.


Конкретно-соціологічні дослідження проблем освіти

Особливості соціологічних досліджень у сфері освіти, їх значення для удосконалення системи освіти. Освітня сфера у дослідженнях українських соціологів. Методологія і методи досліджень проблем освіти.


Література

1. Вища освіта в Україні : навч. посіб. / за ред. В.Г. Кременя, С.М. Ніколаєнка. – К. : Знання, 2005.

2. Зборовский Г.Е. Социология образования : учеб. пособ. / Г.Е. Зборовский. – М. : Гардарики, 2005.

3. Соціологія освіти : навч. посіб. у 2 кн. – Кн. 1 / за ред. О.Л. Скідіна, І.М. Гавриленка. – К.-Запоріжжя : ГУ «ЗІДМУ», 2005 ; Кн. 2 / за ред. О.Л. Скідіна, І.М. Гавриленка, Ю.І. Яковенко. – Запоріжжя : КПУ, 2009.


Теорія соціальних змін


Теорія соціальних змін: основні поняття.

Поняття соціальної зміни. Основні чинники соціальних змін. Масштаби соціальних змін. Типологія соціальних змін у соціології. Різновиди соціальних змін. Винахід та дифузія.


Еволюційні теорії соціальних змін.

Теорії еволюції: Ідеалістична теорія еволюції О. Конта та натуралістична теорія еволюції Г. Спенсера. Матеріалістична концепція еволюції Л. Моргана й соціологічна концепція еволюції Е. Дюркгейма. Трактування еволюції в концепції Ф. Тенніса та еволюції Л. Уорда. Загальна основа класичного еволюціонізму: надбання та слабкі сторони. Неоеволюціонізм в культурній антропології та соціології. Відмінності між еволюціонізмом та неоволюціонізмом.


Теорія модернізації.

Сутність та механізми модернізації. Теорія класичного модернізму та конвергенції. Критика ідей модернізації. Теорія неомодернізації та неоконвергенції. Глобалізація як лінійний процес модернізації.


Циклічні теорії соціальних змін.

Концепція циклу в поясненні змін. Типологізація циклів. Історіософія підйому та падіння цивілізації. Соціологічні теорії циклічних змін.

Історичний матеріалізм.

Еволюціоністське і гегеліанське коріння історичного матеріалізму. Зображення історії за К. Марксом.

Теорії дій. Історія як продукт людської діяльності. Великі особистості, як агенти змін.


Література

1. Соціальні зміни та соціальні процеси // Соціологія : підруч. для студ. вузів / за ред. В.Г. Городяненка. – К. : ВЦ «Академія», 2002. – С. 157-175.

2. Кердина С.Г. Тенденции социальные / С.Г. Кердина // Социологическая энциклопедия : т. 2 / гл. ред. В.М. Иванов. – М., 2003. – С. 480-483.

3. Українське суспільство-2009 : соціологічний моніторинг / за ред. В. Ворони, М. Шульги. – К., 2010.


Методика викладання соціології


Соціологія у підготовці спеціалістів: її суть, методика вивчення

Методичні проблеми викладання основних соціологічних дисципліни і шляхи їх вирішення. Дидактична модель і структура змісту учбового предмету. Класифікація джерел інформації по соціології. Формування соціологічних понять і категорій, методика їх вивчення.

Методичні поради і учбові завдання до вивчення основних курсів з соціології.

Учбові завдання: їх класифікація і характеристика. Роль учбових завдань у підготовці сучасного спеціаліста. Типи і види учбових завдань і їхня система.

Основні принципи навчання та напрямки їх реалізації.


Види і методи навчання.

Пояснювально-ілюстративне навчання. Проблемне навчання та його методи. Способи утворення проблемних ситуацій. Методи навчання: словесні, наочні і практичні методи навчання.


Форми організації навчання

Форми організації занять: організаційні елементи учбового заняття, факультативні заняття, самостійна робота студентів. Способи організації занять (індивідуальні, колективні (фронтальні) і групові). Форми групової роботи


Співвідношення традиційних і нетрадиційних (активних) методів навчання.

Традиційні методи навчання (лекція, семінарське, практичне заняття).

Критика традиційних лекцій і вісім варіантів проведення активних лекційних занять. Есе про есе. Система напрямів методичної роботи над понятійним апаратом соціології. Методичні аспекти роботи над науковим текстом. Контент-аналіз як соціологічний метод і метод навчання.


Нетрадиційні методи навчання.

Діалогічність як елемент творчості і наукового спілкування. Тести як засіб навчання і метод контролю знань студентів. Рольові ігри і їх особливості при вивченні соціології. Комунікативні аспекти навчання: візуальні матеріали, екскурсія. Практикуми і якісні орієнтація в соціології. Експеримент.


Стратегія активного навчання

Визначення специфіки студентської групи. Визначення цілей курсу, що викладається. Вибір методів щодо кожного виду занять із студентами. Взаємодія в аудиторії (обмежена чи розширена). Врахування рівнів досвіду студентів. Створення цілісної моделі курсу через забезпечення неперервності активного навчання. Використання методів створення групи, демонстративні методи, методи дії та методи вкладу студентів в учбове заняття.


Психологія педагогічної діяльності і психологія особистості викладача.

Загальна характеристика педагогічної діяльності та її психологічна структура. Педагогічні здібності. Стилі педагогічної діяльності. Особистість викладача. Розвиток комунікативної компетентності викладача.


Психологічні аспекти організації педагогічного процесу.

Психологічне обґрунтування підбору форм організації та методів навчання. Психологічні особливості контролю, обліку і оцінювання результатів навчально-пізнавальної діяльності студента в системі розвиваючого навчання. Діагностика і корекція розвитку студентів з низькими навчальними можливостями. Взаємодія учасників педагогічного процесу, фактори, що її порушують і способи корекції девіантної поведінки студентів. Педагог в особистісно орієнтованому навчанні. Деякі професійні і особистісні аспекти


Умови підвищення культури методичної організації навчального процесу.

Культура методичної організації учбового процесу. Умови підвищення культури методичної організації навчання в процесі підготовки соціологів. Багатоаспектність аналізу методичної організації. Зв’язок культури методичної організації учбового процесу з проблемами творчості.


Література

1. Горбач А.Н. Нетрадиционные методы преподавания социологии / А.Н. Горбач, И.Д. Ковалева, О.А. Редько, Ю. Г. Сорока. – Харьков, 2001.

2. Малахова Ж.Д. Викладання соціології : досвід інноваційних прийомів : навч. посіб. / Ж.Д Малахова, В.М. Огаренко. – К. : Центр навчальної літератури, 2006.

3. Федорчук В.М. Соціально-психологічний тренінг «Розвиток комунікативної компетентності викладача» / В.М. Федорчук. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2003.

4. Щербань П.М. Прикладна педагогіка / П.М. Щербань. – К. : Вища школа – 2002.

5. Хуторской А.В. Практикум по дидактике и современным методикам обучения / А.В. Хуторской. – СПб. : Питер, 2004.

Схожі:

Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Cоціологія» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Cоціологія»
Соціологія в системі наук про суспільство. Предмет та об’єкт соціології. Система соціологічних знань та її елементи
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Cоціологія» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Автомобільні дороги і аеродроми»
move to 0-21563267
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Cоціологія» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Мости і транспортні тунелі»
move to 0-21563268
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Cоціологія» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Промислове і цивільне будівництво»
move to 0-21563264
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Cоціологія» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Міське будівництво та господарство»
move to 0-21563265
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Cоціологія» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів»
move to 0-21563266
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Cоціологія» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прикладна фізика»
Незгасаючі та згасаючі гармонічні коливання з одним та багатьма ступенями вільності
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Cоціологія» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прикладна лінгвістика»
Односкладні речення. Main syntactic sentence structures. Secondary predication constructions in English
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Cоціологія» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прикладна лінгвістика»
Односкладні речення. Main syntactic sentence structures. Secondary predication constructions in English
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Cоціологія» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення»
Основи теорії І розрахунку гзз без врахування інерційності активних елементів (АЕ)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи