Положення про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів І магістрів icon

Положення про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів І магістрів
Скачати 262.69 Kb.
НазваПоложення про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів І магістрів
Дата29.07.2012
Розмір262.69 Kb.
ТипДокументи

Додаток 7 до Правил прийому до Національного університету „Львівська політехніка”


П О Л О Ж Е Н Н Я

ПРО ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ ЗА

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИМИ ПРОГРАМАМИ ПІДГОТОВКИ

СПЕЦІАЛІСТІВ І МАГІСТРІВ


 1. Загальні положення
  1. На навчання за ОПП підготовки спеціалістів, магістрів приймають осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень (ОКР) бакалавра (спеціаліста) в Університеті або в іншому вищому навчальному закладі за умови, що вони вступають на спеціальності відповідних напрямів підготовки, крім спеціальностей, які належать до специфічних категорій.

На спеціальності, що належать до специфічних категорій, приймають осіб, які здобули ОКР бакалавра (спеціаліста) будь-якого напряму підготовки.

Для осіб, які подають документ про здобуту за кордоном освіту, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий ОКР, яку здійснює Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. Нострифікація цих документів здійснюється упродовж першого року навчання.

1.2 Форми навчання: денна, заочна, екстернат.

1.3 Підготовка спеціалістів, магістрів з числа осіб, які здобули ОКР бакалавра, здійснюється:

· за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів – за державним замовленням;

· за рахунок державних пільгових довготермінових кредитів;

· за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

1.4 Підготовка магістрів з числа осіб, які здобули ОКР спеціаліста, здійснюється тільки за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

1.5 Обсяги прийому на навчання за ОПП підготовки спеціалістів і магістрів за державним замовленням та за рахунок державних пільгових довготермінових кредитів визначає щороку Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України.

1.6 Зарахування до Університету проводиться на підставі конкурсного відбору незалежно від форм навчання та джерел фінансування.

1.7 Пільги для вступників визначає чинне законодавство України та нормативні документи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

1.8 Конкурсний відбір на навчання за ОПП підготовки спеціалістів, магістрів здійснюють фахові атестаційні комісії навчально-наукових інститутів, Інституту підприємництва та перспективних технологій (ІППТ) і конкурсні комісії Інституту дистанційного навчання (ІДН) та Навчально-наукового інституту післядипломної освіти (ІПДО).

У навчально-науковому інституті, незалежно від кількості зосереджених у ньому напрямів підготовки, створюють одну фахову атестаційну комісію, як правило, у складі: директор інституту (голова комісії), декан базової вищої освіти, декан повної вищої освіти, представники кафедр фахової підготовки.

До складу фахової атестаційної комісії ІППТ входять: директор інституту (голова комісії), заступник директора, декан, представники кафедр фахової підготовки та начальник навчально-методичного відділу.

До складу конкурсної комісії ІДН входять: директор інституту (голова комісії), декан дистанційного навчання, декан заочного навчання та декан екстернату.

До складу конкурсної комісії ІПДО входять: директор інституту (голова комісії), заступник директора, декани, заступники декана та представники кафедр фахової підготовки.

Персональний склад фахових атестаційних та конкурсних комісій на календарний рік затверджує Ректор Університету. роботу комісій організовує та координує проректор з науково-педагогічної роботи, якому ректор університету делегує ці повноваження.

1.9 Підготовку тестових завдань для вступних випробувань організовують голови фахових атестаційних комісій відповідних навчально-наукових інститутів.

Тестові завдання затверджує Ректор університету.

1.10 Організацію приймання документів і оформлення особових справ здійснюють Приймальна комісія Університету, дирекції навчально-наукових інститутів, ІДН, ІПДО, ІППТ.

1.11 Приймання документів, проведення вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання здійснюються в терміни, визначені Правилами прийому.

1.12 Особа, яка здобула ОКР бакалавра (спеціаліста) в Університеті у поточному році, подає до фахової атестаційної комісії відповідного навчально-наукового інституту, ІППТ або до конкурсної комісії ІДН та ІПДО власноручно заповнену і підписану заяву встановленого зразка, чим стверджує факт ознайомлення з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію Університету та з цим Положенням.

До заяви додаються:

· документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень і додаток до нього або їх засвідчені копії ;

· матеріали та документи, які підтверджують право особи на додаткові бали;

· угоду про майбутнє працевлаштування на підприємстві (в установі, організації) з державною часткою власності або угоду про підготовку за кошти юридичної чи фізичної особи;

· встановлені законодавством України документи, якщо вступник претендує на пільги.

1.13 Особа, яка здобула ОКР бакалавра (спеціаліста) в Університеті в попередні роки або в інших вищих навчальних закладах, подає до Приймальної комісії власноручно заповнену і підписану заяву встановленого зразка, чим стверджує факт ознайомлення з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію Університету та з цим Положенням.

До заяви додаються:

· документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень і додаток до нього або їх засвідчені копії ;

· медичну довідку за формою 086-о або її копію;

· витяг з трудової книжки (для особи зі стажем роботи);

· 6 (шість) фотокарток розміром 3 × 4 см;

· ксерокопію довідки ДПА про присвоєння ідентифікаційного номера;

· ксерокопію першої сторінки паспорта;

· матеріали та документи, які підтверджують право особи на додаткові бали.

Вступник, який претендує на пільги, додатково подає документи встановлені законодавством України.

При поданні заяви вступник пред’являє паспорт, військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці).

1.14 Копії документів засвідчуються Приймальною комісією Університету за їх оригіналами або в установленому порядку.


2. Вступні випробування, конкурсний відбір

та зарахування на навчання за ОПП підготовки спеціалістів


2.1. Конкурсний відбір вступників на навчання за ОПП підготовки спеціаліста на основі базової вищої освіти здійснюється на підставі конкурсного балу, який обчислюють як суму середнього балу додатку до диплома бакалавра та кількості додаткових балів за наукові та навчальні досягнення,

Середній бал додатка до диплома бакалавра (спеціаліста) визначається як середнє арифметичне всіх оцінок, переведене у 100-бальну шкалу наступним чином:

Середнє арифметичне

Середній бал

3,00 – 3,49

50

3,50 – 3,99

60

4,00 – 4,49

71

4,50 – 4,99

80

5,0

88


Значення додаткових балів визначається згідно з додатком. Для нарахування додаткових балів вступник подає до приймальної комісії Університету оригінали матеріалів та документів (статті, тези доповідей, дипломи тощо).

Максимальна кількість додаткових балів, які враховуються у конкурсному балі, не може перевищувати 5 балів. Якщо стаття або тези надруковані у співавторстві то кількість балів ділиться на кількість авторів.

2.2. Конкурсним балом для вступників, які в поточному році здобули ОКР бакалавра у навчально-наукових інститутах Університету (крім ІЕПТ, ІДН, ІПДО та ІППТ) є їх конкурсна оцінка.

Конкурсна оцінка (КО) - це оцінка, яка складається з суми конкурсної рейтингової оцінки (КРО) особи за 100-бальною шкалою та кількості додаткових балів (ДБ) за її наукові й навчальні досягнення:

КО = КРО + ДБ (1)


Для нарахування додаткових балів вступник подає у фахову атестаційну чи конкурсну комісію відповідного інституту оригінали матеріалів та документів (статті, тези доповідей, дипломи тощо) чи їхні копії, які засвідчує директор інституту.

Після першого засідання фахової атестаційної чи конкурсної комісії додаткові бали за наукові й навчальні досягнення змінювати не дозволяється.

Конкурсна рейтингова оцінка (КРО) визначається за формулою:

КРО = k1  РО + k2  ОДА (2)


де: k1 + k2 = 1; k1 = 0,75; k2 =0,25 – вагові коефіцієнти;

РО – рейтингова оцінка особи за 100-бальною шкалою;

ОДА – оцінка особи з державної атестації за 100-бальною шкалою.

Рейтингова оцінка особи (РО), яка навчалася в Університеті за 100-бальною шкалою оцінювання знань, визначається згідно з «Тимчасовим положенням про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу», яке діє в Університеті.

Приклад. Рейтингова оцінка студента А за весь термін навчання на ОКР бакалавра становить 73 бали, а оцінка з державної атестації – 80 балів.

Конкурсна рейтингова оцінка (КРО) вступника, розрахована за формулою (2), становитиме:

^ КРО = 0,75 · 73 + 0,25 · 80 = 74,75 балів.


2.3. Конкурсний бал для вступників, які в поточному році здобули ОКР бакалавра у ІЕПТ (крім напряму підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»), ІДН, ІПДО та ІППТ Університету, розраховується згідно пункту 2.1. цього Положення.

2.3. Конкурсний бал для вступників, які в поточному році здобули ОКР бакалавра за напрямом підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» у ІЕПТ, розраховується згідно пункту 2.2. цього Положення.


^ 3. Вступні випробування, конкурсний відбір

та зарахування на навчання за ОПП підготовки магістрів3.1. Конкурсний відбір вступників на навчання за ОПП підготовки магістра на основі базової та повної вищої освіти здійснюється на підставі конкурсного балу (КБм), який обчислюють як суму результатів вступного випробування з фахових дисциплін (ФД), іноземної мови (англійська, німецька, французька, іспанська) (ІМ), середнього балу додатку до диплома бакалавра (спеціаліста) (СБ) та кількості додаткових балів за їх наукові й навчальні досягнення (ДБ) із врахуванням вагових коефіцієнтів за формулою:


КБм= k3  ФД + k4  ІМ + k5  СБ + ДБ (3)


де, k3 + k4 + k5= 1, k3 = 0,3, k4 = 0,1; k5 = 0,6– вагові коефіцієнти.


3.2 Для осіб, які в поточному році здобули ОКР бакалавра в інститутах Університету (крім ІДН, ІПДО, ІППТ, ІЕПТ), у формулі (3) СБ відповідає КРО, яка визначається за формулою (2), зазначеною у пункті 2.2.


Приклад., Результат вступного випробування вступника з фахових дисциплін 80 балів, з іноземної мови – 96 балів, конкурсна рейтингова оцінка - 74 бали та додаткові бали за наукові й навчальні досягнення – 3,0 бала.

КБм= 0,3  80+0,1  96+0,6  74+3=81 бал.

3.3 Для осіб, які в поточному році здобули ОКР бакалавра в ІДН, ІПДО, ІППТ, ІЕПТ у формулі (3) СБ визначається відповідно до пункту 2.1. цього Положення.

3.4 Для осіб, які вступають на навчання на спеціальності, які належать до специфічних категорій, вступне випробування проводиться не з фахових дисциплін, а зі спеціальних дисциплін та загальної ерудиції.

Вступні випробування проводяться у формі тестування, яке проводить ЦТДЗ Університету. Результати кожного тестування оцінюються за 100 - бальною шкалою.

Іноземні громадяни складають вступне випробування з української мови відповідно до „Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів”, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.1998 р. № 1238.


^ 4. Право на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі

4.1. При однаковому конкурсному балі право на першочергове зарахування до Університету мають:

вступники, які за результатами тестування з предметів фахового спрямування отримали більше балів;

вступники, яким нараховано більшу кількості додаткових балів за їх наукові й навчальні досягнення;

вступники, які мають диплом бакалавра з відзнакою;

інваліди ІІІ групи;

вступники, батьки яких є інвалідами.

4.2. Зазначене право надається за інших за черговістю, визначеною пунктом 4.1 цього Положення.


^ 5. Зарахування на місця, що фінансуються за кошти

фізичних та юридичних осіб


5.1 Вступники, які виявили бажання навчатися за ОПП підготовки спеціалістів на комерційних засадах, беруть участь у конкурсі на підставі конкурсного балу згідно з пунктами 2.1.-2.2.

5.2 Вступники, які виявили бажання навчатися за ОПП підготовки магістрів на комерційних засадах, беруть участь у конкурсі на підставі конкурсного балу згідно з пунктами 3.1.-3.3.

5.3 Конкурс для цієї категорії вступників проводиться після виконання Університетом державного замовлення на підготовку фахівців за відповідними спеціальностями, за якими Університетом оголошено прийом на навчання за рахунок видатків державного бюджету.

Прийом на навчання за ОПП підготовки спеціалістів, магістрів проводиться понад план державного замовлення у межах ліцензованого обсягу з кожної спеціальності.

5.4 Зарахування на навчання до Університету здійснюється за умови, що вступники уклали договір про повне відшкодування витрат за підготовку фахівців і оплатили до 30 серпня поточного року вартість навчання за перший семестр.

^ 6. Додаткове зарахування та розгляд апеляцій

6.1 Особи, рекомендовані до зарахування на навчання за рахунок видатків державного бюджету або державних пільгових довготермінових кредитів, зобов’язані у п’ятиденний термін подати до Приймальної комісії Університету оригінали документа про освітньо-кваліфікаційний рівень та додатка до нього.

6.2 Приймальна комісія не допускає до конкурсного відбору вступників, які не подали документів, передбачених цим Положенням, у терміни визначені Правилами прийому.

6.3 Приймальна комісія не рекомендує до зарахування на навчання вступників, які:

а) не витримали конкурсного відбору;

б) витримали конкурсний відбір на навчання за кошти юридичних чи фізичних осіб, або за кошти пільгових довгострокових кредитів, але не уклали своєчасно відповідних угод.

6.4 Особи, які зараховані до Університету, але не приступили до занять протягом 10 днів від їх початку і не повідомили про причину їх відсутності, відраховуються з Університету. На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування осіб, які не пройшли за конкурсом на навчання за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів.

6.5 Апеляційні заяви щодо результатів вступних випробувань приймаються від вступників не пізніше наступного дня після оголошення результатів. Апеляцію розглядають, як правило, в присутності вступника і доводять до його відома висновок апеляційної комісії. Додаткове опитування вступників під час розгляду апеляцій не допускається.

6.6 Вступники, рекомендовані Приймальною комісією на навчання, зараховуються на перший курс за ОПП підготовки спеціалістів, магістрів наказом Ректора.


Додаток


1.

Наукові праці:


 • у фахових журналах та міжнародних виданнях.

2,0 бала


 • у фахових вісниках і збірниках вищих навчальних закладів та академічних установ

1,5 бала

 • у нефахових збірниках та журналах

1,0 бал
 • у студентських збірниках

0,5 бала2.

Отримання позитивного рішення або охоронного документа

1,0 бал3.

Тези доповідей на наукових конференціях:


 • міжнародних

2,0 бала


 • загальнодержавних

1,5 бала

 • університету та інших вищих навчальних закладів

1,0 бал
 • студентських

0,5 бала4.

призові місця в другому турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт:
І місце

2,0 бала
ІІ місце

1,5 балаІІІ місце

1,0 бал

5.

призові місця в другому турі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальних дисциплін або спеціальностей:І місце

2,0 балаІІ місце

1,5 бала


ІІІ місце

1,0 бал


6.

Участь в архітектурних конкурсах/семінарах: • міжнародних

1,0 бал • загальнодержавних

0,5 бала


 • регіональних

0,25 балаДодаткові бали за наукові й навчальні досягнення


Примітка: Максимальна кількість додаткових балів, які враховуються у конкурсній оцінці, не може перевищувати 5 балів.

Якщо стаття або тези надруковані у співавторстві то кількість балів ділиться на кількість співавторів.


Схожі:

Положення про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів І магістрів iconРозпорядження 24 травня 2007 р. №41 Про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів та магістрів
Затвердити Порядок зарахування на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів І магістрів (додається)
Положення про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів І магістрів iconПоложення про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів І магістрів
Додаток 7 до Правил прийому до Національного університету „Львівська політехніка”
Положення про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів І магістрів iconЗатверджую ректор внту, голова приймальної комісії Грабко В. В
Положення про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів І магістрів до Вінницького національного...
Положення про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів І магістрів iconЗатверджую ректор внту, голова приймальної комісії Грабко В. В
Положення про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів І магістрів до Вінницького національного...
Положення про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів І магістрів iconЗатверджую ректор внту, голова приймальної комісії Грабко В. В
Положення про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів І магістрів до Вінницького національного...
Положення про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів І магістрів iconПоложення про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів і магістрів до Вінницького національного технічного університету
Положення підготовлене на підставі Закону України «Про вищу освіту», «Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні», затвердженого...
Положення про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів І магістрів iconПоложення
Національного університету “Львівська політехніка” (надалі Університет) за освітньо-професійними програмами (опп) підготовки молодших...
Положення про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів І магістрів iconПоложення
Національного університету “Львівська політехніка” (надалі Університет) за освітньо-професійними програмами (опп) підготовки молодших...
Положення про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів І магістрів iconПорядок прийому на навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста та магістра у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля
Прийом документів здійснюється по 14 липня. Для вступників, які навчалися за освітньо-професійними програмами бакалаврів за скороченим...
Положення про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів І магістрів iconПорядок прийому на навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста та магістра у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля
Прийом документів здійснюється по 14 липня. Для вступників, які навчалися за освітньо-професійними програмами бакалаврів за скороченим...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи