Теорія різання ● Основи технології машинобудування icon

Теорія різання ● Основи технології машинобудування
Скачати 116.58 Kb.
НазваТеорія різання ● Основи технології машинобудування
Дата29.10.2014
Розмір116.58 Kb.
ТипДокументи

Перелік дисциплін, з яких проводяться вступні випробування для вступу на навчання за ОПП підготовки спеціалістів, магістрів

зі спеціальності «Технології машинобудування»
Теорія різання

Основи технології машинобудування

Металорізальні інструменти

Технологічне оснащення

Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання
Програми дисциплін
Теорія різання
Інструментальні матеріали

Вимоги до фізико-механічних властивостей інструментальних матеріалів. Характеристика основних інструментальних матеріалів. Вуглецеві та низьколеговані сталі. Швидкорізальні інструментальні сталі. Неметалічні інструментальні матеріали. Порівняння різальних властивостей інструментальних матеріалів.

Будова та геометрія різальних інструментів

Будова різця та його координатні площини. Геометричні параметри інструментів. Системи координатних площин інструментів. Кінематика різання та елементи процесу різання. Класифікація видів різання. Переріз зрізу та його параметри.

Фізика деформаційних процесів під час різання

Різання як процес пластичного деформування металу. Наростоутворення в процесі різання. Методи визначення осадження остружки. Сили, які діють у зоні остружкоутворення. Сила і потужність різання. Вимірювання сили різання і її складових.

Теплофізика процесу різання

Тепловий баланс в ділянці різання. Температура різання. Калориметричний метод. Вимірювання температури на робочій поверхні різця. Розподілення температури на поверхнях тіл, які присутні в процесі різання. Температурне поле інструменту. Температурне поле заготовки. Температурне поле остружки.
Література

1. Грицай І.Є., Різання металів : Ч.1. Теорія різання / І.Є. Грицай, М.Л. Кукляк. – Львів : вид-во НУ «Львівська політехніка», 2005. – 138 с.

2. Кукляк М.Л. Металорізальні інструменти : навч. посіб. / М.Л. Кукляк, І.С. Афтаназів, І.І. Юрчишин. – Львів : вид-во НУ «Львівська політехніка», 2003. – 556 с.

3. Основи різання металів : підруч. / М.П. Мазур, Ю.М. Внуков та ін.; під ред. М.П. Мазура. – Львів : Новий Світ, 2010. – 422 с.

4. Меліхов Р.К. Сучасні металорізальні верстати з ЧПК та інструментальні системи : навч. посіб. / Р.К. Меліхов, І.Є. Грицай. – Львів: Раст-7, 2007. – 240 с.

Основи технології машинобудування
Основи теорії базування

Поняття база, базування, опорна точка, комплект баз. Правило шести точок. Типові схеми базування. Позначення опорних точок на схемах базування відповідно до ГОСТ 21495-76. Позначення установочних елементів пристроїв в операційних картах технологічної документації відповідно до ГОСТ 3.1107-81. Класифікація баз. Визначеність і невизначеність базування. Роль закріплення. Заміна баз. Визначення похибок під час заміни баз. Принципи єдності та постійності баз, умови їх реалізації. Основи вибору технологічних баз і його вплив на послідовність обробки заготовок. Рекомендації щодо розроблення схем базування і вибору поверхонь, що входять в комплект технологічних баз.

Теорія розмірних ланцюгів

Основні поняття та їх визначення. Класифікація розмірних ланцюгів. Методика виявлення і побудови технологічних та вимірних розмірних ланцюгів. Рівняння розмірного ланцюга. Похибка замикальної ланки технологічного розмірного ланцюга та шляхи підвищення її точності. Методи досягнення необхідної точності замикальної ланки.

Статистичні методи дослідження якості виробів

Розсіювання параметрів якості виробів як результат систематичних, змінних систематичних і випадкових факторів, що супроводжують технологічний процес. Точкові діаграми, групово-точкові діаграми, правила побудови і статистичного контролю показників якості. Теоретична діаграма точності деталей, оброблюваних на металорізальних верстатах. Визначення границь регулювання технологічних процесів. Практичні і теоретичні криві і закони розподілу. Закон Гауса і його основні властивості. Інтеграл Гауса та його використання для досліджень (ймовірності появи) показників точності виробів.

Досягнення якості деталей у процесі їх виготовлення

Призначення необхідної кількості переходів та методів оброблення для досягнення потрібного значення показника якості деталі. Поняття уточнення та передавального відношення системи ВПІД. Три етапи виконання операції: встановлення заготовки, настроювання технологічної системи, оброблення заготовок. Роль кожного етапу у виникненні похибок параметрів якості оброблюваної заготовки. Виробничі похибки як сума похибок усіх трьох етапів. Похибка встановлення як сума похибок базування, закріплення та положення заготовки в процесі виготовлення. Методика визначення похибок базування. Похибки базування під час встановлення заготовок на плоскі поверхні, на циліндричні поверхні у призмах, на циліндричні і конічні отвори. Похибка закріплення, суть, принцип розрахунку, вплив контактних деформацій у стиках на її значення; шляхи зменшення похибки закріплення. Жорсткість технологічної системи, її податливість та способи визначення. Одиниці вимірювання. Вплив жорсткості технологічної системи на точність розмірів, форми під час оброблення заготовок на настроєних верстатах. Основні шляхи підвищення жорсткості технологічної системи.

Забезпечення ефективності технологічного процесу

Технологічні методи підвищення продуктивності праці. Скорочення підготовчо-заключного часу за рахунок збільшення кількості виготовлюваних виробів: прямим шляхом або групуванням подібних, застосуванням швидкозмінних налагоджувальних пристроїв та інших організаційних заходів. Скорочення основного часу шляхом зменшення довжин обробок і кількості проходів, вибору оптимальних режимів, суміщенням переходів і спільною обробкою деталей, одночасним проведенням суміщення переходів і спільної обробки. Шляхи скорочення допоміжного часу. Зменшення часу на встановлення та закріплення деталі, управління устаткуванням й оснащенням тощо. Автоматизація технологічних процесів. Комплексний підхід для загального скорочення основного та допоміжного часу, норми часу загалом.

Основи проектування технологічних процесів у машинобудуванні

Собівартість одиниці продукції, її види та способи розрахунків. Критерії економічності технологічних процесів. Методи розрахунків собівартості технологічної операції. Технологічна собівартість. Техніко-економічні принципи проектування технологічних процесів оброблення деталей машин. Типізація технологічних процесів. Групові технологічні процеси.
Література

1. Міренський І.Г. Основи технології машинобудування : навч. посіб. / І.Г. Міренський. – Х. : Тимченко, 2008. – 256 с.

2. Руденко П.О. Проектування технологічних процесів у машинобудуванні / П.О. Руденко. – К.: Вища шк., 2003. – 420 с.

3. Сторож Б.Д. Технологічні основи машинобудування / Б.Д. Сторож, М.Л. Мазур. – Ів. Франківськ, Хмельницький : ТУП, 2003. – 153 с.

4. Технологія машинобудування : Посібник-довідник для виконання кваліфікаційних робіт : навч. посіб. / І.І. Юрчишин, Я.М. Литвиняк, І.Є. Грицай та ін.; за ред. І.І. Юрчишина. – Львів : вид-во НУ «Львівська політехніка», 2009. – 527 с.

^ Металорізальні інструменти
Терміни, визначення та класифікація металорізальних інструментів

Класифікація металорізальних інструментів.
Основні принципи побудови конструкції металорізальних інструментів

Геометричні параметри робочої частини металорізальних інструментів. Елементи різального клина та його геометрія. Системи координат геометричних параметрів металорізальних інструментів.

Фасонні різці

Типи фасонних різців та їх призначення. Встановлення й кути різців радіальної подачі. Розрахунок та проектування дискових фасонних різців. Розрахунок та проектування призматичних фасонних різців. Контроль профілю фасонних різців.

Інструменти для оброблення отворів

Свердла. Конструкції, типи та розміри спіральних свердел. Розвертки. Застосування, технологічні можливості та різновиди розверток. Конструктивні та геометричні параметри розверток.

Інструменти для оброблення різі

Призначення, типи та область використання різенарізних металорізальних інструментів. Конструктивні та геометричні параметри різенарізних плашок.

Протяжки

Типи, призначення та область використання протяжок. Розрахунок елементів різальної частини протяжок. Розрахунок елементів калібрувальної частини протяжок. Розрахунок шпонкової протяжки.

Фрези

Особливості конструкції гострокінцевих фрез. Визначення зовнішнього діаметра та діаметра посадного отвору гострокінцевих фрез. Фрези для виготовлення зубчастих коліс. Загальні питання проектування зуборізальних інструментів. Проектування зубонарізних інструментів, що працюють методом копіювання. Геометричні параметри шнекових модульних фрез.

Зубонарізні довбачі

Конструктивні та геометричні параметри дискових довбачів.

Шевери

Конструктивні та геометричні параметри шеверів.

Шліцьові прямобічні фрези

Призначення та різновиди шліцьових прямобічних фрез. Конструктивні та геометричні параметри шліцьових прямобічних фрез.

Технологія виготовлення металорізальних інструментів

Методи формоутворення поверхонь металорізальних інструментів.
Література

1. Кукляк М.Л. Металорізальні інструменти у машинобудуванні : навч. посіб. у 2 ч. / М.Л. Кукляк. – Ч. 1. – К. : ІСДО, 1993. – 392 с. Ч. 2. – К. : ІЗМН, 1998. – 400 с.

2. Кукляк М.Л. Металорізальні інструменти : навч. посіб. / М.Л. Кукляк, І.С. Афтаназів, І.І. Юрчишин. – Львів : вид-во НУ «Львівська політехніка», 2003. – 556 с.

Технологічне оснащення
Вступ

Поняття про технологічне спорядження.

Класифікація та службове призначення технологічних пристроїв

Роль і призначення пристроїв у машинобудуванні. Класифікація пристроїв за призначенням, ступенем спеціалізації та рівнем механізації. Службове призначення пристроїв.

Основи встановлення заготовок у пристроях

Похибки розташування пристрою на металорізальних верстатах. Бази та типи баз. Похибки базування, встановлення і закріплення.

Установні елементи (опори) пристроїв

Встановлення заготовок на зовнішню циліндричну поверхню. Встановлення заготовок в призмі. Типи призм, матеріали для їх виготовлення. Встановлення заготовок на два циліндричні отвори та площину, перпендикулярну до них. Встановлення заготовок на зубчасті поверхні.

Основні принципи закріплення заготовок (виробів) у пристроях

Основи закріплення заготовок (виробів) у пристроях. Розроблення та аналіз схем дії сил на заготовку в процесі оброблювання. Методика розрахунку сил затиску заготовки.

Елементарні затискачі заготовок в пристроях. Основи розрахунку

Класифікація затискачів. Основні типи затискачів. Призначення та принцип дії. Плунжерні, консольні та двоопорні затискачі, їх призначення та принцип дії. Ексцентрикові затискачі. Призначення та принцип дії. Важільні та шарнірно-важільні затискачі. Типи шарнірно-важільних затискачів, призначення та принцип дії. Гвинтові та клинові затискачі. Призначення, принцип дії. Конструктивне виконання. Цанги, їх види та конструкції. Застосування та призначення. Гідропластові оправи. Застосування та призначення.

Силові рушії (приводи верстатних пристроїв)

Класифікація силових вузлів верстатних пристроїв. Пневматичні та гідравлічні верстатні циліндри. Конструкція та застосування у пристроях. Методика розрахунку діаметрів пнемо-, гідроциліндрів та сил дії.

Приводи верстатних пристроїв

Види і класифікація верстатних приводів. Пневматичні, гідравлічні вакуумні, електромеханічні, магнітні приводи. Будова та принцип роботи.

Елементи пристосувань для координування, направлення та контролю

положення металорізального інструмента

Типи, призначення та принцип роботи кондукторів верстатних пристроїв. Кондукторні втулки, призначення, конструкції та вимоги до них. Матеріал для виготовлення кондукторних втулок.

Основні конструктивні частини верстатних пристроїв

Технічні вимоги до корпусів. Матеріали для виготовлення та способи отримання заготовок корпусів для пристроїв. Поворотні та ділильні механізми. Конструкції, призначення, принцип роботи.
Література

1. Богуслаев В.А. Станочные приспособления / В.А. Богуслаев, В.А. Леховицер, А.С. Смирнов. – Запорожье : ВАТ «Мотор Сич», 2000. – 461 с.

2. Боженко Л.І. Проектування верстатного спорядження / Л.І. Боженко. – Львів : Світ, 2001. – 296 с.

3. Технологія машинобудування : Посібник-довідник для виконання кваліфікаційних робіт : навч. посіб. / І.І. Юрчишин, Я.М. Литвиняк, І.Є. Грицай та ін.; за ред. І.І. Юрчишина. – Львів : вид-во НУ «Львівська політехніка», 2009. – 527 с.

^ Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання
Вступ

Історія становлення взаємозамінності, метрології, стандартизації. Значення взаємозамінності, стандартизації та технічних вимірювань для сучасного розвитку машинобудування. Взаємозамінність, її суть та види. Стандартизація, як база взаємозамінності. Стандарт. Об’єкти стандартизації.

Розміри та з’єднання в машинобудуванні

Класифікація розмірів та відхилень за Єдиною системою допусків і посадок (ЄСДП). Допуск розмірів, посадки, їх класифікація та характеристика.

Взаємозамінність, стандартизація, методи та засоби контролю гладких циліндричних з’єднань

Призначення, розрахунок та вибір посадок рухомих, нерухомих, перехідних в залежності від умов експлуатації. Методи та засоби контролю гладких циліндричних деталей. Калібри гладкі для розмірів до 500 мм. Їх розрахунок та конструкції.

Параметри точності виготовлення деталей.

Нормування, методи і засоби контролю відхилень геометричних параметрів деталей

Основні терміни та визначення. Класифікація відхилень геометричних параметрів деталей, джерела їх виникнення. Основні параметри відхилень форми, відхилень розташування, сумарних відхилень форми та розташування поверхонь і позначення їх на кресленні. Нормування допусків параметрів відхилень форми та розташування. Хвилястість і шорсткість поверхонь та їх контроль. Хвилястість поверхні та її параметри. Шорсткість поверхні. Параметри шорсткості і їх визначення. Нормування параметрів шорсткості, позначення їх на кресленні. Методи та засоби контролю.

Допуски та посадки підшипників кочення

Технічні вимоги до підшипників. Класи точності підшипників кочення.

Взаємозамінність, стандартизація точності, методи та засоби контролю

гладких конічних з’єднань та кутів

Система допусків кутів. Нормування допусків кутів. Елементи конусів. Допуски конусів.

Основні норми взаємозамінності, стандартизація точності,

методи та засоби контролю різьбових з’єднань

Взаємозамінність, система допусків та посадок метричних різей. Точність виготовлення, зображення полів допусків на різьбовому профілі, умовне позначення різей на кресленнях.

Основні норми взаємозамінності, стандартизація точності, методи та засоби контролю

зубчастих коліс та передач

Норми точності та види спряжень зубчастих коліс та передач. Вибір ступенів точності та виду спряження залежно від експлуатаційних вимог. Позначення точності коліс та передач на кресленні. Комплекси показників під час контролю точності.

Основні норми взаємозамінності, стандартизація точності, методи та засоби контролю

шпонкових та шліцьових з’єднань

Допуски та посадки шпонкових з’єднань з призматичними шпонками. Допуски та посадки шліцьових з’єднань.

Розмірні ланцюги. Методи розв’язування розмірних ланцюгів

Методи розрахунку розмірних ланцюгів: метод повної взаємозамінності, методи неповної взаємозамінності (метод групового підбору, теоретико-ймовірний тощо).
Література

1. Базієвський С.Д. Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання : підруч. / С.Д. Базієвський, В.В. Дмитришин. – К. : Либідь, 2004. – 504 с.

2. Бичківський Р.В. Метрологія, стандартизація управління якістю і сертифікація : навч. посіб. / Р.В. Бичківський, П.Р. Гамула. – Львів : вид-во НУ «Львівська політехніка», 2004. – 536 с.

3. Гаврилюк З.І. Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання / З.І. Гаврилюк, М.Л. Кукляк. – К. : Вища шк., 1998. – 216 с.

4. Основи взаємозамінності, стандартизації, сертифікації, акредитації та технічні вимірювання : підруч. / М.С. Когут, Н.М. Лебідь, О.В. Білоус, І.Є. Кравець. – Львів : Світ, 2010. – 528 с.

Схожі:

Теорія різання ● Основи технології машинобудування iconТеорія різання ● Основи технології машинобудування
Вимоги до фізико-механічних властивостей інструментальних матеріалів. Характеристика основних інструментальних матеріалів. Вуглецеві...
Теорія різання ● Основи технології машинобудування iconТеорія різання ● Основи технології машинобудування
Вимоги до фізико-механічних властивостей інструментальних матеріалів. Характеристика основних інструментальних матеріалів. Вуглецеві...
Теорія різання ● Основи технології машинобудування iconІ. Г. Міренський основи технології машинобудування
Основи технології машинобудування. Навчальний посібник. – Харків: хнамг, 2007. ? 275 с
Теорія різання ● Основи технології машинобудування iconМетодичні вказівки до лабораторної роботи «дослідження температури різання при точінні» з курсу «Теорія різання» для студентів спеціальностей
Методичні вказівки до лабораторної роботи «Дослідження температури різання при точінні» з курсу «Теорія різання» /Укладачі: В. О....
Теорія різання ● Основи технології машинобудування iconМетодичні вказівки до лабораторної роботи «дослідження сил різання при точінні» з курсу «Теорія різання» для студентів спеціальностей
Устаткування, інструменти, апаратура й матеріали, які використовуються в роботі 4
Теорія різання ● Основи технології машинобудування iconТехнологічні основи машинобудування ” 3 питання до модульного контролю питання для підготовки до 1 модуля
Роль технології машинобудування в сучасному виробництві та її завдання щодо прискорення науково-технічного прогресу
Теорія різання ● Основи технології машинобудування iconПитання до семестрового екзамену з дисципліни «Обробка матеріалів різанням» Провідний викладач – доцент Скирденко О.І
Швидкість різання та її значення. Вплив різних факторів на швидкість різання. Розрахунок швидкості різання при точінні
Теорія різання ● Основи технології машинобудування iconМетодичні вказівки до виконання розрахунково графічних робіт з дисципліни "технологічні основи машинобудування" для студентів, що навчаються за освітньо-кваліфікаційним
«Технологічні основи машинобудування»/Укладач О. У. Захаркін. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 12 с
Теорія різання ● Основи технології машинобудування iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05050301, 05050301 Металорізальні верстати та системи. Донецьк, Доннту, 2013р. Теорія різання
Основні поняття, терміни і визначення, що відносяться до обробки різанням. Предмет теорії обробки матеріалів. Основні поняття і визначення...
Теорія різання ● Основи технології машинобудування iconПитання семестрового екзамену з дисципліни “Технологія сільськогосподарського машинобудування”
Зв’язок курсу технології сільськогосподарського машинобудування з дисциплінами навчального плану
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи