Цивільне право ● Господарське право icon

Цивільне право ● Господарське право
Скачати 247.09 Kb.
НазваЦивільне право ● Господарське право
Дата29.10.2014
Розмір247.09 Kb.
ТипДокументи

Перелік дисциплін, з яких проводяться вступні випробування для вступу на навчання за ОПП підготовки спеціалістів, магістрів

зі спеціальності «Правознавство»
Теорія держави і права

Конституційне право України

Цивільне право

Господарське право

Міжнародне право

Адміністративне право України

Програми дисциплін
Теорія держави і права
Загальна теорія держави і права в системі юридичної науки

Поняття, структура, предмет юридичної науки. Функції юридичної науки. Поняття і склад методології юридичної науки. Предмет, методологія та функції загальної теорії держави і права.

Основні права людини як природне (загальносоціальне) явище

Поняття та основні різновиди природного права (права як загальносоціального явища). Поняття, класифікація та юридичні гарантії основних прав людини. Поняття, класифікація основних соціальних обов’язків людини. Поняття, види, юридичні гарантії основних прав нації, прав народу.

Правова держава – головний організатор і гарант здійснення та захисту основних прав людини

Поняття та основні ознаки правової держави. Соціально-змістовні ознаки правової держави. Формальні ознаки правової держави. Основні концепції правової держави. Вихідні положення сучасної загальної теорії правовоїдержави. Правова держава як держава соціальної демократії.

Основні теорії походження права та держави

Загальна характеристика основних теорій походження права. Теократична теорія. Теологічнатеорія. Природно-правова теорія. Теорія юридичного позитивізму. Психологічна теорія. Марксистська теорія. Нормативна («чиста») теорія. Соціологічна теорія. Інтегральна теорія. Загальна характеристика основних теорій походження держави. Патріархальна теорія. Теологічна теорія. Договірна (природно-правова) теорія. Органічна теорія. Теорія насильства. Класова теорія. Олігархічна теорія.

Загальне поняття і основні риси держави.

Тип і функції держави як основні характеристики її соціальної сутності

Загальне поняття і ознаки держави. Причини виникнення держав. Ознаки, які відрізняють державну владу від влади первісного соціально-однорідного суспільства. Ознаки, які відрізняють державу від інших організацій в соціально-неоднорідному суспільстві. Типологія держав. Поняття, види історичного типу держави. Функції держави: поняття, види.

Сутність сучасних держав соціально-демократичної орієнтації

Майбутня держава соціально-демократичного типу. Поняття,основні ознаки громадянського суспільства. Поняття держави соціально-демократичної орієнтації, її різновиди. Внутрішні та зовнішні завдання і функції держав соціально-демократичної орієнтації.

Форми держав

Загальне поняття та елементи форми держави. Зв’язок між типом держави та її формою. Поняття та загальноісторичні види державного правління. Види форм правління сучасних держав. Поняття та загальноісторичні види державного устрою. Види державного устрою сучасних держав. Поняття державного режиму. Види державного режиму сучасних держав.

Механізм і апарат держави

Поняття механізму держави, його структура. Поняття та види державних службовців. Загальна характеристика апарату та органів держави. Поняття апарату держави. Органи держави: поняття, види. Принципи, риси і структура апарату держав соціально-демократичної орієнтації.

Держава у політичній системі суспільства

Поняття та елементи політичної системи суспільства. Держава – центр, ядро політичної системи суспільства. Громадські об’єднання у політичній системі суспільства: їх поняття та види. Поняття, види, функції політичної партії. Політична система суспільства соціально-демократичної орієнтації.

Права людини і суб’єктивне юридичне право. Правовий статус особи

Суб’єктивне юридичне право: поняття, структура (елементи). Поняття юридичного обов’язку, його види. Поняття, види правового статусу особи. Особливості і тенденції розвитку правового статусу особи у державі соціально-демократичної орієнтації.

Об’єктивне юридичне право та інші соціальні регулятори

Загальне поняття і ознаки об’єктивного юридичного права. Поняття, види соціальної норми. Ознаки, що відрізняють норми права від норм поведінки у первісному соціально-однорідному суспільстві та від інших соціальних норм у соціально-неоднорідному суспільстві. Поняття та структура правосвідомості. Взаємодія правосвідомості та правового регулювання.

Об’єктивне юридичне право у соціальній системі суспільства

Співвідношення об’єктивного юридичного права з іншими явищами. Співвідношення права з економікою. Співвідношення права з політикою. Співвідношення права з релігією. Взаємозв’язок держави і об’єктивного юридичного права. Правові форми виконання функцій держави. Функції права (правового регулювання): поняття, види. Загальносоціальні та спеціально-соціальні функції права.

Історична типологія об’єктивного юридичного права.

Сутність права соціально-демократичної орієнтації

Типологія права. Поняття, види історичного типу права. Соціально-демократичне право: поняття та його ознаки. Поняття, риси перехідного типу права соціально-демократичної орієнтації. Поняття, види основних принципів об’єктивного юридичного права. Загальнолюдські принципи юридичного права. Типологічні принципи права. Конкретно-історичні принципи права. Галузеві і міжгалузеві принципи права.

Правотворчість. Форми об’єктивного юридичного права

Поняття, соціальне призначення та види правотворчості. Форма права: поняття та її види. Зовнішня форма (джерела) права: поняття, види. Нормативно-правовий акт – основна форма права соціально-демократичної орієнтації. Поняття, юридичні властивості та види нормативно-правових актів. Дія нормативно-правових актів у часі, в просторі, по колу осіб.

Система права. Система і систематизація нормативно-правових актів

Поняття, елементи та різновиди правової системи. Поняття, елементи системи права. Поняття, види галузей права. Поняття, види інститутів права. Система законодавства: поняття, структура. Поняття та способи систематизації законодавства.

Правові (юридичні) норми

Поняття, ознаки правової норми. Структура правової норми. Форми викладу правових норм у статтях нормативно-правових актів. Поняття, види правомірної поведінки. Поняття та форми реалізації правових норм. Поняття, соціальна сутність законності. Співвідношення законності та правопорядку. Основні принципи законності у державі соціально-демократичної орієтації. Загальносоціальні та юридичні гарантії законності.

Застосування правових норм

Поняття та соціальна сутність застосування правових норм. Основні риси правозастосовноїдіяльності. Акти застосування правової норми: поняття, юридичні властивості, види. Загальні вимоги правильного застосування правових норм. Основні стадії застосуваня правових норм. Застосування правових норм по аналогії в разі прогалини у законодавстві.

Тлумачення правових норм

Загальна характеристика тлумачення правових норм. Поняття, види тлумачення – уяснення правових норм. Поняття, види тлумачення – роз’яснення правових норм.

Правовідносини

Поняття, ознаки та види правових відносин. Суб’єкти правовідносин: поняття, юридичні властивості та їх види. Об’єкти правовідносин: поняття, види. Юридичні факти: поняття, види. Правові презумпції: поняття, види.

Юридична відповідальність за правопорушення

Поняття, ознаки правопорушення. Структура (елементи) правопорушення. Види правопорушень: злочини, проступки. Причини правопорушень: поняття та їх класифікація. Поняття, ознаки, принципи та функції юридичної відповідальності. Інші заходи державного примусу. Види юридичної відповідальності. Стадії юридичної відповідальності.

Правове регулювання суспільних відносин

Поняття, види, стадії правового регулювання. Сфери та межі правового регулювання: їх поняття та види. Предмет, метод і типи правового регулювання. Механізм правового регулювання: поняття, елементи. Техніка правового регулювання (юридична техніка): поняття, види. Ефективність правовогорегулювання. Види правових норм.

Правомірна поведінка і реалізація правових норм. Законність і правопорядок

Інтерпретаційно-правові акти: поняття, юридичні властивості, види.

Правові відносини
Література

1. Загальна теорія держави і права : підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл. / М.В. Цвік, О.В. Петришин, Л.В. Авраменко та ін. ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М.В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О.В. Петришина. – Харків : Право, 2009. – 584 с.

2. Кельман М.С. Загальна теорія держави і права : підруч. / М.С. Кельман, О.Г. Мурашин. – К. : Кондор, 2006. – 477 с.

3. Коталейчук С.П. Теорія держави та права : навч. посіб. для підготовки держ. іспитів (для студ. вищ. навч. закл.) / С.П. Коталейчук. – К. : КНТ, 2009. – 320 с.

4. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави : навч. посіб./ П.М. Рабінович. – вид. 10-е, доп. – Львів : Край, 2008. – 224 с.

5. Теорія держави і права : навч. посіб. / А.М. Колодій, В.В. Копєйчиков, С.Л. Лисенков та ін. ; за заг. ред. С.Л. Лисенкова, В.В. Копєйчикова. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – 368 с.

Конституційне право України
Конституційне право як галузь права, наука і навчальна дисципліна.

Система конституційного права України

Поняття конституційного права України. Предмет і метод конституційного права України. Основні принципи та система конституційного права України. Конституційне право як наука і навчальна дисципліна. Система конституційного права та її складові елементи.

Конституційно-правові норми

Поняття конституційно-правових норм. Особливості та види конституційно-правових норм. Структура конституційно-правових норм.

Місцеве самоврядування в Україні

Поняття місцевого самоврядування. Система та функції місцевого самоврядування в Україні. Організаційно-правові форми місцевого самоврядування в Україні. Гарантії місцевого самоврядування в Україні. Гарантії місцевого самоврядування в Україні.

Поняття і види джерел конституційного права України

Поняття джерел конституційного права України. Види джерел конституційного права України. Конституція як Основний Закон суспільства та держави.

Конституційно-правові відносини

Поняття та склад конституційно-правових відносин. Суб’єкти конституційно-правових відносин. Об’єкти конституційно-правових відносин.

Конституційно-правова відповідальність

Поняття конституційно-правової відповідальності. Види конституційно-правової відповідальності.

Основи конституційного ладу України

Загальна характеристика конституційного ладу України. Конституційні основи суспільного та державного ладу України.

Конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні

Громадянство України і статус іноземців в Україні. Поняття та види прав і свобод людини і громадянина в Україні. Гарантії прав і свобод людини і громадянина в Україні. Обов’язки людини і громадянина в Україні.

Форми безпосередньої демократії в Україні

Поняття і види форм безпосереднього народовладдя в Україні. Вибори в Україні. Референдуми в Україні.

Верховна Рада України - єдиний орган законодавчої влади в Україні

Поняття, склад і структура Верховної Ради України. Функції та повноваження Верховної Ради України. Законодавчий процес в Україні.

Президент України

Загальна характеристика конституційно-правового статусу президента. Порядок виборів Президента України. Функції та повноваження Президента України. Підстави дострокового припинення повноважень Президента України.

Органи виконавчої влади України

Поняття органів виконавчої влади та їх система. Кабінет Міністрів України  вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади. Місцеві органи виконавчої влади.

Прокуратура України

Поняття прокуратури України. Функції та повноваження прокуратури України. Акти органів прокуратури.

Правосуддя

Конституційні засади судочинства в Україні. Поняття Конституційного Суду України. Порядок формування Конституційного Суду України. Функції та повноваження Конституційного Суду України. Поняття судів загальної юрисдикції та їх види. Функції та повноваження судів загальної юрисдикції.

Територіальний устрій України

Поняття територіального устрою України.Система адміністративно-територіального устрою України. Автономна Республіка Крим  територіальна автономія у складі України.
Література

1. Конституційне право України : підруч. для студ. ВНЗ / за ред. акад. АПрН України, д-ра юрид. наук, проф. Ю.М. Тодики, д-ра юрид. і політ. наук, проф. В.С. Журавського. – К. : Вид. Дім «Ін Юре», 2002. – 544 с.

2. Годованець В.Ф. Конституційне право України. / В.Ф. Годованець. – 2001 р. – 215 с.

3. Кравченко В. В. Конституційне право України : навч. посіб. / В.В. Кравченко – вид. 3-тє, випр. та доп. – К. : Атіка, 2004. – 512 с.

4. Фрицький О.Ф. Конституційне право України : підруч. / О.Ф. Фрицький – К : Юрінком Інтер, 2002. – 536 с.

5. Погорілко В.Ф. Конституційне право України / В.Ф. Погорілко. – К. : Атіка, 2010.

Цивільне право
Загальні положення цивільного права

Предмет та метод цивільного права. Цивільне законодавство. Цивільні правовідносини.

Фізичні особи

Цивільна правоздатність фізичної особи. Місце проживання фізичної особи. Цивільна дієздатність фізичної особи. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою та оголошення її померлою. Опіка та піклування.

Юридичні особи

Поняття, види та організаційно-правові форми юридичної особи. Створення та державна реєстрація юридичних осіб. Цивільна правоздатність і дієздатність юридичних осіб. Філії та представництва юридичних осіб. Припинення юридичної особи.

Об’єкти цивільних прав

Поняття і види об’єктів цивільних прав. Речі як об’єкти цивільних прав, їх класифікація. Майно як об’єкт цивільного права. Підприємтсво як майновий комплекс. Цінні папери як об’єкти цивільних прав.

Правочини

Поняття, ознаки та види правочинів. Умови дійсності правочину. Форми правочину. Недійсність правочинів.

Представництво. Довіреність. Строки. Позовна давність

Представництво. Довіреність. Строки. Позовна давність.

Право власності

Загальні положення про право власності. Право спільної власності. Право власності на земельну ділянку.

Речові права на чуже майно

Право володіння чужим майном. Право користування чужим майном. Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб. Право користування чужою земельною ділянкою для забудови.
Право інтелектуальної власності

Загальні положення про право інтелектуальної власності. Авторське право. Правові засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту товарів і послуг.

Зобов’язальне право

Поняття зобов’язання. Сторони у зобов’язанні. Виконання зобов’язань. Забезпечення виконання зобов’язань. Припинення зобов’язання.

Загальні положення про договір

Поняття та умови договору. Класифікація договорів у цивільному праві. Порядок укладення договорів. Зміна та розірвання договору.

Договори про передачу майна у власність

Загальні положення про купівлю-продаж. Окремі види купівлі-продажу. Договір дарування. Договір ренти. Договір довічного утримання (догляду).

Договори про передачу майна у користування

Загальні положення про найм (оренду). Окремі види найму (оренди). Лізинг. Найм (оренда) житла.

Договір позички.

Договори про виконання робіт

Загальні положення про підряд. Договір побутового підряду. Договір будівельного підряду.

Договори про надання послуг

Загальні положення про послуги. Перевезення. Транспортне експедирування. Зберігання. Доручення. Комісія. Управління майном.

Договори про надання фінансових послуг

Страхування. Позика. Кредит. Банківський вклад. Факторинг. Розрахунки.

Договори щодо розпорядження правами інтелектуальної власності

Ліцензійний договір. Інші договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

Спільна діяльність

Загальні положення про спільну діяльність. Просте товариство. Господарські товариства.

Недоговірні зобов’язання

Публічна обіцянка винагороди. Рятування здоров’я та життя фізичної особи, майна фізичної чи юридичної особи. Комерційна концесія. Відшкодування шкоди. Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави.

Спадкове право

Загальні положення про спадкування. Спадкування за заповітом. Спадкування за законом.
Література

1. Ромовська З. Українське цивільне право: Загальна частина. Академічний курс : підруч. / Зореслава Ромовська – К. : Атіка, 2005.  560.

2. Мазур О.С. Цивільне право України : навч. посіб. для дистанційного навч. / О.С. Мазур. – К. : ун-т «Україна», 2005. – 287 с.

3. Цивільне право України / О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцова.  2005.

4. Цивільне право : навч. посіб. / Р.О. Стефанчук.  2004.

5. Панченко М.І. Цивільне право України : навч. посіб. / М.І. Панченко. – К. : Знання, 2005. – 583 с.

Господарське право
Господарські правовідносини та господарське право

Поняття, ознаки та види господарської діяльності. Господарські правовідносини. Джерела господарського права.

Державне регулювання господарської діяльності

Державна регуляторна політика у сфері господарювання та її принципи. Засоби державного регулювання господарської діяльності. Стандартизація і сертифікація. Правові засади захисту економічної конкуренції.

Заснування, умови здійснення та припинення господарської діяльності

Заснування та умови здійснення господарської діяльності. Державна реєстрація суб’єктів господарювання. Припинення господарської діяльності.
Суб’єкти господарювання

Правове становище підприємств. Правовий статус господарських товариств. Правове становище об’єднань підприємств.

Майнова основа господарювання

Майно суб’єктів господарювання. Використання у господарській діяльності прав інтелектуальної власності. Цінні папери у господарській діяльності. Корпоративні права та корпоративні відносини.

Господарські зобов’язання

Загальні положення про господарські зобов’язання. Господарські договори. Ціни і ціноутворення у сфері господарювання.

Відповідальність за правопорушення у сфері господарювання

Загальні засади господарсько-правової відповідальності. Господарські санкції. Правове регулювання банкрутства.

Особливості правового регулювання в окремих галузях господарювання

Біржова діяльність. Правове регулювання фінансової діяльності. Правові засади бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Аудит.

Зовнішньоекономічна діяльність

Загальні засади правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Ліцензування і квотування зовнішньоекономічних операцій. Іноземне інвестування.

Спеціальні режими господарювання

Поняття та види спеціальних (вільних) економічних зон. Порядок створення спеціальних (вільних) економічних зон. Правове регулювання концесійної діяльності.
Література

1. Щербина В.С. Господарське право: підруч. / В.С. Щербина. – вид. 4-е, перероб. і доп. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 640.

2. Віхров О.П. Господарське право. Спеціальна частина : навч. посіб. / О.П. Віхров. – К. : Вид. Дім «Слово», 2004.  344.

3. Господарське право України : навч. посіб. / за ред. Н.О. Саніахметової. – Х. : Одісей, 2005. – 608 с.

4. Господарське право України : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти / В.М. Гайворонський, В.П. Жушман, Н.В. Погорецька та ін.; за ред. В.М. Гайворонського, В.П. Жушман. – Х. : Право, 2005. – 384 с.

5. Господарське право України : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М.К. Галянтич, С.М. Грудницька, О.М. Міхатуліна та ін. – К. : МАУП, 2005. – 424 с.

Міжнародне право
Поняття та особливості міжнародного права

Поняття міжнародного права. Особливості міжнародного права.

Норми та джерела міжнародного права

Поняття норми міжнародного права та їх класифікація. Основні принципи міжнародного права. Джерела міжнародного права. Кодифікація та інкорпорація міжнародного права.

Суб’єкти міжнародного права

Поняття та види суб’єктів міжнародного права. Держави як основні суб’єкти міжнародного права. Похідні суб’єкти міжнародного права. Види і форми визнання. Правонаступництво держав.

Відповідальність у міжнародному праві

Поняття міжнародно-правової відповідальності. Класифікація правопорушень, що тягнуть за собою відповідальність держав. Види і форми міжнародно-правової відповідальності. Обставини, що виключають міжнародно-правову відповідальність держав.

Право міжнародних договорів

Поняття та джерела права міжнародних договорів. Класифікація міжнародних договорів. Стадії укладання міжнародних договорів. Дія та припинення дії міжнародних договорів.

Право міжнародних організацій

Правова природа міжнародних конференцій. Поняття міжнародних організацій та значення їх діяльності у міжнародному праві. ООН: цілі, принципи, структура, характеристика діяльності. Спеціалізовані установи ООН.
Територія в міжнародному праві

Поняття та види території. Державна територія та її складові. Способи та стадії встановлення державного кордону.

Право зовнішніх зносин

Поняття зовнішніх зносин держав за змістом та формою. Дипломатичне право. Консульське право.

Міжнародне гуманітарне право

Поняття і джерела міжнародного гуманітарного права. Правове регулювання збройних конфліктів.

Правовий статус нейтральних держав.

Мирні засоби вирішення міжнародних спорів

Традиційні мирні засоби вирішення міжнародних спорів. Міжнародна арбітражна і судова процедури вирішення міжнародних спорів. Розв’язання спорів у міжнародних організаціях.
Література

1. Баймуратов М.О. Міжнародне публічне право. / М.О. Баймуратов. – Х. : Одіссей, 2008.  704 с.

2. Буткевич В.Г. Міжнародне право. Загальна частина. / В.Г. Буткевич – К. : 2004.

3. Буткевич В.Г. Міжнародне право. Основні галузі. : підруч. для студ. / В.Г. Буткевич – К. : Либідь, 2004.

4. Міжнародне право : підруч. / В.А. Ліпкан, В.Ф. Антипенко, С.О. Акулов та ін.; / заг. ред. В.А. Ліпкана. – К. : КНТ, 2009. – 752 с.

5. Сірант М.М. Міжнародне право : курс лекцій з міжнар. права для курсантів та студ. / М.М. Сірант – Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, «Добра справа», 2010. – 336 с.

Адміністративне право України
Адміністративне право як галузь національного права

Предмет і метод адміністративного права. Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права. Джерела адміністративного права. Систематизація адміністративного законодавства. Адміністративне право як галузь права, як галузь правової науки та як навчальна дисципліна. Норми адміністративного права. Адміністративно-правові відносини.

Суб’єкти адміністративного права

Адміністративно-правовий статус громадян України та інших фізичних осіб. Об’єднання громадян як суб’єкти адміністративно-правових відносин. Адміністративно-правовий статус органів виконавчої влади України. Звернення громадян. Адміністративно-правовий статус інших органів публічної адміністрації.

Державна служба та служба в органах місцевого самоврядування

Державна служба як різновид публічної служби: поняття, види, моделі та принципи. Правове регулювання та державна політика у сфері державної служби. Правове регулювання статусу державного службовця. Правові питання проходження державної служби. Правові питання проходження державної служби.

Державне управління

Державне управління: поняття, ознаки, принципи. Співвідношення державного управління, виконавчої влади й адміністративного права. Адміністративно-правові режими. Поняття, види та зміст правових актів державного управління.

Адміністративний примус

Поняття та ознаки адміністративного примусу.

Адміністративна відповідальність.

Провадження в справах про адміністративні правопорушення

Поняття та ознаки адміністративної відповідальності, її відмінність від інших видів юридичної відповідальності. Адміністративне правопорушення: поняття, юридичний склад та характеристика. Адміністративні стягнення та загальні правила їх накладення. Поняття та види проваджень в справах про адміністративні правопорушення, їх завдання.

Адміністративно-правове регулювання у галузі економіки

Загальна характеристика та зміст державного регулювання у сфері економіки. Приватизація.

Адміністративно-правове регулювання в адміністративно-політичній сфері

Адміністративно-правове регулювання в сфері забезпечення обороноздатності країни,національної безпеки та охорони державного кордону. Державне управління внутрішніми справами. Адміністративно-правове регулювання в сфері юстиції.

Адміністративно правове регулювання у соціально-культурній сфері

Загальні засади адміністративно-правового регулювання у галузі соціально-культурної сфери. Адміністративно-правове регулювання охороною здоров’я населення.
Література

1. Коваль Л.В. Адміністративне право : курс лекцій / Л.В. Коваль. – К. : Вентурі, 1996. – 208 с.

2. Колпаков В.К. Адміністративне право України : підруч. / В.К. Колпаков. – К. : Юрінком Інтер, 1999. – 736 с.

3. Адміністративна діяльність : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М.В. Ковалів, З.Р. Кісіль, Н.П. Тиндик та ін. – Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2006.– 295 с.

4. Адміністративна діяльність : навч. пос. для студ. вищ. навч. закл. / М.В. Ковалів, З.Р. Кісіль, Д.П. Калаянов та ін. – К. : Правова єдність, 2009. – 432 с.

5. Адміністративне право: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.І. Остапенко, З.Р. Кісіль, М.В. Ковалів, Р.В. Кісіль. – 2-е вид. – К. : Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009. – 536 с.

Схожі:

Цивільне право ● Господарське право iconЗатверждено на засіданні Вченої ради економіко-правового факультету протокол №4 від 23. 12. 2011 р. Голова Вченої ради
Кожному студенту видаються тестові завдання – по 10 тестів для кожної з шести дисциплін: «Конституційне право України», «Цивільне...
Цивільне право ● Господарське право iconТема Господарське право в системі права України
Право власності. Право повного господарського відання, право оперативного управління
Цивільне право ● Господарське право iconП/п Прізвище, ініціали
Бакалавр: Сімейне право, Господарське право, Право соціального забезпечення, Право інтелектуальної власності
Цивільне право ● Господарське право iconП/п Прізвище, ініціали
Бакалавр: Сімейне право, Господарське право, Право соціального забезпечення, Право інтелектуальної власності
Цивільне право ● Господарське право iconКонтрольні питання з дисципліни «Господарське право»
Класифікуйте нормативно-правові акти, які складають господарське право за юридичною силою
Цивільне право ● Господарське право icon«Господарське право»
«Господарське право» (для студентів денної І заочної форм навчання всіх спеціальностей) / Авт.: Килимник І.І., Івасішина Н. В. –...
Цивільне право ● Господарське право iconПрограма державної атестації з правових дисциплін для студентів окр «Магістр» спеціальності
«Кримінальне право», «Основи соціально-правового захисту особистості», «Охорона праці в соціально-педагогічній сфері», «Право соціального...
Цивільне право ● Господарське право iconПрограма державної атестації з соціально-правових дисципліни для студентів окр «Спеціаліст» спеціальності
Програма розроблена на підставі типових програм з дисциплін «Житлове право», «Кримінальне право», «Міжнародне право», «Основи соціально-правового...
Цивільне право ● Господарське право iconПоложення про порядок написання курсових робіт з навчальних дисциплін «Цивільне право україни» та «сімейне право україни»
«Цивільне право україни» та «сімейне право україни» студентами Правничого коледжу Львівського національного університету імені Івана...
Цивільне право ● Господарське право iconПрограма державної атестації з соціально-правових дисциплін для студентів окр «Спеціаліст» спеціальності
«Галузеве законодавство в соціальній роботі», «Житлове право», «Конституційне право України», «Міжнародне законодавство в галузі...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи