Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки 020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» icon

Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки 020105 «Документознавство та інформаційна діяльність»
Скачати 81.97 Kb.
НазваДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки 020105 «Документознавство та інформаційна діяльність»
Дата29.10.2014
Розмір81.97 Kb.
ТипДиплом

Програма

фахових вступних випробувань

для осіб, які закінчили ВНЗ I-II рівнів акредитації

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст»

і претендують на навчання за скороченою освітньо-професійною програмою

підготовки «Бакалавр» за напрямом підготовки

6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність»

1.Вступ

Вступні випробування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили ВНЗ I-II рівнів акредитації та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки

6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність»

і бажають навчатися за скороченими термінами підготовки бакалаврів

Документознавство та інформаційна діяльність є одним з сучасних та перспективних напрямів підготовки спеціалістів. Будь-яка сфера людської діяльності потребує інформаційного забезпечення. Жодне виважене рішення в науці, політиці, економіці чи в комерційній діяльності не можна приймати без належного інформаційного забезпечення. Тому, перспективною та престижною стала професія менеджера інформаційної діяльності.

Майбутній фахівець-документознавець у змозі розробити, впровадити та забезпечити функціонування єдиного в організації технологічного процесу документування й роботи з документною інформацією на основі використання сучасних автоматизованих технологій.

Кафедра СКІД забезпечує підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів за напрямом “Документознавство та інформаційна діяльність”.

Студенти, які навчаються в нас на кафедрі можуть продовжити навчання в магістратурі за напрямом “Консолідована інформація”.

Вступне випробування включає тестові завдання першого та другого рівнів складності з дисциплін фахового спрямування.

Тести містять 15 завдань першого та 5 завдань другого рівнів складності. Кожне завдання містить п’ять варіантів відповідей, серед яких лише одна правильна. Варіант правильної відповіді вступник заносить в талон відповідей.

За результатами вступного випробування виводиться сумарна кількість білів, на підставі якої фахова атестаційна комісія приймає рішення про участь у конкурсі та рекомендацію для зарахування до інституту. Кількість місць для зарахування на навчання визначається ліцензованим обсягом.

Зарахування вступників на навчання здійснює Приймальна комісія університету.

2.Зміст програми вступних випробувань

2.1. Дисципліна: Інформатика та комп’ютерна техніка.

1. Поняття про інформацію, інформатику та сучасні інформаційні технології. Використання комп’ютерів в документознавстві. Поняття про інформацію. Одиниці вимірювання інформації. Структурна схема інформаційної системи. Основні принципи функціонування комп’ютера. Будова персонального комп'ютера.

2. Програмне забезпечення ПК. Операційна система.

Класифікація програмного забезпечення ПК. Призначення та основні функції операційної системи. Інтерфейс операційної системи. Можливості сучасних ОС. Файлова система. Об’єкти ОС, їх властивості та дії з ними. Меню ОС. Налаштування ОС. Поняття про архівування файлів та антивірусний захист інформаційної системи.

3.Текстовий редактор. Редагування тексту. OpenOffice Writer.

Поняття про текстові редактори та їх призначення. Ієрархічна система об’єктів редактора. Редагування та форматування текстів. Поняття про OLE-технологію. Списки. Стилі. Створення та використання стилів.

4.Текстовий редактор. Робота з шаблонами. OpenOffice Writer.

Створення таблиць і ділових бланків. Шаблони. Створення і використан­ня шаблонів для роботи зі стандартними документами. Створення документу на основі шаблону.

5.Електронні таблиці. Основні поняття. OpenOffice Calc.

Поняття про електронні таблиці та їх призначення. Ієрархічна система об’єктів електронної таблиці. Структура електронної таблиці. Типи даних. Введення даних в електронні таблиці. Абсолютна та відносна адресація.

6.Електронні таблиці. Робота з формулами. Діаграми. OpenOffice Calc.

Обчислення в електронних таблицях: робота з формулами. Стандартні функції: математичні, логічні. Побудова та аналіз графіків. Діаграм.

7.Електронні таблиці. База даних. OpenOffice Calc.

Використання ЕТ як системи управління базою даних. Впорядкування даних. Способи фільтрації даних. Підсумки.

8.Поняття про інформаційні системи. Основні функції СУБД.

Реляційна модель бази даних. Основні поняття реляційної бази даних. Характеристика СУБД. Типи даних.

9.Основи роботи в Microsoft Access 2010.

Створення таблиць. Введення та редагування даних Створення запитів на вибірку та запитів на зміну бази даних. Створення форм та звітів. Типи зв'язків в багатотабличній базі даних.

10.Електронні презентації. OpenOffice.org Impress.

Поняття електронної презентації. Поняття об’єктів електронної презентації. Робота з макетом слайдів. Робота з анімацією об’єктів слайда.

Література до теоретичного курсу

 1. OpenOffice (+ CD-ROM): Игорь Пащенко — Москва, Эксмо, 2009 г.- 496 с.

 2. OpenOffice.org 3.0 Calc: Н. Б. Культин, Л. Б. Цой — Москва, БХВ-Петербург, 2009 г.- 192 с.

 3. OpenOffice.org. Теория и практика (+ CD-ROM): — Москва, ALT Linux, Бином. Лаборатория знаний, 2008 г.- 320 с.

 4. Windows Vista + Microsoft Office 2007. Самоучитель: Н. А. Минеева, В. В. Пономарев, П. В. Колосков — Москва, Наука и техника, 2008 г.- 592 с.

 5. Открытые и бесплатные программы для Windows (+ СD-ROM): Николай Колдыркаев — Москва, БХВ-Петербург, 2007 г.- 368 с.

2.2. Дисципліна: Архівознавство

 1. Архівознавство як наукова дисципліна

Означення поняття «архівознавство» як наукової дисципліни. Основні етапи розвитку архівознавства. Об’єкт і предмет архівознавства. Структура архівознавства. Взаємозв’язок архівознавства з іншими науками.

 1. Витоки формування архівної справи в Україні.

Заснування Архіву гродських і земських актів у Львові. Заснування Центрального архіву Давніх актів у м. Києві. Створення Харківського історичного архіву.

 1. Архівна справа часів національної революції 1917-1919 рр.

Перші кроки становлення архівної системи в Україні у 1917 р. Архівна справа в Українській державі у 1918 р. Доба Директорії УНР в історії архівної справи.

 1. Архівна справа в Україні після здобуття незалежності в 1991 р.

Інтеграція України в міжнародну архівну систему. Розвиток національної архівної справи в незалежній Україні в 1990-х роках. Склад і структура Національного Архівного Фонду. Право власності на документи Національного Архівного Фонду.

 1. Нормативна база функціонування архівів України.

Класифікація документів Національного Архівного Фонду (НАФ). Державні архіви України, правова база їх існування. Нормативні документи з організації роботи архіву.

 1. Організація документів Національного Архівного Фонду

Організація документів на рівні системи архівних установ. Організація документів на рівні архіву. Організація документів на рівні архівного фонду.

Організація документів на рівні справи.


 1. Принципи та методи архівного описування.

Архівне описування, елементи описання. Реєстраційне та спеціальне описування. Ідентифікаційне описування.

 1. Зберігання архівних документів.

Організація зберігання документів. Основні архівні технології. Фізичні та біологічні чинники старіння документів. Реставрація документів, основні її методи. Методи відновлення фото- та фоно- документів.

 1. Інформатизація архівної справи

Інформатизація архівної справи: поняття, мета. Головні завдання та складові процесу інформатизації. Типи даних та інформаційних систем в архівній справі. Законодавче забезпечення процесу інформатизації архівів в Україні.


 1. Основні напрями і форми використання архівної інформації.

Потреби в архівній інформації та групи її споживачів. Публікація архівних документів. Виконання соціально-правових, генеалогічних і тематичних запитів громадян як суспільна функція архіву. Експозиційна робота архіву. Архівна евристика. Архівний маркетинг.
Література до теоретичного курсу

 1. Архівознавство: Підручник для студентів вищих навчальних закладів України /Редкол.: Я.С.Калакура (гол.ред.) та ін. – К., 2001.— 316 с.

 2. Про Національний архівний фонд і архівні установи: Закон України від 24 грудня 1993 р.— К., 1994.— 18 с.

 3. Нариси з історії архівної справи в Україні: Підручник для студентів вищих навчальних закладів України/ за ред.. І. Матяш та К. Климової. – К., 2002.— 612 с.


2.3. Дисципліна: Документознавство

 1. ^

  Документ як систем

Сутність поняття "документ". Документ як частина системи соціальних комунікацій. Характеристика документа як системного об"єкта. Властивості документа. Ознаки документа. Функції документа. Інформаційний складник документа. Матеріальний (фізичний) складник документа. Способи документування. Структура документа. Основні поняття процесу документування.

 1. ^

  Соціальна документно-комунікаційна система

Документа комунікація як підсистема соціальної комунікації. Підситеми документної комунікаційної ситеми: атрибутивна, функціональна, управлінська. Сукупності документів. Документний фонд: бібіотечний, архівний, мезейний, інформаційний.

 1. ^

  Класифікація документів

Класифікація документів як теоретичний напрямок документознавства. Класифікація за інформаційним складником документа. Класифікація за матеріальним складником документа.

 1. ^

  Видання як вид документа.

Класифікація і типологізація видань. Характеристика офіційних, наукових, науково-популярних, виробничих, навчальних, суспільних, довідкових, інформаційних, видань для дозвілля, рекламних, літературно-художніх видань.

 1. ^

  Книига як основний вид видань

Історія стародавньої книги. Винайдення та поширення книгодрукування в Європі. Книговидавнича діяльність Й.Гутенберга, А.Мануція, Х.Плантена, фірми Ельзевірів. Українська рукописна книга. Початок книгодрукування в Україні. Документ як артефакт. Книга як різновид документа.

 1. ^

  Патентний і нормативний документ

Патентна система в Україні та за кордоном. Система стандартизації в Україні та за кордоном.

 1. Періодичне і продовжуване видання

^

Загальна характеристика періодичного і продовжуваного видання. Газета – найдавніший різновид періодичних видань. Журнал. Продовжуваний збірник.

 1. Нетекстові документи

Нотне видання. Картографічне видання. Образотворче видання. Кінофотофонодокумент.

 1. ^

  Діловий документ


Загальна характеристика ділового документа. Класифікація ділових документів. Реквізити і оформлення ділового документа.
 1. ^

  Документи на новітніх носіях інформації


Загальна характеристика документів на новітніх носіях інформації. Магнітний документ. Оптичний документ. Голографічний документ.

Література до теоретичного курсу

1.Комова М.В.Документознавство: навч. посіб. / М.В. Комова.– Львів: Тріада плюс, 2007.- 294с.

2.Кулешов С. Г. Документознавство: Історія. Теоретичні основи / С.Г. Кулешов; УДНДІАСД; Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. - К., 2000. - 162 с.
3. Кушнаренко Н.Н. Документоведение: учебник / Н.Н. Кушнаренко. – 7-е изд., перераб. и доп. -К.: Т-во Знання , КОО, 2007. – 460 с.
4.Ларьков Н.С. Документоведение: учебное пособие / Н.С. Ларьков. - М., 2004.
5.Палеха Ю.И. Загальне документознавство: навч. посібник / Ю.И. Палеха, Н.О. Леміш. - К.: Ліра, 2008.–395с.
6.Швецова-Водка Г. Документознавство: навч. посіб./ .Г.М. Швецова-Водка. – К: Знання, 2007. – 398 с.

7.Швецова-Водка Г.М. Типологія документа: навч. посібник для студ. ін-тів культури /Г.М. Швецова-Водка; Рівн. держ. ін-т культур.- К.: Кн. палата України, 1998.- 80 с.

8. Швецова-Водка Г.М. Типологія книги: Навч. посібник для студ. ін-тів культури / Г.М. Швецова-Водка; Рівн. держ. ін-т культур.- К.: Кн. палата України, 1999.- 68 с.

Схожі:

Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки 020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки
Вступні випробовування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації та отримали...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки 020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" і вступають на напрям підготовки 030509 " Облік і аудит "
Вступні випробування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації та отримали диплом...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки 020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки 030504 «Економіка підприємства»
Вступні випробовування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили внз II рівнів акредитації та отримали диплом...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки 020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Внз І-ІІ рівнів акредитації та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» І вступають на напрям підготовки...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки 020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Внз І-ІІ рівнів акредитації та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» І вступають на напрям підготовки...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки 020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст
Внз І-ІІ рівнів акредитації та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" І вступають на напрям підготовки...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки 020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Внз І-ІІ рівнів акредитації та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» І вступають на напрям підготовки...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки 020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Внз І-II рівнів акредитації та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» І вступають на напрям підготовки...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки 020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Внз II рівнів акредитації та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» І вступають на напрям підготовки...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки 020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки 140103«Туризм»
Внз І-ІІ рівнів акредитації та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» І вступають на напрям підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи