Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» icon

Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Скачати 65.82 Kb.
НазваДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Дата29.10.2014
Розмір65.82 Kb.
ТипДиплом

Програма

фахових вступних випробувань

для осіб, які закінчили ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст»

і претендують на навчання за скороченою освітньо-професійною програмою

підготовки «Бакалавр» за напрямом підготовки

6.030507 «Маркетинг»
1. Вступ

Вступні випробовування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили ВНЗ І-II рівнів акредитації та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки 6.030507 «Маркетинг» і бажають навчатися за скороченими термінами підготовки бакалаврів.

^ Коротка характеристика напряму підготовки

Фахівці з маркетингу, призначені для роботи на посаді економіста у виробничих, торговельних і фінансових підприємств і організацій і здатні виконувати дослідження внутрішнього і зовнішнього ринку товарів і послуг, контролінг, розробляти маркетингову політику комунікацій, товарну і цінову політику, проводити сегментування товарних ринків, мають можливість навчитися швидко адаптуватися у сфері конкретної діяльності на виробництві, ефективно реалізувати набуті знання і навички в практиці господарської діяльності підприємств і виконувати управлінські функції інноваційно-пошукового характеру.

Випускник бакалаврату призначений для роботи на підприємствах усіх форм власності, різного профілю та рівня, в проектних організаціях, консультативних центрах, наукових та освітніх закладах на посадах вищого та середнього управлінського персоналу, зокрема, у таких підрозділах та відділах:

 • маркетингу;
 • інформаційного забезпечення;

 • постачання;
 • збуту;

 • виробництва;
 • міжнародних зв’язків;

 • планово-економічного;
 • контролю якості та в інших підрозділах.

 • маркетингових досліджень;Фахівці даного профілю, спеціалізуючись в сфері маркетингу, займаються широким колом питань, а саме:

 • управляють процесами збуту споживчих та промислових товарів;

 • здійснюють маркетингові дослідження вітчизняного та закордонних товарних ринків;

 • організовують маркетингову інформаційну систему;

 • організовують пошук ділових партнерів бізнесу в європейському економічному середовищі;

 • організовують електронну комерцію;

 • здійснюють маркетинговий перспективний аналіз;

 • проводять сегментацію товарних ринків, покупців та позиціювання товару;

 • проектують розвиток каналів дистрибуції;

 • здійснюють комп’ютерну обробку маркетингової інформації.Вступне випробовування включає тестові завдання першого та другого рівнів складності з дисциплін фахового спрямування.

Кожне завдання містить п’ять варіантів відповідей, серед яких лише одна правильна. Варіант правильної відповіді вступник заносить в талон відповідей.

За результатами вступного випробовування виводиться сумарна кількість балів, на підставі якої фахова атестаційна комісія приймає рішення про участь у конкурсі та рекомендацію для зарахування до інституту. Кількість місць для зарахування на навчання визначається ліцензованим обсягом.

Зарахування вступників на навчання здійснює Приймальна комісія університету.
2. Зміст програми вступних випробовувань
2.1. Дисципліна: Маркетинг
Розділ 1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція

§1. Сутність маркетингової діяльності підприємств.

§2. Мікро- та макро середовище підприємства.
Розділ 2. Маркетингові дослідження

§1. Аналіз ринкових можливостей підприємства.

§2. Сегментація ринку та позиціонування товару.
Розділ 3. Маркетингова товарна та цінова політика

§1. Якість і конкурентоспроможність товару.

§2. Основні етапи ціноутворення.
Розділ 4. Маркетингова політика розподілу та комунікацій

§1. Формування системи маркетингових комунікацій підприємства.

§2. Канали розподілу товарів та їх складові.
Література до теоретичного курсу:

 1. Мороз Л.А., Чухрай Н.І. Маркетинг: Підручник/ За ред.. Мороз Л.А. – 5-е вид., онов. – Львів: Бухгалтерський центр «Ажур», 2010. – 232 с.

 2. Крикавський Є.В., Косар Н.С., Мних О.Б., Сорока О.А. Маркетингові дослідження: Навч. Посібник. – Львів: Нац. ун-ту «Львівська політехніка» (Інформаційно-видавничий центр «Інтелект+» Інституту післядипломної освіти), «інтелект-Захід», 2004. – 288 с.

Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Д., Вонг В. Основы маркетинга: Пер. с англ. – 2-е Европ. Изд. – М.; СПб.: К.: Издательский дом «Вильямс», 2000.
^ 2.2. Дисципліна: Основи економічної теорії
Розділ 1. Виробництво і його форми.
§1. Виробничі можливості суспільства і потреби. Виробництво і його основні фактори. Обмеженість ресурсів.

§2. Товарна форма організації суспільного виробництва. Суть та функції грошей. Грошовий обіг та його закони. Інфляція, її суть і причини.
Розділ 2. Економічна система суспільства. Теоретичні основи ринкової економіки.
§1. Економічна система, її сутність та основні структурні елементи. Класифікація економічних систем.

§ 2. Суть, структура та функції ринку. Попит і пропозиція, фактори, що на них впливають. Ринкова рівновага і ринкова ціна.

Розділ 3. Підприємство і підприємництво в ринковій економіці.
§1. Підприємство як суб’єкт економічної системи. Класифікація підприємств.

§2. Витрати виробництва, дохід і прибуток підприємства.

Розділ 4. Макроекономічні проблеми функціонування економіки.
§1. Національний продукт і його вимірювання. Номінальний і реальний ВВП. Економічне зростання.

§2. Циклічність економічного розвитку. Ринок праці і безробіття. Економічні функції держави.
Література до теоретичного курсу

 1. Основи економічної теорії. Підручник. За заг. ред. Ю.В. Ніколенка. 3-тє вид. – Київ: ЦУЛ, 2003. – 540с.

 2. Башнянин Г. І., Лазур П. Ю., Медведєв В. С. Політична економія.-К.:Ніка-Центр Ельга. – 2000. – 480с.

3. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д.Базилевича.- К.: Знання-Прес, 2006. – 615с.

4. Основи економічної теорії: Політекономічний аспект: Підручник для ВНЗ / Г.Н.Климко - К.: Знання. – 2002. – 615 с.

5. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка. За. Ред. З.Ватаманюка та С.Панчишина. - Альтернативи. К. 2001р.

^ 2.3. Дисципліна: Економіка підприємства

Розділ 1. Ринок і продукція

§1. Програма діяльності підприємства та підходи до її розробки. Сутнісна характеристика продукції, її класифікація та вимірники. Натуральні та вартісні показники виробничої програми та їх взаємозв'язок.

§2. Поняття та види виробничої потужності підприємства. Показники рівня використання виробничих потужностей. Ресурсне забезпечення виробничої програми діяльності підприємства.

Розділ 2. Персонал підприємства, продуктивність та оплата праці

§1. Поняття персоналу, його склад та кваліфікаційні характеристики, поділ за професіями і кваліфікацією. Продуктивність праці, методи її розрахунку та чинники зростання. Планування чисельності промислово-виробничого персоналу.

§2. Оплата праці, її принципи, види, форми та системи. Оплата праці керівників, спеціалістів і службовців. Склад фонду оплати праці підприємства.

Розділ 3. Капітал підприємства

§1. Склад та структура основних виробничих фондів (ОВФ) підприємства. Групування основних фондів. Види вартості ОВФ. Зношення ОВФ та його види. Економічна сутність амортизації ОВФ та методи її нарахування. Система показників ефективності відтворення та використання ОВФ.

§2. Сутність, склад та структура оборотних коштів підприємства. Джерела формування оборотних коштів. Показники оборотності оборотних коштів. Нормування витрат матеріальних ресурсів. Показники використання матеріальних ресурсів.

^ Розділ 4. Витрати на виробництво та реалізацію продукції. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства.

§1. Поняття витрат підприємства та собівартості продукції. Класифікація витрат підприємства. Групування витрат за економічними елементами та статями калькуляції. Види собівартості продукції та її структура. Оцінка рівня витрат підприємства та шляхи зниження собівартості його продукції.

§2. Поняття та види прибутку і доходу, формування чистого прибутку. Показники прибутковості підприємства та продукції.

Література до теоретичного курсу

1. Економіка підприємства: теорія і практикум (За ред. доц. Міценко Н.Г., доц. Ященко О.І.): Навчальний посібник. – Львів: «Магнолія 2006», 2008. – 688 с.

2. Бойчик І.М. Економіка підприємства: Навч. Посіб. – К., 2007. – 478 с.

3. Економіка підприємства: Підручник / М.Г. Грещак, В.М. Колот, А.П. Наливайко та ін.; За заг. ред. С.Ф. Покропивного. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2004. – 528 с.

4. Економіка підприємства: Електронний навчальний посібник. – Львів: віртуальне середовище НУ «ЛП».

Схожі:

Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст
Внз І-ІІ рівнів акредитації та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" І вступають на напрям підготовки...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Внз І-ІІ рівнів акредитації та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» І вступають на напрям підготовки...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Внз І-ІІ рівнів акредитації та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» І вступають на напрям підготовки...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Внз І-ІІ рівнів акредитації та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» І вступають на напрям підготовки...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Внз II рівнів акредитації та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» І вступають на напрям підготовки...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Внз I-II рівнів акредитацій та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» І вступають на напрям підготовки...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки
Вступні випробовування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації та отримали...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" і вступають на напрям підготовки 030509 " Облік і аудит "
Вступні випробування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації та отримали диплом...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки 030504 «Економіка підприємства»
Вступні випробовування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили внз II рівнів акредитації та отримали диплом...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки 020105 «Документознавство та інформаційна діяльність»
Вступні випробування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили внз I-II рівнів акредитації та отримали диплом...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи