Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» icon

Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
НазваДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Дата29.10.2014
Розмір68.1 Kb.
ТипДиплом

Програма

фахових вступних випробовувань

для осіб, які закінчили ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації

за освітньо-кваліфікаційним рівнем “Молодший спеціаліст”

і претендують на навчання за скороченою освітньо-професійною програмою

підготовки “Бакалавр” за напрямом підготовки

6.030601 “Менеджмент”

1. Вступ

Вступні випробовування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили ВНЗ II рівнів акредитації та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки 6.030601 “Менеджмент” і бажають навчатися за скороченими термінами підготовки бакалаврів.

^ Коротка характеристика напряму підготовки

Менеджмент і адміністрування - це вид професійної діяльності, спрямованої на застосування конкретних форм і методів, управлінських інструментів в системі господарювання на рівні підприємств, їх об’єднань та структурних підрозділів з метою забезпечення їх ефективної діяльності, що передбачає раціональне використання потенціалу підприємства з метою досягнення конкретних показників ефективності.

Сферою діяльності фахівців напряму підготовки “Менеджмент” є виробничо-господарська діяльність та управління нею, адміністрування в системі менеджменту підприємства, управлінська діяльність.

Випускники кафедри можуть працювати в органах державного та корпоративного управління, в системі місцевого самоврядування, зокрема - у підрозділах, що займаються питаннями управління виробництвом, збутом, кадрами, виробничо-господарською та зовнішньоекономічною діяльністю тощо, у сфері зв’язку, фінансів та інвестицій; на підприємствах, в організаціях та установах, фірмах, акціонерних та інших типах господарських товариств.

Фахівці з менеджменту та адміністрування можуть обіймати керівні та виконавчі посади економіста/менеджера різноманітних управлінських та виробничих підрозділів, маркетолога, економіста-менеджера, менеджера у сфері зовнішньоекономічної діяльності тощо.

Вступне випробовування включає тестові завдання першого та другого рівнів складності з дисциплін фахового спрямування. Кожне завдання містить п’ять варіантів відповідей, серед яких лише одна правильна. Варіант правильної відповіді вступник заносить в талон відповідей.

За результатами вступного випробовування виводиться сумарна кількість балів, на підставі якої фахова атестаційна комісія приймає рішення про участь у конкурсі та рекомендацію для зарахування до інституту. Кількість місць для зарахування на навчання визначається ліцензованим обсягом.

Зарахування вступників на навчання здійснює Приймальна комісія університету.

^ 2. ЗМІСТ ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ВИПРОБОВУВАНЬ

2.1. Дисципліна «Менеджмент» / «Основи менеджменту»
Розділ 1. Сутність та значення менеджменту

§1. Суть та відмінності між поняттями “управління” та “менеджмент”

§2. Поділ управлінської праці, рівні управління, групи менеджерів
Розділ 2. Організації та процес менеджменту

§1. Поняття та види організацій

§2. Фактори внутрішнього і зовнішнього середовища організації
Розділ 3. Функції та технологія менеджменту

§1. Поняття та види функцій менеджменту

§2. Технологія менеджменту
Розділ 4. Методи менеджменту і управлінські рішення

§1. Сутність та класифікація методів менеджменту

§2. Сутність та класифікація управлінських рішень

^ ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕОРЕТИЧНОГО КУРСУ

 1. Основи менеджменту: вид. виправлене 2-е видання, доповнене. Підручник / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник – Київ «Академвидав» 2007 – 464с. (Альма-матер).

 2. Теоретичні та прикладні засади менеджменту: Навчальний посібник – 4-те вид., стереотипне з 3-го / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», «Інтелект-Захід» 2009 – 384 с.

 3. Основи менеджменту /Андрушків Б.М., Кузьмін О.Є., - Тернопіль: Лілея, 1997. – 292с.

 4. Менеджмент: теорія і практика / Пушкар Р.М., Тарнавська Н.П. – Тернопіль: Карт-бланш, 2003. – 487 с.

 5. Менеджмент: теорія і практика. Навчальний посібник. /Мазаракі А.а., Мошек Г.Є., Гомба Л.А., Погодаєв І.К., Поканєвич Ю.В., Семенчук Н.В. – Київ: Атака, 2007. – 564 с.

 6. Основы менеджмента. /Мескон М., Альберт М., Кедоури Ф. – М: Дело, 2002. – 704 с.

 7. Основи менеджменту. /Рикі В., Гріфін Н., Яцура В. – Бак. Львів, 2001. – 605 с.

 8. Основи менеджменту. /Хміль Ф.І. – К: Академвидав, 2003. – 607 с.

 9. Менеджмент: практичні і лабораторні заняття. Навчальний посібник. Для студентів всіх форм навчання галузей знань „Менеджмент і адміністрування” та „Економіка і підприємництво” / Укл.: О.Є. Кузьмін, І.С. Процик, Х.С. Передало, Р.З. Дарміць. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2012. – 172 с.2.2. Дисципліна: Економіка підприємства
Розділ 1. Ринок і продукція

§ 1. Програма діяльності підприємства та підходи до її розробки. Сутнісна характеристика продукції, її класифікація та вимірники. Натуральні та вартісні показники виробничої програми та їх взаємозв'язок.

§ 2. Поняття та види виробничої потужності підприємства. Показники рівня використання виробничих потужностей. Ресурсне забезпечення виробничої програми діяльності підприємства.
Розділ 2. Персонал підприємства, продуктивність та оплата праці

§ 1. Поняття персоналу, його склад та кваліфікаційні характеристики, поділ за професіями і кваліфікацією. Продуктивність праці, методи її розрахунку та чинники зростання. Планування чисельності промислово-виробничого персоналу.

§ 2. Оплата праці, її принципи, види, форми та системи. Оплата праці керівників, спеціалістів і службовців. Склад фонду оплати праці підприємства.
Розділ 3. Капітал підприємства

§ 1. Склад та структура основних виробничих фондів (ОВФ) підприємства. Групування основних фондів. Види вартості ОВФ. Зношення ОВФ та його види. Економічна сутність амортизації ОВФ та методи її нарахування. Система показників ефективності відтворення та використання ОВФ.

§ 2. Сутність, склад та структура оборотних коштів підприємства. Джерела формування оборотних коштів. Показники оборотності оборотних коштів. Нормування витрат матеріальних ресурсів. Показники використання матеріальних ресурсів.
^ Розділ 4. Витрати на виробництво та реалізацію продукції. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства.

§ 1. Поняття витрат підприємства та собівартості продукції. Класифікація витрат підприємства. Групування витрат за економічними елементами та статями калькуляції. Види собівартості продукції та її структура. Оцінка рівня витрат підприємства та шляхи зниження собівартості його продукції.

§ 2. Поняття та види прибутку і доходу, формування чистого прибутку. Показники прибутковості підприємства та продукції.

^ ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕОРЕТИЧНОГО КУРСУ

1. Економіка підприємства: теорія і практикум (За ред. доц. Міценко Н.Г., доц. Ященко О.І.): Навчальний посібник. – Львів: «Магнолія 2006», 2008. – 688 с.

2. Бойчик І.М. Економіка підприємства: Навч. Посіб. – К., 2007. – 478 с.

3. Економіка підприємства: Підручник / М.Г. Грещак, В.М. Колот, А.П. Наливайко та ін.; За заг. ред. С.Ф. Покропивного. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2004. – 528 с.

4. Економіка підприємства: Електронний навчальний посібник. – Львів: віртуальне середовище НУ «ЛП».
2.3. Дисципліна: Основи економічної теорії

Розділ 1. Виробництво і його форми.

§ 1. Виробничі можливості суспільства і потреби. Виробництво і його основні фактори. Обмеженість ресурсів.

§ 2. Товарна форма організації суспільного виробництва. Суть та функції грошей. Грошовий обіг та його закони. Інфляція, її суть і причини.
Розділ 2. Економічна система суспільства. Теоретичні основи ринкової економіки.

§ 1. Економічна система, її сутність та основні структурні елементи. Класифікація економічних систем.

§ 2. Суть, структура та функції ринку. Попит і пропозиція, фактори, що на них впливають. Ринкова рівновага і ринкова ціна.
Розділ 3. Підприємство і підприємництво в ринковій економіці.

§1. Підприємство як суб’єкт економічної системи. Класифікація підприємств.

§ 2. Витрати виробництва, дохід і прибуток підприємства.
Розділ 4. Макроекономічні проблеми функціонування економіки.

§ 1. Національний продукт і його вимірювання. Номінальний і реальний ВВП. Економічне зростання.

§ 2. Циклічність економічного розвитку. Ринок праці і безробіття. Економічні функції держави.
^ ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕОРЕТИЧНОГО КУРСУ

 1. Основи економічної теорії. Підручник. За заг. ред. Ю.В. Ніколенка. 3-тє вид. – Київ: ЦУЛ, 2003. – 540с.

 2. Башнянин Г. І., Лазур П. Ю., Медведєв В. С. Політична економія.-К.:Ніка-Центр Ельга. – 2000. – 480с.

3. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д.Базилевича.- К.:

Знання-Прес, 2006. – 615с.

4. Основи економічної теорії: Політекономічний аспект: Підручник для ВНЗ / Г.Н.Климко - К.: Знання. – 2002. – 615 с.

5. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка. За. Ред. З.Ватаманюка та С.Панчишина. - Альтернативи. К. 2001р.

Схожі:

Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст
Внз І-ІІ рівнів акредитації та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" І вступають на напрям підготовки...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Внз І-ІІ рівнів акредитації та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» І вступають на напрям підготовки...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Внз І-ІІ рівнів акредитації та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» І вступають на напрям підготовки...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Внз І-ІІ рівнів акредитації та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» І вступають на напрям підготовки...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Внз І-II рівнів акредитації та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» І вступають на напрям підготовки...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Внз I-II рівнів акредитацій та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» І вступають на напрям підготовки...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки
Вступні випробовування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації та отримали...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" і вступають на напрям підготовки 030509 " Облік і аудит "
Вступні випробування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації та отримали диплом...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки 030504 «Економіка підприємства»
Вступні випробовування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили внз II рівнів акредитації та отримали диплом...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки 020105 «Документознавство та інформаційна діяльність»
Вступні випробування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили внз I-II рівнів акредитації та отримали диплом...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи