Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки 050501 «Прикладна механіка» icon

Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки 050501 «Прикладна механіка»
Скачати 65.87 Kb.
НазваДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки 050501 «Прикладна механіка»
Дата29.10.2014
Розмір65.87 Kb.
ТипДиплом

Програма

Фахових вступних випробувань

Для осіб, які закінчили ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» і претендують на навчання за скороченою освітньо-професійною програмою підготовки «Бакалавр» за напрямом підготовки

6.050501 «Прикладна механіка»

Вступ

Вступні випробовування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки

^ 6.050501 «Прикладна механіка»

і бажають навчатися за скороченими термінами підготовки бакалаврів.

Сфера діяльності випускника пов’язана зі створенням сучасних засобів автоматизації, промислових роботів, автоматизованих комплексів і систем робототехнічного, вантажопідіймального та транспортувального обладнання, а також із організацією і управлінням наскрізними матеріальними потоками шляхом створення комплексних логістичних виробничо-транспортних систем.

Вступне випробовування включає тестові завдання першого та другого рівнів складності з дисциплін фахового спрямування.

Тест містить 15 завдань першого та 5 завдань другого рівнів складності. Кожне завдання містить п’ять варіантів відповідей, серед яких лише одна правильна. Варіант правильної відповіді вступник заносить в талон відповідей.

За результатами вступного випробовування виводиться сумарна кількість балів, на підставі якої фахова атестаційна комісія приймає рішення про участь у конкурсі та рекомендацію для зарахування до інституту. Кількість місць для зарахування на навчання визначається ліцензованим обсягом.

Зарахування вступників на навчання здійснює Приймальна комісія університету.


 1. Зміст програми вступних випробовувань

^ 2.1 Дисципліна: Гідропневмоавтоматика

Розділ 1. Функції гідро- та превмоприводу.

§1.Гідропривод - основні функції, переваги та недоліки, історія розвитку. Принцип дії гідроприводу.

§2.Основні функції гідроприводу.

§3.Типова схема гідроприводу. Типова схема пневмоприводу.

§4. Основні параметри гідравлічного та пневматичного приводу.

§5.Основні властивості робочих рідин.

Розділ 2. ^ Гідравлічні насоси.

§1. Основні параметри гідромашин. Гідравлічні насоси.

§2.Аксіально-поршневий гідронасос.

§3.Шестерінчастий гідронасос.

§4.Пластинчастий гідронасос.

§5.Радіально-поршневий гідронасос

Розділ 3. Апарати керування та розподілення. Гідравлічні клапани.

§1 П1.Гідроклапани. Запобіжний клапан. Типові схеми використання запобіжного клапана.

§2.Зворотний клапан. Типові схеми використання зворотного клапана.

§3. Редукційний клапан, схеми використання.

§4.Типи розподілювачів. Золотникові розподільники. Типові схеми використання розподілювачів.

§5. Гідравлічні дроселі. Схеми використання..

Розділ 4. ^ Гідравлічні та пневматичні двигуни.

§1. Гідроциліндри. Типи гідроциліндрів.

§2. Розрахунок гідроциліндрів.

§3.Гідромотори. Основні параметри гідромоторів.

§4.Пневмоциліндри та пневмокамери, їх типи та розрахунок.

§5.Гідравлічні та пневматичні моментні двигуни..

Література до теоретичного курсу:

 1. ФедорецьВ.О.. Гiдроприводи та гiдропневмоавтоматика : Пiдручник -К.: Вища шк., 1995.-463 c..

 2. Григоров О.В. Гідравлічний привід підйомно -транспортних, будівельних та дорожніх машин : Навчальний посібник/ О. В. Григоров. -Х.: НТУ "ХПІ", 2005.-264 с

 3. Бурєнніков Ю. А. Гідравліка і гідропневмопривод / Бурєнніков Ю.А., Немировський, І.А., Козлов Л.Г.; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2003– 223 с.

 4. Стефан Хессе Пневмоавтоматика: 99 примеров применения. Перевод с английского ДП «ФЕСТО». 2003г.  1. Дисципліна: Технічна механіка

Розділ 1. Статика

§1. Основні поняття статики. Аксіоми статики. В'язі та їх реакції. Найпростіші теореми статики. Послідовність розв'язування задач статики.

§2. Система збіжних сил. Проекція вектора на вicь i площину. Знаходження рівнодійної системи збіжних сил.

§^ 3. Момент сили. Момент сили відносно точки. Момент сили відносно oci.

§4. Теорія пар сил. Пара сил. Еквівалентність пар сил на площині i в npocтopi. Додавання пар сил. Рівновага пар сил.

§^ 5. Умови рівноваги довільної системи сил. Плоска система сил. Просторова система сил. Система паралельних сил. Умови рівноваги твердого тіла.

§6. Тертя. Тертя ковзання. Закони тертя ковзання. Тертя кочення.

§7. Центр ваги. Система двох паралельних сил. Додавання паралельних сил. Центр паралельних сил. Центр ваги тіла, об'єму, площі, лінії. Метод знаходження центра ваги. Центр ваги деяких однорідних тіл.

Розділ. 2. Кінематика

§1. Вступ до кінематики. Основні поняття кінематики. Кінематика точки. Три способи задания руху точки. Зв'язок між способами задания руху точки. Векторний cпociб вивчення руху точки. Координатний cпociб вивчення руху точки. Вивчення руху точки в полярній системі координат. Натуральний cпociб вивчення руху точки. Дотичне i нормальне пришвидшення при координатному cпocoбi задання руху.

§^ 2. Кінематика твердого тіла. Поступальний рух твердого тіла. Швидкість i пришвидшення точок тіла при поступальному pyci.

§3. Обертальний рух твердого тіла. Означения i властивості обертального руху тіла. Кіннематичні характеристики обертального руху тіла. Рівномірний i рівнозмінний обертальний рух тіла. Кінематичні характеристики точок тіла в обертальному pyci. Передача обертальних pyxiв. Передавальні механізми.

§4. Означення i властивості плоского руху тіла. Кінематичні характеристики точок плоскої фігури. Швидкість точки. Пришвидшення точок. Теорема про пришвидшення точок плоскої фігури.

^ Література до теоретичного курсу:

 1. Кузьо І.В., Ванькович Т.-Н.М., Зінько Я.А., Смерека І.П. Теоретична механіка. Статика. Львів. 2007

 2. Смерека І.П., Барвінський А.Ф., Білоус Б.Д., Кузьо І.В, Зінько Я.А. Короткий довідник з теоретичної механіки. Навчальний посібник. Львів, 2001.

 3. Смерека І.П., Кузьо І.В., Придиба В.Т., Зінько Я.А. Теоретична механіка. Навчальний посібник для студентів дистанційної форми навчання. Львів 2004.

 4. Божидарнік В.В., Величко Л.Д. Методика розв’язування і збірник задач з теоретичної механіки. Луцьк. 2003.

2.3. Дисципліна: Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство

Розділ 1. Конструкційні матеріали.

§1. Чавуни: класифікація, структура, властивості, застосування.

§2. Конструкційні сталі для цементації, поліпшення, високоміцні, пружинні, підшипникові, автоматні.

§^ 3. Алюміній, титан, мідь та їх сплави.

Розділ 2. Інструментальні матеріали.

§1. Сталі тверді сплави.

§2. Надтверді матеріали для різального, штампувального і вимірювального інструменту.

Розділ 3. ^ Термічна обробка.

§1. Види термічної обробки сталей: відпал, гартування, відпуск.

§2. Поверхнева обробка. Поверхневе гартування. Хіміко-термічна обробка: цементація, азотування, дифузійна металізація.

Розділ 4. ^ Основи механічного оброблення заготовок.

§1. Фізичні основи процесу різання.

§2. Зношування і стійкість різальних інструментів.

§3. Обробка на верстатах токарної групи.

§4. Обробка на верстатах фрезерувальної групи.

§^ 5. Обробка на верстатах свердлильної групи.

§6. Обробка на шліфувальних верстатах.

Література до теоретичного курсу:

 1. Технологія конструкційних матеріалів. //М.А. Сологуб, І.О. Рожнецький, О.І. Некоз та ін. / під ред М.А. Сологуба. – 2 вид., виправ. та доп.: Підручник для студентів механічних спеціал. Вищих навч. Закл. – К.: Вища школа, 2001.

 2. Попович В.В. Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство: Навчальний посібник для ВНЗ. – Львів, 2000. – 264 с.

 3. Кузін О.А., Яцюк Р.Л. Матеріалознавство та термічна обробка металів. 2002, 299 с.

Схожі:

Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки 050501 «Прикладна механіка» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки
Вступні випробовування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації та отримали...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки 050501 «Прикладна механіка» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки 030504 «Економіка підприємства»
Вступні випробовування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили внз II рівнів акредитації та отримали диплом...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки 050501 «Прикладна механіка» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" і вступають на напрям підготовки 030509 " Облік і аудит "
Вступні випробування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації та отримали диплом...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки 050501 «Прикладна механіка» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки 020105 «Документознавство та інформаційна діяльність»
Вступні випробування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили внз I-II рівнів акредитації та отримали диплом...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки 050501 «Прикладна механіка» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст
Внз І-ІІ рівнів акредитації та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" І вступають на напрям підготовки...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки 050501 «Прикладна механіка» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Внз І-ІІ рівнів акредитації та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» І вступають на напрям підготовки...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки 050501 «Прикладна механіка» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Внз І-ІІ рівнів акредитації та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» І вступають на напрям підготовки...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки 050501 «Прикладна механіка» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Внз II рівнів акредитації та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» І вступають на напрям підготовки...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки 050501 «Прикладна механіка» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Внз І-II рівнів акредитації та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» І вступають на напрям підготовки...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки 050501 «Прикладна механіка» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Внз І-ІІ рівнів акредитації та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» І вступають на напрям підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи