Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» icon

Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Скачати 57.29 Kb.
НазваДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Дата29.10.2014
Розмір57.29 Kb.
ТипДиплом

Програма

фахових вступних випробувань

для осіб, які закінчили ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації

за освітньо-кваліфікаційним рівнем "Молодший спеціаліст"

і претендують на навчання за скороченою освітньо-професійною програмою

підготовки "Бакалавр" за напрямом підготовки

6.050903 «Телекомунікації»
1. Вступ

Вступні випробовування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки 6.050903 «Телекомунікації» і бажають навчатися за скороченими термінами підготовки бакалаврів.

Бакалавр з автоматизації одержує теоретичні знання, що необхідні для проектування і експлуатації локальних і комп'ютерних систем, а також знання про технічні засоби автоматизації технологічних процесів і промислового устаткування. Набутий вищий освітній рівень є професійно орієнтованим і обов'язковим для подальшої підготовки спеціаліста і магістра.

Бакалавр з автоматизації може займати посади низового управлінського персоналу у виробництвах усіх галузей промисловості, де застосовують засоби чи системи автоматизації, або продовжити навчання за однією зі спеціальностей інженерного чи магістерського рівня.

Вступне випробування включає тестові завдання першого та другого рівнів складності з дисциплін фахового спрямування.

Тест містить 15 завдань першого та 5 завдань другого рівнів складності. Кожне завдання містить п'ять варіантів відповідей, серед яких лише одна правильна. Варіант правильної відповіді вступник заносить в талон відповідей.

Завдання І рівня складності включають 30 тестових запитань з п'ятьма варіантами відповідей. Вступник вибирає тільки одну, на його думку, правильну відповідь і заносить у лист фахового вступного випробовування. Максимальна кількість балів складає 60 (2 бали за правильну відповідь на одне питання).

Завдання II рівня складності складають також 10 тестових запитань з п'ятьма варіантами відповідей. Вступник вибирає тільки одну, на його думку, правильну відповідь і заносить у лист фахового вступного випробовування. Кожне питання оцінюється у 4 бали, а максимальна їх кількість - 40 балів.

За результатами вступного випробовування виводиться сумарна кількість балів, на підставі якої фахова атестаційна комісія приймає рішення про участь у конкурсі та рекомендацію до зарахування до інституту. Кількість місць для зарахування на навчання визначається ліцензованим обсягом.

Зарахування вступників на навчання здійснює Приймальна комісія університету.

2. Зміст програми вступних випробовувань
2.1.Дисципліна . Інформатика телекомунікаційних систем та мереж
1.Структура та принципи роботи обчислювальних систем

 1. Архітектури обчислювальних систем. Характеристика основних вузлів ЕОМ.

 2. Інтерфейси. Пристрої введення-виведення інформації. Модеми та мережні адаптери.

 3. Типи пристроїв для зберігання даних.

 4. Характеристика пам'яті комп’ютера.

 5. Зовнішня та внутрішня пам'ять ЕОМ.

 6. Процесор обчислювальної системи.

 7. Система команд процесора.

 8. Відеосистема ЕОМ та режими її роботи.


2.Операційні системи персональних комп’ютерів

 1. Файлові системи.

 2. Операційні системи ЕОМ (ОС).

 3. Особливості встановлення ОС.

 4. Сімейство ОС Windows.


3.Прикладне програмне забезпечення персональних комп’ютерів

 1. Системи числення.

 2. Основні арифметико-логічні операції.

 3. Задачі спрощення логічних виразів, канонічні форми.

 4. Реалізація логічних операцій пристроями цифрової техніки, умовні позначення.

 5. Характеристика прикладного програмного забезпечення.

 6. Офісне програмне забезпечення. Текстові редактори.

 7. Робота з текстовими та графічними об’єктами.

 8. Основні графічні формати, сфери їх застосування.

 9. Растрова та векторна графіка.

 10. Табличні редактори.4.Базові поняття комп’ютерної безпеки

 1. .Комп’ютерні віруси, типи, способи та ознаки інфікування комп’ютера.

 2. Головні антивірусні програмні засоби.


5.Основи програмування та розробки алгоритмів

 1. Поняття алгоритму. Етапи розв’язання задач.

 2. Базові вимоги до алгоритмів, стандартизація, способи запису, базові алгоритмічні структури.

 3. Побудова блок-схем типових алгоритмів.

 4. Алгоритми впорядкування, ранжування, підсумовування, основних статистичних операцій.

 5. Процесорна шина, операнди, режими адресації, етапи виконання команд.


6.Основи програмування засобами С++

 1. Мови С, Турбо С, С++. Можливості та відмінності.

 2. Структура та стиль написання комп’ютерних програм.

 3. Типи даних, розміри, оператори та вирази. Константи, декларації.

 4. Вирази, умовні вирази, пріоритет і порядок обчислень.

 5. Організація бібліотек об’єктних модулів, проект.

 6. Інструкції керування. Конструкція IF-ELSE. Перемикач і цикли.

 7. Інструкції break і соntinue. Мітки та інструкція goto.

 8. Функції і структура програми. Основні відомості про функції.

 9. Зовнішні змінні і область дії. Головні файли. Статичні та регістрові змінні.

 10. Блочна структура. Класи пам'яті.2.2.Дисципліна Лінії зв’язку
1.Конструкції та характеристики ліній зв’язку

 1. Класифікація та маркування кабелів.

 2. Маркування кабелів.

 3. Маркування структурованих кабельних систем.

 4. Провідники. Ізоляція.

 5. Типи скруток у групи.

 6. Побудови сердечника кабеля.

 7. Заповнювач сердечника та поясна ізоляція.

 8. Захисні оболонки.

 9. Захисні бронепокрови.

 10. Конструкції та характеристики напрямних систем


2.Основні типи кабелів

 1. Коаксіальні кабелі.

 2. Симетричні кабелі.

 3. Радіочастотні кабелі.

 4. Хвилеводи.


3.Параметри оптичних волокон і оптичних кабелів.


 1. Затухання світловодів.

 2. Дисперсія та пропускна здатність світловодів.

 3. Дисперсія.

 4. Розрахунок довжини регенераційної ділянки.


2.3.Дисципліна Основи цифрової схемотехніки
1.Основи функціонування цифрових пристроїв

 1. Основні параметри і характеристики цифрових мікросхем.

 2. Шифратори і дешифратори.

 3. Мультиплексори і демультиплексори.

 4. Комбінаційні суматори.

 5. Цифрові компаратори.

 6. Послідовнісні цифрові пристрої: Загальна структура та класифікація тригерів.

 7. Регістри.

 8. Лічильники імпульсів.

 9. Інтегральні запам’ятовуючі пристрої: Оперативні запам’ятовуючі пристрої, Постійні запам’ятовуючі пристрої.

 10. Цифро- аналогові та аналого-цифрові перетворювачі.


^ 3. Навчально-методичні матеріали.

 1. Гуржій А.М., Поворознюк Н.І., Симонов В.В. Інформатика та інформаійні технології. Компанія „Сміт” Харків, 2003.

 2. Глинський Я.М. Основи інформатики. Навч. Посібник. - Львів: "Підприємство Деол", 2004.

 3. Руденко В.Д., Макарчук О.М., Патланджоглу М.О. Практичний курс інформатики / За ред. Мадзігона В.М. - К.: Фенікс, 1997.

 4. Глинський Я.М. Практикум з інформатики. Навч. Посібник.- Львів: "Підприємство Деол", 1998.

 5. Гроднев Й. Й., Кубатов Н. Л.., Линии связи. - М.: Связь, 1980 г.

 6. Климаш М.М., Лаврів О.А., Бак Р.І. Оптичні та радіоканали телекомунікацій– Львів, 2010 р, 424 с.

 7. Рицар Б.Є. Цифрова техніка: Учбовий посібник / К.: УМК ВО. - 1991. -372 с.

Схожі:

Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст
Внз І-ІІ рівнів акредитації та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" І вступають на напрям підготовки...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Внз І-ІІ рівнів акредитації та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» І вступають на напрям підготовки...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Внз І-ІІ рівнів акредитації та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» І вступають на напрям підготовки...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Внз II рівнів акредитації та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» І вступають на напрям підготовки...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Внз І-II рівнів акредитації та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» І вступають на напрям підготовки...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Внз I-II рівнів акредитацій та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» І вступають на напрям підготовки...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки
Вступні випробовування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації та отримали...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" і вступають на напрям підготовки 030509 " Облік і аудит "
Вступні випробування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації та отримали диплом...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки 030504 «Економіка підприємства»
Вступні випробовування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили внз II рівнів акредитації та отримали диплом...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки 020105 «Документознавство та інформаційна діяльність»
Вступні випробування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили внз I-II рівнів акредитації та отримали диплом...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи