Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки: 05 1004 «Оптотехніка» icon

Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки: 05 1004 «Оптотехніка»
Скачати 71.58 Kb.
НазваДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки: 05 1004 «Оптотехніка»
Дата29.10.2014
Розмір71.58 Kb.
ТипДиплом

Програма

фахових вступних випробувань

для осіб, які закінчили ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» і претендують на навчання за скороченою освітньо-професійною програмою підготовки «Бакалавр» за напрямом підготовки –
6.051004 «Оптотехніка»

 1. Вступ


Вступні випробовування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки:
6.051004 «Оптотехніка»

і бажають навчатися за скороченими термінами підготовки бакалаврів.
Бакалавр з оптотехніки одержує теоретичні знання, що необхідні для проектування та експлуатації лазерних та оптоелектронних систем. Набутий вищий освітній рівень є професійно орієнтованим і обов'язковим для подальшої підготовки спеціаліста і магістра.

Бакалавр з оптотехніки може займати посади низового управлінського персоналу у виробництвах усіх галузей промисловості, де застосовують лазерні технології, або продовжити навчання за однією зі спеціальностей інженерного чи магістерського рівня.

Вступне випробування включає тестові завдання першого та другого рівнів складності з дисциплін фахового спрямування.

Тест містить 30 завдань першого та 10 завдань другого рівнів складності. Кожне завдання містить п'ять варіантів відповідей, серед яких лише одна правильна. Варіант правильної відповіді вступник заносить в талон відповідей.

Завдання І рівня складності включають 30 тестових запитань з п'ятьма варіантами відповідей. Вступник вибирає тільки одну, на його думку, правильну відповідь і заносить у лист фахового вступного випробовування. Максимальна кількість балів складає 60 (2 бали за правильну відповідь на одне питання).

Завдання II рівня складності включають 10 тестових запитань з п'ятьма варіантами відповідей. Вступник вибирає тільки одну, на його думку, правильну відповідь і заносить у лист фахового вступного випробовування. Кожне питання оцінюється у 4 бали, а максимальна їх кількість - 40 балів.

За результатами вступного випробовування виводиться сумарна кількість балів, на підставі якої фахова атестаційна комісія приймає рішення про участь у конкурсі та рекомендацію до зарахування до інституту. Кількість місць для зарахування на навчання визначається ліцензованим обсягом.

Зарахування вступників на навчання здійснює Приймальна комісія університету.

^ 2. Зміст програми вступних випробовувань
2.1.Дисципліна . Інформатика
1.Структура та принципи роботи обчислювальних систем

 1. Архітектури обчислювальних систем. Характеристика основних вузлів ЕОМ.

 2. Інтерфейси. Пристрої введення-виведення інформації. Модеми та мережні адаптери.

 3. Типи пристроїв для зберігання даних.

 4. Характеристика пам'яті комп’ютера.

 5. Зовнішня та внутрішня пам'ять ЕОМ.

 6. Процесор обчислювальної системи.

 7. Система команд процесора.

 8. Відеосистема ЕОМ та режими її роботи.


2.Операційні системи персональних комп’ютерів

 1. Файлові системи.

 2. Операційні системи ЕОМ (ОС).

 3. Особливості встановлення ОС.

 4. Сімейство ОС Windows.


3.Прикладне програмне забезпечення персональних комп’ютерів

 1. Системи числення.

 2. Основні арифметико-логічні операції.

 3. Задачі спрощення логічних виразів, канонічні форми.

 4. Реалізація логічних операцій пристроями цифрової техніки, умовні позначення.

 5. Характеристика прикладного програмного забезпечення.

 6. Офісне програмне забезпечення. Текстові редактори.

 7. Робота з текстовими та графічними об’єктами.

 8. Основні графічні формати, сфери їх застосування.

 9. Растрова та векторна графіка.

 10. Табличні редактори.


4.Базові поняття комп’ютерної безпеки

 1. Комп’ютерні віруси, типи, способи та ознаки інфікування комп’ютера.

 2. Головні антивірусні програмні засоби.


5.Основи програмування та розробки алгоритмів

 1. Поняття алгоритму. Етапи розв’язання задач.

 2. Базові вимоги до алгоритмів, стандартизація, способи запису, базові алгоритмічні структури.

 3. Побудова блок-схем типових алгоритмів.

 4. Алгоритми впорядкування, ранжування, підсумовування, основних статистичних операцій.

 5. Процесорна шина, операнди, режими адресації, етапи виконання команд.

6.Основи програмування на логарифмічній мові Паскаль

  1. Алгоритмічні мови. Основні принципи побудови алгоритмічних мов.Середовище програмування.

  2. Загальна характеристика мови програмування Паскаль. Словник мови. Найпростіші конструкції мови Паскаль.

  3. Структура програми. Заголовок програми. Описова і виконавча частина. Розділ опису міток, констант, типів змінних, підпрограм. Виконавча частина програми.

  4. Опис стандартних типів. Типи даних. Введення та виведення даних.

  5. Оператори. Вирази. Оператор присвоєння. Оператор переходу , порожній оператор. Структоровані оператори. Складовий оператор. Умовні оператори. Оператори циклу. Оператори безумовного переходу. Оператор вибору. Вкладені цикли , ітераційні цикли.

  6. Типи даних у Паскалі. Робота з масивами. Множинний, комбінований тип даних.

  7. Порядкові типи. Перелічувані типи. Інтервальні типи. Перетворення типів.

  8. Підпрограми. Процедури та функції у Паскалі. Параметри процедур. Локальні та глобальні зміни. Функції. Рекурсії.

  9. Файлові типи у Паскалі та оператори вводу-виводу. Процедури Assign, Close, Reset,Rewrite.

  10. Рядкові типи даних у Паскалі. Стандартні процедури і функції.

  11. Вказівники . Опис типу вказівникю Розіменування вказівників. Присвоєння вказівникам адреси статичних змінних. Створення динамічних змінних.

  12. Модуль graph.Графічний режим.

  13. Інтегроване середовище Turbo Pascal.Основні режими та функціональні можливості Турбо-Паскаль-системи. Технологія проходження програм в оболонці Турбо-Паскаль. Головне меню.

2.2.Дисципліна Оптика
1. Електромагнітні хвилі

 1. Електромагнітні хвилі і швидкість їх поширення.

 2. Світло як електромагнітні хвилі. Швидкість світла.

 3. Інфрачервоне та ультрафіолетове випромінювання.

 4. Рентгенівське випромінювання.

 5. Шкала електромагнітних хвиль.

2. Основи геометричної оптики

 1. Показник заломлення оптичного середовища

 2. Прямолінійність та незалежність поширення світлових променів.

 3. Закони відбивання та заломлення світла.

 4. Явище повного внутрішнього відбивання.


3. Основи хвильової оптики

 1. Інтерференція світлових хвиль

 2. Інтерференція в тонких плівках.

 3. Практичне застосування інтерференції світла.

 4. Дифракція світла.

 5. Дифракційна гратка.

 6. Поляризація світла.

 7. Дисперсія світла.


2.3.Дисципліна Основи електроніки


 1. Напруга, струм і опір

  1. Визначення напруги, одиниці вимірювання, методи вимірювання.

  2. Визначення струму, одиниці вимірювання, методи вимірювання.

  3. Джерела напруги і струму.

  4. Взаємозв’язок напруги і струму. Резистори. Одиниці вимірювання опору.

  5. Закон Ома в колах постійного струму.

  6. Послідовне і паралельне з’єднання резисторів. Опір такого з’єднання.
 1. Закони Кіргофа

  1. Вузли в електронних схемах. Сума струмів у вузлі.

  2. Контури в електронних схемах. Сума напруг в замкнутому контурі.

  3. Резистивний дільник напруги.

  4. Еквівалентний опір джерела живлення. 1. Конденсатори і кола змінного струму

  1. Одиниці вимірювання ємності.

  2. Типи конденсаторів.

  3. Використання конденсаторів.

  4. Опір конденсатора для постійного і змінного струмів. 1. Індуктивності і трансформатори

  1. Одиниці вимірювання індуктивності.

  2. Використання індуктивностей.

  3. Використання трансформаторів.

  4. Опір індуктивності для постійного і змінного струмів.

  5. Закон Ома в колах змінного струму.

  6. Повний і реактивний опір.
 1. Діоди

  1. Вакуумні діоди.

  2. Напівпровідникові діоди.

  3. Вольт-амперна характеристика діода.

  4. Використання діодів. 1. Навчально-методичні матеріали
 1. Гуржій А.М., Поворознюк Н.І., Симонов В.В. Інформатика та інформаійні технології. Компанія „Сміт” Харків, 2003.

 2. Глинський Я.М. Основи інформатики. Навч. Посібник. - Львів: "Підприємство Деол", 2004.

 3. Руденко В.Д., Макарчук О.М., Патланджоглу М.О. Практичний курс інформатики / За ред. Мадзігона В.М. - К.: Фенікс, 1997.

 4. Глинський Я.М. Практикум з інформатики. Навч. Посібник.- Львів: "Підприємство Деол", 1998.

 5. Рицар Б.Є. Цифрова техніка: Учбовий посібник / К.: УМК ВО. - 1991. -372 с.

 6. Кучерук І.М. Загальна фізика. Оптика. Квантова фізика: Навч. посібник. К.: Вища шк.., 1991.

Схожі:

Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки: 05 1004 «Оптотехніка» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки
Вступні випробовування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації та отримали...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки: 05 1004 «Оптотехніка» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки 030504 «Економіка підприємства»
Вступні випробовування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили внз II рівнів акредитації та отримали диплом...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки: 05 1004 «Оптотехніка» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" і вступають на напрям підготовки 030509 " Облік і аудит "
Вступні випробування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації та отримали диплом...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки: 05 1004 «Оптотехніка» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки 020105 «Документознавство та інформаційна діяльність»
Вступні випробування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили внз I-II рівнів акредитації та отримали диплом...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки: 05 1004 «Оптотехніка» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Внз І-ІІ рівнів акредитації та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» І вступають на напрям підготовки...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки: 05 1004 «Оптотехніка» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст
Внз І-ІІ рівнів акредитації та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" І вступають на напрям підготовки...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки: 05 1004 «Оптотехніка» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Внз І-ІІ рівнів акредитації та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» І вступають на напрям підготовки...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки: 05 1004 «Оптотехніка» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Внз II рівнів акредитації та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» І вступають на напрям підготовки...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки: 05 1004 «Оптотехніка» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Внз І-ІІ рівнів акредитації та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» І вступають на напрям підготовки...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки: 05 1004 «Оптотехніка» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Внз І-II рівнів акредитації та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» І вступають на напрям підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи