Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» icon

Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Скачати 55.93 Kb.
НазваДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Дата29.10.2014
Розмір55.93 Kb.
ТипДиплом

Програма

фахових вступних випробувань

для осіб, які закінчили ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст»

і претендують на навчання за скороченою освітньо-професійною програмою

підготовки «Бакалавр» за напрямом підготовки

6.051301 «Хімічні технології»
1. Вступ
Вступні випробування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки 6.051301 «Хімічні технології» і бажають вчитися за скороченими термінами підготовки бакалаврів.

Бакалаври напряму «Хімічні технології» отримують необхідні знання, вміння та навички, які необхідні для виконання виробничих функцій та типових задач діяльності в хімічній та нафтохімічній промисловості. Фахівець здатний виконувати таку професійну роботу: керівник виробничих підрозділів, керівник малого підприємства, лаборант та технік, пов'язаний з хімічними і фізичними дослідженнями, лаборант та технік у хімічному виробництві. Фахівець може займати такі первинні посади: майстер зміни, майстер дільниці, начальник дільниці, лаборант (хімічні та фізичні дослідження), технік-лаборант (хімічні та фізичні дослідження), технік-технолог, технік-лаборант (хімічне виробництво), технік з електрохімічного захисту, технолог.

Бакалаври напряму «Хімічні технології» мають доступ до подальшого навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» і «магістр».

Вступне випробування для осіб, які претендують на навчання за скороченою освітньо-професійною програмою включає тестові завдання першого та другого рівнів складності з дисциплін фахового спрямування.

Тест містить 15 завдань першого та 5 завдань другого рівнів складності. Кожне завдання містить п’ять варіантів відповідей, серед яких лише одна правильна. Варіант правильної відповіді вступник вносить в талон відповідей.

За результатами вступного випробовування виводиться сумарна кількість балів, на підставі якої фахова атестаційна комісія приймає рішення про участь у конкурсі та рекомендацію для зарахування до інституту. Кількість місць для зарахування на навчання визначається ліцензованим обсягом.

Зарахування вступників на навчання здійснює Приймальна комісія Університету.

2. Зміст програми вступних випробувань
2.1.Дисципліна «Загальна хімічна технологія»
1. Хімічна технологія і хімічне виробництво

Предмет хімічної технології. Механічна і хімічна технологія. Класифікація хімічних виробництв.

^ 2. Хімічне виробництво

Поняття про хімічне виробництво і хіміко-технологічний процес. Основні операції в хімічному виробництві. Основні технологічні компоненти хімічного виробництва. Кількісні та якісні критерії оцінки ефективності хімічного виробництва та процесу.

^ 3. Система процесів у хімічному реакторі

Хіміко-технологічний процес (ХТП. Стадії ХТП. Аналіз та опис ХТП. Класифікація ХТП. Основні показники ХТП. Рівновага в ХТП.

^ 4. Гомогенні хіміко-технологічні процеси

Вплив умов здійснення процесу на його швидкість, ступінь перетворення. Поняття оптимальних температур. Шляхи та способи інтенсифікації гомогенних процесів.

^ 5. Гетерогенні (некаталітичні) хіміко-технологічні процеси

Фазовий склад системи в гетерогенних ХТП. Багатостадійність гетерогенних процесів. Фактична швидкість гетерогенного ХТП. Області перебігу гетерогенних процесів. Лімітуюча стадія процесу. Вплив умов перебігу процесу на швидкість ХТП.

^ 6. Каталітичні хіміко-технологічні процеси

Суть та види каталізу. Гомогенний каталіз. Гетерогенний каталіз на твердому каталізаторі. Вимоги до промислових каталізаторів. Дезактивація каталізатора. Властивості твердих каталізаторів, їх склад та виготовлення.

^ 7. Хімічні реактори (ХР)

Вимоги до ХР та його структурні елементи. Класифікація ХР.

8. Сировинна база хімічного виробництва

Характеристика і класифікація сировини. Основні принципи підготовки твердої, рідкої та газоподібної сировини для хімічного виробництва. Вода як сировина і допоміжний компонент хімічного виробництва. Класифікації і характеристика природних вод. Промислове водопідготовлення.

^ 9. Енергія в хімічному виробництві

Характеристика і класифікація паливно-енергетичних ресурсів. Енергопостачання і витрати енергії.
Література до теоретичного курсу

1. Загальна хімічна технологія: Підручник / В.Т. Яворський, Т.В. Перекупко, З.О. Знак, Л.В. Савчук. – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2009. – 552 с.

2. Загальна хімічна технологія: Підручник / В.Т. Яворський, Т.В. Перекупко, З.О. Знак, Л.В. Савчук. – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2005. – 552 с.

3. Теорія процесів виробництв неорганічних речовин /За ред. проф. А.К.Запольського. - Київ: Вища школа, 1992. -399 c.
.

^ 2.2. Дисципліна «Хімічна технологія неорганічних речовин»
1. Технологія сульфатної кислоти

Сировина для виробництва сульфатної кислоти. Фізико-хімічні основи виробництва сульфатної кислоти. Технологічні схеми виробництва сульфатної кислоти.

^ 2. Технологія зв’язаного азоту

Виробництво азотоводневої суміші. Очищення технологічного газу від оксидів карбону та сполук сульфуру. Одержання азоту і кисню з повітря. Виробництво амоніаку. Виробництво нітратної кислоти.

^ 3. Виробництво мінеральних добрив

Виробництво азотних добрив. Виробництво фосфорних добрив, кормових фосфатів та фосфатної кислоти. Виробництво калійних добрив. Виробництво комплексних добрив.

^ 4. Технологія содопродуктів

Виробництво кальцинованої соди. Виробництво каустичної соди.

5. Виробництво хлоридної кислоти та хлору

Виробництво хлоридної кислоти. Виробництво хлору.

Література до теоретичного курсу

1. Яворський Віктор. Технологія сірки і сульфатної кислоти. Підручник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. - 404 с.


2. Товажнянський Л.Л., Лобойко О.Я. Технологія зв'язаного азоту. Підручник. Харків: НТУ "XIII", 2007. - 536 с.

3. Мулярчук І.Ф., Вовкотруб М.П. Твердофазні виробництва мінеральних солей. Національний аграрний ун-т України. - К. : 1998. - 235 с.

^ 2.3. Дисципліна «Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів»
1. Стан та перспективи розвитку оновлюваних джерел енергії

Сонячна енергія, енергія вітру, геотермальна енергія, гідроенергія та енергія фотосинтезу, енергія морських хвиль, тощо. Поняття енергії та енергетики. Форми енергії та їх загальна характеристика. Поняття теплоти. Характеристика процесу горіння органічного палива. Ядерна енергетика. Речовини що утворюються при горінні, їх вплив на навколишнє середовище.

^ 2. Закони термодинаміки

Основні поняття термодинаміки. Перший закон термодинаміки. Енергетичний баланс та його використання в розрахунках теплових процесів. Другий закон термодинаміки. Зворотні та не зворотні процеси. Принцип Ле-Шательє.

^ 3. Термодинамічний аналіз теплообмінних процесів

Питомі витрати ексергії, як критерій оцінки рівня досконалості процесу теплопередачі. Коефіцієнт корисної дії процесу теплопередачі та зовнішні втрати теплоти. Шляхи підвищення ефективності процесу теплопередачі.

^ 4. Використання вторинних енергоресурсів в хімічній технології

Поняття вторинних енергоресурсів (ВЕР). Характеристика утилізаційних установок вториних енергоресурсів. Використання ВЕР в деяких галузях хімічної технології (коксохічне виробництво, нафтопереробка та ін.).

^ 5. Енерготехнологічне комбінування

Використання фізичної теплоти технологічних продуктів. Використання фізичної теплоти технологічних потоків у виробництві сірчаної кислоти. Утилізація теплоти продуктів піролізу в виробництві етилен.

Література до теоретичного курсу

1. Сафранов Т.А. Екологічні основи природокористування : Навч. посібн. для студентів ВНЗ. – Л.: Новий Світ-2000, 2003. – 248 с.

2. Токар Ю.С., Караван Ю.В. Основи раціонального природокористування: Посібник. – Львів: В-во ЛНУ імені Івана Франка, 2000. – 159 с.

3. Семенишин Є.М., Мальований М.С. Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів : Навч. посібн. – Львів: В-во НУ «Львівська політехніка», 2004. – 412 с.

Схожі:

Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст
Внз І-ІІ рівнів акредитації та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" І вступають на напрям підготовки...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Внз І-ІІ рівнів акредитації та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» І вступають на напрям підготовки...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Внз І-ІІ рівнів акредитації та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» І вступають на напрям підготовки...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Внз II рівнів акредитації та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» І вступають на напрям підготовки...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Внз І-II рівнів акредитації та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» І вступають на напрям підготовки...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Внз I-II рівнів акредитацій та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» І вступають на напрям підготовки...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки
Вступні випробовування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації та отримали...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" і вступають на напрям підготовки 030509 " Облік і аудит "
Вступні випробування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації та отримали диплом...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки 030504 «Економіка підприємства»
Вступні випробовування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили внз II рівнів акредитації та отримали диплом...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки 020105 «Документознавство та інформаційна діяльність»
Вступні випробування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили внз I-II рівнів акредитації та отримали диплом...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи