Програма фахових вступних випродувань для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» icon

Програма фахових вступних випродувань для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст»
Скачати 60.28 Kb.
НазваПрограма фахових вступних випродувань для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст»
Дата29.10.2014
Розмір60.28 Kb.
ТипПрограма

Програма

фахових вступних випродувань

для осіб, які закінчили ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст»

і претендують на навчання за скороченою освітньо-кваліфікаційною програмою

підготовки «Бакалавр» за напрямом підготовки

6.120201 «Фармація»
1. Вступ

Вступні випробування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» і вступають на напрямом підготовки 6.120201 «Фармація» і бажають навчатися за скороченими термінами підготовки бакалаврів.
^ Характеристика напряму підготовки

Студенти напряму «Фармація» отримують необхідні знання для ведення технологічних процесів з метою одержання фармацевтичних (у тому числі ветеринарних) препаратів та лікувальних косметичних засобів у різних лікарських формах, удосконалення існуючих хімічних та фармацевтичних технологій, участі у розробці нових; обслуговуванні та експлуатації технологічного обладнання, участі в організації виробництва як готових препаратів, так і лікарських субстанцій різними методами (хімічними, мікробіологічними); контролю якості сировини, напівпродуктів, кінцевої продукції. Сферою їх діяльності є як традиційні так і нові технології виробництва лікарських засобів.

У процесі навчання студенти освоюють теоретичні основи хіміко-фармацевтичних технологій, сучасні технології медико-біологічної та фармацевтичної промисловості, методи мікробіологічного, хіміко-технологічного контролю сировини, напівпродуктів та готової продукції. Майбутні фахівці здатні проектувати та розробляти сучасні технології фармацевтичних препаратів з використанням найновіших інформаційно-програмних засобів.

Вступне випробування включає тестові завдання першого та другого рівня акредитації з дисциплін фахового спрямування.

Тест містить 15 завдань першого та 5 завдань другого рівня складності. Кожне завдання містить п’ять варіантів відповідей, серед яких лише одна правильна. Варіант правильної відповіді вступник заносить у талон відповідей.

За результатами вступного випробування виводиться сумарна кількість балів, на підставі якої фахова атестаційна комісія приймає рішення про участь у конкурсі та рекомендацію для зарахування до університету. Кількість місць для зарахування на навчання визначається ліцензованим обсягом.

Зарахування вступників на навчання здійснює Приймальна комісія університету.
2. Зміст програми вступних випробувань
2.1.Дисципліна «Процеси і апарати фармацевтичних виробництв»

Розділ 1. Основи гідравліки

§1. Гідромеханічні процеси і апарати.

§2. Процеси розподілу неоднорідних систем.

Розділ 2. Теплові процеси і апарати

§1. Основи теплопередачі.

§2. Випарювання.

Розділ 3. Масообмінні процеси і апарати

§1. Абсорбція.

§2. Дистиляція.

§3. Екстракція.

§4. Адсорбція.

§5. Сушіння.

§6. Кристалізація.

Розділ 4. Хімічні та механічні процеси і апарати

§ 1.Хімічні процеси і апарати.

§2. Механічні процеси і апарати.

Література

1. Плановський А.Н.: та ін. -"Процессы и аппарати химической техно­логии",-М: Химия,- 1968,- 848 с.

2. Романков П.Г. та ін. -"Процессы и аппарати химической промышленности", -Л: Химия,- 1989,- 560

3. Павлов К.Ф.: та ін. - Упражнения и задачи по курсу “Процессы и аппараты химической технологии", -Л: Химия,- 1981,- 559 с.

4. Касаткин А .А. -"Процессы и аппарати химической технологии” –М: Химия,- 1974,- 463 с.

5. Сидоров Ю.І., Влязло Р.Й., Новіков В.П. Процеси і апарати мікробіологічної та фармацевтичної промисловості:-Львів.:Інтелект-Захід,2008.-736 с.
^ 2.2. Дисципліна «Фізико-хімічні методи аналізу»

Розділ 1. Оптичні методи аналізу.

§ 1. Суть рефрактометричного методу аналізу. Показник заломлення.

§ 2. Суть поляриметричного методу аналізу.

§ 3. Суть флуоресцентного методу аналізу

§ 4. Суть фотометричнгого Основний закон фотометрії (закон Бугера-Ламберта- Бера). Закон фотоефекту.

Розділ 2. Потенціометричний метод аналізу.

§ 1. Суть методу потенціометрії та сфери використання. Рівняння Нернста. Електродний потенціал: стандартний та реальний.

§ 2. Відновний потенціал та його залежність від різних чинників.

§ 3. Іонометрія. Використання іонселективних електродів.

§ 4. Потенціометричне титрування. Види кривих. Методи кислотно-основного титрування, відновного титрування, титрування за реакціями осадження та комплексоутворення.

Розділ 3. Загальний огляд кондуктометричного, електрогравіметричного та вольтамперометричного методів аналізу

§1. Суть кондуктометричного методу аналізу. Електрична провідність розчину.

§ 2. Суть електрогравіметричного методу аналізу.

§ 3. Полярографічний метод аналізу. Електроди полярографії .
Розділ 4. Хроматографічний метод аналізу.

§ 1. Сутність методу.

§2. Розподільна хроматографія. Сутність методу. Види розподільної хроматографії: газова, рідинна, паперова, в тонкому шарі.

Література

 1. Harvey David. Modern analytical chemistry.- Boston Burr Ridg: McGraw –Hill, 2000.

 2. Коломієць І.В. , Богданова Л.М. Практикум з фізико-хімічних методів аналізу: Навч. посіб. – Х.: Вид-во НФаУ, 2004

 3. Перес-Бендито Д., Сильва М. Кинетические методы в аналитической химии.- М: Мир, 1991.

 4. Алесковская Валентина Никифоровна. Титриметрическая хроматография.- Л.: Изд-во ЛГУ, 1991.

 5. Лурье Ю.Ю. Справочник по аналитической химии. Справ. Изд. 6-е перераб. и доп. - М: Химия, 1989.

 6. Перельман В.И. Краткий справочник химика. Справ. Изд. 7-е перераб. - М: Химия, 1964.


^ 2.3. Дисципліна «Анатомія з основами фізіології»

Розділ 1. Основи цитології і гістології людини

§1. Рівні структурної і функціональної організації організму людини. Основні принципи регуляції фізіологічних функцій.

§ 2. Положення клітинної теорії. Хімічна і структурна будова клітини.

§3. Види тканин людського організму. Будова і функції епітеліальної, сполучної, м’язової і нервової тканини.

Розділ 2.Опорно-рухова система

§1. Класифікація і будова кісток. Види з’єднання кісток. Будова скелету організму людини.

§2. Загальна характеристика будови м’язової системи людини. Основні фізіологічні властивості м’язів.

§3. Основні групи м’язів людини: м’язи голови, шиї, тулуба, верхніх та нижніх кінцівок.
Розділ 3. Нервова та ендокринна системи

§ 1.Будови нервової системи. Будова і функції спинного та головного мозку.

§2. Фізіологічне значення гормонів. Гіпофіз, епіфіз, щитоподібна і паращитоподібні залози. Гормони підшлункової залози, наднирників, тимусу, статевих залоз.

§ 3. Будова і функції аналізаторів (органи чуття).

Розділ 4. Кровоносна система

§ 1.Внутрішнє середовище організму. Склад і функції крові та лімфи.

§ 2.Морфологічна характеристика системи кровообігу. Велике і мале кола кровообігу. Будова серця.

§ 3. Фізіологія кровообігу.

Розділ 5. Система органів дихання

§1.Анатомічна будова органів дихання: носова порожнина, гортань, трахея, бронхи, легені.

§ 2. Фізіологія дихання. Етапи дихання. Параметри дихальної системи.

Розділ 6. Травна система

§1. Анатомічна будова органів травлення: ротова порожнина, глотка, стравохід, шлунок, тонкий і товстий кишківник.

§2.Фізіологія травлення у ротовій порожнині, шлунку, тонкому та товстому кишківнику.

Розділ 7. Сечостатева система

§ 1. Анатомічна будова органів виділення: нирки, сечоводи, сечовий міхур, сечівник.

§2.Механізм сечоутворення: клубочкова фільтрація, канальцева реабсорбція, секреція.

§3.Анатомія жіночих і чоловічих статевих органів. Фізіологічні відмінності жіночого і чоловічого організму.

Література

 1. Біологія : Навч. посібник / За ред. В. О. Мотузного. – К.: Вища шк., 2007. – 751 с.

 2. Анатомія та фізіологія з патологією / за ред. Я.І. Федонюка, Л.С. Білика, Н.Х. Микули. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. – 680 с.

 3. Фізіологія з основами анатомії людини: Підруч. для студ. вищ. навч. закладів/ Л.М. Малоштан, О.К. Рядних, Г.П. Жегунова та ін. – Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2003. – 432 с.

 4. Кизименко Л.Д., Сняданко І.І. Основи анатомії і фізіології людини: теоретичний та практичний курс. Навч. посібник. – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2009.

 5. Аносов І.П., Хоматов В.Х. Анатомія людини у схемах: Навч. наоч. посіб. - К.: Вища шк., 2002. - 191с.

Схожі:

Програма фахових вступних випродувань для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» iconПрограма фахових вступних випробовувань для осіб, які закінчили внз I-II рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст»
Вступні випробовування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили внз I-II рівнів акредитації та отримали...
Програма фахових вступних випродувань для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» iconПрограма фахових вступних випробовувань для осіб, які закінчили внз I-II рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст»
Вступні випробовування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили внз I-II рівнів акредитації та отримали...
Програма фахових вступних випродувань для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» iconПрограма фахових вступних випробовувань для осіб, які закінчили внз I-II рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст»
Вступні випробовування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили внз I-II рівнів акредитації та отримали...
Програма фахових вступних випродувань для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» iconПрограма фахових вступних випробовувань для осіб, які закінчили внз I-II рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст»
Вступні випробовування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили внз I-II рівнів акредитації та отримали...
Програма фахових вступних випродувань для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» iconПрограма фахових вступних випробовувань для осіб, які закінчили внз I-II рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст»
Вступні випробовування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили внз I-II рівнів акредитації та отримали...
Програма фахових вступних випродувань для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» iconПрограма фахових вступних випробовувань для осіб, які закінчили внз I-II рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст»
Вступні випробовування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили внз I-II рівнів акредитації та отримали...
Програма фахових вступних випродувань для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» iconПрограма Фахових вступних випробувань Для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» І претендують
Для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» І претендують на навчання...
Програма фахових вступних випродувань для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» iconПрограма Фахових вступних випробувань Для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» І претендують
Для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» І претендують на навчання...
Програма фахових вступних випродувань для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» iconПрограма Фахових вступних випробувань Для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» І претендують
Для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» І претендують на навчання...
Програма фахових вступних випродувань для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» iconПрограма фахових вступних випробовувань для осіб, які закінчили внз I-II рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст»
Внз I-II рівнів акредитації та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» І вступають на напрям підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи