Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка Інститут психології Національної академії педагогічних наук України Національний педагогічний університет ім. icon

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка Інститут психології Національної академії педагогічних наук України Національний педагогічний університет ім.
Скачати 77.94 Kb.
НазваМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка Інститут психології Національної академії педагогічних наук України Національний педагогічний університет ім.
Дата25.06.2013
Розмір77.94 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка

Інститут психології Національної академії педагогічних наук України

Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова

Курський державний університет

Державна освітня установа середня загальноосвітня школа № 820 м. Москви


Проводять 22-23 листопада 2012 року на базі Інституту педагогіки та психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка Міжнародну науково-практичну конференцію «Професійна культура фахівця: сутність, реалії, перспективи». Запрошуються науковці, викладачі, психологи, фахівці різних галузей та сфер діяльності, всі, кого цікавлять проблеми професійної культури. Робочі мови конференції – українська, російська, англійська. Можлива як очна, так і заочна участь у конференції.

Основні напрямки роботи конференції:

 1. Професійна культура фахівця в контексті глобальних проблем суспільства.

 2. Феномен професійної культури фахівця в різних наукових галузях.

 3. Види та інваріанти професійної культури фахівця.

 4. Проблеми оцінки та формування професійної культури фахівця.

 5. Розвиток професійної культури фахівця у процесі неперервної освіти.

Матеріали конференції планується опублікувати у вигляді тез доповіді та (або) статті в часописах: «Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки» (включено ВАК України до переліку спеціалізованих наукових видань з психології), «Філософія науки: традиції та інновації» (включено ВАК України до переліку спеціалізованих наукових видань з філософії), «Теоретичні питання культури, освіти та виховання» (включено ВАК України до переліку спеціалізованих наукових видань з педагогіки). Тези доповідей будуть видані до початку конференції. Статті у фахових збірках будуть надруковані за планом їх видання.


Для участі в конференції необхідно до 15 жовтня 2012 року надіслати:

1. електронною поштою на E-mail: konferenciasumy2012@gmail.com

 • заявку з відомостями про автора (назва файлу – «прізвище автора», набране латинськими літерами);

 • матеріали наукових тез та (або) статті (назва файлу – «tezy+прізвище автора» або «stattia+прізвище автора», набрані латинськими літерами);

 • відскановану квитанцію про переказ коштів за публікацію тез конференції та оргвнесок;

2. листом на адресу оргкомітету

 • заявку з відомостями про автора (на окремому аркуші);

 • надрукований текст тез та (або) статті, підписаний автором;

 • рецензію кандидата або доктора наук на статтю для спеціалізованого наукового видання (для авторів без наукового ступеня);

 • електронний варіант текст тез та (або) статті на CD диску;

 • ксерокопію квитанції (оригінал зберігати в себе) про переказ коштів за публікацію тез конференції та оргвнесок.

^ Заявка з відомостями про автора повинна бути оформлена наступним чином: 1) прізвище, ім’я, по батькові автора; 2) науковий ступень, вчене звання; 3) місце роботи або навчання, посада; 4) адреса для листування, код міста та контактний телефон, e-mail; 5) напрямок роботи конференції; 6) повна назва тез або статті; 7) побажання щодо друку поданих матеріалів (у тезах доповідей, у фаховому виданні з психології, у фаховому виданні з філософії, у фаховому виданні з педагогіки); 8) очна чи заочна участь у конференції; 9) необхідність у поселенні (гуртожиток або номер готелю). Організаційний комітет конференції залишає за собою право корегувати напрямок роботи конференції, визначений автором у заявці.


^ Вимоги до тез доповіді: 1) мова – українська, російська або англійська; 2) обсяг публікації – 2-4 сторінки, заповнення останньої сторінки не менше 75%; редактор Word, файл з розширенням * doc, *rtf; шрифт Times New Roman Суг 14, міжрядковий інтервал 1,5; поля: ліве – 25 мм, з інших боків – 20 мм; 3) використані джерела не вказуються. Тези доповіді подаються в електронному та паперовому варіантах. Паперовий варіант тез має бути обов'язково підписаний автором.

^ Зразок оформлення тез доповіді

Ніконова Маргарита Сергіївна

кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології

Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка (м. Суми)

^ ПСИХОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

Текст тез українською або російською, або англійською мовою.


Вимоги до фахової статті: 1) мова – українська; 2) містить матеріал, не опублікований раніше; 3) оформлення згідно вимог Бюл. ВАК № 3, 2008 р. з виділенням таких елементів: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз основних досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. З метою дотримання зазначених вище вимог до наукової статті слід жирним шрифтом виділити такі елементи статті: постановка проблеми, аналіз актуальних досліджень, мета статті, виклад основного матеріалу, висновки; 4) матеріал статті представляється у такій послідовності: у лівому верхньому куті – обов’язковий індекс УДК; у правому верхньому куті – курсивом прізвище, ім'я, по батькові (повністю), науковий ступінь, вчене звання, посада, установа (повністю), місто; посередині великими літерами – заголовок статті; далі – з вирівнюванням по ширині анотація українською мовою та ключові слова; текст з вирівнюванням по ширині; у кінці статті обов’язково прізвище та ім’я автора, назва статті, резюме та ключові слова російською мовою; прізвище та ім’я автора, назва статті, резюме та ключові слова англійською мовою; література (не більше 12 найменувань, посилання в тексті на кожне джерело обов’язкове); 5) обсяг електронного варіанту тексту статті 0,5 авторського аркушу (20 000 знаків), заповнення останньої сторінки не менше 75%, набраних в редакторі Word y вигляді комп'ютерного файлу з розширенням *doc, *rtf; шрифт тексту Times New Roman Суг 14; міжрядковий інтервал 1,5; поля: ліве – 25 мм, з інших боків – 20 мм; 6) стаття автора, який не має наукового ступеня, супроводжується рецензією кандидата або доктора наук. Стаття подається в електронному та паперовому варіантах. Паперовий варіант статті має бути обов'язково підписаний автором. Рішення про прийняття статті до друку приймаються редакційною колегією, про що автора буде особисто повідомлено.

^ Зразок оформлення статті

УДК 159.9 Пушкар Олена Петрівна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки

Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка (м. Суми)

^ РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ

Резюме.

Ключові слова:

Постановка проблеми.

Аналіз актуальних досліджень.

Мета статті.

Виклад основного матеріалу.

Висновки.

Фамилия, имя, отчество. Название статьи.

Резюме.

Ключевые слова:

Surname, name. The title of the article.

Summary.

Keywords:

Література:

Бібліографічний список мовою оригіналу складається через 1,5 інтервал, кегль 14, в алфавітному порядку і подається після тексту статті під заголовком: «Література». Вимоги до оформлення бібліографічного опису списку джерел подані в журналі «Бюлетень ВАК України» № 3 за 2008 р. Посилання на наукову літературу в тексті подаються за таким зразком: [5, с. 87], де 5 – номер джерела за списком літератури, 87 – сторінка.

Сторінки рукопису не друкуються, а, починаючи з другої, проставляються олівцем зверху, посередині сторінки. Підписи до рисунків, схем, таблиць включають їх номер, назву, пояснення умовних позначень.

Тексти тез та фахових статей мають бути ретельно перевірені й повністю відредаговані. Матеріали, в яких допущені будь-які помилки, до друку не допускаються. За зміст тексту та наявність помилок несуть відповідальність автори.


^ Фінансові умови участі у конференції.

До 15 жовтня 2012 року поштовим переказом на адресу, зазначену нижче, сплачуються:

 • організаційний внесок у розмірі 100 грн. при очній участі у конференції (на організаційні витрати, друк програми конференції та сертифікатів, канцелярські товари, представницькі витрати, брейк-каву) та при заочній участі у конференції (на організаційні витрати, у томі числі пересилку матеріалів конференції, друк програми конференції та сертифікатів, представницькі витрати).

 • вартість публікації у збірці тез з розрахунку 20 грн. за кожну сторінку формату А4.

^ Оплата публікацій у фахових виданнях становить 25 грн. за кожну сторінку формату А4 і здійснюється після підтвердження прийняття статті до друку редакційною колегією.

Усі витрати, пов’язані з участю у конференції (проїзд, проживання, харчування) – за рахунок учасників.

Контактні особи:

 • завідуюча кафедрою психології Тарасова Тетяна Борисівна (E-mail: B170680@mail.ru)

 • доцент кафедри психології Улунова Ганна Євгенівна (+380996582908)

 • доцент кафедри психології Пухно Світлана Валеріївна (+380976837525)

 • старший лаборант кафедри психології Лук`яненко Тетяна Львівна (+380503077680)


^ Контактна інформація:

Матеріали просимо надсилати на E-mail: konferenciasumy2012@gmail.com та адресу проведення конференції: Кафедра психології Сумського державного педагогічного університету ім. А.С.Макаренка, вул. Роменська, 87, м. Суми, 40002.

Поштові перекази просимо надсилати на адресу: до запитання Лук’яненко Тетяні Львівні, вул. Роменська, 88, м. Суми, 40002.

Заїзд та реєстрація 22 листопада з 10-00 до 11-00. Проїзд: від залізничного вокзалу маршрутне таксі № 55 та № 57, від автовокзалу маршрутне таксі № 57;

Просимо квитки на зворотній проїзд придбати заздалегідь.

Схожі:

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка Інститут психології Національної академії педагогічних наук України Національний педагогічний університет ім. iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка Інститут педагогіки напн україни Інститут педагогічної освіти І освіти дорослих напн україни Італійська асоціація А.
Ххі століття, яка відбудеться 11–12 березня 2013 року на базі Інституту педагогіки І психології кафедри педагогіки Сумського державного...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка Інститут психології Національної академії педагогічних наук України Національний педагогічний університет ім. iconІнформаційний лист міністерство науки І освіти, молоді та спорту України Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка Київський національний
Всеукраїнської наукової конференції з
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка Інститут психології Національної академії педагогічних наук України Національний педагогічний університет ім. iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка Інститут педагогіки напн україни Інститут
Програма конференції передбачає: пленарне засідання, роботу секцій за напрямами, круглі столи, культурну програму
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка Інститут психології Національної академії педагогічних наук України Національний педагогічний університет ім. iconІнформаційний лист міністерство науки І освіти, молоді та спорту України Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка Київський національний
Всеукраїнської наукової конференції з|із| міжнародною участю «наука ХХІ століття, індустрія хай-тек та сучасна освіта|утворення|»,...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка Інститут психології Національної академії педагогічних наук України Національний педагогічний університет ім. iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка
Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України”, яка відбудеться 18-19 квітня 2013 року в Інституті...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка Інститут психології Національної академії педагогічних наук України Національний педагогічний університет ім. iconМіністерство освіти І науки України Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Сумський національний аграрний університет Сумська обласна державна адміністрація Управління освіти І науки ват сумихімпром інформаційний лист
Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка відбудеться регіональна наукова конференція молодих дослідників...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка Інститут психології Національної академії педагогічних наук України Національний педагогічний університет ім. iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Київський національний університет імені Тараса Шевченка Київський університет імені Бориса Грінченка Черкаський національний університет ім.
«Здоров’я дитини–основа майбутнього життя людини», яка відбудеться 17 квітня 2013 року в м. Умань
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка Інститут психології Національної академії педагогічних наук України Національний педагогічний університет ім. iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут соціальної роботи та управління
move to 1502-10607
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка Інститут психології Національної академії педагогічних наук України Національний педагогічний університет ім. iconМ І н істерство освіти І науки україни національна академія педагогічних наук україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут розвитку дитини педагогічний університет імені комісії народної освіти в кракові
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VІ міжнародної науково-практичної конференції «Сучасне дошкілля: реалії та перспективи», яка...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка Інститут психології Національної академії педагогічних наук України Національний педагогічний університет ім. iconМ І н істерство освіти І науки україни національна академія педагогічних наук україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут розвитку дитини педагогічний університет імені комісії народної освіти в кракові
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VІІ міжнародної науково-практичної конференції «Сучасне дошкілля: реалії та перспективи», яка...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи