Іі всеукраїнська науково-практична конференція «сучасні проблеми та перспективи навчання дисциплін природничо-математичного циклу» icon

Іі всеукраїнська науково-практична конференція «сучасні проблеми та перспективи навчання дисциплін природничо-математичного циклу»
Скачати 78.82 Kb.
НазваІі всеукраїнська науково-практична конференція «сучасні проблеми та перспективи навчання дисциплін природничо-математичного циклу»
Дата25.06.2013
Розмір78.82 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України


Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти


Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка


природничо-географічний факультет

фізико-математичний факультет


ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція


«сучасні проблеми та перспективи

навчання дисциплін природничо-математичного циклу»


21-22 березня 2012 р.


інформаційний лист


Суми–2012


Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні проблеми та перспективи навчання дисциплін природничо-математичного циклу», яка відбудеться 21-22 березня 2012 року на базі Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

^ Тематичні напрямки роботи конференції:

 • актуальні проблеми змістового наповнення природничо-математичних дисциплін школи та вузу;

 • наукове та навчально-методичне забезпечення освітнього процесу в школі та вузі;

 • наступність у формуванні наукової картини світу;

 • впровадження сучасних інформаційних технологій та інноваційних методик навчання і виховання учнів і студентів;

 • організаційно-методичні засади допрофільної підготовки та профільного навчання природничо-математичних дисциплін;

 • підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації учителів предметів природничо-математичного циклу.


^ Умови та форми участі

Запрошуємо до участі науковців, методистів, викладачів, вчителів, аспірантів, магістрантів і студентів.

Форми участі: публікація матеріалів, публікація матеріалів і усна доповідь, усна доповідь, участь без доповіді.

^ Робочі мови: українська, російська.


За результатами роботи конференції планується видання окремого збірника тез доповідей. За бажанням авторів, рішенням оргкомітету і за умови відповідності вимогам ВАК України, представлені на конференцію матеріали можуть бути опубліковані у вигляді наукової статті у збірнику наукових праць, який внесено до переліку фахових видань ВАК України в галузі «Педагогічні науки».


^ Реєстрація та умови подання матеріалів

Для участі у конференції необхідно заповнити та відправити реєстраційну форму та подати текст тез доповіді, які будуть опубліковані окремою збіркою; або текст статті (за бажанням), які будуть опубліковані у фаховому збірнику.

Якщо матеріали написані декількома авторами, то реєстраційну форму заповнюють усі автори, а файл з текстом доповіді подає лише перший автор. Реєстраційна форма (приклад назви файлу – ivanov_zayava.doc), тези або наукова стаття (приклад назви файлу – ivanov_tekst.doc) надсилаються окремими файлами на адресу оргкомітету в електронному (e-mail) та роздрукованому вигляді (1 примірник) поштою або передаються особисто.

^ Кінцевий термін реєстрації та подачі матеріалів – 20 лютого 2012 року.

Всім зареєстрованим учасникам конференції на їх електронну адресу надсилається підтвердження про реєстрацію протягом 5 робочих днів після відправлення реєстраційної форми. У разі відсутності підтвердження зв’яжіться, будь ласка, з оргкомітетом.

Надіслані матеріали не повертаються. Вартість публікації однієї повної сторінки становить 20 грн. Автору статті гарантується один примірник опублікованого збірника особисто при сплаті його вартості в розмірі 25 грн. Кошти необхідно надіслати поштовим переказом на адресу оргкомітету на ім’я Ніканорової Лариси Валеріївни. На бланку обов’язково вкажіть свої прізвище, ім’я, по-батькові. Копії квитанції про сплату необхідно надіслати поштою разом з роздруківкою тексту та електронною поштою.

^ Вимоги до оформлення тез доповідей

Текст тез доповіді обсягом до трьох повних сторінок повинен бути набраний у програмі Microsoft Word українською або російською мовами. Допускається використання таблиць та рисунків у форматах jpg, tiff, bmp, а також рисунків Microsoft Graph. Ілюстрації слід включати в текст або подавати у вигляді окремих файлів з роздільною здатністю 300 dpi у реальних розмірах рисунка; бажано уникати напівтонових рисунків. Нумерація посилань в тексті на літературу має подаватися у квадратних дужках. Перелік літературних джерел (шрифт 12 pt) має бути відокремлений від тексту порожнім рядком.


^ Зразок оформлення тез доповіді


ЗАГОЛОВОК ТЕЗ (14 pt)

Іванов В. В. (14 pt)

Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка (14 pt)


Текст матеріалів має бути відокремлений порожнім рядком та написаний на сторінках формату А4 шрифтом Times New Roman 14 pt, інтервал – 1,5. Вирівнювання тексту – по ширині, без нумерації сторінок (проставляється олівцем зверху, посередині сторінки). Усі поля – по 2 см. Відступ абзацу – 1,25 см.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Перовський О. І. Настільна книга молодого вчителя / О. І. Перовський, Л. Д. Самонова. – Х.: Ранок, 2009. – 256 с.

 2. Ягупов В.В. Педагогіка : навч. посібник / В.В. Ягупов. – К.: Либідь, 2003. – 560с.


Вимоги до оформлення та подання наукових статей

Наукові статті, що подаються до друку, повинні бути написані українською мовою та містити матеріал, не опублікований раніше. Відповідно до вимог ВАК України (Постанова № 7-06 від 15 січня 2003 р.) необхідно дотримуватися таких елементів написання статей: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз основних досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. З метою дотримання зазначених вище вимог до наукової статті слід жирним шрифтом виділити такі елементи статті: постановка проблеми, аналіз актуальних досліджень, мета статті, виклад основного матеріалу, висновки.

Обсяг статті, включно зі списком цитованої літератури (не більше 12 джерел), повинен становити 8-12 сторінок формату А4. Відстань між рядками – півтора інтервали комп'ютерного стандарту, кегель 14; поля: верхнє і нижнє – 20 мм, ліворуч – 25 мм, праворуч – 10 мм. Середня кількість знакомісць у рядку – 65, кількість рядків на одній сторінці – до 30.

Рукопис оформляється згідно з Держстандартом ДСТУ 3008-95. У верхньому лівому куті першої сторінки рукопису ставиться УДК, у правому – прізвище та ініціали автора (авторів) і назва закладу, нижче посередині рядка – заголовок статті великими літерами. Між назвою закладу та заголовком статті – інтервал 2. Такий же інтервал між заголовком та анотацією.

Стаття має бути ретельно перевірена й повністю відредагована. До статті додається відзив-рекомендація наукового керівника (для аспірантів і здобувачів, що подають одноосібні статті).

Автору статті гарантується один примірник опублікованого збірника без додаткової оплати.


Зразок оформлення статті

УДК 371.315.6:51 В. В. Іванов

Сумський державний педагогічний університет


^ ЗАГОЛОВОК СТАТТІ

Анотація.

Ключові слова.


В. В. Иванов

Сумской государственный педагогический университет


НАЗВАНИЕ СТАТЬИ

Аннотация.

Ключевые слова.

V. V. Ivanov

Sumy State Pedagogical University


^ TITLE OF ARTICLE

Annotation.

Key words.


Анотації містять стислу інформацію про основні ідеї та висновки наукової статті (5-6 рядків через 1 інтервал кегль 14 курсивом). Ключові слова кількістю 8-10.


Сторінки рукопису не друкуються, а, починаючи з другої, проставляються олівцем зверху, посередині сторінки. Підписи до рисунків, схем, таблиць включають їх номер, назву, пояснення умовних позначень. Посилання на наукову літературу в тексті подаються за таким зразком: [5, 87], де 5 – номер джерела за списком літератури, 87 – сторінка. Посилання на декілька наукових видань одночасно подаються таким чином: [3, 156; 4; 8, 22-23].

Бібліографічний список мовою оригіналу складається через 1 інтервал, кегль 14, в алфавітному порядку і подається після тексту статті під заголовком: «ЛІТЕРАТУРА». Вимоги до оформлення бібліографічного опису списку джерел подані в журналі «Бюлетень ВАК України» № 3 за 2008 р.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Ващенко Г. Виховання волі та характеру: Підручник для педагогів / Григорій Ващенко. – К.: Видавництво «Школяр», 1999. – 385 с.

 2. Мацько Л.І. Матимемо те, що робимо: До питання формування мовної культури / Любов Мацько // Дивослово. – 2001. – № 9. – С. 2-3.


Оргкомітет конференції залишає за собою право редагувати матеріали та відхиляти такі, що не відповідають вказаним вимогам або тематиці конференції. У випадку відхилення матеріалів сплачені кошти буде повернуто за вирахуванням витрат на пересилку.


^ Календар конференції

Прийом тез доповідей та наукових статей – до 20 лютого 2012 року. Проведення конференції – 21-22 березня 2012 року:

 • реєстрація учасників – 21 березня;

 • дні роботи – 21-22 березня;

 • від’їзд учасників – 22 березня.

Кожним учасником конференції під час реєстрації особисто сплачується організаційний внесок (як першим автором, так й іншими співавторами), який складає 50 грн. У рамках конференції планується проведення дружньої вечері. Її орієнтовна вартість становить 100 грн., що сплачуються учасником під час реєстрації. Харчування та проживання учасників здійснюється за власний рахунок. Пропонується розміщення учасників конференції в готелях міста або гуртожитку інституту, про вартість проживання в яких буде повідомлено учасникам додатково.


^ Тексти тез доповіді і статті, заповнену заявку на участь і копію квитанції про сплату надсилати за адресою:

Бабенко Олені Михайлівні

кафедра хімії та методики навчання хімії

природничо-географічний факультет

Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка

вул. Роменська 87, м. Суми, 40002.


та електронною поштою: npd-conference@yandex.ua


Контактний телефон: 066 34 79 650

^ Оплату надсилати за адресою

Ніканорова Лариса Валеріївна

природничо-географічний факультет

Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка

вул. Роменська 87, м. Суми, 40002.


^ Заявка на участь у ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції

«Сучасні проблеми та перспективи навчання дисциплін природничо-математичного циклу»


Прізвище ______________________________________________

Ім’я, по-батькові ________________________________________

Науковий ступінь ________________________________________

Вчене звання ___________________________________________

Посада ________________________________________________

Назва організації, її адреса ________________________________

Адреса для листування (з індексом) _________________________

Контактний телефон ______________________________________

E-mail _________________________________________________

Секція _________________________________________________

Назва доповіді __________________________________________

Форма участі ___________________________________________

Потреба у мультимедійному комплексі ______________________

Потреба у поселенні _____________________________________

Участь у дружній вечері__________________________________

Підпис Дата


Реєстраційна форма подається без скорочень!


До зустрічі в Сумах!

Схожі:

Іі всеукраїнська науково-практична конференція «сучасні проблеми та перспективи навчання дисциплін природничо-математичного циклу» iconСучасні проблеми та перспективи навчання дисциплін природничо-математичного циклу” (21-22 березня 2012 року)
За підсумками обговорення проблем та перспектив навчання дисциплін природничо-математичного циклу конференція “сучасні проблеми та...
Іі всеукраїнська науково-практична конференція «сучасні проблеми та перспективи навчання дисциплін природничо-математичного циклу» iconЗвіт про проведення конференції у 2011 році назва заходу Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія І практика вдосконалення машин: проблеми та перспективи»
Назва заходу – Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія І практика вдосконалення машин: проблеми та перспективи»
Іі всеукраїнська науково-практична конференція «сучасні проблеми та перспективи навчання дисциплін природничо-математичного циклу» iconІнформаційний лист №3
Всеукраїнська науково – практична конференція “Сучасні проблеми розвитку теорії та методики гімнастики та хореографії”
Іі всеукраїнська науково-практична конференція «сучасні проблеми та перспективи навчання дисциплін природничо-математичного циклу» iconРішення всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті України: стан, проблеми, перспективи»
З 15 по 16 травня 2013 року на базі Херсонського державного університету відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформаційні...
Іі всеукраїнська науково-практична конференція «сучасні проблеми та перспективи навчання дисциплін природничо-математичного циклу» iconШановні студенти та молоді вчені!
Західнодонбаському інституті економіки І управління розпочне роботу Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми реалізації...
Іі всеукраїнська науково-практична конференція «сучасні проблеми та перспективи навчання дисциплін природничо-математичного циклу» iconШановні студенти та молоді вчені!
Західнодонбаському інституті економіки І управління розпочне роботу Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми реалізації...
Іі всеукраїнська науково-практична конференція «сучасні проблеми та перспективи навчання дисциплін природничо-математичного циклу» iconКонкурс на краще шкільне методичне об’єднання вчителів навчальних дисциплін природничо-математичного циклу
Перші місця завоювали методичні об’єднання вчителів навчальних дисциплін природничо-математичного циклу: зош І-ІІІ ст с. Вашківці...
Іі всеукраїнська науково-практична конференція «сучасні проблеми та перспективи навчання дисциплін природничо-математичного циклу» iconПлан проведення науково-практичних конференцій та семінарів в 2011 році
Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до креативного управління економічними процесами»
Іі всеукраїнська науково-практична конференція «сучасні проблеми та перспективи навчання дисциплін природничо-математичного циклу» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Управління освіти І науки Херсонської облдержадміністрації Херсонський державний університет Факультет
Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія І практика вдосконалення машин: проблеми та перспективи»
Іі всеукраїнська науково-практична конференція «сучасні проблеми та перспективи навчання дисциплін природничо-математичного циклу» iconВсеукраїнська науково-практична конференція «Техногенно-екологічна безпека України: стан та перспективи розвитку»
Науково-методична рада з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту в Київській області
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи