Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка Інститут педагогіки напн україни Інститут icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка Інститут педагогіки напн україни Інститут
Скачати 61.96 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка Інститут педагогіки напн україни Інститут
Дата25.06.2013
Розмір61.96 Kb.
ТипПрограма

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

Інститут педагогіки НАПН України

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

Курський державний університет (Росія)


ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ


Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції

з міжнародною участю

«Управління інноваційним розвитком освіти:

глобальний та національний виміри»

яка відбудеться ^ 2–3 квітня 2012 року

на базі Інституту педагогіки і психології

кафедри педагогіки вищої школи та педагогічного менеджменту

та кафедри педагогіки

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка


Роботу конференції плануємо провести за такими напрямами:

 • Управління інноваційними процесами в освіті.

 • Історія та методологія освітніх інновацій.

 • Психологічні аспекти управління інноваційним розвитком освіти.

 • Глобальні та регіональні тенденції розвитку освіти.

 • Інноваційні технології розвитку освіти у національній середній школі.


Програма конференції передбачає: пленарне засідання, роботу секцій за напрямами, круглі столи, культурну програму.

^ Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

Матеріали конференції будуть розміщені у збірнику тез доповідей конференції або у науково-педагогічному журналі "Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології"(м. Суми), який входить до переліку видань рекомендованих ВАК України (додаткова інформація розміщена на сайті www.sspu.sumy.ua).

Тези доповіді приймаються до друку українською, російською, або англійською мовами. Електронний варіант тексту тез доповіді обсягом 2-3 повних сторінки у форматі А4, заповнення останньої сторінки не менше 75%, на CD диску, набраних в редакторі Word у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *doc, *rtf. Поля: ліве – 2.5 см, праве – 2 см, верхнє – 2 см, нижнє – 2 см. Шрифт тексту Times New Roman 14, абзац 1,25, міжрядковий інтервал 1; не виставляти примусові переноси, не архівувати, не накладати заборону на редагування. Змістова структура тез: 1. Постановка проблеми. 2. Основні завдання авторського дослідження. 3. Основні здобутки вже проведеного дослідження в обсязі 5 – 6 пронумерованих абзаців. Перелік джерел не вказується.

Статті для публікації у фаховому часопису “Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології” подаються одночасно з тезами або під час роботи конференції.  Оформлення та змістова структура статті до фахового журналу “Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології”: наукові статті, що подаються до друку, повинні бути написані українською, російською або англійською мовами та містити матеріал, не опублікований раніше. Відповідно до вимог ВАК України (Постанова № 7-06 від 15 січня 2003 р.) необхідно дотримуватися таких елементів написання статей: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз основних досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. З метою дотримання зазначених вище вимог до наукової статті слід жирним шрифтом виділити такі елементи статті: постановка проблеми, аналіз актуальних досліджень, мета статті, виклад основного матеріалу, висновки.

Обсяг статті, включно зі списком цитованої літератури (не більше 12 джерел), повинен становити 8–12 сторінок формату А4. Відстань між рядками — півтора інтервали комп'ютерного стандарту, кегель 14; поля: верхнє і нижнє – 2 см, ліворуч — 2,5 см, праворуч — 1 см. Середня кількість знакомісць у рядку - 65, кількість рядків на одній сторінці - до 30.

Рукопис оформляється згідно з Держстандартом ДСТУ 3008-95. У верхньому лівому куті першої сторінки рукопису ставиться УДК, у правому — прізвище та ініціали автора (авторів) і назва закладу, нижче посередині рядка — заголовок статті великими літерами. Між назвою закладу та заголовком статті - інтервал 2. Такий же інтервал між заголовком та анотацією.


Зразок оформлення статті

УДК 371.315.6:51 Г.П. Руденко

Сумський державний педагогічний університет

^ ЗАГОЛОВОК СТАТТІ

Анотація.

Ключові слова.

УДК 371.315.6:51 Г.П. Руденко

Сумской государственный педагогический университет

^ НАЗВАНИЕ СТАТЬИ

Аннотация.

Ключевые слова.

УДК 371.315.6:51 G.P. Rudenko

Sumy State Pedagogical University

TITLE OF THE ARTICLE

Annotation.

Key words.


Анотації містять: стислу інформацію про основні ідеї та висновки наукової статті (5-6 рядків через 1 інтервал, кегль 14, курсивом), ключові слова (8-10 слів).


Сторінки рукопису не друкуються, а, починаючи з другої, проставляються олівцем зверху, посередині сторінки. Підписи до рисунків, схем, таблиць включають їх номер, назву, пояснення умовних позначень. Посилання на наукову літературу в тексті подаються за таким зразком: [5, 87], де 5 - номер джерела за списком літератури, 87 - сторінка. Посилання на декілька наукових видань одночасно подаються таким чином: [3, 156; 4; 8, 22-23].

Бібліографічний список мовою оригіналу складається через 1 інтервал, кегль 14, в алфавітному порядку і подається після тексту статті під заголовком: «ЛІТЕРАТУРА».

Вимоги до оформлення бібліографічного опису списку джерел подані в журналі «Бюлетень ВАК України» № 3 за 2008 р.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Ващенко Г. Виховання волі і характеру : підручник для педагогів / Григорій Ващенко. – К. : Видавництво «Школяр», 1999. – 385 с.

 2. Мацько Л. І. Матимемо те, що робимо: до питання формування мовної культури / Любов Мацько // Диво слово. – 2001. – № 9. – С. 2-3.Для участі у конференції необхідно:

 • до 1.03.2012 надіслати заявку на участь у конференції (бланк заявки додається) та текст тез доповіді; заявку на проживання в гуртожитку (від 20 грн за добу), або у готелі (від 100 грн за добу);

 • до 15.03.2012 – текст статті на диску або надісланий електронною поштою (ті, хто не має наукового ступеня, додають рецензію наукового керівника);

 • конверт із маркою і заповненою зворотною адресою (для офіційного запрошення та додаткової інформації).Фінансові умови:

 • Організаційний внесок (програма конференції, сертифікат учасника та інші організаційні витрати) становить 100 грн., які потрібно надіслати поштовим переказом до 1.03.2012. За умови заочної участі у конференції організаційний внесок становить 50 грн.

 • Вартість публікації статті – 25 грн за 1 сторінку тексту.

 • Вартість публікації у збірці тез – 20 грн за 1 сторінку тексту.

^ Оплата здійснюється поштовим переказом на адресу, зазначену нижче.

Усі витрати, пов’язані з участю у конференції (проїзд, проживання, харчування) – за рахунок учасників.

^ Оргкомітет конференції:

д.п.н., професор Сбруєва Аліна Анатоліївна;

к.п.н., професор Козлова Олена Григорівна;

к.п.н., доцент Левченко Людмила Степанівна;

Тел.: (0542) 68-59-16 – кафедра педагогіки вищої школи та педагогічного менеджменту,

або мобільний 099 74 75 592 – технічний секретар Товчигречка Леся Вікторівна (з 10:00 до 17:00).

^ Матеріали і поштові перекази просимо надсилати на адресу проведення конференції:

Технічний секретар конференції Товчигречка Леся Вікторівна

Інститут педагогіки і психології, кафедра педагогіки вищої школи та педагогічного менеджменту, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, вул. Роменська, 87,

м. Суми, Україна, 40002.

Електронний варіант статті, заявки та копії квитанцій просимо обов’язково продублювати електронним листом на адресу

E-mail: innovation-conf@mail.ru

^ ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ

у Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю

«Управління інноваційним розвитком освіти:

глобальний та національний виміри»

Прізвище, ім’я, по батькові__________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Учений ступінь, учене звання________________________________________________________________

Посада___________________________________________________________________________________

Установа_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Країна, адреса_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Телефон__________________________________________________________________________________

E-mail____________________________________________________________________________________

Напрям конференції________________________________________________________________________

Тема доповіді_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Мультимедійна презентація так □, ні □________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Заявка на проживання з _____ по ______ квітня (готель □ гуртожиток □)


Дата «_____»___________ 20_____р.

Підпис__________________________

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка Інститут педагогіки напн україни Інститут iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка Інститут педагогіки напн україни Інститут педагогічної освіти І освіти дорослих напн україни Італійська асоціація А.
Ххі століття, яка відбудеться 11–12 березня 2013 року на базі Інституту педагогіки І психології кафедри педагогіки Сумського державного...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка Інститут педагогіки напн україни Інститут iconІнститут педагогіки напн україни Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
«Педагогічна компаративістика – 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст», який відбудеться 10 червня 2013...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка Інститут педагогіки напн україни Інститут iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка Інститут психології Національної академії педагогічних наук України Національний педагогічний університет ім.
Запрошуються науковці, викладачі, психологи, фахівці різних галузей та сфер діяльності, всі, кого цікавлять проблеми професійної...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка Інститут педагогіки напн україни Інститут iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Інститут педагогіки напн україни Полтавський національний педагогічний університет імені В.
Вас взяти участь у міжнародній науковій інтернет-конференції «Хімічна наука і освіта: перспективи розвитку», яка відбудеться 22 –...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка Інститут педагогіки напн україни Інститут iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Інститут розвитку дитини Факультет дошкільної освіти Кафедра корекційної педагогіки та психології
Запрошуємо Вас взяти участь у регіональному науково-практичному семінарі «актуальні проблеми корекційної педагогіки»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка Інститут педагогіки напн україни Інститут iconІнформаційний лист міністерство науки І освіти, молоді та спорту України Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка Київський національний
Всеукраїнської наукової конференції з
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка Інститут педагогіки напн україни Інститут iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка
Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України”, яка відбудеться 18-19 квітня 2013 року в Інституті...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка Інститут педагогіки напн україни Інститут iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «києво-могилянська академія» інститут проблем виховання напн україни східно-європейський інститут психології
Проблема ефективності розвивального впливу: можливості та обмеження педагогічних технологій
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка Інститут педагогіки напн україни Інститут iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка інститут педагогіки І психології
Програма іспиту розроблена для вступників, які бажають здобути освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліста» за спеціальністю «Соціальна...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка Інститут педагогіки напн україни Інститут iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка інститут педагогіки І психології
Програма іспиту розроблена для вступників, які бажають здобути освітньо-кваліфікаційний рівень «магістра» за спеціальністю «Соціальна...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи