Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми 2012 Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека icon

Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми 2012 Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека
НазваНауково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми 2012 Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека
Сторінка1/15
Дата25.06.2013
Розмір2.8 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Формування системи управління вищим навчальним закладом інноваційного типу в сучасних умовах євроінтеграції


Науково-допоміжний бібліографічний покажчик


Суми

2012

Сумський державний педагогічний університет

ім. А. С. Макаренка


БІБЛІОТЕКА

Library

sspy.sumy.ua


Сумський державний педагогічний університет

ім. А. С. Макаренка


БІБЛІОТЕКА


Формування системи управління вищим навчальним закладом інноваційного типу в сучасних умовах євроінтеграції


Науково-допоміжний

бібліографічний покажчик


Суми

2012

УДК 378.4:005.591.6:061.1ЄС”312”(01)

ББК 91.9:74.584

Ф79


Укладачі: Горова З. М., директор бібліотеки;

Косенко В. В., завідуюча науково-бібліографічним та інформаційним відділом


Відповідальний за випуск проректор з наукової роботи, доктор педагогічних наук, професор ^ А. А. Сбруєва


Ф79 Формування системи управління вищим навчальним закладом інноваційного типу в сучасних умовах євроінтеграції : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / укладачі: З. М. Горова,
В. В. Косенко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – с.


Вища освіта покликана своїм фаховим призначенням ініціювати новаторські, інноваційні, евристичні підходи, які відповідали б на виклики сьогодення й узгоджувалися б з перспективами майбуття.

Досвід модернізації системи освіти України показав, що якість вищої освіти визначається передусім якістю стандартів освіти та професійної підготовки, інфраструктурами внутрішнього й зовнішнього середовища, рівнем управління навчальним закладом.

Вища освіта – обов’язковий чинник реалізації кар’єрних планів у сучасному світі.

У бібліографічному посібнику розкрито ряд питань стосовно управління вищим навчальним закладом.

Пропоноване видання є нагальною потребою часу і може стати реальним кроком на шляху до інтеграції української освіти в європейський освітній простір.

Адресовано представникам органів управління освітою, керівникам освітніх закладів, педагогічній спільноті, магістрантам, аспірантам, професійні інтереси яких становлять питання розвитку системи вищої освіти України у контексті європейської інтеграції, студентам ВНЗ, а також всім, хто цікавиться досвідом реформ та нововведень в галузі освіти.


УДК 378.4:005.591.6:061.1ЄС”312”(01)

ББК 91.9:74.584


© Наукова Бібліотека СумДПУ ім. А. С. Макаренка

Передмова


Із включенням України до світового освітнього та наукового простору, докорінним чином змінюються вимоги до освіти в цілому і до вищої освіти зокрема. Система освіти потребує докорінних реформ з метою виходу на передові рубежі освіти і науки.

У контексті євроінтеграційного розвитку України цілеспрямована системна державна політика України має будуватися на Лісабонській стратегії Європейської спільноти.

Україна прагне бути повноправним учасником процесу євроінтеграції. Тому модернізація вищої освіти здійснюється у повній відповідності до положень лісабонської угоди, яку Україна підписала й ратифікувала, та принципів Болонського процесу.

Історичні виклики ХХІ століття, їх новизна та масштабність обумовлюють необхідність прогнозування інноваційного розвитку вищої освіти, забезпечення змін, які є кардинальними, у змістових, технологічних, управлінських домінантах, спрямованих на виховання конкурентоздатної, соціально-мобільної та компетентної особистості.

Лише через освіту ми зможемо виховати людину, здатну творити, сприймати нововведення та зміни. Для цього необхідно реформувати освіту, зробити її інноваційною за характером.

Вища освіта покликана своїм фаховим призначенням ініціювати новаторські, інноваційні, евристичні підходи, які відповідали б на виклики сьогодення й узгоджувалися б з перспективами майбуття.

Досвід модернізації системи освіти України показав, що якість вищої освіти визначається передусім якістю стандартів освіти та професійної підготовки, інфраструктурами внутрішнього й зовнішнього середовища, рівнем управління навчальним закладом.

У виданні викладено загальні засади та специфічні особливості управління, приділена належна увага його стратегічним аспектам, керуванню формуванням готовності до управлінської діяльності та розвитком інноваційної творчості.

Вища освіта – обов’язковий чинник реалізації кар’єрних планів у сучасному світі.

Від ефективної організаційної та управлінської діяльності залежить і ефективність та якість освітніх процесів.

Реформування та розвиток вищої освіти можливі за умов розробки та використання новацій в навчальному процесі під час оволодіння суб’єктами системою сучасних наукових знань, наповнення навчальних програм результатами вітчизняних й зарубіжних наукових і дидактичних досягнень та широкого впровадження науково-пошукових та дослідних розробок у навчальний процес.

Бібліотека педагогічного університету, маючи багаті книжкові фонди, слугує викладачам та студентам незмінною базою в учбовій, науковій та дослідницькій роботі.


Пропоноване видання є нагальною потребою часу і може стати реальним кроком на шляху до інтеграції української освіти в європейський освітній простір.

Актуальність науково-допоміжного бібліографічного покажчика направлена на науково-методичну підтримку бібліотекою СумДПУ ім. А. С. Макаренка освітнього простору університету в умовах динамічно мінливого зовнішнього середовища.

Укладачами даного видання розглянуто питання філософії освіти, взаємозв’язку розвитку вищої освіти та глобалізації, реформування та оновлення змісту освіти тощо.

Зосереджено належну увагу на правовій регламентації освітньої активності ВНЗ, як необхідної умови забезпечення освітньої якості.

Розкрито теоретичні основи та принципи інноваційних технологій стосовно вищих навчальних закладів, які мають І–ІV рівні акредитації.

Приділена увага інтеграції вищої школи України в європейське освітнє середовище та системі підготовки кадрів.

Розвиток вищої освіти ґрунтується на використанні досвіду світової і національних освітніх систем, на послідовності розвитку науки і новітніх технологій. Засвоєння зарубіжного досвіду збагачує національну модель розвитку вищої освіти української держави.

Наприклад, розділ за № 26 допоможе вивченню та подальшого впровадження зарубіжного досвіду, співпраці. Дає змогу порівняння та аналізу.

Бібліографічні описи ^ 1 888 джерел розміщено у посібнику за 27 тематичними розділами та у 4 відповідних підрозділах (за алфавітом прізвищ авторів і назв документів). Спочатку подано книги, потім – статті. Все це полегшить користувачеві пошук необхідних публікаційних матеріалів.

Даний покажчик вміщує документи, бібліографічний опис яких повторюється одночасно в деяких розділах і за своїм змістом є різнобічним.

Видання спрямоване на популяризацію психолого-педагогічної і методичної літератури, і може допомогти закладам освіти будувати навчальний і виховний процес на рівні стандартів, які є світовими, забезпечувати високу якість та результативність.

Автори-укладачі даного покажчика пропонують нові підходи до реалістичної оцінки потенціалу вищої освіти, значну увагу приділяють зазначеним вище аспектам.

Науково-допоміжний бібліографічний посібник сприятиме формуванню здібності до самостійного пошуку, активізації самоосвіти, самоорганізації та вирішенню управлінських завдань. При переробці інформації позитивно впливатиме на читацьку активність користувачів,

Матеріали, що зібрано у науково-допоміжному бібліографічному виданні «Формування системи управління вищим навчальним закладом інноваційного типу в сучасних умовах євроінтеграції», адресовано представникам органів управління освітою, керівникам освітніх закладів, педагогічній спільноті, магістрантам, аспірантам, професійні інтереси яких становлять питання розвитку системи вищої освіти України у контексті європейської інтеграції, студентській молоді, а також всім, хто цікавиться досвідом реформ та нововведень в галузі освіти.


^ 1. Філософія освіти


Качуровський, М. О. Філософія освіти [Текст] : навчально-методичний посібник / М. О. Качуровський ; Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – 116 с.


Качуровський, М. О. Філософські основи освіти [Текст] : навчально-методичний посібник / М. О. Качуровський, А. І. Кудренко ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 79 с.


Цикін, В. О. Філософія освіти – стратегія прориву в майбутнє [Текст] : монографія / В. О. Цикін, І. А. Бріжата ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – 254 с.


***


Андрущенко, В. Філософічність освіти: теорія, методологія, практика [Текст] / В. Андрущенко // Вища освіта України. – 2008. – № 4. – С. 10-18.


Андрущенко, В. Філософія розвитку освіти в постболонському просторі [Текст] / В. Андрущенко // Вища освіта України. – 2006. – № 1. –
С. 5-6.


Базалук, О. Формування образу людини майбутнього як стратегічна мета філософії освіти [Текст] / О. Базалук // Освіта і управління. – 2010. –
Т. 13, № 2/3. – С. 49-54.


Бевзенко, Л. Соціальні інтереси українців та місце освіти в системі ресурсів їхньої реалізації [Текст] / Л. Бевзенко // Вища освіта України. – 2011. – № 4. – С. 22-29.


Бережнова, Е. В. Педагогическая наука сегодня: философско-методологические проблемы [Текст] / Е. В. Бережнова, В. М. Кондратьев // Педагогика. – 2011. – № 10. – С. 98-106.


Вікторов, В. Г. Проблема управління якістю освіти (соціально-філософський аналіз) [Текст] / В. Г. Вікторов // Вища освіта України. – 2005. – № 4. – С. 16-24.


Герасимова, Е. Філософія загальнокультурного контексту постмодерністської концепції освіти [Текст] / Е. Герасимова // Вища освіта України. – 2007. – № 2. – С. 42-48.


Гофрон, Б. Консервативна і ліберальна філософія освіти та проблема нерівності в ній [Текст] / Б. Гофрон // Вища освіта України. – 2004. – № 4. – С. 30-35.


Давидов, П. Використання національної філософії в освітній політиці вищої школи України [Текст] / П. Давидов // Освіта і управління. – 2009. –
Т. 12, № 3/4. – С. 169-175.


Добронравова, І. Філософія науки і синергетика освіти [Текст] / І. Добронравова // Вища освіта України. – 2003. – № 2. – С. 7-12.


Карпов, А. О. Коммодификация образования в ракурсе его целей, онтологии и логики культурного движения [Текст] / А. О. Карпов // Вопросы философии. – 2012. – № 10. – С. 85-96.


Карпов, А. О. Современное образование и знание [Текст] : [философия образования] / А. О. Карпов // Философские науки. – 2010. – № 4. – С. 126-138.


Клепко, С. Ф. Есе з філософії освіти [Текст] / С. Ф. Клепко // Управління школою. – 2005. – № 26, вересень. – С. 13-25 ; № 27, вересень. – С. 5-9 ; № 30, жовтень. – С. 27-31.


Климов, С. Н. Философские аспекты воспитательной работы в вузе [Текст] / С. Н. Климов // Педагогическое образование и наука. – 2011. – № 2. – С. 4-7.


Корсак, К. Ноосфера, ноотехнології і вища освіта у ХХІ столітті [Текст] / К. Корсак // Вища освіта України. – 2010. – № 3. – С. 18-25.


Корсак, К. Наносуспільство нового століття і його освіта [Текст] / К. Корсак // Управління освітою. – 2009. – № 4, лютий. – С. 2-5.


Кремень, В. Синергетична модель розвитку освіти як відповідь на виклики сьогодення [Текст] / В. Кремень // Рідна школа. – 2010. – № 6. –
С. 3-6.


Кремень, В. Синергетичне мислення – вимога часу [Текст] / В. Кремень // Освіта. – 2012. – № 29, 28 червня-4 липня. – С. 4.


Кудрик, Л. Структура педагогічної діяльності, особливості її організації у контексті філософії освіти ХХІ [Текст] / Л. Кудрик, Ю. Сурмяк // Педагогічна думка. – 2005. – № 4. – С. 75-79.


Кудрявцев, В. Т. Предпосылки личностного роста в развивающем образовании [Текст] : [педагогическая психология Роджерса К., Давыдова В., Фрейберга Д., Эльконин Д.] / В. Т. Кудрявцев, Г. К. Уразалиева // Вопросы психологии. – 2005. – № 4. – С. 52-62.


Кузь, В. Г. Виклики сучасної епохи і педагогічна наука [Текст] / В. Г. Кузь // Педагогіка і психологія. – 2005. – № 4. – С. 27-39.


Кузьміна, С. Філософія освіти в Україні ХІХ – початку ХХ століття [Текст] : що кажуть архівні джерела? : [історія вітчизняної академічної філософії] / С. Кузьміна // Філософська думка. – 2010. – № 6. – С. 5-20.


Кулик, О. Становлення та розвиток сучасної філософії освіти в Україні [Текст] / О. Кулик // Науковий світ. – 2010. – № 5. – С. 8-10.


Кутьев, В. О. Философия – образование – общество [Текст] / В. О. Кутьев // Педагогика. – 2006. – № 4. – С. 29-44.


Лаврова, Л. В. Філософські аспекти гуманізації та гуманітаризації освіти [Текст] / Л. В. Лаврова // Практична філософія. – 2009. – № 3. –
С. 64-68.


Линовицька, О. Соціальне призначення освіти: теоретико-методологічний контекст [Текст] / О. Линовицька // Вища освіта України. – 2011. – № 4. – С. 10-16.


Липская, Л. А. Философско-антропологический фундамент современного образования [Текст] / Л. А. Липская // Педагогика. – 2006. – № 2. – С. 23-28.


Лутай, В. Про розроблення концептуальних засад філософії сучасної освіти України [Текст] / В. Лутай // Вища освіта України. – 2005. – № 4. –
С. 13-18.


Лутай, В. Розробка сучасної філософії освіти на засадах синергетики [Текст] / В. Лутай // Вища освіта України. – 2009. – № 1. – С. 33-35.


Мєдвєдєва, Г. Зміна філософської парадигми в сучасній освіті [Текст] / Г. Мєдвєдєва // Управління освітою. – 2007. – № 15, серпень. – С. 3-4.


Модернізація вищої освіти в контексті філософії освіти [Текст] 
// Модернізація системи вищої освіти: соціальна цінність і вартість для України : монографія / Академія педагогічних наук України, Інститут вищої освіти ; ред. кол.: В. Кремень, В. Андрущенко, В. Луговий та ін. – К. : Педагогічна думка, 2007. – Розділ 1. – С. 5-98.


Набиева, Е. В. Конструирование педагогической деятельности на основе гносеологического подхода [Текст] / Е. В. Набиева // Педагогическое образование и наука. – 2007. – № 3. – С. 74-78.


Никифоров, А. Л. Философия в системе высшего образования [Текст] / А. Л. Никифоров // Вопросы философии. – 2007. – № 6. – С. 3-16.


Огнев'юк, В. Філософія освіти в структурі наукових досліджень феномену освіти [Текст] / В. Огнев'юк // Шлях освіти. – 2009. – № 4. – С. 2-6.


Освітньо-виховний процес і соціальні перетворення в сучасній Україні: філософсько-історична спадкоємність, когерентність, самодостатність [Текст] // Модернізація системи вищої освіти: соціальна цінність і вартість для України : монографія / Академія педагогічних наук України, Інститут вищої освіти ; ред. кол.: В. Кремень,
В. Андрущенко, В. Луговий та ін. – К. : Педагогічна думка, 2007. – С. 14-81.


Пищулин, Н. П. Образование как философская проблема [Текст] / Н. П. Пищулин // Философские науки. – 2005. – № 1. – С. 7-27.


Пінчук, Є. А. Ідея університету в європейській думці [Текст] / Є. А. Пінчук // Практична філософія. – 2012. – № 3. – С. 93-99.


Помогайбо, В. Філософія освіти в європейському контексті [Текст] / В. Помогайбо // Управління освітою. – 2008. – № 14, травень. – С. 14-16.


Самчук, З. Світоглядні орієнтири адекватного аналізу визначальних викликів і відповідей на них освітньої сфери [Текст] / З. Самчук // Вища освіта України. – 2012. – № 1. – С. 10-19.


Сергейчик, Е. М. Философия образования и педагогика [Текст] / Е. М. Сергейчик // Философские науки. – 2009. – № 8. – С. 6-19.


Степанова, М. А. Психологическая наука и философия в свете образования: современное состояние и актуальные задачи [Текст] / М. А. Степанова // Вопросы философии. – 2010. – № 6. – С. 67-79.


Терепищий, С. Філософські проблеми стандартизації вищої освіти в соціокультурних вимірах нового та новітнього часів [Текст] / С. Терепищий // Вища освіта України. – 2009. – № 2. – С. 50-59.


Терепищий, С. Філософсько-освітній зміст поняття «стандартизація вищої освіти» [Текст] / С. Терепищий // Вища освіта України. – 2009. – № 3. – С. 98-105.


Терещенко, Ю. Філософія політики в сфері освіти: якою їй бути в Україні [Текст] / Ю. Терещенко // Освіта. – 2005. – № 20. – С. 6-7.


Феноменологія сучасної освіти під кутом зору деонтологічних вимог [Текст] // Модернізація системи вищої освіти: соціальна цінність і вартість для України : монографія / Академія педагогічних наук України, Інститут вищої освіти ; ред. кол.: В. Кремень, В. Андрущенко, В. Луговий та ін. – К. : Педагогічна думка, 2007. – С. 82-98.


Философия образования [Текст] : круглый стол сектора методологии междисциплинарных исследований человека Института философии РАН и журнала «Человек» // Человек. – 2010. – № 5. – С. 37-46.


Філіпчук, Г. Пріоритети освіти в контексті цивілізаційного поступу [Текст] / Г. Філіпчук // Освіта і управління. – 2011. – T. 14, № 4. – С. 26-35.


Філософія освіти ХХІ століття [Текст] // Кузьмінський, А. І. Педагогіка вищої школи : навчальний посібник / А. І. Кузьмінський. – К. : Знання, 2005. – Тема 4. – С. 61-68.


Філософія освіти ХХІ століття: пошук пріоритетів [Текст] : [підбір статей] // Вища освіта України. – 2011. – № 4. – С. 10-29.


Філософія освіти, управлінська ідеологія, або Як створити сучасну парадигму управління [Текст] // Крижко, В. В. Аксіологічний потенціал державного управління освітою : навчальний посібник / В. В. Крижко, І. О. Мамаєва. – К. : Освіта України, 2005. – Розділ 10. – С. 163-173.


Цикин, В. А. Роль философии и гуманитарных наук в системе высшего образования [Текст] / В. А. Цикин // Практична філософія. – 2012. – № 3. – С. 100-105.


^ 1.1 Цивілізація освітнього простору


Вишневський, О. Людиноцентризм як педагогічна проблема на тлі сучасних цивілізаційних процесів [Текст] / О. Вишневський // Освіта. – 2008. – № 32/33, 20-27 серпня. – С. 10-11 ; № 34, 27-3 вересня. – С. 14-15 ; Педагогічна думка. – № 4. – С. 3-13.


Каленюк, І. Вища освіта в сучасному глобальному середовищі [Текст] / І. Каленюк // Вища школа. – 2008. – № 9. – С. 55-62.


Класичні університети України: світовий досвід, українські реалії [Текст] // Вища школа. – 2007. – № 6. – С. 9-18.


Кремень, В. Освіта в структурі цивілізаційних змін: актуальні проблеми [Текст] / В. Кремень // Управління освітою. – 2011. – № 2, січень. – С. 3-5.


Кремень, В. Освіта у структурі цивілізаційних змін [Текст] :
[з трибуни загальних зборів НАПН] / В. Кремень // Освіта. – 2010. – № 47/48,
24 листопада-1 грудня. – С. 4.


Кремень, В. Трансформації особистості в освітньому просторі сучасної цивілізації [Текст] / В. Кремень // Професійно-технічна освіта. – 2009. – № 1. – С. 3-6.


Кремень, В. Г. Структурна модернізація освіти в контексті цивілізаційних змін [Текст] / В. Г. Кремень // Педагогіка і психологія. – 2011. – № 2. – С. 5-13.


Михальченко, М. Вища освіта України як фактор цивілізаційного визначення молоді в контексті політичних реалій [Текст] / М. Михальченко // Вища освіта України. – 2009. – № 1. – С. 27-32.


Освіта в структурі цивілізаційних змін: актуальні проблеми [Текст] : загальні збори НАПН України / підгот. О. Коваленко // Освіта України. – 2010. – № 88, 26 листопада. – С. 6.


Руденко, О. Наука, освіта і цивілізація: проект методологічної освіти [Текст] / О. Руденко // Освіта і управління. – 2006. – № 3/4. – С. 108-122.


Філіпчук, Г. Пріоритети освіти в контексті цивілізаційного поступу [Текст] / Г. Філіпчук // Освіта і управління. – 2011. – T. 14, № 4. – С. 26-35.


Чернякова, Ж. Ю. Вплив сучасних інтеграційних процесів на формування освітньої політики [Текст] / Ж. Ю. Чернякова // Соціалізація особистості: культура, освітня політика, технології формування : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів, (20–21 квітня 2011 р., м. Суми) / Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОНМС України ; [ред. кол.: А. А. Сбруєва, О. Ю. Щербина-Яковлева, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 67-69.


^ 1.2 Глобальна освіта як кардинальна парадигма нового століття


Сбруєва, А. А. Глобальні та регіональні тенденції розвитку вищої освіти в умовах побудови суспільства знань [Текст] / А. А. Сбруєва. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – 79 с. – (Препринт).


***


Бобров, В. Особливості розвитку вищої освіти в період глобалізації [Текст] / В. Бобров // Проблеми освіти : науковий збірник / МОН України, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти ; [ред. кол.: І. О. Вакарчук, В. Д. Шинкарук, К. М. Левківський та ін.]. – [К.] : [Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України], 2008. – Вип. 54. –
С. 2-9. – (Спецвипуск ; № 2).


Вербицька, С. В. Вплив політичного виміру глобалізації на особливості освітньої політики [Текст] / С. В. Вербицька // Соціалізація особистості: культура, освітня політика, технології формування : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів, (20–21 квітня 2011 р., м. Суми) / Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОНМС України ; [ред. кол.: А. А. Сбруєва, О. Ю. Щербина-Яковлева, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 17-19.


Іценко, В. В. Інформатизація управління освітою в Україні: тенденції в контексті глобального розвитку [Текст] / В. В. Іценко, В. О. Іценко // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2010. – № 3. – С. 43-46.


Курбатов, С. В. Університетські рейтинги та проблема конкуренції елітних навчальних закладів у глобальному освітньому полі [Текст] / С. В. Курбатов // Педагогіка і психологія. – 2010. – № 4. – С. 111-122.


Каленюк, І. Вища освіта в сучасному глобальному середовищі [Текст] / І. Каленюк // Вища школа. – 2008. – № 9. – С. 55-62.


Каленюк, І. Університети в координатах глобального розвитку [Текст] / І. Каленюк // Вища школа. – 2009. – № 8. – С. 5-11.


Квіт, С. Університет як засіб порозуміння в добу глобалізації [Текст] / С. Квіт // Освіта і управління. – 2009. – Т. 12, № 1. – С. 68-70.


Кочетков, В. В. Глобализация в образовании: информационная война и «промывание мозгов», или Доступ к мировым знаниям и благам цивилизации? [Текст] / В. В. Кочетков // Вестник Московского университета. Сер. 18, Социология и политология. – 2005. – № 1. – С. 144-159.


Павко, А. І. Сучасний університет в умовах викликів глобалізованого світу [Текст] / А. І. Павко // Вісник Національної Академії наук України. – 2012. – № 10. – С. 63-66.


Панин, М. Императив глобализации – приоритет качества образования [Текст] / М. Панин // Педагогическое образование и наука. – 2008. – № 12. – С. 60-66.


Сандригайло, І. О. Діалог культур у контексті глобалізації та інтернаціоналізації вищої освіти [Текст] / І. О. Сандригайло // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України ; [ред. кол.: А. А. Сбруєва. М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – № 2. – С. 99-105.


Сбруєва, А. А. Глобалізація – інтернаціоналізація: співвідношення понять в контексті розвитку міжнародної вищої освіти // Теоретичні питання освіти і виховання [Текст] : збірник наукових праць / А. А. Сбруєва. – К. : КДЛУ, 2001. – Вип. 15.


Сбруєва, А. А. Діалектика глобального і локального у змісті історико-педагогічної освіти [Текст] / А. А. Сбруєва // Третя сумська наукова історико-краєзнавча конференція, (7–8 грудня 1999 р.) : зб. ст. – Суми, 1999. –
C. 95-97.


Синагатуллин, И. М. Глобальное образование как кардинальная парадигма нового века [Текст] / И. М. Синагатуллин // Педагогика. – 2012. – № 3. – С. 14-18.


Су, С. Якість вищої освіти на тлі глобалізації: погляд китайських педагогів [Текст] / С. Су, С. Чуньмей // Шлях освіти. – 2008. – № 1. –
С. 30-33.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Схожі:

Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми 2012 Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека організаційно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу в закладах освіти Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
Науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Уклад.: З. М. Горова, В. В. Косенко, Н. А. Чайка. – Суми : Сумдпу ім. А. С. Макаренка,...
Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми 2012 Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека профілізація навчання в загальноосвітній та вищій школі: стратегічно-якісний напрямок розвитку освіти сучасного суспільства Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
Науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Укл.: З. М. Горова, В. В. Косенко, Н. А. Чайка. – Суми: Сумдпу ім. А. С. Макаренка,...
Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми 2012 Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека громадянське виховання: нові виклики сучасних реалій в умовах трансформації суспільства Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
Науково-допоміжний бібліографічний покажчик / уклад.: З. М. Горова, В. В. Косенко; передмова В. В. Косенко. – Суми : Сумдпу ім. А....
Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми 2012 Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека екскурсійно-туристична та краєзнавча робота з молоддю: навчально-пізнавальна й оздоровча цінність
Науково-допоміжний бібліографічний покажчик / уклад.: З. М. Горова, В. В. Косенко. – Суми : Сумдпу ім. А. С. Макаренка, 2012. – 236...
Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми 2012 Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека педагогічні технології у практичній роботі вчителя та класного керівника Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
П24 Педагогічні технології у практичній роботі вчителя та класного керівника: Науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Укладачі:...
Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми 2012 Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека лікувально-відновлювальна та реабілітаційна діяльність Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
Відповідальний за випуск проректор з наукової роботи, доктор педагогічних наук, професор А. А. Сбруєва
Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми 2012 Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека здоров`я як предмет валеології, медицини та педагогіки науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
Відповідальний за випуск проректор з наукової роботи, кандидат хімічних наук, доцент В. В. Бугаєнко
Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми 2012 Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека гендерні дослідження: актуальні проблеми та перспективи розвитку Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
Відповідальний за випуск проректор з наукової роботи, кандидат хімічних наук, доцент В. В. Бугаєнко
Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми 2012 Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека організація управлінської діяльності в школі та вищому навчальному закладі науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
Відповідальний за випуск проректор з наукової роботи, кандидат хімічних наук, доцент В. В. Бугаєнко
Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми 2012 Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека європейський вектор розвитку: стратегія інтеграційної політики України Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
Відповідальний за випуск проректор з наукової роботи, доктор педагогічних наук, професор А. А. Сбруєва
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи