Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека громадянське виховання: нові виклики сучасних реалій в умовах трансформації суспільства Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми icon

Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека громадянське виховання: нові виклики сучасних реалій в умовах трансформації суспільства Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
НазваСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека громадянське виховання: нові виклики сучасних реалій в умовах трансформації суспільства Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
Сторінка1/10
Дата25.06.2013
Розмір1.6 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Сумський державний педагогічний університет

ім. А. С. Макаренка


БІБЛІОТЕКА


Громадянське виховання: нові виклики сучасних реалій в умовах трансформації суспільства


Науково-допоміжний

бібліографічний покажчик


Суми

2011

УДК 016:37.017:316.422(477+1-4)

ББК 74.200.51

Г87


Укладачі: Горова З. М., директор бібліотеки;

Косенко В. В., завідуюча науково-бібліографічним та інформаційним відділом


Відповідальний за випуск проректор з наукової роботи, доктор педагогічних наук, професор ^ А. А. Сбруєва


Г87 Громадянське виховання: нові виклики сучасних реалій в умовах трансформації суспільства : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / уклад.: З. М. Горова, В. В. Косенко ; передмова В. В. Косенко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 128 с.


Виховання громадянськості – досить актуальне питання. Воно не може бути турботою тільки педагогічних колективів шкіл і ВНЗ. Це турбота всієї країни!

Виховати громадянина – означає передати досвід попередніх поколінь у суспільному житті.

Бібліографічний посібник широко висвітлює сучасні тенденції громадянського виховання та громадянської освіти в умовах державотворення.

Належна увага приділена соціалізації, громадянській спрямованості, позиції, активності та політичній культурі особистості.

Упорядкований покажчик має за мету створити інформаційне поле для ефективного задоволення потреб фахівців усіх ланок освітянської мережі.

Видання розглядається укладачами як важливий чинник щодо формування національної свідомості.

Для науковців, аспірантів, магістрантів, викладачів та студентів, управлінців, бібліотечних працівників, вчителів шкіл різного типу, лекторів, усіх, хто цікавиться проблемами освіти в різних її аспектах.


УДК 016:016:37.017:316.422(477+1-4)

ББК 74.200.51


© Наукова Бібліотека СумДПУ

Передмова


Людина без національного почування нездатна до розумового духовного життя.

Віра кожної благородної людини… стоїть на вірі у вічне життя того народу, що з його він сам виріс, в його духовну самостійність…

Бо життя його народу – частина вічного життя світового.


(Зіньківський Т. Фіхте старший // Писання Трохима Зінківського : у 2- х т. – Львів, 1896. – Т. 2. – С. 293.


Освіта нації має бути метою держави, а досягнення успіху в житті – метою освіти.

Професійні педагоги – уповноважені суспільства, держави, творці духовної сутності людини.

Кожен громадянин повинен володіти відповідними знаннями в царині виховання як обов’язковим освітнім мінімумом та мати бажання брати участь у суспільно-політичному житті країни.

Зміст виховання – система загальнолюдського ціннісного ставлення до глобальних державних проблем, соціальних груп, окремих особистостей, їхньої діяльності, до явищ громадянського життя і свідомості.

Виховання українського громадянина і патріота має цільову орієнтацію на реалізацію таких суттєвих чинників, як повага до минулого своєї Батьківщини, традицій та обрядів свого народу, знання історії свої землі та її законів; почуття єдності й унікальності життя на Землі; повага до інших народів, їхніх прав, інтересів і цінностей, культури, нетерпимість до расової та національної неприязні; активна громадянська позиція особистості, громадянське самовизначення, готовність до захисту Вітчизни, дієвість стосовно розвитку України, враховуючи особисті й суспільні інтереси.

Громадянська освіта та громадянське виховання, покликані не лише підтримувати, а й закладати основу демократичного світогляду, формувати у громадян ідеї та поняття про права та обов’язки людини, виховувати здатність до критичного мислення, уміння відстоювати свої права, інтереси, переконання, виявляти толерантність до поглядів іншої людини, вирішувати всі соціальні питання демократичними методами.

Громадянське виховання – процес формування громадянськості як інтегрованої якості особистості, що дає людині можливість почуватися морально, соціально, політично, юридично дієздатною.

Головна мета громадянського виховання, як стверджує академік НАПН України О. Сухомлинська, – це підготовка молоді до життя в громадянському демократичному суспільстві, у взаємопов’язаному світі; визнання та прийняття цінностей, що виступають головними, визначальними для даного суспільства.

Одним із головних завдань громадянського виховання має бути розвиток патріотизму – любові до свого народу, до Батьківщини, до її національних героїв і історичного минулого.

Виховання патріотизму особистості передбачає прищеплення національної самосвідомості.

Важливим показником громадянської зрілості є збереження української мови, досконале володіння нею.

В умовах глобалізації людського суспільства громадянське виховання передбачає ознайомлення з методами та технологіями суспільно-політичної активності, набуття навичок участі в громадянському житті, через практичний досвід співпраці з місцевою громадою (школа, вулиця, мікрорайон, населений пункт) та владними структурами, здобуття досвіду громадянських дій та демократичної поведінки у розв’язанні соціально важливих проблем.

Складові громадянського виховання – це інтегративна єдність політичних, правових, соціальних, духовних проблем.

Це може відбуватися як у рамках навчально-виховного процесу в позакласній та позашкільній, позаудиторній роботі, так і бути складовою роботи молодіжних громадських організацій, клубів тощо.

Однією з важливих складових змісту громадянського виховання є розвиток політичної культури. Вона передбачає політичну компетентність, знання про державу, політичні організації та інститути, принципи, процедури й регламенти суспільної взаємодії, порядок виборів.

Громадянкість – це реальна можливість втілення в життя сукупності соціальних, політичних і громадянських прав особистості, її інтеграція в культурні й соціальні структури суспільства.

Громадянська освіта – навчання, спрямоване на засвоєння знань про права та обов’язки людини.

Зміст громадянської освіти ґрунтується на основних ідеях демократичного суспільства, є цілісним і системним, спрямованим на трансформування знань, умінь в громадянські компетенції: громадянські знання, громадянські вміння та досвід, громадянські чесноти.

В умовах українського державотворення важливим є виховання розвиненої правосвідомості – усвідомлення своїх прав, свобод, обов’язків.

Школа громадянської активності (ГАШ) є носієм найкращих надбань національної та світової культури, яка здатна до саморозвитку.

«Активна школа» – це безпечний (у фізичному та моральному розумінні) простір, це відкрита шкільна громада з позитивним навчальним і професійним кліматом, з гнучкою демократичною системою управління, здатністю до самовдосконалення, це громадський центр мікрорайону.

Місією школи громадянського становлення є створення освітнього простору, який забезпечує процес навчання, розвитку та виховання гармонійно розвиненої, високоосвіченої, соціально активної й національно свідомої людини, наділеної глибокою громадянською відповідальністю й патріотичними почуттями.

Разом з цими питаннями, розглянутими в посібнику, укладачами приділено увагу й людині як особистості із певними ціннісними орієнтаціями, яка в змозі вільно обирати світоглядні позиції процесу соціалізації, тобто засвоєнню індивідом цінностей, норм, притаманних певному суспільству, групі, історичній добі.

Загальнолюдські цінності та аспекти громадянського виховання мають на меті формування в особистості свідомого прагнення до захисту і збереження світової духовної культури.

Результативність громадянського виховання великою мірою залежить від того, наскільки ті, чи інші форми й методи виховної діяльності стимулюють розвиток активності, свідомості, цілеспрямованості, самоорганізації, самоврядування.

Підібраний матеріал науково-допоміжного бібліографічного покажчика літератури акцентує увагу на те, що організаційно-педагогічний супровід управління процесом громадянського виховання та інноваційна діяльність у ЗОШ та ВНЗ суттєво формує нове мислення, адекватність поведінки в суспільстві, повагу до традицій цивілізованого співжиття, усвідомлення українцями своєї ідентичності, утвердження національної самоцінності, сприяє створенню нових підходів і методів досліджень у діяльності вчителів, викладачів та учнівської молоді.

Всі частини бібліографічного видання не тільки інформаційні та науково-пізнавальні за змістом, але й мають виховну та соціальну дії, а сам посібник – світоглядну, культурозберігаючу та культуроформуючу, самоосвітню функції.

Зміст науково-допоміжного бібліографічного покажчика «Громадянське виховання: нові виклики сучасних реалій в умовах трансформації суспільства» дає підстави характеризувати його як видання актуальне, конче необхідне в умовах сучасності для використання у навчально-виховному процесі та науково-практичної реалізації як могутнього імпульсу до усвідомлення себе українцем.

Належна увага приділена ролі бібліотеки та музею в становленні особистості громадянина України, що дає підстави розглядати їх не як пасивних інституцій збереження знань, а як активних учасників процесів громадянської освіти та виховання, наукової комунікації.

У пропонованому користувачеві посібнику, представлено документальний масив (^ 1 311 бібліографічних записів), який згруповано в
29 розділів та 2 підрозділи.

Бібліографічний посібник є серйозною джерельною базою для подальшої роботи науковців, педагогів, вчителів, вихователів та методистів, сприяє професійному зростанню кадрів, формує єдиний комунікативний простір, є запорукою передачі досвіду.

Об’єктом бібліографування стали бібліографічні джерела, опубліковані українською та російською мовами.

До науково-допоміжного бібліографічного покажчика «Громадянське виховання: нові виклики сучасних реалій в умовах трансформації суспільства» увійшли книги, монографії, підручники, навчальні посібники, хрестоматії, наукові та науково-методичні збірники, матеріали конференцій, автореферати, тези доповідей, програми, статті з періодичних видань та видань, що мають подальше продовження, а також наукові напрацювання викладачів СумДПУ ім. А. С. Макаренка.

Зазначена література вишикувана в певній послідовності: в зведеному російсько-українському абетковому порядку; спочатку подано книги, потім – статті.

Деякі матеріали видання знайшли своє повторне відображення в інших розділах бібліографічного покажчика. Це, у свою чергу, допоможе користувачеві вибрати швидку форму пошуку необхідних публікаційних джерел.

Опис здійснений на основі ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис: загальні вимоги та правила складання».

На інформаційну повноту даний бібліографічний посібник не претендує. Видання по можливості надає широкий огляд ключових питань стосовно громадянської освіти та виховання.

Пропонований бібліографічний посібник, який відзначається виразним національним спрямуванням, стане при нагоді науковцям, аспірантам, магістрантам, викладачам та студентам вишів, управлінцям, бібліотечним працівникам, вчителям шкіл різного типу, методистам, лекторам. Розрахований також на всіх, хто цікавиться проблемами виховання та освіти.


^ 1. Політична система і розбудова громадянського

суспільства в Україні


Бойко, О. Д. Політичне маніпулювання [Текст] : навчальний посібник / О. Д. Бойко. – К. : Академвидав, 2010. – 431 с. – (Альма-матер).


Габермас, Ю. Структурні перетворення у сфері відкритості [Текст] : дослідження, категорії, громадянське суспільство : переклад з німецької мови / Ю. Габермас. – Львів : Літопис, 2000. – 318 с.


Гелей, С. Д. Політико-правові системи світу [Текст] : навчальний посібник / С. Д. Гелей, С. М. Рутар. – К. : Знання, 2006. – 668 с.


Гриценко, О. „Своя мудрість”: національні міфології та „громадянська релігія” в Україні [Текст] / О. Гриценко. – К. : УЦКД, 1998. – 184 с.


Громадянське суспільство в Україні [Текст]. – К. : Молодіжна Альтернатива, 2004. – 57 с.


Демократія [Текст] : антологія / НАН України ; Інститут європейських досліджень, Наукове товариство ім. В. Липинського ; упоряд. О. Проценко. – К. : "Смолоскип", 2005. – 1108 с. – (Серія "Політичні цінності" ; вип. 1).


Демократія в Україні: минуле й майбутнє [Текст] : матеріали наукової конференції. – М. : Український письменник, 1998. – 119 с.


Д'юї, Дж. Демократія і освіта [Текст] : перекл. з англ. / Дж. Д'юї. – Львів : Літопис, 2003. – 289 с. – (Освіта).


Емельянов, В. П. Гражданское право Украины [Текст] : практическое пособие / В. П. Емельянов. – 3-е изд., стереотипное. – Х. : Консум, 2000. –
235 с.


Законотворчість: участь громадськості у законодавчому процесі [Текст] : інформаційно-аналітичне дослідження / [авт.: А. М. Євгеньєва,
Ю. Г. Шкарлат]. – К. : Заповіт, 2008. – 96 с.


Калініченко, М. Влада громадянського суспільства [Текст] : монографія / М. Калініченко. – Суми : Університетська книга, 2006. – 174 с.


Кимлічка, В. Лібералізм і права меншин [Текст] : перекл. з англ. / В. Кимлічка. – Х. : Центр освітніх ініціатив, 2001. – 173 с. – (Демократична освіта).


Козоріз, В. П. Хто такий міський голова і як його обирати [Текст] / В. П. Козоріз, В. П. Третецький. – К. : Інститут громадянського суспільства, 2001. – 54 с.


Кордун, О. О. Особливості виконавчої влади в пострадянській Україні [Текст] / О. О. Кордун [та ін.]. – 2-ге вид., стереотипне. – К. : МАУП, 2002. – 247 с.


Кращий досвід громадських слухань в Україні [Текст]. – К. : Фонд "Європа ХХІ", 2002. – 99 с. – (За прозору владу).


Куйбіда, В. С. Конституційно-правові проблеми міського самоврядування в Україні [Текст] / В. С. Куйбіда. – Львів : Літопис, 2001. – 375 с.


Куйбіда, В. С. Муніципальне управління [Текст] : аспект інформатизації : [монографія] / В. С. Куйбіда. – К. : Знання, 2004. – 357 с.


Місцеві вибори в Україні: проблеми правового регулювання [Текст] / Лабораторія законодавчих ініціатив ; за ред. Д. С. Ковриженка. – К. : ТОВ "ФАДА, ЛТД", 2006. – 134 с.


Основи демократії [Текст] : посібник / за заг. ред. А. Колодій. – К. : Канадсько-український проект "Демократична освіта", 2002. – 680 с.


Основи демократії. Права людини та їх забезпечення в умовах суспільних змін [Текст] : навчальний. посібник / О. В. Філонов, В. М. Суботін, В. В. Пашутін та ін. – К. : Знання, 2006. – 215 с.


Партнерство Європейського Союзу та України. Підтримка демократії та розбудова громадянського суспільства в Україні [Текст]. – [К.] : [КПФ "
А-Скрін"], [2006]. – 12 с. : іл.


Політична система і громадянське суспільство [Текст] : європейські і українські реалії : монографія / за заг. ред. А. І. Кудряченка. – К. : НІСД, 2007. – 395 с.


Реформа публічного управління в Україні : виклики, стратегії, майбутнє [Текст] : [монографія] / Нац. академія державного управління при Президентові України ; [відп. ред. І. А. Грицяк]. – К. : [К. І. С.], 2009. – 239 с.


Розвиток громадянського суспільства в Україні [Текст]. – К. : Фонд "Європа ХХІ", 2002. – 60 с. – (За прозору владу).


Студентське самоврядування в Україні [Текст]. – К. : Молодіжна Альтернатива, 2004. – 59 с. – (Молоді автори ; вип. 6).


***


Ажнюк, Б. Український національний кордон у "Європі без кордонів" [Текст] : українська нація і національна ідея / Б. Ажнюк // Освіта і управління. – 2009. – Т. 12, № 3/4. – С. 57-61.


Александер, Д. Власть, политика и гражданская сфера [Текст] / Д. Александер // СОЦИС. – 2009. – № 10. – С. 3-17.


Биковець, В. Групи інтересів у політиці: досвід типологізації [Текст] / В. Биковець // Віче. – 2007. – № 1. – С. 34-36.


Бритченко, С. Громадянство України: тенденції та перспективи [Текст] / С. Бритченко // Урядовий кур'єр. – 2004. – 5 серпня. – С. 7.


Веклич, В. М. Форми й методи реалізації функцій держави щодо забезпечення захисту прав та свобод людини і громадянина [Текст] 
/ В. Веклич // Віче. – 2011. – № 4. – С. 10-13.


Грабовська, І. Політичне лідерство в Україні: гендерний аспект [Текст] / І. Грабовська // Сучасність. – 2007. – № 3. – С. 79-96.


Громадська думка [Текст] // Карпенчук, С. Г. Теорія і методика виховання : навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів / С. Г. Карпенчук. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – К. : Вища школа, 2005. – С. 202-205.


Громадська думка [Текст] // Карпенчук, С. Г. Теорія і методика виховання : навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів / С. Г. Карпенчук. – К. : Вища школа, 1997. – С. 191-194.


Гусейнов, Г. История помогает человеку стать гражданином [Текст] / Г. Гусейнов // Історія в школі. – 2011. – № 4. – С. 47-48.


Дністрянський, М. Перспективи формування української політичної нації як вузлова проблема регіональної етнополітики [Текст] 
/ М. Дністрянський // Регіональна економіка. – 2000. – № 4. – С. 27-34.


Дух, Л. Громадянське суспільство і громадськість [Текст] / Л. Дух
// Завуч. – 2007. – № 9, березень. – С. 9-11.


Жидкова, Н. Особливості здійснення державної влади та місцевого самоврядування. Президент України [Текст] : [розробка уроку] / Н. Жидкова // Історія та правознавство. – 2009. – № 10. – С. 20-22.


Жидкова, Н. М. Демократія [Текст] / Н. М. Жидкова // Історія та правознавство. – 2010. – № 13. – С. 11-15.


Ігнатенко, П. Громадянське виховання учнів в умовах українського державотворення [Текст] / П. Ігнатенко, Н. Косарєва, І. Поплужний. // Рідна школа. – 1996. – № 3. – С. 31-51.


Ілляшов, Г. Структурно-функціональний аналіз політичної духовності [Текст] / Г. Ілляшов // Вища освіта України. – 2010. – № 4. –
С. 87-95.


Киященко, Н. И. Культура гражданского общества [Текст] / Н. И. Киященко // Вопросы философии. – 2010. – № 10. – С. 62-66.


Кононенко, П. Народ без пам’яті – що храм без Бога [Текст] : українознавство в розбудові громадянського суспільства / П. Кононенко // Освіта. – 2003. – 19-26 листопада. – С. 2-3.


Костенюк, І. Технологія активізації громадянської соціальної участі у практиках місцевого самоврядування [Текст] / І. Костенюк // Вісник державної служби України. – 2011. – № 2. – С. 55-59.


Костин, А. И. Ресурсы и политика в условиях глобализации [Текст] / 
А. И. Костин // Вестник Московского университета. Серия 12, Политические науки. – 2007. – № 2. – С. 52-63.


Кузнецова, Н. Власність як основа громадянського суспільства [Текст] / Н. Кузнецова // Право України. – 2011. – № 5. – С. 4-13.


Кузьмин, М. Н. Гражданское общество и личность: проблемы образования в этнически гетерогенном российском обществе [Текст] / М. Н. Кузьмин // Вопросы философии. – 2010. – № 10. – С. 159-162.


Лелюк, Ю. М. План-сценарій уроку "Демократична країна: яка вона?" [Текст] / Ю. М. Лелюк, Н. М. Сташкевич // Обдарована дитина. – 2011. – № 5. – С. 45-52.


Медвідь, А. Українська мова в реалізації ідеї громадянського суспільства [Текст] / А. Медвідь // Мандрівець. – 2004. – № 1. –
С. 54-57.


Мотрошилова, Н. В. О современном понятии гражданского общества [Текст] / Н. В. Мотрошилова // Вопросы философии. – 2009. – № 6. –
С. 12-32.


Оболонский, А. В. Мораль и право в политике и управлении [Текст] / А. В. Оболонский // Общественные науки и современность. – 2007. – № 1. – С. 66-72.


Омельяненко, А. Андрей Шевченко: "Я никогда не буду менять гражданство" [Текст] / А. Омельяненко // Команда. – 2005. – № 163. – С. 4-5.


Палієва, С. Гуманістична мораль людини – фундамент розбудови громадянського суспільства [Текст] / С. Палієва // Сучасна школа України. – 2009. – № 3, березень. – С. 87-96.


Пєша, І. В. Громадяни України про причини соціального сирітства [Текст] / І. В. Пєша // Соціальний працівник. – 2006. – № 12, червень. – С. 2-5.


План развития страны: образование гражданского общества [Текст] : концепция партии "Віче України" по реформированию дошкольного и школьного образования / Е. Медреш // Директор школи. – 2006. – № 6, лютий. – (Вкладка).


Реутов, Е. В. Общество и власть. Кризис легитимности [Текст] / Е. В. Реутов // СОЦИС. – 2006. – № 1. – С. 82-88.


Cлюсаренко, І. І. Державні свята в Україні [Текст] : [урок]
/ І. І. Слюсаренко // Все для вчителя. – 2011. – № 2, січень. – С. 29-31.


Стогова, О. В. Співсуспільна демократія як теоретична модель [Текст] / О. В. Стогова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / [ред. кол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 74-75.


Струманський, В. Роль і місце ідеї та ідеології українського громадянства [Текст] / В. Струманський // Початкова школа. – 2000. – № 8. –
С. 3-54.


Тамбовцев, В. Л. Государство как инициатор развития гражданского общества [Текст] / В. Л. Тамбовцев // Общественные науки и современность. – 2007. – № 2. – С. 69-77.


Тертий, В. Пошуки і шляхи розв'язання політичної безпеки [Текст] / В. Тертий // Безпека життєдіяльності. – 2009. – № 1. – С. 27-29.


Толстоухов, А. В. Демократия: власть, народ, нация [Текст] / А. В. Толстоухов, И. Г. Парапан, Ю. А. Мелков // Практична філософія. – 2008. – № 4. – С. 69-81.


Толстоухов, А. В. Демократія та державність: парадокси протистояння [Текст] / А. В. Толстоухов, І. Г. Парапан, Ю. О. Мєлков // Практична філософія. – 2009. – № 4. – С. 57-66.


Толстоухов, А. В. Философские измышления о демократии [Текст] / А. В. Толстоухов, Ю. А. Мелков // Философские науки. – 2006. – № 4. –
С. 17-34.


Україна. Про ратифікацію Європейської конвенції про громадянство [Текст] : закон від 20.09.06 р., № 163-V / Україна // Голос України. – 2006. – № 215/216, 16 листопада. – С. 19 ; Урядовий кур'єр. – № 191, 12 жовтня. –
C. 12 ; Відомості Верховної Ради України. – № 45, 10 листопада. –
С. 1490-1491.


Україна. Міністерство юстиції. Цивільний кодекс України [Текст] : прийнятий Верховною Радою України 16.01.03 р., № 435-IV; офіційний текст зі змінами та доповненнями станом на 27.09.10 р. / Україна. Міністерство юстиції // Кодекси України. – 2010. – № 10. – С. 1-318.


Учитель і суспільство [Текст] : [людина і суспільство]
// Кузьмінський, А. І. Педагогіка : підручник / А. І. Кузьминський, В. Л. Омеляненко. – К. : Знання, 2007. – С. 13-15.


Філіпчук, Н. О. Виховуємо нове покоління для розбудови України [Текст] / Н. О. Філіпчук // Обдарована дитина. – 2006. – № 2. – С. 11-16.


Шокало, О. Культурний імператив в українському націотворенні [Текст] / О. Шокало // Мандрівець. – 2005. – № 2. – С. 3-13.


Шокало, О. Національна ідентичність і громадянська воля українського суспільства [Текст] : українська нація і національна ідея / О. Шокало // Освіта і управління. – 2009. – Т. 12, № 3/4. – С. 62-66.


Щербакова, Ю. Політична ідеологія як система цінностей та групових переконань [Текст] / Ю. Щербакова // Віче. – 2009. – № 16. – С. 26-28.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека громадянське виховання: нові виклики сучасних реалій в умовах трансформації суспільства Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека профілізація навчання в загальноосвітній та вищій школі: стратегічно-якісний напрямок розвитку освіти сучасного суспільства Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
Науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Укл.: З. М. Горова, В. В. Косенко, Н. А. Чайка. – Суми: Сумдпу ім. А. С. Макаренка,...
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека громадянське виховання: нові виклики сучасних реалій в умовах трансформації суспільства Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека організаційно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу в закладах освіти Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
Науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Уклад.: З. М. Горова, В. В. Косенко, Н. А. Чайка. – Суми : Сумдпу ім. А. С. Макаренка,...
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека громадянське виховання: нові виклики сучасних реалій в умовах трансформації суспільства Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми iconНауково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми 2012 Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека
Формування системи управління вищим навчальним закладом інноваційного типу в сучасних умовах євроінтеграції
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека громадянське виховання: нові виклики сучасних реалій в умовах трансформації суспільства Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека правове виховання як невід’ємна складова формування особистості громадянського суспільства науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
Відповідальний за випуск проректор з наукової роботи, кандидат хімічних наук, доцент В. В. Бугаєнко
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека громадянське виховання: нові виклики сучасних реалій в умовах трансформації суспільства Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека екскурсійно-туристична та краєзнавча робота з молоддю: навчально-пізнавальна й оздоровча цінність
Науково-допоміжний бібліографічний покажчик / уклад.: З. М. Горова, В. В. Косенко. – Суми : Сумдпу ім. А. С. Макаренка, 2012. – 236...
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека громадянське виховання: нові виклики сучасних реалій в умовах трансформації суспільства Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека педагогічні технології у практичній роботі вчителя та класного керівника Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
П24 Педагогічні технології у практичній роботі вчителя та класного керівника: Науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Укладачі:...
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека громадянське виховання: нові виклики сучасних реалій в умовах трансформації суспільства Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека лікувально-відновлювальна та реабілітаційна діяльність Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
Відповідальний за випуск проректор з наукової роботи, доктор педагогічних наук, професор А. А. Сбруєва
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека громадянське виховання: нові виклики сучасних реалій в умовах трансформації суспільства Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека здоров`я як предмет валеології, медицини та педагогіки науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
Відповідальний за випуск проректор з наукової роботи, кандидат хімічних наук, доцент В. В. Бугаєнко
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека громадянське виховання: нові виклики сучасних реалій в умовах трансформації суспільства Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека гендерні дослідження: актуальні проблеми та перспективи розвитку Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
Відповідальний за випуск проректор з наукової роботи, кандидат хімічних наук, доцент В. В. Бугаєнко
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека громадянське виховання: нові виклики сучасних реалій в умовах трансформації суспільства Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека європейський вектор розвитку: стратегія інтеграційної політики України Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
Відповідальний за випуск проректор з наукової роботи, доктор педагогічних наук, професор А. А. Сбруєва
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи