Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека європейський вектор розвитку: стратегія інтеграційної політики України Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми icon

Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека європейський вектор розвитку: стратегія інтеграційної політики України Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
НазваСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека європейський вектор розвитку: стратегія інтеграційної політики України Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
Сторінка1/15
Дата25.06.2013
Розмір3.08 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Сумський державний педагогічний університет

ім. А. С. Макаренка


БІБЛІОТЕКА


Європейський вектор розвитку: стратегія інтеграційної політики України


Науково-допоміжний

бібліографічний покажчик


Суми

2011

УДК 016:327+339.923:061.1ЄС(477)

ББК 66.3(4УКР)

Є22


Укладачі: Горова З. М., директор бібліотеки;

Косенко В. В., завідуюча науково-бібліографічним та інформаційним відділом


Відповідальний за випуск проректор з наукової роботи, доктор педагогічних наук, професор ^ А. А. Сбруєва


Є 22 Європейський вектор розвитку: стратегія інтеграційної політики України : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / уклад.: З. М. Горова, В. В. Косенко ; передмова В. В. Косенко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 240 с.


Стратегічний вибір незалежної України – європейська інтеграція.

Актуальність вивчення питань міжнародних відносин, внутрішньої і зовнішньої політики, інтеграційних процесів зумовлюється потребою виваженого та збалансованого підходу України до налагодження політичних, культурно-економічних відносин з іншими країнами в сучасних умовах, до її ролі і місця в європейському геополітичному просторі.

Українська держава бере активну участь у створенні колективної і регіональної системи безпеки. В українських інтересах – розвивати стратегічний характер відносин за умови: взаємоповаги інтересів; здатності йти на компроміс; підтримки одне одного з урахуванням третіх країн; прийняття зважених, узгоджених рішень, неперевності відносин, наявного прагматизму тощо.

Зовнішня політика України спрямована на утвердження її авторитету і вагомості у світовому співтоваристві.

Приділена належна увага досвіду та українським перспективам євроінтеграції Сумщини як шляху до європейського співтовариства.

Науково-допоміжний бібліографічний посібник широко пропонує публікаційні джерела з тих глобальних питань, які зацікавлять фахівців.

Для науковців, аспірантів, магістрантів, викладачів та студентів, управлінців, бібліотечних працівників, вчителів шкіл різного типу, лекторів.


УДК 016:327+339.923:061.1ЄС(477)

ББК 66.3(4УКР)


© Наукова Бібліотека СумДПУ

Передмова

Колосальні зрушення, що відбуваються у сучасному соціально-політичному, економічному та культурному житті, свідчать про створення необхідних передумов для переходу людства в нову епоху свого розвитку.

Європейська інтеграція виступає ключовим пріоритетом, який акумулює в собі цілий комплекс внутрішньо- та зовнішньополітичних зусиль України з метою наближення до ЄС та створення необхідних передумов для вступу в Європейський Союз у майбутньому.

Органічною частиною євроінтеграційного курсу Української держави є досягнення конкретних, поетапних результатів у переговорному процесі з ЄС, а саме: отримання Україною статусу держави з ринковою економікою та дипломатичної підтримки щодо забезпечення переговорного процесу приєднання України до СОТ, початок роботи над створенням зони вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом.

Україна як суверенна європейська держава спрямовує свою зовнішню політику, що базується на загальновизнаних принципах міжнародного права, на зміцнення миру і стабільності в світі через захист національних інтересів і безпеку держави.

Інтереси України, як і будь-якої сучасної держави, полягають у реалізації стратегічних політичних, економічних, правових та ідеологічних цілей. При цьому суверенітет, що означає невтручання у внутрішні справи, і безпека, яка гарантує суверенний розвиток, є обов’язковими складниками існування української держави: суверенітет забезпечує їй входження у світове співтовариство.

Зовнішня політика України спрямована на утвердження її авторитету і вагомості у світовому співтоваристві.

Засади, на яких Україна втілює в життя зовнішньополітичний курс, ґрунтуються на дотриманні загальновизнаних норм і принципів міжнародного права, Статуту ООН, Ґельсінського заключного акту, Паризької хартії для нової Європи, інших документів ОБСЄ.

Пріоритетного значення набуло створення загальноєвропейської структури безпеки з використанням механізму ООН, ОБСЄ, НАТО, ЄС.

Україна обрала курс на європейську та євроатлантичну інтеграцію, яка стала визначальним чинником у впровадженні зовнішньополітичних засад у життя.

Українська держава покликана перетворитися у провідну країну світу, стати центром інтеграції Східної та Західної Європи.

Виважена етнополітика незалежної України певною мірою сприяє діалогу на всіх рівнях, у тому числі дає можливість обстоювати інтереси українців та української діаспори за кордоном.

Засади державної етнополітики визначені в Конституції України, яка закріплює принцип рівності громадянських прав і свобод незалежно від етнічного походження, раси, віросповідання, мовних або інших ознак.

Розглядаючи інтеграцію Української держави у світове господарство в контексті розвитку світової економіки, можна виділити такі елементи, що характеризують стан взаємодії України і світової економіки: структуру національної валюти, географічну та продуктову структуру зовнішньої торгівлі, кількість іноземних інвестицій у національну економіку, участь у міжнародних міграційних процесах.

Світова економіка є відображенням господарської структури сучасної цивілізації.

Становлення світової економіки, як цілісної системи відбувається за умов розвиненої, інтенсивної міжнародної торгівлі, розгалудженого міжнародного розподілу й кооперації праці, сформованої відповідної комунікаційної мережі (транспорт, зв’язок тощо). Зрештою світова економіка є втіленням (продуктом) господарської єдності цивілізації, що складається внаслідок невпинного поглиблення міждержавних економічних відносин. Суть даних явищ найповніше виявляється в процесах інтернаціоналізації виробництва й обігу, транснаціоналізації та глобалізації економічного розвитку.

Міжнародні відносини досліджуються в науково-допоміжному бібліографічному покажчику «Європейський вектор розвитку: стратегія інтеграційної політики України» як цілісна система і розглядаються одночасно в декількох площинах.

Міжнародні економічні відносини стають невід’ємною складовою національного господарчого поступу.

Процеси інтернаціоналізації, транснаціоналізації, глобалізації та міжнародної інтеграції все більше увіходять в різні галузі діяльності людини.

Згідно з базовим Законом України «Про інноваційну діяльність», головною метою державної інноваційної політики є створення соціально-економічних, організаційних та правових норм для ефективного генерування, розвитку і використання науково-технічного потенціалу країни, забезпечення впровадження сучасних екологічно чистих, безпечних енерго- та ресурсозберігаючих технологій, виробництво і реалізація нових видів конкурентоспроможної продукції.

Україна має великі перспективи для розвитку. Місце України на світовому ринку в майбутньому залежить передусім від того, наскільки ефективно розв’язуватиметься у найближче десятиліття питання підвищення її конкурентоспроможності на основі інновацій.

Екологічна дипломатія України набирає вагу в контексті глобалізації.

Модернізація освітньої політики країни згідно зі стандартами Євросоюзу супроводжується формуванням загального освітнього і наукового простору, розробкою єдиних критеріїв і стандартів оцінювання якості знань.

Зміцнення української державності створює передумови й для науково-пошукової та дослідницької діяльності згідно вимог Євросоюзу. Одним із визначальних пріоритетів для успішного розвитку України є створення умов і механізмів для ефективного перетворення інтелектуального потенціалу народу, активно використовуваного у процесах економічного розвитку, на інтелектуальний капітал.

На сучасному етапі становлення нашої держави є умови модернізації освіти України та розвитку міжнародного співробітництва з країнами Європейського Союзу в освітньому просторі, інтеграції вищої освіти в Болонський процес.

Особлива увага приділяється державою вивченню іноземних мов в навчальних закладах згідно рекомендацій Ради Європи, європейському досвіду упровадження мовного портфоліо в іншомовну учнівську та студентську практику та його врахування в українських реаліях.

Необхідною умовою модернізації педагогічної освіти є глобальні та регіональні тенденції розвитку вищої освіти стосовно побудови суспільства знань.

Україна взяла на себе зобов’язання у створенні єдиного європейського освітнього простору, в якому важливе місце займає співпраця між університетами, а також мобільність (географічна, міждисциплінарна, міжнародна), що передбачає більш активну наукову комунікацію.

Значно поглибилось розуміння місця та ролі бібліотеки як культурно-інформаційного центру та інтеграційних процесів в житті самої книгозбірні, яка постійно формує інтелектуальний, духовний потенціал суверенної української держави.

Відкритий доступ – шлях до присутності України у світовій науковій спільноті.

Глобалізація – основна тенденція розвитку бібліотечної справи незалежної України.

Важливий проект ELibUkr «Електронна бібліотека України: створення центрів знань в університетах України», започаткований в 2009 році, теж передбачає створення відкритих електронних архівів. Фактично 10 університетів України – учасники цього проекту створюють нині інституційні репозитарії, активно популяризують ідею відкритості інформації в цілому.

Могилянська бібліотека виступила з ініціативою створення спільного міжуніверситетського мультидисциплінарного відкритого електронного архіву для розміщення науковцями своїх публікацій. Проект був підтриманий невеликим грантом від Міжнародного фонду «Відродження» та проекту ELibUkr, який розмістив створений архів ELibUkr-ОА на своєму порталі – http://oa.elibuk.org/. У разі існування в інституції власного відкритого електронного архіву діє система перенаправлення.

ELibUkr-ОА підтримує всі необхідні міжнародні стандарти та протоколи обміну даними, що забезпечує ефективний та надійний доступ до результатів досліджень учених України у світовому просторі.

Міжкультурне співробітництво, як і політичне, економічне та науково-технологічне, – постійний істотний чинник міжнародних відносин.

Тому питання міжкультурної політики є надзвичайно важливим для країн Європи в контексті інтеграційних процесів, упровадження концепції європейського громадянства й забезпечення культурної ідентичності та самобутності європейських націй.

Європейська політика міжкультурного співробітництва реалізується через стратегії, програми й проекти таких міжурядових регіональних організацій: Рада Європи (РЄ), Європейський Союз (ЄС), Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), Центральна Європейська ініціатива (ЦЄІ), а також інших регіональних об’єднань, які розглядають і розв’язують проблеми політики в сфері міжкультурних відносин.

Використовуючи такий специфічний інструмент досягнення політичних цілей, як культурна дипломатія, держава може підвищити не лише ефективність зовнішньої політики як у міжкультурному політичному середовищі, так і серед світової громадськості; подолати упередженість щодо країни, зменшити вплив негативних тенденцій політико-ідеологічного походження, зміцнити міжнародний авторитет держави, продемонструвати відкритість суспільства та його демократичні цінності; вплинути на формування багатополюсної системи міжнародних відносин, представити культуру як складову формування державного бренда; позиціонувати політику держави, що має великий науковий, інтелектуальний та культурний потенціал.

Приділена належна увага досвіду та українським перспективам євроінтеграції Сумщини як шляху до європейського співтовариства.

Необхідність зібрати, описати та систематизувати матеріал по темі «Європейський вектор розвитку: стратегія інтеграційної політики України» продиктовано актуальністю теми на сьогоднішній день.

Вивчення окресленого кола питань увиразнюються після набуття Україною незалежності та налагодження нею безпосередніх міжнародних контактів із багатьма зарубіжними державами.

Джерельною базою покажчика слугують документи із ряду питань, які розкриває сам зміст науково-бібліографічного видання.

В структуру видання входять ^ 38 розділів, деякі з них мають ще й підрозділи. Вирізняється великою кількістю: вміщує в собі 2298 публікаційних матеріалів.

Варто зазначити, що підготовка видань такого типу вимагає значних пошукових зусиль.

Укладачами науково-бібліографічного покажчика представлено бібліографічні описи книг, монографій, окремих розділів, глав із книг та підручників, авторефератів, статей, (в тому числі й наукові статті та праці професорсько-викладацького складу СумДПУ ім. А. С. Макаренка), матеріалів конференцій, тезисів тощо.

У даному покажчику є друковані видання, які знайшли своє відображення одночасно в деяких розділах. Це викликано різноманітним, різнобічним їх змістом.

Покажчик виконує й соціальну роль – об’єднує бібліотечну й наукову спільноти, сприяє професійному зростанню кадрів, формує єдиний комунікативний простір, є запорукою передачі досвіду.

Укладачі не претендують на повне й всебічне висвітлення проблем, однак це видання – один із перших бібліографічних посібників такого рівня узагальнення. Посібник має наукове значення та цінність.

Мета науково-допоміжного бібліографічного покажчика – допомогти науковцям, аспірантам, магістрантам, викладачам та студентам, управлінцям, бібліотечним працівникам, вчителям шкіл різного типу, лекторам, а також зацікавленим користувачам в пошуку необхідної літератури стосовно теми даного бібліографічного видання.

Можна з упевненістю сказати, що науково-допоміжний бібліографічний посібник «Європейський вектор розвитку: стратегія інтеграційної політики України» матиме соціальну затребуваність у широкого загалу користувачів бібліотек.


^ 1. Глобалізаційні світові тенденції


Бхагвати, Д. В защиту глобализации [Текст] : пер. с англ. / Д. Бхагвати ; под ред. В. Л. Иноземцева. – М. : Научно-издательский центр "Ладомир", 2005. – 406 с.


Глобализация: взгляд с периферии [Текст]. – К. : Агентство Гуманитарных технологий, 2002. – 62 с.


Глобальный дискурс [Текст] : сб. ст. / сост. Л. В. Савин. – Сумы : Университетська книга, 2003. – 140 с. – (Новая политика).


Дорогунцов, С. І. Безпека розвитку і безпека стабільності – відповідь на виклики глобалізації [Текст] / С. І. Дорогунцов [та ін.]. – К. : Товариство "Знання", 2004. – 39 с.


Економіка знань: виклики глобалізації та Україна [Текст] : [колективна монографія] / Національний інститут стратегічних досліджень ; під заг. ред.: А. С. Гальчинського, С. В. Льовочкіна, В. П. Семиноженка. – К. : ХФ НІСД, 2004. – 261 с.


Козюк, В. В. Монетарні проблеми функціонування глобальної фінансової архітектури [Текст] : монографія / В. В. Козюк. – Тернопіль : ТОВ Видавництво «Астон», 2005. – 511 с.


Колодко, Гж. В. Глобалізація і перспективи розвитку постсоціалістичних країн [Текст] : перекл. з пол. / Гж. В. Колодко. – К. : Основні цінності, 2002. – 245 с. – (Сучасна думка ; кн. 17).


Планетарна цивілізація. Наука. Освіта [Текст] : збірник статей / під ред. В. В. Бугаєнка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – 202 с.


Цыкин, В. А. Глобализация : ноосферный подход [Текст] : [монография] / В. А. Цыкин. – Сумы : СумГПУ им. А. С. Макаренка, 2007. – 283 с.


***


Абдрашитова, И. В. Феномен ресентимента в глобализирующемся обществе [Текст] : [ресентимент – обращение оцениваемого взгляда вовне, вместо обращения к самому себе] / И. В. Абдрашитова // Практична філософія. – 2008. – № 4. – С. 52-54.


Аксенова, Л. А. Глобализация мирового хозяйства [Текст] : предпосылки, причины, инструменты, последствия / Л. А. Аксенова // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2006. – № 23/24, червень. – С. 3-10.


Алексеев, А. С. Глобализация: возможны ли новые империи? [Текст] / А. С. Алексеев // Наука и жизнь. – 2008. – № 3. – С. 2-11.


Андрощук, А. Інтегрований урок – засіб розвитку природознавчих знань в умовах глобалізації освітнього простору [Текст] / А. Андрощук // Географія. – 2009. – № 22. – С. 4-15.


Афанасьев, М. Время глобализации [Текст] / М. Афанасьев, Л. Мясникова // Мировая экономика и международные отношения. – 2005. – № 10. – С. 11-19.


Бабенко, Т. Навчання іноземних мов як чинник соціальної адаптації особистості в добу глобалізації [Текст] / Т. Бабенко // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2009. – № 3. – С. 90-94.


Бауэр, Е. А. Социальная работа и социальная педагогика в эпоху глобализации [Текст] / Е. А. Бауэр, В. П. Борисенков // Педагогика. – 2007. – № 1. – С. 103-108.


Бебик, В. Глобальна українська цивілізація [Текст] : українська праісторія / В. Бебик // Голос України. – 2007. – № 97, 6 червень. – С. 12-13.


Бестужев-Лада, И. В. Глобальний технологический прогноз на ХХI век [Текст] / И. В. Бестужев-Лада // СОЦИС. – 2007. – № 4. – С. 22-33.


Білорус, О. Глобалістика – нова синтетична наука [Текст] / О. Білорус, В. Власов // Вісник Національної Академії наук України. – 2010. – № 3. – С. 17-26.


Богачов, А. Л. Досвід глобалізації та його інтерпретації [Текст] / А. Л. Богачов // Практична філософія. – 2009. – № 2. – С. 126-134.


Бондар, Ю. Інформаційний простір національних держав у контексті проблем сучасної глобалізації [Текст] / Ю. Бондар // Освіта і управління. – 2004. – № 3/4. – С. 75-81.


Бранский, В. П. Глобализация и синергетическая философия истории [Текст] / В. П. Бранский, С. Д. Пожарский // Общественные науки и современность. – 2006. – № 1. – С. 109-120.


Буравой, М. Что делать? Тезисы о деградации социального бытия в глобализирующемся мире [Текст] / М. Буравой // СОЦИС. – 2009. – № 4. –
С. 3-9.


Вакарчук, І. О. Стратегія розвитку інноваційного розвитку України на 2010–2020 роки в умовах глобалізаційних викликів [Текст] : тези доповіді Міністра освіти і науки України / І. О. Вакарчук // Освіта. – 2009. – № 25/26, 24 червня-1 липня. – С. 3.


Взаємопов’язаність і передумови вирішення глобальних проблем [Текст] // Економічна теорія. Політекономія : підручник / [авт.: В. Д. Базилевич, В. М. Попов, К. С. Базилевич та ін.] ; за ред. В. Д. Базилевича. – К. : Знання, 2006. – С. 611-627.


Видоевич, З. Глобализация, хаотизация и конфликты в современном мире [Текст] / З. Видоевич // СОЦИС. – 2005. – № 4. – С. 25-32.


Воропай, Т. Между глобализацией и масскультурой [Текст] : несколько фрагментов об идентичности / Т. Воропай // Философские науки. – 2009. – № 10. – С. 11-31.


Гавеля, О. Прогнозування подальших змін в ієрархії культурних цінностей українського суспільства в аспекті глобалізаційних змін [Текст] / О. Гавеля // Вісник Книжкової палати. – 2010. – № 8. – С. 37-41.


Галкин, А. А. Глобализация и политические потрясения ХХІ века [Текст] / А. А. Галкин // ПОЛИС. – 2005. – № 4. – С. 53-70.


Гальчинський, А. Методологія аналізу економічної глобалізації: логіка оновлення [Текст] / А. Гальчинський // Економіка України. – 2009. – № 1. – С. 4-18.


Ганчев, П. Глобализация цивилизации и необходимость новой формы философии [Текст] / П. Ганчев // Вопросы философии. – 2007. – № 8. –
С. 160-165.


Гелованн, В. А. Информационное клонирование в процессах глобализации [Текст] / В. А. Гелованн, В. Б. Бритков, С. В. Дубовский // Общественные науки и современность. – 2005. – № 6. – С. 121-127.


Глобалізаційні виклики і національний суверенітет [Текст] : круглий стіл «Національний суверенітет України в умовах глобалізації, (Київ,
3 грудня 2010 р.) / В. Ливанчук // Вісник НАН України. – 2004. – 9 вересня. –
С. 24-33.

Глобалізація [Текст] : [програма курсу для учнів 11 (11–12) класів загальноосвітніх та профільних навчальних закладів] / Н. Гражевська [та ін.] // Географія та основи економіки в школі. – 2007. – № 10. – С. 5-9.


Глобалізація економіки та загальноцивілізаційні проблеми людства [Текст] // Економічна теорія. Політекономія : підручник / [авт.: В. Д. Базилевич, В. М. Попов, К. С. Базилевич та ін.] ; за ред. В. Д. Базилевича. – К. : Знання, 2006. – Глава 22. – С. 586-624.


Глобалізація економічних процесів [Текст] // Світова економіка : підручник для студентів вищих навчальних закладів / [А. С. Філіпенко, В. С. Будкін, О. О. Веклич та ін.]. – 2-ге вид., стереотипне. – К. : Либідь, 2002. –
С. 51-66.


Глобалізація як закономірний процес світо-господарського розвитку [Текст] // Економічна теорія. Політекономія : підручник / [авт.: В. Д. Базилевич, В. М. Попов, К. С. Базилевич та ін.] ; за ред. В. Д. Базилевича. – К. : Знання, 2006. – С. 586-593.


Глобальна економіка. Її основні риси [Текст] // Єщенко, П. С. Сучасна економіка: навчальний посібник для студентів неекономічних спеціальностей вищих навчальних закладів / П. С. Єщенко, Ю. І. Палкін. – К. : Вища школа, 2005. – С. 308-312.


Глобальні проблеми світової економіки [Текст] // Світова економіка : підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів / [А. С. Філіпенко, В. С. Будкін, О. І. Рогач та ін.] ; гол. ред. С. В. Головко. – К. : Либідь, 2007. – Розд. 6. – С. 448-513.


Глухова, А. В. Политическая конфликтология перед вызовами глобализации [Текст] / А. В. Глухова // СОЦИС. – 2005. – № 8. – С. 100-106.


Горбатова, А. Глобальная альтернатива глобализации? [Текст] / А. Горбатова // Свободная мысль. – 2005. – № 8. – С. 204-208.


Горбунов, Ю. С. Глобализация терроризма [Текст] / Ю. С. Горбунов // История государства и права. – 2007. – № 19. – С. 5-9.


Грабовський, С. Глобалізація: виклики і міфи [Текст] / С. Грабовський // Сучасність. – 2005. – № 7/8. – С. 91-104.


Гранин, Ю. Д. "Глобализация" или "вестернизация"? [Текст] / Ю. Д. Гранин // Вопросы философии. – 2008. – № 2. – С. 3-15.


Громовий, В. Хочеш бути глобальним педагогом, будь ним! [Текст] / В. Громовий // Директор школи. – 2005. – № 39. – С. 3-5.


Гукалова, І. В. Соціальний вимір глобалізації [Текст] / І. В. Гукалова, Є. О. Маруняк // Український географічний журнал. – 2006. – № 3. – С. 38-45.


Дзюба, І. Майбутнє культури та/або глобалізація [Текст] / І. Дзюба // Урок української. – 2006. – № 8/9. – С. 2-6.


Дмитриева, Н. А. Философия Канта как философия свободы: иная глобализация [Текст] : [обзор Х Международного кантовского конгресса] / Н. А. Дмитриева // Вопросы философии. – 2006. – № 8. – С. 169-180.


Ефимов, Н. Глобализация: военный аспект [Текст] / Н. Ефимов // Свободная мисль ХХI. – 2004. – № 7. – С. 50-65.


Захарієв, З. Соціалістична ідея і глобалізація [Текст] / З. Захарієв // Освіта і управління. – 2004. – № 3/4. – С. 92-98.


Згуровський, О. Війни глобалізації [Текст] / О. Згуровський // Дзеркало тижня. – 2006. – № 37, 30 вересня. – С. 6.


Зернецький, П. Віртуальний простір доби глобалізації: процеси формування та ієрархія трансформації [Текст] / П. Зернецький // Мандрівець. – 2005. – № 3. – С. 3-7.


Зиядуллаев, Н. СНГ в глобальной экономике: стратегия развития и национальная безопасность [Текст] / Н. Зиядуллаев // Мировая экономика и международные отношения. – 2005. – № 4. – С. 29-34.


Зубаков, В. Ипостаси глобализации и императивы выживания [Текст] / В. Зубаков // Свободная мысль. – 2005. – № 8. – С. 44-62.


Иванова, Н. Апокалипсис или золотой век: выбор за нами [Текст] : [урок всеобщей истории и обществознания о глобальных проблемах современности] / Н. Иванова // История. – 2005. – № 12, июнь. – С. 35-41.


Іценко, В. В. Інформатизація управління освітою в Україні: тенденції в контексті глобального розвитку [Текст] / В. В. Іценко, В. О. Іценко // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2010. – № 3. – С. 43-46.


Казарин, В. П. Глобализация и проблема сохранения языкового многообразия современного мира [Текст] / В. П. Казарин // Русский язык и литература в учебных заведениях. – 2005. – № 1/2. – С. 2-11.

Каленюк, І. Вища освіта в сучасному глобальному середовищі [Текст] / І. Каленюк // Вища школа. – 2008. – № 9. – С. 55-62.


Кантор, К. М. Глобализация? – Да! Но какая? [Текст] / К. М. Кантор // Вопросы философии. – 2006. – № 1, январь. – С. 25-37.


Кардамонов, О. А. Глобализация и символическая власть [Текст] / О. А. Кардамонов // Вопросы философии. – 2005. – № 5. – С. 47-56.


Катасонова, Е. Япония: "культурная глобализация" или "глокализация"? [Текст] / Е. Катасонова // Азия и Африка сегодня. – 2008. – № 9. – С. 67-74.


Квіт, С. Університет як засіб порозуміння в добу глобалізації [Текст] / С. Квіт // Освіта і управління. – 2009. – Т. 12, № 1. – С. 68-70.


Клепко, С. Цінності буття і цінності освіти в контексті глобалізації [Текст] / С. Клепко // Дайджест педагогічних ідей та технологій. – 2005. – № 1/2. – С. 25-36.


Клубов, А. Глобализация социально-экономической жизни: история и современность [Текст] / А. Клубов, М. Халиков, О. Клубова // Вестник Московского университета. Сер. 18, Социология и политология. – 2005. – № 1. – С. 135-143.


Козловець, М. А. Глобалізація як чинник деструкції ідентичності [Текст] / М. А. Козловець // Практична філософія. – 2008. – № 3. – С. 210-218.


Козловець, М. А. Європоцентризм як метаідеологія заходу [Текст] / М. А. Козловець // Практична філософія. – 2009. – № 3. – С. 152-162.


Козловець, М. А. Національна державність за доби глобалізму [Текст] / М. А. Козловець // Практична філософія. – 2009. – № 2. – С. 164-172.


Козюк, В. Теоретичні засади формування валютних союзів в умовах глобалізації: макроекономічний аспект [Текст] / В. Козюк // Економіка України. – 2005. – № 9. – С. 12-20.


Колин, К. К. Проблемы глобализации: этнос и нация в культурологической перспективе [Текст] / К. К. Колин // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. – 2004. – № 4. – С. 17-23.


Корнійчук, Л. Сталий розвиток і глобальна місія України [Текст] / Л. Корнійчук, В. Шевчук // Економіка України. – 2009. – № 5. – С. 4-14.

Корсак, К. ХХІ століття: перспективи шляху до наносуспільства [Текст] : європейський контекст / К. Корсак // Шлях освіти. – 2008. – № 4. – С. 19-23.


Косолапов, Н. Вызовы глобализации и политическая система России [Текст] / Н. Косолапов // Мировая экономика и международные отношения. – 2005. – № 3. – С. 85-89.


Костин, А. И. Ресурсы и политика в условиях глобализации [Текст] / А. И. Костин // Вестник Московского университета. Серия 12, Политические науки. – 2007. – № 2. – С. 52-63.


Костицький, В. Економічний патріотизм як складова частина національної ідеї в умовах глобалізації [Текст] / В. Костицький // Право України. – 2006. – № 12. – С. 3-8.


Костишин, Е. Економічний аспект впливу глобалізації на розвиток освіти [Текст] / Е. Костишин // Рідна школа. – 2008. – № 6. – С. 36-38.


Кочетков, В. В. Глобализация в образовании: информационная война и "промывание мозгов" или доступ к мировым знаниям и благам цивилизации? [Текст] / В. В. Кочетков // Вестник Московского университета. Сер. 18, Социология и политология. – 2005. – № 1. – С. 144-159.


Красновський, В. М. Сучасні моделі освіти і глобалізація освітнього простору [Текст] / В. М. Красновський // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – № 4. – С. 62-66.


Кремень, В. Інформаційне середовище – криза культури чи нове буття? [Текст] : [про глобальний комунікаційний простір] / В. Кремень // Вища освіта України. – 2010. – № 1. – С. 20-33.


Кремень, В. Фінансова криза – етап ствердження фінансової цивілізації [Текст] / В. Кремень // Вища освіта України. – 2009. – № 3. –
С. 14-20.


Кузнецова, А. К. Глобализация и образование [Текст] / А. К. Кузнецова // Вестник Московского университета. Сер. 20, Педагогическое образование. – 2006. – № 2. – С. 99-105.


Кузнецова, З. Как защитить национальную культуру [Текст] :
[в контексте глобализации] / З. Кузнецова // Свободная мысль. – 2006. – № 1/2. – С. 14-27.


Кульбаба, Л. М. Розробка уроку "Глобалізація в сучасному світі" [Текст] : [для 11 класу] / Л. М. Кульбаба // Історія та правознавство. – 2006. – № 13, травень. – С. 23-25.


Курило, О. Глобалізація фінансових ринків [Текст] / О. Курило // Політика і час. – 2005. – № 4. – С. 77-81.


Курочкин, О. Святкові новації в умовах глобалізації [Текст] / О. Курочкин // Берегиня. – 2008. – № 3. – С. 5-12.


Лазаревич, А. А. Наука и технология как факторы глобализации [Текст] / А. А. Лазаревич // Философия науки. – 2008. – № 2. – С. 3-17.


Левашов, В. К. Общество и глобализация [Текст] / В. К. Левашов // СОЦИС. – 2005. – № 4. – С. 14-24.


Летников, В. Б. Функционирование инновационных механизмов в условиях глобализации [Текст] : [создание в российской экономике инновационных механизмов] / В. Б. Летников // Качество. Инновации. Образование на CD. – 2006. – № 1. – С. 7-11.


Лімборський, І. В. Літературознавча компаративістика і художній переклад за доби глобалізації: сучасний стан, дискусії і проблеми [Текст] / І. В. Лімборський // Зарубіжна література в школах України. – 2009. – № 10. – С. 60-63.


Лобас, В. Цілісність культури в умовах глобалізації [Текст] / В. Лобас // Сучасність. – 2008. – № 11. – С. 100-105.


Ракитов, А. І. Наука ХХІ століття: глобальні трансформації і перспектива [Текст] / А. І. Ракитов // Наука і світ. – 2002. – № 5. – С. 2-6.


Лунеев, В. В. Права человека и преступность в глобализирующемся мире [Текст] / В. В. Лунеев // Общественные науки и современность. – 2005. – № 3. – С. 107-118.


Льовкіна, О. Проблема відчуження у світлі сучасних глобалізаційних трансформацій: соціокультурний та політико-економічний аспекти [Текст] / О. Льовкіна // Освіта і управління. – 2004. – № 3/4. – С. 81-87.


Мазур, І. Фінансова глобалізація як один з основних чинників тінізації світового господарства [Текст] / І. Мазур // Вища школа. – 2008. – № 2. – С. 34-45.


Майбуров, И. Глобализация сферы высшего образования [Текст] / И. Майбуров // Мировая экономика и международные отношения. – 2005. – № 3. – С. 10-17.


Макогон, Б. В. Общая характеристика процессов глобализации в правовой сфере [Текст] / Б. В. Макогон // История государства и права. – 2007. – № 3. – С. 2-4.


Макридж, П. Греческая литература в эпоху глобализации [Текст] / П. Макридж, Е. Яннакакис // Иностранная литература. – 2008. – № 2. –
С. 267-274.


Максаковский, В. П. Глобализация как стержневая проблема мирового развития [Текст] / В. П. Максаковский // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2005. – № 23/24, червень. – С. 3-8.


Малюк, А. Дискурс глобалізації з точки зору світ-системного аналізу [Текст] / А. Малюк // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2005. – № 2. – С. 176-196.


Мальковская, И. А. Глобализация и транскультурный вызов незападного мира [Текст] / И. А. Мальковская // СОЦИС. – 2005. – № 12. –
С. 3-12.


Мамедова, Н. Иранская экономика и глобализация [Текст] / Н. Мамедова // Азия и Африка сегодня. – 2008. – № 4. – С. 11-14.


Маркович, Д. Глобальная экономика и человеческий фактор [Текст] / Д. Маркович // СОЦИС. – 2009. – № 11. – С. 31-39.


Мартинов, А. Ю. Історичні знання в умовах глобалізації [Текст] / А. Ю. Мартинов // Український історичний журнал. – 2009. – № 1. –
С. 181-189.


Медведев, Р. Непрерывное развитие языков: их влияние друг на друга и конкуренция. Статья 2 : Феномен глобализации и языки в СНГ [Текст] / Р. Медведев // Наука и жизнь. – 2006. – № 5. – С. 43-46.


Мединська, Т. У статусі світового лідера [Текст] : США в сучасних процесах глобалізації: виклики та наслідки / Т. Мединська // Політика і час. – 2005. – № 3. – С. 67-74.


Мелентьева, Ю. П. Глобализация как основная тенденция развития библиотечного дела [Текст] / Ю. П. Мелентьева // Библиография. – 2006. – № 5. – С. 3-5.


Мєднікова, Г. Фактор міграції в культурному діалозі цивілізацій в умовах глобалізації [Текст] / Г. Мєднікова // Освіта і управління. – 2004. – № 3/4. – С. 87-92.


Миркин, Б. М. Глобализация: минусы и плюсы [Текст] / Б. М. Миркин // Биология в школе. – 2006. – № 5. – С. 2-10.


Мироненко, Н. С. Глобализм и география [Текст] / Н. С. Мироненко // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2007. – № 29/32, серпень. – С. 3-6.


Митина, И. В. Глобализация и геокультура: к постановке вопроса [Текст] / И. В. Митина // История и современность. – 2007. – № 1. –
С. 123-137.


Михайлов, А. П. Математическое моделирование региональных конфликтов в контексте глобализации [Текст] : на примере Северного Кавказа / А. П. Михайлов, В. А. Шведовский // Вестник Московского университета. Сер. 18, Социология и политология. – 2005. – № 1. –
С. 186-197.


Мовчан, П. Камо грядеши, Україна? [Текст] : [парламентські слухання на тему" Національна ідентичність в Україні в добу глобалізаційних викликів: проблеми та шлях збереження" : виступ] / П. Мовчан // Голос України. – 2009. – № 245, 24 грудня. – C. 6-7.


Молодяков, В. Японская цивилизация в глобализирующемся мире [Текст] / В. Молодяков // Мировая экономика и международные отношения. – 2005. – № 3. – С. 71-78.


Нікіфорова, Б. Релігійний плюрализм: локальне вимірювання процесу глобалізації [Текст] / Б. Нікіфорова // Філософська думка. – 2007. – № 5. –
С. 138-150.


Пальчук, М. Глобалізаційні процеси в єдиному освітньому просторі та їхній вплив на стратегічний розвиток професійної освіти [Текст] / М. Пальчук // Педагогіка і психологія. – 2010. – № 1. – С. 38-49.


Панин, М. Императив глобализации – приоритет качества образования [Текст] / М. Панин // Педагогическое образование и наука. – 2008. – № 12. – С. 60-66.

Перга, Т. Китайський глобалізм – нова екологічна загроза ХХІ століття [Текст] / Т. Перга // Віче. – 2005. – № 4. – С. 77-79.


Петренко, І. Становлення української мовної культури в умовах глобалізації [Текст] / І. Петренко // Вісник Книжкової палати. – 2005. – № 8. – С. 43-45.


Подольська, Є. Освіта в контексті глобалізації: напрямки та механізми реалізації реформ в Україні [Текст] / Є. Подольська // Вища школа. – 2007. – № 1. – С. 48-55.


Полякова, Т. М. Суверенитет государства и глобализация [Текст] / Т. М. Полякова // История государства и права. – 2007. – № 7. – С. 3-5.


Приходько, Т. Глобалізація: за і проти [Текст] : сценарій театрального саміту / Т. Приходько // Шкільний світ. – 2008. – № 44, листопад. – С. 14-15.


Проблеми та перспективи інтеграції вітчизняної економіки до глобального економічного середовища [Текст] // Економічна теорія. Політекономія : підручник / [авт.: В. Д. Базилевич, В. М. Попов, К. С. Базилевич та ін.] ; за ред. В. Д. Базилевича. – К. : Знання, 2006. – С. 549-555.


Рабчинський, Г. Вплив епохи глобалізації на волю, творчість і совість людини [Текст] / Г. Рабчинський // Психолог. – 2007. – № 9, березня. – С. 3-6.


Родзевич, Н. Н. Экологическая глобализация [Текст] / Н. Н. Родзевич // География в школе. – 2005. – № 4. – С. 8-15.


Родоман, Б. Б. Экологическая специализация России в глобализирующемся мире [Текст] : проект нестандартного решения / Б. Б. Родоман // Общественные науки и современность. – 2006. – № 2. – С.78-88.


Рябко, Ю. А. Психологічна адаптація людини в умовах глобалізації [Текст] / Ю. А. Рябко // Педагогіка і психологія. – 2006. – № 1. – С. 68-74.


Саватеев, А. Мифы глобализации и национально-культурные реальности Африки [Текст] / А. Саватеев // Азия и Африка сегодня. – 2005. – № 12. – С. 31-36.


Садовничий, В. А. Знание и мудрость в глобализирующемся мире [Текст] / В. А. Садовничий // Вопросы философии. – 2006. – № 2, февраль. – С. 3-15.


Сдасюк, Г. В. Императивы концепции устойчивого развития и реалии глобализации [Текст] / Г. В. Сдасюк // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2005. – № 21/22, червень. – С. 8-14.


Селегій, П. О. Про виховання мовної свідомості [Текст] / П. О. Селегій // Мовознавство. – 2010. – № 2/3. – С. 176-193.


Синцеров, Л. М. Первая волна глобализации экономики [Текст] / Л. М. Синцеров // География в школе. – 2006. – № 5. – С. 30-34.


Синцеров, Л. М. Первая волна глобализации экономики [Текст] : [особенностью ранней глобализации было колонирование империй] / Л. М. Синцеров // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2007. – № 25/28, липень. – С. 30-35.


Сисоєва, С. Принципи розвитку неперервної освіти в умовах полікультурного глобалізованого світу [Текст] / С. Сисоєва // Шлях освіти. – 2009. – № 2. – С. 2-6.


Ситник, К. Біоцентризм і глобалізм [Текст] : [збереження генофонда планети та його еволюційного розвитку та глобалізація] / К. Ситник, В. Чопик // Вісник Національної Академії наук України. – 2009. – № 12. –
С. 8-12.


Сірокуров, Є. О. Проблема глобалізації і традиційні сімейні цінності у сучасному православному богослов'ї [Текст] / Є. О. Сірокуров // Практична філософія. – 2009. – № 4. – С. 189-194.


Скидан, О. Продовольча сфера України в умовах глобалізаційних викликів [Текст] / О. Скидан // Економіка України. – 2009. – № 11. – С. 53-64.


Смаль, В. Глобалізація: головні фактори та наслідки розвитку [Текст] / В. Смаль, І. Смаль // Географія та основи економіки в школі. – 2005. – № 2. – С. 37-43.


Смирнов, В. Н. Украина в свете современных вызовов глобализации [Текст] / В. Н. Смирнов // Новая и новейшая история. – 2008. – № 4. –
С. 26-40.


Старикова, Н. Н. В поисках идентичности [Текст] : постмодернизм в славянских литературах в эпоху глобализации / Н. Н. Старикова // Славяноведение. – 2006. – № 6. – С. 68-74.


Старостіна, А. Суперечливі шляхи економічної глобалізації [Текст] / А. Старостіна, О. Канішенко // Економіка України. – 2008. – № 5. – С. 58-65.


Степаненко, В. Глобальне громадянське суспільство: концептуалізації та посткомуністичні варіації [Текст] / В. Степаненко // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2005. – № 2. – С. 156-175.


Су, С. Якість вищої освіти на тлі глобалізації: погляд китайських педагогів [Текст] / С. Су, С. Чуньмей // Шлях освіти. – 2008. – № 1. –
С. 30-33.


Суперечності глобалізації та її моделі [Текст] // Економічна теорія. Політекономія : підручник / [авт.: В. Д. Базилевич, В. М. Попов, К. С. Базилевич та ін.] ; за ред. В. Д. Базилевича. – К. : Знання, 2006. – С. 601-611.


Сутність, ознаки та рівні глобалізації економіки [Текст] // Економічна теорія. Політекономія : підручник / [авт.: В. Д. Базилевич, В. М. Попов, К. С. Базилевич та ін.] ; за ред. В. Д. Базилевича. – К. : Знання, 2006. – С. 594-601.


Тимошенко, О. Особистісна спрямованість освіти як відповідь на виклики глобалізації [Текст] / О. Тимошенко // Вища освіта України. – 2009. – № 1. – С. 67-72.


Ткаченко, В. Освітня політика в контексті глобалізаційних процесів [Текст] / В. Ткаченко // Освіта. – 2006. – № 36/37, 20-27 вересня. – С. 6-7.


Токменко, О. П. Європа національних мов та Європа багатомовності. Мовні тенденції Ради Європи в контексті глобалізації [Текст] / О. П. Токменко // Англійська мова та література. – 2010. – № 19/21. – С. 2-4.


Третьяков, В. И. Феномен "организованная преступность" в условиях глобализации [Текст] / В. И. Третьяков // История государства и права. – 2007. – № 10. – С. 2-3.


Україна – Росія: виклики кризи і глобалізації [Текст] : про роботу у Варшаві Центру моніторингу антирасистської діяльності у Східній Європі // Голос України. – 2009. – № 191, 10 жовтня. – С. 8-9.


Федотова, В. Г. Глобальный капитализм: три великие трансформации. Социально-философский анализ взаимоотношений экономики и общества [Текст] / В. Г. Федотова, В. А. Колпаков, Н. Н. Федотова // Вопросы философии. – 2008. – № 8. – С. 3-15.


Феномен глобалізації [Текст] // Єщенко, П. С. Сучасна економіка: навчальний посібник для студентів неекономічних спеціальностей вищих навчальних закладів / П. С. Єщенко, Ю. І. Палкін. – К. : Вища школа, 2005. – С. 305-308.


Формування інституційних та економічних умов переходу країн до нової системи господарювання [ Текст] // Економічна теорія. Політекономія : підручник / [авт.: В. Д. Базилевич, В. М. Попов, К. С. Базилевич та ін.] ; за ред. В. Д. Базилевича. – К. : Знання, 2006. – С. 106-110.


Халиков, М. С. Социологические взгляды на глобализационные процессы [Текст] / М. С. Халиков, В. А. Корецкий // Вестник Московского университета. Сер. 18, Социология и политология. – 2006. – № 4. – С. 59-74.


Хижняк, І. Міжнародні системи та ефект глобалізації на початку ХХІ ст. [Текст] / І. Хижняк // Історія в школі. – 2008. – № 9. – С. 1-6.


Холопов, А. Глобализация и макроэкономическое равновесие [Текст] / А. Холопов // Мировая экономика и международные отношения. – 2005. – № 2. – С. 15-23.


Цыганов, В. В. Олигархия: сущность, цикличность, модификации в условиях глобализации [Текст] / В. В. Цыганов, В. Л. Шульц // СОЦИС. – 2009. – № 2. – С. 3-15.


Чередниченко, О. Мова та ідентичність у глобальному світі [Текст] / О. Чередниченко // Вища школа. – 2009. – № 9. – С. 67-72.


Чернишова, Л. Дитячий імунодефіцит і Болонський процес [Текст] : [згідно з європейськими міжнародними стандартами йдеться про скорочення підготовки фахівців вузьких медичних спеціальностей (зокрема з дитячої імунології)] / Л. Чернишова // Урядовий кур'єр. – 2006. – № 7. – С. 13.


Чувин, С. Н. К вопросу о направлениях трансформации человека [Текст] : [анализ взаимоотношений между человеком и техносферой] / С. Н. Чувин // СОЦИС. – 2007. – № 1. – С. 150-152.


Чумаков, А. Н. Глобализация и космополитизм в контексте современности [Текст] / А. Н. Чумаков // Вопросы философии. – 2009. – № 1. – С. 32-39.


Шагинян, А. М. Социальная модернизация и глобализация [Текст] / А. М. Шагинян // Вестник Московского университета. Сер. 18, Социология и политология. – 2007. – № 4. – С. 121-122.

Шевчук, В. В. Нова геополітична ситуація у світі після завершення "холодної війни" [Текст] : [для 11 класу] / В. В. Шевчук // Історія та правознавство. – 2006. – № 15, травень. – С. 7-8.


Шелистов, Ю. И. Права человека и сохранение региональной идентичности в условиях глобализации [Текст] / Ю. И. Шелистов // Вестник Московского университета. Серия 12, Политические науки. – 2007. – № 4. – С. 97-103.


Шимаї, М. Виклики для посткризової глобальної системи [Текст] / М. Шимаї // Економіка України. – 2010. – № 4. – С. 5-15.


Шуцинь, Г. Внешняя политика КНР в условиях глобализации [Текст] / Г. Шуцинь // Азия и Африка сегодня. – 2005. – № 3. – С. 25-28.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Схожі:

Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека європейський вектор розвитку: стратегія інтеграційної політики України Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека профілізація навчання в загальноосвітній та вищій школі: стратегічно-якісний напрямок розвитку освіти сучасного суспільства Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
Науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Укл.: З. М. Горова, В. В. Косенко, Н. А. Чайка. – Суми: Сумдпу ім. А. С. Макаренка,...
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека європейський вектор розвитку: стратегія інтеграційної політики України Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека організаційно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу в закладах освіти Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
Науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Уклад.: З. М. Горова, В. В. Косенко, Н. А. Чайка. – Суми : Сумдпу ім. А. С. Макаренка,...
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека європейський вектор розвитку: стратегія інтеграційної політики України Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека громадянське виховання: нові виклики сучасних реалій в умовах трансформації суспільства Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
Науково-допоміжний бібліографічний покажчик / уклад.: З. М. Горова, В. В. Косенко; передмова В. В. Косенко. – Суми : Сумдпу ім. А....
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека європейський вектор розвитку: стратегія інтеграційної політики України Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека гендерні дослідження: актуальні проблеми та перспективи розвитку Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
Відповідальний за випуск проректор з наукової роботи, кандидат хімічних наук, доцент В. В. Бугаєнко
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека європейський вектор розвитку: стратегія інтеграційної політики України Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека екскурсійно-туристична та краєзнавча робота з молоддю: навчально-пізнавальна й оздоровча цінність
Науково-допоміжний бібліографічний покажчик / уклад.: З. М. Горова, В. В. Косенко. – Суми : Сумдпу ім. А. С. Макаренка, 2012. – 236...
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека європейський вектор розвитку: стратегія інтеграційної політики України Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми iconНауково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми 2012 Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека
Формування системи управління вищим навчальним закладом інноваційного типу в сучасних умовах євроінтеграції
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека європейський вектор розвитку: стратегія інтеграційної політики України Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека педагогічні технології у практичній роботі вчителя та класного керівника Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
П24 Педагогічні технології у практичній роботі вчителя та класного керівника: Науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Укладачі:...
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека європейський вектор розвитку: стратегія інтеграційної політики України Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека лікувально-відновлювальна та реабілітаційна діяльність Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
Відповідальний за випуск проректор з наукової роботи, доктор педагогічних наук, професор А. А. Сбруєва
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека європейський вектор розвитку: стратегія інтеграційної політики України Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека інтернет І комп’ютерні технології та їх вплив на розвиток закладів освіти України Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
Відповідальний за випуск проректор з наукової роботи, кандидат хімічних наук, доцент В. В. Бугаєнко
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека європейський вектор розвитку: стратегія інтеграційної політики України Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека здоров`я як предмет валеології, медицини та педагогіки науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
Відповідальний за випуск проректор з наукової роботи, кандидат хімічних наук, доцент В. В. Бугаєнко
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи