Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека організаційно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу в закладах освіти Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми icon

Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека організаційно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу в закладах освіти Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
НазваСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека організаційно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу в закладах освіти Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
Сторінка1/17
Дата25.06.2013
Розмір2.64 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Сумський державний педагогічний університет

ім. А.С. Макаренка


БІБЛІОТЕКА


Організаційно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу в закладах освіти


Науково-допоміжний

бібліографічний покажчик


Суми

2008

ББК 91.9:74.04+74.26+74.584+74.580.26+78.342

УДК 016:005.22:37+37.02

О 64


Рекомендовано до друку рішенням редакційно-видавничої ради

Сумського державного педагогічного університету

ім. А.С. Макаренка


Укладачі: директор бібліотеки З.М. Горова;

завідуюча науково-бібліографічним та інформаційним

відділом В.В. Косенко, головний бібліограф Н.А. Чайка


Відповідальний за випуск проректор з наукової роботи, кандидат хімічних наук, доцент В.В. Бугаєнко


Організаційно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу в закладах освіти: Науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Уклад.: З.М. Горова, В.В. Косенко, Н.А.Чайка. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2008 – 219 с.


Методична діяльність – це система аналітичної, діагностичної, пошукової, дослідницької, організаційної, науково-практичної та інформаційної діяльності.

Розглянуто основні завдання, форми та зміст науково-методичної, навчально-методичної та організаційної роботи. Визначено ефективність її організації, критерії оцінювання, шляхи вдосконалення та місце в умовах творчого освітньо-виховного процесу.

Приділено належну увагу педагогічним технологіям як одному із засобів педагогічних методик, плануванню та управлінню методичною роботою з педагогічними кадрами.

Широко представлено досвід роботи.

Структура видання, до якої включено комплекс необхідної інформації, забезпечує активну та свідому переробку і опанування теми.

Науково-допоміжний бібліографічний посібник зорієнтований на фахівців різних рівнів: науковців, докторантів, аспірантів, здобувачів, магістрантів, викладачів, керівників закладів освіти, учителів шкіл, методистів, студентів.


ББК 91.9:74.04+74.26+74.584+74.580.26+78.342

УДК 016:005.22:37+37.02


Передмова


Методична робота це спеціально організована діяльність, що створює умови для підвищення майстерності працівників педагогічної ниви. Наукові засади – основа методичної та організаційно-методичної роботи.

Актуальними завданнями методичної роботи є організація удосконалення фахової майстерності та підвищення професійної компетентності педагогічних кадрів; проведення методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів; вивчення, узагальнення і поширення педагогічного досвіду; інформаційне забезпечення педагогічних працівників з питань розвитку науки, освіти, педагогіки та психології; залучення вчителів до науково-дослідницької та інформаційно-пошукової роботи; створення каталогів, картотек, банків педагогічної інформації; організація роботи з обдарованими дітьми; аналіз рівня викладання навчальних дисциплін, підготовка методичних рекомендацій та створення нових положень навчально-виховної роботи; коригування недоліків у діяльності педагогічних кадрів; налагодження й підтримка зворотного зв’язку, оцінювання наслідків методично-організаційної роботи.

Методична діяльність як потенціал розвитку життєвої компетенції спонукає освітян до роботи над підвищенням свого фахового рівня, сприяє збагаченню педагогічного колективу педагогічними знахідками, допомагає молодим вчителям переймати майстерність у більш досвідчених колег.

Робота методиста здійснюється за такими напрямками: поглиблення філософських та психолого-педагогічних знань, поглиблення науково-теоретичної підготовки з предмета й методики його викладання, вивчення принципів розвитку української національної школи, освоєння методики викладання додаткових предметів, освоєння і практичне застосування теоретичних положень загальної дидактики, активізація навчальної діяльності, інформування про нові методичні рекомендації, розробки та публікації, оволодіння науково-дослідними навичками, організація власного теоретичного пошуку, аналіз та оцінювання результатів педагогічних досліджень.

Методична діяльність покликана стимулювати підвищення наукового рівня вчителів, їх підготовку до засвоєння змісту нових програм і технологій реалізації, досягнень психолого-педагогічних дисциплін й методик.

Однією з важливіших категорій методики є метод. Значення цього поняття вміщує визначення педагогом шляхів досягнення цілі підтримки.

Метод має такі характеристики: повинен бути зрозумілим та досяжним з точки зору як педагога, так і дитини; орієнтуватися на досягнення успіху для забезпечення оптимальної підтримки розвитку дитини; вирізнятися гнучкістю тому що має бути з успіхом застосований різними педагогами в різних ситуаціях.

Під поняттям технологій розуміється одиниця метода. Але на відзнаку від метода, якому слідують, технології використовуються.

Процеси навчання та виховання завжди повинні мати достатньо місця для відтворення ідей та досвіду як педагога, так и самої дитини.

Методичну роботу в школі проводять в індивідуальній, колективній традиційній та нетрадиційній формах.

На сьогоднішній день відомо безліч підходів активізації педагогічного процесу. Серед них: вимоги надання педагогу і учню права на вільну творчу діяльність, прояв своєї індивідуальності.

Дидактичними формами, що найбільше сприяють активізації навчального процесу є ігрові форми – ігрове проектування, навчальна гра. Порівняно з іншими формами навчання, ігрові методи мають такі позитивні аспекти: висока результативність у засвоєнні знань і формуванні вмінь; формування вміння співпрацювати; формування мотивів навчання; розвиток гуманних стосунків та навчально-творчої діяльності. Висока активність учнів та студентів може бути реалізована за індивідуально-самостійною навчальною діяльністю.

Виховна робота теж підлягає методичному забезпеченню.

Система виховної роботи у середніх та вищих навчальних закладах має забезпечувати найсприятливіші психологічні умови для вільного самовизначення та самоствердження, реалізації ними своїх потреб, нахилів, здібностей і можливостей та підготовку до професійної діяльності.

Дослідженнями в галузі педагогіки доведено, що тільки активний учбовий процес є базовою основою формування висококваліфікованих спеціалістів. Важливе місце посідає процес управління навчальними діями студента і методичне забезпечення процесу засвоєння знань, умінь, та навичок.

Налагоджена післядипломна освіта, в центрі якої має бути фахівець з його потребами, можливостями, інтересами і правами, дає можливість забезпечити високий рівень неперервної освіти відповідно до вимог суспільства і особистості самого фахівця.

Щодо організаційних форм у післядипломній освіті, то нині постало завдання переходу від колективної, масової організації навчального процесу до індивідуальної, творчої, що сприяє формуванні творчої індивідуальності педагога і вихованця.

Післядипломна освіта має самовдосконалюватися та саморегулюватися, забезпечувати підвищення кваліфікації та подальшу підготовку педагогічних кадрів, орієнтувати їх на роботу за інноваційними освітніми програмами. Теоретичні знання, здобуті в закладах післядипломної освіти, мають розширити понятійний апарат, надати нової якості професійному мисленні фахівців. Навчання має бути спрямованим на розвиток у вчителя та фахівця конкретної методології розв’язання типових виробничих проблем. При такому підході він не просто оволодіє теоретичними знаннями, а й розкриває свої здібності до виконання професійної діяльності, формує внутрішню потребу до здобуття нових знань протягом усього життя.

Ефективній професійній роботі та майстерності освітян сприяють методичні центри, методичні об’єднання, методичні служби, методичні кабінети, інститути післядипломної освіти та додаткової освіти, бібліотеки вищих навчальних закладів.

Література стосовно методичної діяльності, широко окресленої теми, відображена у розділах та підрозділах науково-допоміжного бібліографічного покажчика «Організаційно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу в закладах освіти».

Мета цього бібліографічного посібника – надати читачам цілісну та логічно-послідовну інформацію з організаційно-методичного супроводу навчально-виховного процесу в закладах освіти.

У виданні репрезентовано вітчизняний та зарубіжний інформаційний масив друкованої продукції українською та російською мовами з 1974 по 2008 роки.

Тематичний спектр бібліографічного науково-допоміжного покажчика „Організаційно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу в закладах освіти” різнобічно висвітлює актуальні питання сьогодення.

Видання містить відповідні відомості про книжкову продукцію, автореферати, наукові збірники, матеріали науково-методичних та практичних конференцій, наукові праці викладачів СумДПУ ім. А.С. Макаренка, дипломні та магістерські роботи студентів, статті з газет, журналів та продовжуваних джерел, виданих в Україні та Росії.

До посібника увійшли й публікації, видані раніше. Вони мають наукову та практичну цінність. Зміст покажчика – ^ 16 розділів. Видання налічує 2285 бібліографічних описів.

В межах кожного розділу матеріал розташований в алфавітному порядку, спочатку подані книги, потім – статті.

Описи деяких статей та книг подано одночасно в деяких розділах. Це викликано їх різностороннім змістом.

Пропонований бібліографічний науково-допоміжний покажчик літератури розрахований на читачів різних рівнів: науковців, докторантів, аспірантів, магістрантів, викладачів, студентів, методистів, бібліотечних працівників, усіх, хто цікавиться проблемами організації методичної, науково-методичної роботи стосовно навчального та виховного процесу в закладах освіти.


^ 1. Нормативно-правове забезпечення науково-методичної та організаційної роботи


Основні документи про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами / Відповідальний за випуск Г.М. Литвиненко. – К.: Радянська школа, 1988. – 46 с.


Основні нормативно-правові і організаційно-методичні матеріали наставника студентської групи / Уклад.: О.В.Король, О.О.Подліняєва. – Суми : СумДПУ, 2003. – 26 с.


Основні нормативно-правові матеріали з питань діяльності вищого навчального закладу. Вип. 1 / Л.В.Пшенична, О.В.Бріжатий,
В.Ф.Живодьор. – Суми : СумДПУ, 2004. – 88 с.


Основні нормативно-правові та розпорядчі матеріали з питань організації навчального процесу у вищих навчальних закладах. Вип. 2
/ Л.В.Пшенична, О.В.Бріжатий, В.Ф.Живодьор. – Суми : СумДПУ, 2004. –
96 с.


***


Деякі проблеми реалізації принципів освіти в нормативно-методичних документах (НМД) / В.А. Козаков // Проблеми вищої школи: Науково-методичний збірник. – К., 1993. – Вип. 78. – С. 15-19.


Інструктивно-методичні матеріали з питань підготовки студентської молоді до сімейного життя // Інформаційний вісник: Вища освіта. – 2004. – № 13. – С. 107-112.


Методика розроблення засобів діагностики якості вищої освіти: [Розділ до стандарту] // Інформаційний вісник: Вища освіта. – 2003. –
№ 10. – С. 71-82.


Методика розроблення освітньо-кваліфікаційної характеристики випускників вищого навчального закладу // Інформаційний вісник: Вища освіта. – 2003. – № 10. – С. 30-42.


Методика розроблення освітньо-професійної програми підготовки фахівців // Інформаційний вісник: Вища освіта. – 2003. – № 10. – С. 54-62.


Методичні вказівки щодо розробки навчальних планів підготовки молодших спеціалістів за проектами державних стандартів // Інформаційний вісник: Вища освіта. – 2002. – № 9. – С. 72-77.

Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів : Додаток до листа МОН України від 06.02.08 р., № 1/9-61 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2008. – № 7/8, березень. – С. 50-58.


Методичні рекомендації щодо організації роботи приймальної комісії вищих навчальних закладів І–ІV рівнів акредитації
/ М.Ф.Дмитриченко, Ж.В.Коваленко, Г.О.Колесник, С.В.Пальчевська
// Інформаційний вісник: Вища освіта. – 2001. – № 5. – С. 9-31.


Методичні рекомендації щодо реалізації механізму неперервної педагогічної освіти // Інформаційний вісник: Вища освіта. – 2004. – № 13. – С. 95-97.


Методичні рекомендації щодо структури, змісту та обсягів підручників і навчальних посібників для вищих навчальних закладів
// Інформаційний вісник: Вища освіта. – 2001. – № 4. – С. 48-51 ; Вища школа. – 2002. – № 1. – С. 116-124.


Науково-методичне забезпечення навчального процесу // Основні нормативно-правові та розпорядчі матеріали з питань організації навчального процесу у вищих навчальних закладах / Л.В.Пшенична, О.В.Бріжатий, В.Ф.Живодьор. – Суми : СумДПУ, 2004. – Вип. 2. – С. 54-55.


Національна доктрина розвитку освіти України у XXI ст. // Вища освіта в Україні. – К.: Знання, 2005. – С. 53-78.


Національна доктрина розвитку освіти: Затверджено указом Президента України від 17.04.02 р., № 347/2002 // Дошкільне виховання. – 2002. – № 7. – С. 4-9 ; Освіта. – 2002. – № 26, 24 квітня – 1 травня – С. 2-4 ; Освіта України. – 2002. – № 33, 23 квітня. – С. 4-6.


Нормативно-методичні положення з розроблення освітньо-кваліфікаційної характеристики випускників вищого навчального закладу
// Інформаційний вісник: Вища освіта. – 2003. – № 10. – С. 20-23.


Нормативно-методичні положення з розроблення засобів діагностики якості вищої освіти випускника вищого навчального закладу
// Інформаційний вісник: Вища освіта. – 2003. – № 10. – С. 62-65.


Нормативно-методичні положення з розроблення засобів діагностики якості вищої освіти випускника вищого навчального закладу: Структура, зміст стандарту засобів діагностики якості вищої освіти
// Інформаційний вісник: Вища освіта. – 2003. – № 10. – С. 62-70.


Нормативно-методичні положення з розроблення освітньо-кваліфікаційної характеристики випускників вищого навчального закладу: Структура, зміст освітньо-кваліфікаційної випускників вищого навчального закладу // Інформаційний вісник: Вища освіта. – 2003. – № 10. – С. 20-29.


Нормативно-методичні положення з розроблення освітньо-професійної програми підготовки фахівця // Інформаційний вісник: Вища освіта. – 2003. – № 10. – С. 43-46.


Нормативно-методичні положення з розроблення освітньо-професійної програми підготовки фахівців: Структура, зміст освітньо-професійної програми підготовки фахівців // Інформаційний вісник: Вища освіта. – 2003. – № 10. – С. 47-53.


Організація та проведення Всеукраїнського конкурсу "Учитель року" : Інструктивно-методичні рекомендації // Зарубіжна література. – 2008. – № 12, березень. – (Вкладка).


Основні документи про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами // Директор школи. – 2000. – № 10, березень. – (Вкладка).


Положення про науково-методичну кафедру гімназії // Підручник для директора. – 2007. – № 7. – С. 23-24.


Порядок и методика проведения аттестации педагогических и руководящих работников в школе // Все для вчителя. – 2001. – № 8/9, березень. – С. 33-49.


Про державний вищий заклад освіти: Загальна частина: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 05.09.96 р., № 1074
// Інформаційний збірник Міністерства освіти України. – 1997. – № 1. –
С. 2-22.


Про загальноосвітній навчальний заклад: Положення, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.00 р., № 964 // Директор школи. – 2000. – № 29/32, серпень. – С. 3-9.


Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліку основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів: Наказ // Інформаційний збірник МОН України. – 2002. – № 22. –
С. 3-11.


Про конкурс освітніх і просвітницьких авторських програм та технологій : Положення // Управління школою. – 2008. – № 19/21, липень. – С. 94-95.


Про координаційно-методичну раду: Положення // Підручник для директора. – 2007. – № 8. – С. 24-26.


Про методистів-кореспондентів інститутів післядипломної освіти (удосконалення вчителів): Положення // Інформаційний збірник МО України. – 1998. – № 2. – С. 8-18.


Про методичне об'єднання вчителів-предметників: Положення
// Підручник для директора. – 2007. – № 8. – С. 17.


Про районну науково-методичну раду: Положення // Все для вчителя. – 2000. – № 6. – С. 6-10.


Про удосконалення методичної роботи в системі професійно-технічної освіти: Наказ // Інформаційний збірник МОН України. – 2001. –
№ 8. – С. 12-23.


Про умови проведення виставок-ярмарків авторських навчальних програм для педагогічних спеціальностей: Положення від 23.12.03 р.
// Інформаційний вісник: Вища освіта. – 2004. – № 13. – С. 100.


Реформування вищої освіти: теоретико-методологічні засади: Нотатки з Підсумкової колегії МОН України та Загальних зборів АПН України // Педагогіка толерантності. – 2000. – № 4. – С. 19-22.


Типові критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (слухачів) з професійної підготовки у системі професійно-технічної освіти
// Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2001. –
№ 20. – С. 15-25.


Україна. Про вищу освіту: Закон // Голос України. – 2002. –
5 березня. – С. 10-15 ; Освіта України. – 2002. – 26 лютого ; Освіта. – 2002. – № 12/13. – С. 5-12 ; Урядовий кур’єр – 15 травня ; Відомості Верховної Ради України. – № 20. – С. 506-536.


Україна. Кабінет Міністрів. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.04 р. № 24 // Інформаційний збірник МОН України. –
2004. – № 1/2. – С. 5-60 ; Освіта України. – 2004. – № 5, 20 січня. – С. 1-13; Управління школою. – 2004. – № 4. – С. 2-31.


Україна. МНО. Про впровадження Методичних рекомендацій щодо організації і проведення виховної роботи у вищих закладах освіти І–ІІ рівня акредитації: Наказ від 19.06.97 р., № 217 // Інформаційний збірник МНО України. – 1997. – № 19, жовтень. – С. 12-19.


Україна. МНО. Про друкування та використання навчально-методичної літератури для закладів освіти: Рішення від 19.11.96 р.,
№ 1/9-489 // Інформаційний збірник МНО України. – 1997. – № 2, січень. – С. 28-29.


Україна. МНО. Про затвердження Положення про районний (міський) методичний кабінет: Наказ від 18.03.97 р., № 72 // Інформаційний збірник МНО України. – 1997. – № 10, травень. – С. 10-16.


Україна. МО. Методичні рекомендації до планування виховної роботи з студентами у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації: Рішення від 03.08.98 р., № 1/9-303 // Інформаційний збірник МО України. – 1998. – № 17/18,вересень. – С. 50-53.


Україна. МО. Планування виховної роботи в середніх закладах освіти: (Методичні рекомендації): Рішення від 30.06.98 р., № 1/9-264
// Інформаційний збірник МО України. – 1998. – № 14, липень. – С. 14-18.


Україна. МО. Про внесення змін і доповнень до Положення про порядок підготовки експертизи, апробації підручників, навчальних і навчально-методичних посібників, затвердженого наказом Міносвіти України: Наказ від 20.10.97 р., № 373 // Інформаційний збірник МО
України. – 1998. – № 2, січень. – С. 24-25.


Україна. МО. Про Всеукраїнський конкурс авторських програм, методичних розробок, навчально-методичних посібників з проблем позашкільної освіти та виховання: Наказ від 18.03.98 р., № 108
// Інформаційний збірник МО України. – 1998. – № 11, червень. – С. 15-20.


Україна. МО. Про затвердження «Положення про методичний кабінет середнього закладу освіти», «Положення про методистів-кореспондентів інститутів післядипломної освіти (удосконалення вчителів)»: Наказ від 28.10.97 р., № 385 // Інформаційний збірник МО України. – 1998. – № 2, січень. – С. 6-22.


Україна. МО. Про затвердження Норм часу для розрахунку і обліку навчальної роботи та Переліків основних видів методичної й організаційної роботи викладачів вищих закладів освіти І і ІІ рівнів акредитації: Наказ від 13.03.98 р., № 103 // Інформаційний збірник МО України. – 1998. – № 11, червень. – С. 3-14.


Україна. МО. Про методичні рекомендації педагогічним колективам закладів освіти України по відродженню історико-культурних та господарських традицій українського козацтва: Рішення від 10.05.95 р.,
№ 1/9-161 // Інформаційний збірник МО України. – 1995. – № 11, червень. –
С. 28-31.


Україна. МО. Про організаційно-методичні заходи щодо впровадження 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти: Наказ від 06.09.00 р., № 435
// Інформаційний збірник МО України. – 2000. – № 19, жовтень. – С. 26-28.


Україна. МО. Про створення координаційної науково-методичної ради Малої академії наук і наукових товариств учнів при Міністерстві освіти України: Наказ від 11.02.94 р., № 36 // Інформаційний збірник МО України. – 1994. – № 9, травень. – С. 16-19.


Україна. МО. Про створення Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи: Наказ від 07.07.98 р.,
№ 254 // Інформаційний збірник МО України. – 1998. – № 23, грудень. –
С. 19-25.


Україна. МО. Рекомендації щодо планування робочого часу викладачів, запровадження Норм часу для розрахунку і обліку їх навчальної роботи та Переліків основних видів методичної й організаційної роботи у вищих закладах освіти І і ІІ рівнів акредитації: Наказ від 13.05.98 р., № 175
// Інформаційний збірник МО України. – 1998. – № 11, червень. – С. 14-15.


Україна. МОН. АПН. Президія. Про концепцію загальної середньої освіти: [12-річна школа]: Постанова // Початкова школа. – 2002. – № 2. –
С. 1 ; Інформаційний збірник МОН України. – № 1. – С. 2-22 ; Директор школи. – № 10, березень. – С. 8.


Україна. МОН. Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів: Наказ від 06.02.08 р., № 1/9-61 // Директор школи. – 2008. – № 12, березень. – С. 28-30.


Україна. МОН. Методичні рекомендації щодо організації та проведення виховної роботи в професійно-технічному навчальному закладі: Рішення від 12.04.01 р., № 4/5-3 п. 3.4.2 // Інформаційний збірник МОН України. – 2001. – № 21, квітень. – С. 11-17.


Україна. МОН. Організація навчально-виховного процесу у першому класі : Наказ від 02.07.07 р., № 1/9-407 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2007. – № 22/24. – С. 3-11.


Україна. МОН. Організація та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах : Методичний лист від 06.06.05 р.,
№ 1/9-306 // Дошкільне виховання. – 2005. – № 7. – С. 3-6.


Україна. МОН. Про внесення змін і доповнень до Методичних рекомендацій із питань порядку формування штатів загальноосвітніх навчально-виховних закладів: Наказ від 10.08.01 р., № 1/9-282 // Директор школи. – 2007. – № 16, квітень. – С. 23-26.


Україна. МОН. Про Всеукраїнський огляд-конкурс методичних кабінетів професійно-технічних навчальних закладів на кращу організацію методичної роботи з педагогічними кадрами: Наказ від 14.09.04 р., № 727 // Інформаційний збірник МОН України. – 2005. – № 3, січень. – С. 3-9.


Україна. МОН. Про Всеукраїнський огляд-конкурс методичних кабінетів відділів (управлінь) освіти міських рад та районних державних адміністрацій на кращу організацію методичної роботи з педагогічними кадрами: Наказ від 11.07.02 р., № 396 // Інформаційний збірник МОН України. – 2002. – № 21, листопад. – С. 23-32.


Україна. МОН. Про встановлення кваліфікаційних категорій та педагогічних звань методистам обласних, районних (міських) центрів практичної психології і соціальної роботи та районних (міських) методичних кабінетів : Наказ від 26.05.08 р., № 458 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2008. – № 16/17, червень. – С. 46-48.


Україна. МОН. Про затвердження Змін до Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти : Наказ від 20.11.06 р., № 782 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2007. – № 2. – С. 15.


Україна. МОН. Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах : Наказ від
20.12.02 р., № 732 // Директор школи. – 2006. – № 16, квітень. – С. 24.


Україна. МОН. Про затвердження Положення про Міжвідомчу координаційно-методичну раду з питань розвитку позашкільної освіти: наказ від 31.07.08 р., № 717 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2008. – № 31/33. – С. 84.


Україна. МОН. Про затвердження складу Міжвідомчої координаційно-методичної ради з питань розвитку позашкільної освіти: наказ від 07.11.08 р., № 1016 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2008. – № 31/33. – С. 87.


Україна. МОН. Про заходи щодо створення належних та безпечних умов життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу : Лист від 04.12.06 р., № 1/9-757 // Фізичне виховання в школі. – 2006. – № 6. – С. 3.


Україна. МОН. Про науково-методичні комісії з вищої освіти: Наказ від 26.03.02 р., № 220; У додаток до наказу від 26.12.2000 р, № 619
// Інформаційний вісник: Вища освіта. – 2002. – № 8. – С. 2-27.


Україна. МОН. Про обсяг і характер домашніх завдань учнів загальноосвітніх навчальних закладів : Наказ від 29.10.07 р., № 1/9-651
// Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2007. –
№ 34/35, грудень. – С. 39-41.


Україна. МОН. Про підсумки Всеукраїнського конкурсу серед педагогів позашкільних навчальних закладів України на кращі навчально-методичні посібники та методичні розробки з науково-технічного напряму позашкільної освіти: наказ від 7.11.08 р., № 1014 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2008. – № 31/33. – С. 93-96.


Україна. МОН. Про проведення атестації завідуючих і методистів обласних, районних, міських центрів практичної психології і соціальної роботи та методичних кабінетів відділів освіти у 2007/2008 навчальному році: Наказ від 12.03.08 р., № 1/9-147 // Інформаційний збірник МОН України. – 2008. – № 9. – С. 17.


Україна. МОН. Про проведення експериментальної роботи з проблеми формування інтелектуальної культури особистості у межах навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу : Наказ від 06.04.06 р., № 271 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2006. – № 13/14. – С. 37-39.


Україна. МОН. Про проведення науково-дослідної та експериментальної роботи зі створення цілісної моделі художньо -естетичної освіти та виховання в ЗНЗ України : Наказ від 07.10.05 р., № 578 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2005. –
№ 31/32. – С. 22-24.


Україна. МОН. Про програмне та навчально-методичне забезпечення початкової школи в період переходу на нову структуру та зміст навчання: Рішення від 12.04.01 р., № 4/6-19 // Інформаційний збірник МОН України. – 2001. – № 13, квітень. – С. 11-17.


Україна. МОН. Про районний (міський) методичний кабінет (центр): Положення затверджено наказом від 08.12.08 р., № 1119 // Рідна школа. – 2009, січень. – С. 65-72.


Україна. МОН. Про стан впровадження нових інформаційних технологій для науково-методичного забезпечення самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів: Рішення від 28.11.02 р., № 11/4-18
// Інформаційний збірник МОН України. – 2003. – № 1, січень. – С. 3-14.


Україна. МОН. Про стан навчально-методичного забезпечення початкової школи в період переходу на новий зміст, структуру та 12-річний термін навчання: Рішення від 31.10.02 р., № 10/6-19 // Інформаційний збірник МОН України. – 2003. – № 1, січень. – С. 15-23.


Україна. МОН. Про стан програмно-методичного забезпечення навчального процесу та його вплив на рівень фундаментальної підготовки студентів у вищи навчальних закладах різних фори власності і підпорядкування: Рішення від 22.12.00 р., № 8/3-18 // Інформаційний збірник МОН України. – 2001. – № 8, квітень. – С. 3-12.


Україна. МОН. Про удосконалення методичної роботи в системі професійно-технічної освіти: Наказ від 12.12.00 р., № 582 // Інформаційний збірник МОН України. – 2001. – № 8, квітень. – С. 12-23.


Україна. МОН. Про утворення Міжвідомчої координаційно-методичної ради з питань розвитку позашкільної освіти : Розпорядження від 09.07.08 р., № 934 // Урядовий кур'єр. – 2008. – № 138, 30 липня. – (Вкладка).


Україна. Про вищу освіту: Закон від 17.01.02 р., № 2984-ІІІ
// Відомості Верховної Ради УРСР. – 2002. – № 20. – С. 506-536.


Україна. Про внесення змін до закону України „Про вищу освіту”: Закон // Голос України. – 2003. – 22 липня. – С. 21 ; Урядовий кур’єр. –
23 липня.


Україна. Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР „Про освіту”: Закон від 23.03.96 р., № 100 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 21. – С. 253-279 ; Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 1996. – № 6. – С. 3-12.


Україна. Про загальну середню освіту: Закон від 13.05.99 р.,
№ 651-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 29. –
С. 547-562 ; Урядовий кур’єр. – 8 липня. – (Вкладка) ; Інформаційний збірник МОН України. – 1999. – № 15. – С. 6-31 ; Освіта України. – 1999. – 23 червня. – С. 5-7.


Україна. Про освіту: Закон від 23.05.91 р., № 1060-ХІІ // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 34. – C. 943-961 ; Збірник основних нормативних актів про вищу освіту, наукову діяльність, підготовку та атестацію наукових кадрів. – Х.: Гриф, 2003. – С. 6-37.


Устаткування, утримання середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів та організація навчально-виховного процесу: Державні санітарні правила та норми // Директор школи. – 2000. – № 6, лютий. – (Вкладка).

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Схожі:

Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека організаційно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу в закладах освіти Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека профілізація навчання в загальноосвітній та вищій школі: стратегічно-якісний напрямок розвитку освіти сучасного суспільства Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
Науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Укл.: З. М. Горова, В. В. Косенко, Н. А. Чайка. – Суми: Сумдпу ім. А. С. Макаренка,...
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека організаційно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу в закладах освіти Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека громадянське виховання: нові виклики сучасних реалій в умовах трансформації суспільства Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
Науково-допоміжний бібліографічний покажчик / уклад.: З. М. Горова, В. В. Косенко; передмова В. В. Косенко. – Суми : Сумдпу ім. А....
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека організаційно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу в закладах освіти Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека екскурсійно-туристична та краєзнавча робота з молоддю: навчально-пізнавальна й оздоровча цінність
Науково-допоміжний бібліографічний покажчик / уклад.: З. М. Горова, В. В. Косенко. – Суми : Сумдпу ім. А. С. Макаренка, 2012. – 236...
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека організаційно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу в закладах освіти Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми iconНауково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми 2012 Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека
Формування системи управління вищим навчальним закладом інноваційного типу в сучасних умовах євроінтеграції
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека організаційно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу в закладах освіти Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека педагогічні технології у практичній роботі вчителя та класного керівника Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
П24 Педагогічні технології у практичній роботі вчителя та класного керівника: Науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Укладачі:...
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека організаційно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу в закладах освіти Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека лікувально-відновлювальна та реабілітаційна діяльність Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
Відповідальний за випуск проректор з наукової роботи, доктор педагогічних наук, професор А. А. Сбруєва
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека організаційно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу в закладах освіти Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека інтернет І комп’ютерні технології та їх вплив на розвиток закладів освіти України Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
Відповідальний за випуск проректор з наукової роботи, кандидат хімічних наук, доцент В. В. Бугаєнко
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека організаційно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу в закладах освіти Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека здоров`я як предмет валеології, медицини та педагогіки науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
Відповідальний за випуск проректор з наукової роботи, кандидат хімічних наук, доцент В. В. Бугаєнко
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека організаційно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу в закладах освіти Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека гендерні дослідження: актуальні проблеми та перспективи розвитку Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
Відповідальний за випуск проректор з наукової роботи, кандидат хімічних наук, доцент В. В. Бугаєнко
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека організаційно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу в закладах освіти Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека організація управлінської діяльності в школі та вищому навчальному закладі науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
Відповідальний за випуск проректор з наукової роботи, кандидат хімічних наук, доцент В. В. Бугаєнко
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи