Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека організація управлінської діяльності в школі та вищому навчальному закладі науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми icon

Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека організація управлінської діяльності в школі та вищому навчальному закладі науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
НазваСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека організація управлінської діяльності в школі та вищому навчальному закладі науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
Сторінка1/9
Дата25.06.2013
Розмір1.73 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Сумський державний педагогічний університет

ім. А.С.Макаренка


БІБЛІОТЕКА


ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ШКОЛІ

ТА ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ


Науково-допоміжний

бібліографічний покажчик


Суми

2007 рік


Сумський державний педагогічний університет

ім. А.С.Макаренка


БІБЛІОТЕКА


ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ШКОЛІ

ТА ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ


Науково-допоміжний

бібліографічний покажчик


Суми

2007 рік

УДК 016: 37

ББК 91: 74

О 64


Рекомендовано до друку рішенням редакційно-видавничої ради

Сумського державного педагогічного університету

ім. А.С.Макаренка


Укладачі: директор бібліотеки З.М.Горова;

завідуюча науково-бібліографічним та інформаційним

відділом В.В.Косенко


Відповідальний за випуск проректор з наукової роботи, кандидат хімічних наук, доцент В.В.Бугаєнко


^ О64 Організація управлінської діяльності в школі та вищому навчальному закладі: Науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Укладачі: З.М.Горова, В.В.Косенко. – Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2007. – 152 с.


Від ефективності організаційно-управлінської діяльності значною мірою залежить й ефективність освітніх процесів.

За змістом посібник відповідає курсу навчальної дисципліни „Управління навчальним закладом”.

У виданні викладено загальні засади та специфічні особливості управління.

Тематичний спектр науково-допоміжного бібліографічного покажчика широкий.

Використання джерел, поданих у бібліографічному виданні, дає змогу підвищити та покращити управлінську діяльність керівників освітянської галузі.

Покажчик буде цікавим науковцям, викладачам, студентам – майбутнім управлінцям, керівникам системи освіти усіх рівнів, слухачам курсів підвищення кваліфікації, методистам, директорам, заступникам директорів, учителям та бібліотечним працівникам.

Слугуватиме для самоконтролю та визначення завдань подальшого вдосконалення своїх знань та вмінь у сфері управління, а також для тих, хто прагне професійного та особистісного самовдосконалення.


УДК 016: 37

ББК 91: 74

Передмова


Україна робить значні зміни в освітньому просторі: започатковує європейські стандарти якості освіти, змінює управління якістю освітнього процесу, демократизує освітню сферу без втрати кваліфікаційних показників.

Якісна освіта – запорука майбутньої успішності людини. Ефективність освітніх процесів значною мірою залежить від ефективності організаційно-управлінської діяльності.

Педагогічна професія є таким видом діяльності, яка вимагає від співробітників чітко визначених моральних якостей: людяності, відповідальності, активної громадської позиції, толерантності, здатності до співчуття і навіть самопожертви.

У педагогічній діяльності найскладнішим та відповідальнішим напрямом є, безперечно, організаційно-управлінська робота.

Вищій школі, як і загальноосвітній, потрібен компетентний керівник, який інтегрує в собі високий рівень професійних, психологічних і соціальних якостей. Виділяють кілька базових компетенцій як складових загальної професійно-педагогічної компетентності: когнітивна (професійно-педагогічна ерудиція), психологічна (емоційна культура), комунікативна (культура спілкування та педагогічна тактовність), риторична (професійна культура мовлення), професійно-технічна та професійно-інформаційна (моніторингова культура).

Управлінцями, творчими керівниками не народжуються, ними стають в результаті невпинної праці, в основі якої – любов до дитини, до людини взагалі, до своєї професії. Важливою особливістю керівника-професіонала є усвідомлення своєї діяльності, вміння застосовувати знання на практиці.

Успіх керівника, безумовно, пов’язаний із лідерством, а лідерство – це усвідомлений шлях людини, результат її свідомого вибору.

Уся діяльність управління освіти, навчально-виховних закладів цілеспрямовано підпорядкована вирішенню основного завдання, яке стоїть перед освітянами: дати учням якісні, сучасні знання, виховати гідних громадян України, підготувати їх до самостійного життя.

Даний науково-допоміжний бібліографічний покажчик літератури є важливим підґрунтям для реалізації реформування освітнього простору в Україні.

Бібліографічне видання має передмову, в якій обґрунтовується актуальність даної теми.

Покажчик літератури складено із урахуванням досягнень зарубіжної та вітчизняної педагогічної теорії й практики. За змістом посібник відповідає курсу навчальної дисципліни „Управління навчальним закладом”.

У посібнику системно охоплено організаційні й управлінські проблеми.

Викладено як загальні засади управління, так і специфічні особливості. Науково-допоміжний бібліографічний покажчик літератури „Організація управлінської діяльності в школі та вищому навчальному закладі” стане орієнтиром для читацької аудиторії щодо основних джерел з цих питань.

Бібліографічне видання літератури з даної тематики містить значну кількість прикладів реалізації певних управлінських завдань, використання яких дасть змогу підвищити ефективність управлінської діяльності керівника навчального закладу.

На підставі вище згаданого, вважаємо, що представлений бібліографічний посібник має велике наукове й практичне значення.

Літературу згруповано в розділах та підрозділах, а в їх межах – за абеткою (спочатку книги, потім статті з періодики та продовжуваних видань). Видання складається із 15 основних розділів.

Заслуговує уваги тематичний спектр покажчика. Це дозволило укладачам всебічно висвітлити тему стосовно організаційно-управлінської діяльності.

Джерелами виявлення та відбору матеріалів для видання стали не тільки державні реєстраційні покажчики – „Літопис книг”, „Літопис журнальних статей”, „Літописи газетних статей” тощо, а й інші інформаційні видання, каталоги, картотеки самої бібліотеки.

З метою найповнішого відбору документів для якісного відображення стану наукових досліджень в різноманітних структурних компонентах педагогічної науки укладачі посібника уважно переглядали зміст усіх нових надходжень до бібліотеки – профільних періодичних і продовжуваних видань, збірників наукових та науково-методичних праць, матеріали конференцій.

До науково-допоміжного покажчика увійшли наукові праці викладачів та співробітників педагогічного університету ім. А.С.Макаренка. Представлені автореферати, дипломні, магістерські роботи, аудіовізуальні матеріали.

Визначальними критеріями освіти в рамках Болонського процесу є якість підготовки фахівців; зміцнення довіри між суб’єктами освіти; відповідність європейському ринку праці; мобільність; сумісність кваліфікації на вузівському та післявузівському етапах підготовки.

Бібліографічне видання відображає статті, які стосуються питань європейської інтеграції, зокрема, Болонського процесу, адже утвердження єдиного європейського освітнього простору – обов’язковий компонент консолідації і збагачення європейської спільноти.

Науково-допоміжний бібліографічний посібник дає можливість вільно орієнтуватись у стрункій продуманій будові видання. Слід відзначити копітку роботу укладачів даного покажчика з виявлення літератури цієї тематики, про що свідчить кількість джерел.

Науково-допоміжний покажчик вміщує 1618 бібліографічних описів.

На повне охоплення всієї сукупності проблем, пов’язаних з процесом управління навчальними закладами, видання не претендує.

Покажчик буде цікавим науковцям, викладачам, студентам – майбутнім управлінцям, що навчаються за освітньо-професійною програмою магістра за спеціальностями „Педагогіка вищої школи” та „Управління навчальним закладом”, слухачам курсів підвищення кваліфікації, керівникам освітніх установ, широкому колу педагогічних працівників, бібліотечним працівникам. Може бути використаним для самоконтролю та визначення завдань подальшого вдосконалення своїх знань та вмінь у сфері управління.


Організація та управління вищої та середньої освіти: керівні документи та матеріали


Ващенко Л. Концепція інноваційного розвитку освіти регіону // Директор школи. Україна. – 2007. – № 9. – С. 6-18.


Державна національна програма „Освіта” (Україна ХХІ ст.) // Виховна робота в закладах освіти: Збірник нормативних документів та методичних рекомендацій з питань організації виховної роботи / Упор.: С.В.Кириленко, С.О.Кривонос . – К.: ІСДО, 1995. – С. 25-27; Освіта. –
1993. – № 44/46, грудень.


Державна підтримка освіти у 2008 році // Освіта України. – 2007. –
№ 70, 21 вересня. – С. 1-2.


Державна програма розвитку функціонування української мови на 2004–2010 роки: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.03 р., № 1546 // Збірник урядових нормативних актів України. –
2003. – № 40. – С. 24-34.


Документаційне забезпечення управління закладів освіти // Директор школи. – 2001. – № 1. – С. 115-126.


Зайчик В. Нормативно-правове забезпечення освіти в Україні: [Приведення освіти у відповідність до нових соціально-економічних вимог ринкової економіки] // Вища школа. – 2002. – № 2/3. – С. 3-18.


Концепція Державної програми роботи з обдарованою молоддю на 2006-2010 роки // Освіта України. – 2006. – № 48, 30 червня. – С. 1, 2, 3.


Концепція Державної програми розвитку освіти на 2006-2010 роки // Освіта і управління. – 2006. – № 3/4. – С. 19-23; Вища школа. – № 3. –
С. 114-119.


Концепція змісту освіти для Європейського виміру України // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2005. – № 13/16. – С. 44-50.


Концепція педагогічної освіти // Інформаційний збірник Міністерства освіти України. – 1999. – № 8. – С. 9-24.


Коротков Е. Концепція якості освіти: [Управління якістю освіти] // Підручник для директора. – 2006. – № 7. – С. 4-24.


Національна доктрина розвитку освіти України у XXI ст. // Вища освіта в Україні. – К.: Знання, 2005. – С. 53-78.


Національна доктрина розвитку освіти: Затверджено Указом Президента України від 17.04.02 р., № 347/2002 // Дошкільне виховання. – 2002. – № 7. – С. 4-9; Освіта. – 2002. – № 26, 24 квітня – 1 травня – С. 2-4; Освіта України. – 2002. – № 33, 23 квітня. – С. 4-6.


Нормативно-правова основа профільного навчання: [Документи щодо впровадження профільної освіти в навчальних закладах] // Завуч. – 2005. – № 17/18, червень. – С. 16-17.


Особливості впровадження контрактної форми наймання керівників закладів освіти України // Все для вчителя. – 2000. – № 6. – С. 10-14.


Перелік категорій і педагогічних звань педагогічних працівників // Збірник урядових нормативних актів України. – 2003. – № 20. – С. 65.


План заходів Міністерства освіти і науки України щодо виконання Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2007–2010 роки: Додаток до наказу МОН України від 08.10.07 р., № 886 // Управління освітою. – 2007. – № 23, грудень. – С. 27-28.


Порядок ліцензування діяльності з наданням освітніх послуг:
Проект // Освіта України. – 2006. – № 38/39, 23 травня. – С. 4-5.


Про затвердження платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2000. – № 1. –
С. 202-205.


Про кафедру освітньої установи: Положення // Підручник для директора. – 2007. – № 7. – С. 21-22.


Про координаційно-методичну раду: Положення // Підручник для директора. – 2007. – № 8. – С. 24-26.


Про можливість побудови єдиного макета освітнього стандарту країн СНД як динамічної моделі норми якості освіти / В.І. Байденко, Н.М.Пугач, Н.О.Розіна, В.Т.Селезньова, В.Т.Федін // Проблеми освіти: Науково-методичний збірник. – К., 2005. – Вип. 46, ч. 2. – С. 40-61.


Про науково-дослідну лабораторію освітньої установи: Положення // Підручник для директора. – 2007. – № 8. – С. 18-21.


Про незалежну експертну раду розвитку освіти: Примірне положення: Додаток 7 // Управління школою. – 2006. – № 32/33, листопад. – С. 43-44.


Про територіальний освітній округ: Положення: Додаток 5 // Управління школою. – 2006. – № 32/33, листопад. – С. 41-42.


Програма розвитку освіти в Україні на 2005–2010 роки: Проект // Вища школа. – 2005. – № 3. – С. 76-103; Управління школою. – 2005. – № 25, вересень. – С. 5-17.


Рекомендації щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2001. – № 5. – С. 29-31; Директор школи. – № 15, квітень. – С. 8.


Самойлик К. На часі повне втілення в життя чинного освітянського законодавства // Голос України. – 2007. – № 180, 6 жовтня. – С. 9.


Україна. Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР „Про освіту”: Закон від 23.03.1996 р., № 100 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 21. – С. 253-279; Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 1996. – № 6. – С. 3-12.


Україна. Про Національну програму інформатизації: Закон від 04.02.1998 р., № 74/98 ВР // Інформаційний вісник: Вища освіта. – 2005. –
№ 17. – С. 2-8.


Україна. Про освіту: Закон від 23.05.1991 р., № 1060-ХІІ // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 34. – C. 943-961; Збірник основних нормативних актів про вищу освіту, наукову діяльність, підготовку та атестацію наукових кадрів. – Х.: Гриф, 2003. – С. 6-37.


Україна. Про охорону дитинства: Закон // Директор школи. – 2002. – № 8, лютий. – С. 7-10.


Україна. Державна податкова адміністрація. Щодо оподаткування послуг з освіти // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2000. – № 1. –
С. 205-207.


Україна. Кабінет Міністрів. Деякі питання запровадження зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти: Постанова від 25.08.04 р., № 1095 // Директор школи. – 2007. – № 9/12, березень. – С. 84.


Україна. Кабінет Міністрів. Про затвердження Державної програми розвитку і функціонування української мови на 2004–2010 роки: Постанова // Управління освітою. – 2004. – № 17, вересня. – (Вкладка).


Україна. Кабінет Міністрів. Про затвердження заходів МОН України щодо реалізації положень і завдань Державної програми розвитку і функціонування української мови на 2004–2010 роки: Наказ // Освіта України. – 2003. – 21 листопада. – С. 2.


Україна. МОН. Аналіз регуляторного впливу (до проекту Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг): Наказ від 11.05.06 р.,
№ 1/9-325 // Управління освітою. – 2006. – № 15, серпень. – С. 28-32.


Україна. МОН. Декларація принципів толерантності // Освіта України. – 2003. – 7 листопада. – С. 4-5.


Україна. МОН. Забезпечення якості вищої освіти – важлива умова інноваційного розвитку держави і суспільства: Рішення колегії від 02.03.07 р., № 3/1-4 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2007. – № 12. – С. 3-17.


Україна. МОН. Порядок ліцензування діяльності з надання освітніх послуг: Проект наказу від 11.05.06 р., № 1/9-325 // Директор школи. –
2006. – № 21/22, червень. – С. 58-64.


Україна. МОН. Про затвердження Змін до Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти: Наказ від 20.11.06 р., № 782 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2007. – № 2. – С. 15.


Україна. МОН. Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах: Наказ від 30.05.06 р., № 419 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2006. – № 28. – С. 16.


Україна. МОН. Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах: Наказ від 01.08.01 р., № 563 // Директор школи. – 2007. – № 7, лютий. – С. 3.


Україна. МОН. Про заходи на виконання Державної цільової соціальної програми: Наказ від 04.10.07 р., № 874 // Управління освітою. – 2007. – № 23, грудень. – С. 25-26.


Україна. МОН. Про навчання і перевірку знань керівників установ і закладів освіти і науки з питань безпеки життєдіяльності: Наказ від 15.12.05 р., № 727 // Безпека життєдіяльності. – 2006. – № 2. – С. 4.


Україна. МОН. Про надання керівникам навчальних закладів та установ освіти права на преміювання їх заступників: Лист МОН України від 18.11.05 р., № 1/9-648 // Директор школи. – 2006. – № 3, січень. – С. 31.


Україна. МОН. Про подолання проявів бюрократизму в освіті: Наказ від 17.05.05 р., № 297 // Освіта. – 2005. – № 20. – С. 1; Завуч. – 2005. –
№ 20/21, липень. – С. 14-15.


Україна. МОН. Про результати проведення експерименту щодо передачі повноважень обласним управлінням освіти з питань ліцензування: Рішення колегії від 05.12.06 р., № 15/3-6 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2007. – № 2. – С. 5-6.


Україна. МОН. Про створення Координаційної ради з розвитку системи дистанційного навчання при Міністерстві освіти і науки: Наказ від 26.04.04 р., №335 // Інформаційний вісник: Вища освіта. – 2005. – № 17. –
С. 30-33.


Україна. МОН. Про створення національної системи моніторингу якості освіти: Лист МОН України від 25.11.05 р., № 1/9-659 // Директор школи. – 2006. – № 3, січень. – С. 30-31.


Україна. МОН. Проект "Рівний доступ до якісної освіти в Україні": Надання консультативних послуг індивідуального консультанта з організації і проведення середньострокової оцінки проекту Компонент 2 – "Удосконалення навчального процесу" // Освіта України. – 2007. – № 46/47, 22 червня. – С. 10.


Україна. МОН. Рекомендації щодо проведення регіональних моніторингових досліджень ефективності організації інноваційної освітньої діяльності в навчальних закладах АРК: Лист МОН АРК від 26.12.06 р.,
№ 01-14/2978 // Управління освітою. – 2007. – № 10, травень. – С. 13-16.


Україна. МОН. Колегія. Про виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України "Назустріч людям" щодо забезпечення доступу до якісної освіти: Рішення від 18.08.05 р., № 8/1-2 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2005. – № 30, жовтень. – С. 3-7.


Вища школа


Болонський процес: Документи. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2004. – 168 с.


Вища освіта в Україні: Норм.-прав. регулювання: (Кн. 1): Нормативно-правові акти, подані станом на 1 грудня 2005 р. / Уклад.: О.Г.Пушенко, А.Ю.Маслова, М.Г.Клочко та ін.; За заг. ред.: Л.М.Горбунової, М.Ф.Степка; Гол. ред. Ю.М.Зражевський. – К.: ФОРУМ, 2006. – 398 с. – (Офіційне видання).


Вища освіта в Україні: Норм.-прав. регулювання: (Кн. 2 продовж.): Нормативно-правові акти, подані станом на 1 грудня 2005 р. / Уклад.: О.Г.Пушенко, А.Ю.Маслова, М.Г.Клочко та ін.; За заг. ред. Л.М.Горбунової, М.Ф.Степка; Гол. ред. Ю.М.Зражевський. – К.: ФОРУМ, 2006. – 624 c. – (Офіційне видання).


Вища освіта України: Інформаційний каталог-довідник. – К.: Компас, 1996. – 496 с.


Вища освіта України і Болонський процес: Навчальний посібник для підготовки магістрів та аспірантів і перепідготовки викладачів вузів. – Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2004. – 383 с.


Вища освіта України і Болонський процес: Навчальна програма для підготовки аспірантів і магістрів та перепідготовки викладачів вищих навчальних закладів / Міністерство освіти і науки України, Тернопільський ДПУ ім. В.Гнатюка; Уклад.: М.Ф.Степко, Я.Я.Болюбаш, В.Д.Шинкарук та ін. – К.: Тернопіль: Вид-во ТДПУ, 2004. – 18 с.


Закон України "Про вищу освіту": Науково-практичний коментар. – К.: СДМ – Студіо, 2002. – 323 с.


Засоби діагностики якості вищої освіти: Бакалавра напряму підготовки 0502 "Менеджмент". – К.: Міністерство освіти і науки України, 2003. – 23 с. – (Галузеві стандарти вищої освіти).


Засоби діагностики якості вищої освіти: Спеціаліста та магістра за спец. 050201 "Менеджмент організацій". – К.: Міністерство освіти і науки України, 2003. – 32 с. – (Галузеві стандарти вищої освіти).


Збірник основних нормативних актів про вищу освіту, наукову діяльність, підготовку та атестацію наукових кадрів: Станом на 01.02.2003 р. – Х.: Гриф, 2003. – 335 с.


Нормативно-правові документи з питань вищої освіти / За ред. Я.Я.Болюбаша; Уклад.: Т.Дудник та ін. – К., 2004. – 304 с.


Організація навчально-виховного процесу: Ч. 5: Досвід роботи вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитацій. – К., 2005. – 1СД. – Навчально-методичний журнал "Освіта. Технікуми, коледжі"; № 1 (11) / 2005.


Освітньо-кваліфікаційна характеристика: Освітньо-професійна програма підготовки магістра за спеціальністю 8.050201 "Менеджмент організацій". – К.: Міністерство освіти і науки України, 2003. – 64 с. – (Галузеві стандарти вищої освіти).


Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу: (Документи і матеріали 2003–2004 рр.). – К.: Тернопіль: Тернопільський ДПУ ім. В.Гнатюка, 2004. – 146 с.


Основні нормативно-правові і організаційно-методичні матеріали наставника студентської групи / Уклад.: О.В.Король, О.О.Подліняєва. – Суми: СумДПУ, 2003. – 26 с.


Основні нормативно-правові матеріали з питань діяльності вищого навчального закладу: Вип. 1 / Упор. Л.В.Пшенична. – Суми: СумДПУ,
2004. – 85 с.


Основні нормативно-правові та розпорядчі матеріали з питань організації навчального процесу у вищих навчальних закладах: Вип. 2 / Упор. Л.В.Пшенична. – Суми: СумДПУ, 2004. – 95 с.


Реформування вищої освіти і науки України у вимірі Болонського процесу: (Документи і матеріали) / Уклад. Л.В.Пшенична. – Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2005. – 31 с.


***


Белый Е.М. Концепция конкурентоспособности высшего учебного заведения / Е.М.Белый, И.Б.Романова // Качество. Инновации. Образование на CD. – 2005. – № 2. – С. 26-28.


Гончарова Г. Вчені ради вищих навчальних закладів: порядок формування та повноваження // Право України. – 2006. – № 12. – C. 56-58.


Державна програма інформатизації та комп’ютеризації вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації на 2005–2008 роки: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 08.09.04 р., № 1182 // Інформаційний вісник: Вища освіта. – 2005. – № 17. – С. 39-47.

Державна програма розвитку вищої освіти на 2005–2007 роки: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.04 р.,
№ 1183 // Інформаційний вісник: Вища освіта. – 2005. – № 17. – С. 42-46.


Должностные обязанности работников учреждений и организаций образования // Воспитание в школе. – 1993. – 1993. – № 2. – С. 60-62.


Комплекс нормативних документів для розроблення складових системи стандартів вищої освіти: Додаток 1 до наказу МОН України від 31.07.1998 р., № 285 зі змінами та доповненнями // Інформаційний вісник: Вища освіта. – 2003. – № 10. – С. 5-7.


Концептуальні засади розвитку педагогічної освіти України та її інтеграції в європейський освітній простір: Проект // Вища освіта України і Болонський процес: Навчальний посібник / За ред. В.Кременя. – Тернопіль, 2004. – С. 297-305.


Концепція підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у вищих навчальних закладах І–ІІ рівнів акредитації: Проект // Інформаційний вісник: Вища освіта. – 2001. – № 3. – С. 47-54.


Методи розроблення засобів діагностики якості вищої освіти // Інформаційний вісник: Вища освіта. – 2003. – № 10. – С. 71-73.


Методика розроблення освітньо-кваліфікаційної характеристики випускників вищого навчального закладу // Інформаційний вісник: Вища освіта. – 2003. – № 10. – С. 30-42.


Методика розроблення освітньо-професійної програми підготовки фахівців // Інформаційний вісник: Вища освіта. – 2003. – № 10. – С. 54-62.


Методичні вказівки щодо розробки навчальних планів підготовки молодших спеціалістів за проектами державних стандартів // Інформаційний вісник: Вища освіта. – 2002. – № 9. – С. 72-77.


Михайліченко М.В. Про відокремлені структурні підрозділи вищих навчальних закладів: Типове положення: Проект // Освіта України. – 2007. – № 60, 14 серпня. – С. 2, 6.


Морозова Т. Освітні стандарти в контексті Болонських реформ і можливостей інформатизації // Вища школа. – 2005. – № 5. – С. 26-34.


Навчальна програма „Вища освіта і Болонський процес” // Інформаційний вісник: Вища освіта. – 2005. – № 17. – С. 67-74.


Ніколаєнко С. Про законодавче забезпечення діяльності вищих навчальних закладів І та ІІ рівнів акредитації // Вища школа. – 2004. – № 1. – С. 17-21.


Ніколаєнко С.М. Про основні завдання вищих навчальних закладів України на 2007–2008 навчальний рік // Освіта України. – 2007. – № 55/56, 27 липня. – С. 5-8.


Нормативно-методичні положення з розроблення засобів діагностики якості вищої освіти випускника вищого навчального закладу: Структура, зміст стандарту засобів діагностики якості вищої освіти // Інформаційний вісник: Вища освіта. – 2003. – № 10. – С. 62-70.


Нормативно-методичні положення з розроблення освітньо-кваліфікаційної характеристики випускників вищого навчального закладу: Структура, зміст освітньо-кваліфікаційної випускників вищого навчального закладу // Інформаційний вісник: Вища освіта. – 2003. – № 10. – С. 20-29.


Нормативно-методичні положення з розроблення освітньо-професійної програми підготовки фахівців: Структура, зміст освітньо-професійної програми підготовки фахівців // Інформаційний вісник: Вища освіта. – 2003. – № 10. – С. 43-53.


Основні положення Концептуальних засад гуманітарної освіти в Україні: [Вища школа] // Освіта. – 2001. – 25 липня. – С. 12.


Перелік та форми документів, які використовуються при атестації наукових і науково-педагогічних працівників // Бюлетень ВАК України. – 2007. – № 6. – С. 2-6.


Петренко Л.В. Державний стандарт вищої освіти у контексті Болонського процесу: переліки кваліфікацій, напрямів і спеціальностей вищої освіти // Проблеми освіти: Науково-методичний збірник. – К., 2005. – Вип. 46, ч. 2. – С. 80-117.


Петренко В.Л. Стандарти вищої освіти у контексті Болонського процесу: історія, сучасний стан, перспективи: До 10-річчя впровадження стандартів вищої освіти в Україні // Проблеми освіти: Науково-методичний збірник. – К., 2005. – Вип. 45, ч. 1. – С. 66-106.


Примірний статут вищого закладу освіти: Затверджено Міносвіти України від 04.06.07 р., № 174 // Інформаційний збірник Міністерства освіти України. – 1997. – № 20. – С. 25-32.


Про актуальні питання виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах освіти ІІІ–IV рівнів акредитації: З методичного листа МОУ від 08.12.97 р., № 8/9-119-8 // Соловей М.І., Домчук В.С. Виховна робота у вищому навчальному закладі. – К., 2003. – С. 164-166.


Про атестацію педагогічних працівників України: Типове положення Затверджено наказом МОН України від 20.08.93 р., № 310 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 1994. – № 5/6. – С. 3,
Освіта.- 1994. – 27 січня.


Про державний вищий заклад освіти: Загальна частина: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 05.09.1996 р., № 1074 // Інформаційний збірник Міністерства освіти України. – 1997. – № 1. –С. 2-22.


Про експертну комісію та порядок проведення акредитаційної експертизи: Положення, затверджено наказом МОН України від 14.01.02 р., № 16 // Інформаційний вісник: Вища освіта. – 2002. – № 9. – С. 68-69.


Про організацію управління виховним процесом у вищих закладах освіти : Методичні рекомендації // Інформаційний збірник Міністерства освіти України. – 1999. – № 3/4. – С. 58–62.


Про ради ректорів (директорів) вищих навчальних закладів І–ІV рівнів акредитації: Проект // Інформаційний вісник: Вища освіта. – 2001. – № 4. – С. 52-53.


Про студентський гуртожиток вищого навчального закладу: Типове Положення: Проект // Освіта України. – 2007. – № 34/35, 8 травня. –
С. 10-11.


Статут Харківської асоціації студентів-працівників інституту економіки і права Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди // Лекції з педагогіки: Навчальний посібник /
За ред. В.І. Лозової. – Х.: „ОВС”, 2006. – Додаток 5. – С. 465-482.


Сухарнікова Ю. Національні особливості впровадження додатка до диплома загальноєвропейського зразка у вищій школі України // Вища школа. – 2006. – № 2. – С. 76-88.


Україна. Про вищу освіту: Закон від 17.01.02 р., № 2984-ІІІ // Відомості Верховної Ради УРСР. – 2002. – № 20. – С. 506-536.


Україна. Про студентське самоврядування в Україні: Закон // Позакласний час. – 2007. – № 10. – С. 67-74.


Україна. ВАК. Доповнення до переліків і форм документів, що використовуються при атестації наукових і науково-педагогічних кадрів: Згідно наказу від 05.05.05 р., № 243 // Бюлетень ВАК України. – 2005. –
№ 6. – С. 2-3.


Україна. Кабінет Міністрів. Питання державної реєстрації вищих навчальних закладів: Постанова від 15.03.06 р., № 329 // Урядовий кур'єр. – 2006. – № 73/74, 18 квітня. – (Вкладка); Збірник урядових нормативних актів України. – № 16, 15-25 березня. – С. 42.


Україна. Кабінет Міністрів. Про внесення зміни до нормативної чисельності студентів (курсантів) денної форми навчання на одну штатну посаду науково-педагогічних працівників у вищих навчальних закладах ІІІ і IV рівня акредитації державної форми власності для освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр: Постанова від 19.04.06 р., № 536 // Урядовий кур'єр. – 2006. – № 84, 5 травня. – (Вкладка).


Україна. Кабінет Міністрів. Про утворення Комітету з питань реалізації проекту "Рівний доступ до якісної освіти в Україні", який підтримується Міжнародним банком реконструкції та розвитку: Постанова від 08.07.06 р., № 948 // Урядовий кур'єр. – 2006. – № 128, 13 липня. – С. 14.


Україна. Міністерство освіти. Про створення Державної академії керівних кадрів освіти: Витяг з наказу від 20.06.97 р., № 216 // Освіта. – 1997. – 3 вересня. – С. 16.


Україна. МОН. Вища освіта і наука – найважливіші сфери відповідальності громадянського суспільства та основа інноваційного розвитку: Рішення колегії від 24.04.05 р., №3/2-4 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2005. – № 13/14. – С. 3-16.


Україна. МОН. Керівникам вищих навчальних закладів І–ІV рівнів акредитації всіх форм власності та підпорядкування // Освіта України. – 2007. – № 46/47, 22 червня. – С. 2.


Україна. МОН. [Право керівникам навчальних закладів...вирішувати питання щодо преміювання, встановлення надбавок і доплат до посадових окладів та надання матеріальної допомоги їх заступникам (проректорам)...]: Витяг з наказу від 18.11.05 р., № 1/9-648 // Управління школою. – 2005. –
№ 35, грудень. – С. 59.


Україна. МОН. Про вдосконалення системи акредитації як механізму забезпечення якості освіти на рівні вимог міжнародної освітньої спільноти: Рішення колегії від 02.06.05 р., № 5/6 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2005. – № 21. – С. 3-16.

Україна. МОН. Про визначення порядку присвоєння педагогічних звань педагогічним працівникам: Наказ від 04.07.05 р., № 396 // Директор школи. – 2005. – № 40, жовтень. – С. 31.


Україна. МОН. Про внесення змін і доповнень до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України: Наказ від 01.12.98 р., № 419 // Інформаційний збірник МОН України. – 1999. –
№ 3/4. – С. 54; Освіта України. – 3 лютого.


Україна. МОН. Про впровадження умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ: Витяг з наказу від 26.09.05 р., № 557 // Управління школою. – 2005. – № 32, листопад. – С. 19-24.


Україна. МОН. Про запровадження у вищих навчальних закладах навчальної дисципліни "Вища освіта і Болонський процес": Наказ від 21.05.04 р., № 414 // Інформаційний вісник: Вища освіта. – 2005. – № 17. –
С. 66.


Україна. МОН. Про основні завдання вищих навчальних закладів України на 2007/2008 навчальний рік: Постанова від 03.07.06 р.,
№ 4.2-17/1450 // Вища школа. – 2007. – № 3. – С. 99-116.


Україна. МОН. Про особливості впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу: Наказ від 20.10.04 р., № 812 // Інформаційний вісник: Вища освіта. – 2005. – № 17. – С. 46-47.


Україна. МОН. Про план заходів Міністерства освіти і науки України щодо виконання Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2007–2010 роки: Наказ від 08.10.07, № 886 // Управління освітою. – 2007. – № 23, грудень. – С. 26.


Україна. МОН. Про проведення педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи організації навчального процесу Наказ// Освіта. – 2004. – 11-18 лютого. – С. 4.


Україна. МОН. Про роботу з керівниками вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації, підпорядкованих Міністерству освіти і науки: Наказ від 09.02.06 р., № 91 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2006. – № 7, березень. – С. 31-32; Освіта України. – 2006. – № 15, 24 лютого. – С. 1.


Україна. МОН. Про роботу резерву керівників професійно-технічних навчальних закладів у 2006/07 н. р.: Наказ від 14.11.06 р., № 777 // Управління освітою. – 2007. – № 6, березня. – С. 31-32.

Україна. МОН. Про роботу Школи резерву керівників професійно-технічних навчальних закладів у 2007/2008 навчальному році: Наказ від 12.09.07 р., № 803 // Управління освітою. – 2007. – № 22, листопад. –
С. 15-16.


Україна. МОН. Про створення Координаційної ради з розвитку системи дистанційного навчання при Міністерстві освіти і науки: Наказ від 26.04.04 р., №335 // Інформаційний вісник: Вища освіта. – 2005. – № 17. –
С. 30-33.


Чи можуть працювати за сумісництвом керівники ВНЗ І–ІІІ рівнів акредитації // Освіта України. – 2007. – № 32, 27 квітня. – С. 5.


Загальноосвітня школа


Програма „Ліцейська освіта” 2003–2008 роки / МОН України; Обласний багатопрофільний ліцей СумДПУ. – Суми, 2003. – 38 с.


Програма „Обдарована дитина” / МОН України; Обласний багатопрофільний ліцей СумДПУ. – Суми: СумДПУ, 2003. – 10 с.


***


Аналітичні накази навчального року, підготовлені директорами шкіл Приморського району м. Одеси: [Шелакіним В.І., школа № 10; Калантай Н.К., школа № 26; Ордамовською Л.Є., школа № 38] // Директор школи. – 2004. – № 15/16, квітень. – С. 5-64.


Громадянська освіта – Україна: Проект // Управління школою. – 2006. – № 4. – С. 28-30.


Державна програма „Вчитель”: Загальна частина // Директор школи. – 2002. – №23/24, червень. – С. 3-22.


Державна програма „Вчитель”: Затверджена постановою Кабінету міністрів України від 28.03.02 р., № 379 // Інформаційний збірник МОН України. – 2002. – № 10. – С. 4-9; Директор школи. – 2002. – №23/24, червень. – С. 3-22.


Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу. Державні санітарні правила і норми ДСанПіН 5.5.2.008-01 // Директор школи. – 2002. – № 38, жовтень. – С. 3-30.


Затуренська В.О. Питання економічних відносин у документах про шкільну освіту // Педагогіка і психологія. – 1998. – № 4. – С. 18-26.


Інструкція з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І–ІІІ ступенів // Директор школи. – 2001. – № 3,
січень. – С. 8-10; Все для вчителя. – 2005. – № 17/18, вересень. – С. 103-124.


Інформаційний портал "Діти України": [Концепція порталу "Діти України", структура, дизайн, принципи організації] / В.Ю.Биков, Ю.О.Жук, Н.Т.Задорожня, Т.В.Кузнецова // Засоби і технології єдиного інформаційного освітнього простору. – К.: Атіка, 2004. – С. 5-16.


Концепція Державної Програми подолання дитячої безпритульності та бездоглядності на 2006–2010 роки // Директор школи. – 2006. – № 7, лютий. – С. 4-5.


Концепція Державної Програми роботи з обдарованою молоддю на 2006–2010 роки // Освіта України. – № 48, 30 червня. –С. 1-3.


Концепція профільного навчання у старшій школі // Математика в школі. – 2006. – № 4. – С. 2-7.


Левицкий М. Нормативный регламент работы школы с благотворителями / М.Левицкий, Т.Шевченко // Народное образование. – 2006. – № 10. – С. 151-153.


Махнюк В.М. Законодавство України про гігієнічні питання збереження здоров'я дітей у загальноосвітніх навчальних закладах // Довкілля та здоров'я. – 2005. – № 3. – С. 22-24.


Нормативно-правове забезпечення навчального процесу: Розподіл функціональних обов’язків між керівниками школи // Все для вчителя. – 2001. – № 10, квітень. – (Вкладка).


Орієнтовні критерії оцінки загальноосвітніх навчальних закладів // Інформаційний збірник МОН України. – 2003. – № 22. – С. 22-30.


„Освіта столиці 2006–2010 рр.”: Офіційні документи на допомогу керівникам освіти: [Концепція розвитку столичної освіти. Модель національної школи] // Все для вчителя. – 2007. – № 9. – С. 24-31.


Островерхова Н. Технологія розроблення наказів адміністративно-організаційних та навчально-виховного характеру – у ЗНЗ // Освіта і управління. – 2004. – № 1. – С. 109-116.


Порядок державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів // Інформаційний збірник МОН України. – 2004. – № 21/22. – С. 25–29.


Порядок и методика проведения аттестации педагогических и руководящих работников в школе // Все для вчителя. – 2001. – № 8/9, березень. – С. 33-49.


Про загальноосвітній навчальний заклад: Положення, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14.06. 2000 р., № 964 // Директор школи. – 2000. – № 29/32, серпень. – С. 3-9.


Про індивідуальну форму навчання в з/о навчальних закладах: Положення // Шкільний світ. – 2003. – № 22/24. – С. 60-62.


Про методичне об'єднання вчителів-предметників: Положення // Підручник для директора. – 2007. – № 8. – С. 17.


Про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів: Положення від 20.07.04 р., № 601 // Завуч. – 2005. – № 29, жовтень. – (Вкладка).


Про опорну школу в освітньому окрузі: Положення: Додаток 6 // Управління школою. – 2006. – № 32/33, листопад. – С. 42-43.


Про охорону праці в ліцеї: Положення: [Витяг] // Завуч. – 2005. –
№ 34, грудень. – (Вкладка).


Про печатки, штампи і вивіски загальноосвітніх навчальних закладів: Наказ // Інформаційний збірник Міністерства освіти України. – 2000. –
№ 11. – С. 18.


Про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу: Положення // Інформаційний збірник МОН України. – 2001. – № 8. –
С. 24-27.


Про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності: Положення // Початкова освіта. – 2004. – 40, жовтень. – С. 12-17.


Про проблемну групу середньої школи: Положення // Підручник для директора. – 2007. – № 8. – С. 23-24.


Про раду директорів: Положення: Додаток 8 // Управління школою. – 2006. – № 32/33, листопад. – С. 44-45.


Про творчу лабораторію середньої школи: Положення // Підручник для директора. – 2007. – № 8. – С. 122-123.


Про старшого чергового: Положення // Позакласний час. – 2002. –
№ 4, лютий. – С. 2.


Про шкільну раду з профілактики правопорушень серед учнів: Положення / Підготовлено О.В.Здорик (Моринський НВК, Черкаська область) // Управління школою. – 2007. – № 8. – С. 22.


Україна. Про загальну середню освіту: Закон від 13.05.99 р., № 651-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 29. – С. 547-562; Урядовий кур’єр. – 8 липня. – (Вкладка); Інформаційний збірник МОН України. – 1999. – № 15. – С.6-31; Освіта України. – 1999. – 23 червня. –
С. 5-7.


Україна. Про позашкільну освіту: Закон // Управління освітою. – 2005. – № 5/6, березень. – С. 8-19.


Україна. Кабінет Міністрів. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.04 р. № 24 // Інформаційний збірник МОН України. – 2004. – №1/2. – С. 5–60; Освіта України. – 2004. – № 5, 20 січня. – С. 1-13; Управління школою. – 2004. – № 4. – С. 2-31.


Україна. Кабінет Міністрів. Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми "Школа майбутнього" на 2007–2010 р.: Розпорядження від 13.04.07 р., № 160-р // Директор школи. – 2007. – № 41, листопад. – С. 30-32.


Україна. Кабінет Міністрів. Про затвердження комплексного плану заходів щодо розвитку загальної середньої освіти в 1999–2012 роках: Постанова від 11.03.99 р., № 348 // Освіта України: Нормативно-правові документи: До ІІ Всеукраїнського з’їзду працівників освіти. – К., 2001. –
С. 127-137; Інформаційний збірник МОН України. – 2001. – № 9. – С. 11.


Україна. МОН. Концепція позашкільної освіти та виховання // Управління освітою. – 2005. – № 5/6, березень. – С. 3-7.


Україна. МОН. Об ученическом совете: Положение // Педагогика толерантності. – 2002. – № 4. – С. 126-127.


Україна. МОН. Організаційні накази І семестру навчального року // Директор школи. – 2003. – № 31, вересень. – С. 1-32.


Україна. МОН. Про внесення змін і доповнень до Методичних рекомендацій із питань порядку формування штатів загальноосвітніх навчально-виховних закладів: Наказ від 10.08.01 р., № 1/9-282 // Директор школи. – 2007. – № 16, квітень. – С. 23-26.


Україна. МОН. Про затвердження Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів: Наказ // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2001. – № 4. – С. 108-111.


Україна. МОН. Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю: Наказ від 23.03.05 р., № 178 // Директор школи. – 2005. –
№ 17, травень. – С. 29-30; Освіта. – 2005. – № 13. – С. 8; Завуч. – 2005. –
№ 20/21, липень. – С. 5.


Україна. МОН. Про звітування керівників дошкільних, з/о та професійно-технічних навчальних закладів: Положення // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2005. – № 2. – С. 111-112.


Україна. МОН. Про моніторинг якості початкової освіти: Наказ від 18.02.05 р., №105 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2005. – № 9. – С. 28-29.


Україна. МОН. Про проведення моніторингу стану фізичного, психічного й морального здоров'я учнів та інфраструктури навчальних закладів, яка забезпечує збереження здоров'я школярів: Наказ від 22 лютого 2005 року, № 108 // Управління освітою. – 2005. – № 8, квітень. – (Вкладка).


Україна. МОН. Про режим роботи загальноосвітніх навчальних закладів: Наказ від 16.10.06 р., № 702 // Здоров’я та фізична культура. – 2006. – № 34, грудень. – С. 7; Фізичне виховання в школі. – 2006. – № 5. –
С. 7.


Україна. МОН. Про республіканський моніторинг діяльності загальноосвітніх навчальних закладів нового покоління (гімназії, ліцеї, колегіуми): Наказ Центру проблем освіти МОН АРК від 25.11.04 р., № 37 // Управління освітою. – 2005. – № 10, травень. – (Вкладка).


Україна. МОН. Про створення загальноосвітнього навчального закладу „Міжнародна українська школа”: Наказ від 10.07.07 р., № 595 // Інформаційний збірник МОН України. – 2007. – № 36. – С. 26.


Україна. МОН. Створення, реорганізація та ліквідація загальноосвітнього навчального закладу: Роз’яснення // Директор школи. – 2001. – № 42, листопад. – С. 8.


Україна. МОН. Щодо правомірності формування класів-комплектів: Наказ від 10.06.03 р., № 1/9-299 // Директор школи. – 2007. – № 16, квітень. – С. 27.


Україна. МОН, АПН. Президія. Про концепцію загальної середньої освіти: [12-річна школа]: Постанова // Початкова школа. – 2002. – № 2. –
С. 1; Інформаційний збірник МОН України. – № 1. – С. 2-22; Директор школи. – № 10, березень. – С. 8.


Устаткування, утримання середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів та організація навчально-виховного процесу: Державні санітарні правила та норми // Директор школи. – 2000. – № 6, лютий. – (Вкладка).


Філатов С. Комплект формалізованих документів, щодо участі колективу в управлінні школою // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2005. – № 13/16. – С. 87-95.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека організація управлінської діяльності в школі та вищому навчальному закладі науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека профілізація навчання в загальноосвітній та вищій школі: стратегічно-якісний напрямок розвитку освіти сучасного суспільства Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
Науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Укл.: З. М. Горова, В. В. Косенко, Н. А. Чайка. – Суми: Сумдпу ім. А. С. Макаренка,...
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека організація управлінської діяльності в школі та вищому навчальному закладі науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека організаційно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу в закладах освіти Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
Науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Уклад.: З. М. Горова, В. В. Косенко, Н. А. Чайка. – Суми : Сумдпу ім. А. С. Макаренка,...
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека організація управлінської діяльності в школі та вищому навчальному закладі науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека громадянське виховання: нові виклики сучасних реалій в умовах трансформації суспільства Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
Науково-допоміжний бібліографічний покажчик / уклад.: З. М. Горова, В. В. Косенко; передмова В. В. Косенко. – Суми : Сумдпу ім. А....
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека організація управлінської діяльності в школі та вищому навчальному закладі науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека екскурсійно-туристична та краєзнавча робота з молоддю: навчально-пізнавальна й оздоровча цінність
Науково-допоміжний бібліографічний покажчик / уклад.: З. М. Горова, В. В. Косенко. – Суми : Сумдпу ім. А. С. Макаренка, 2012. – 236...
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека організація управлінської діяльності в школі та вищому навчальному закладі науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми iconНауково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми 2012 Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека
Формування системи управління вищим навчальним закладом інноваційного типу в сучасних умовах євроінтеграції
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека організація управлінської діяльності в школі та вищому навчальному закладі науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека педагогічні технології у практичній роботі вчителя та класного керівника Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
П24 Педагогічні технології у практичній роботі вчителя та класного керівника: Науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Укладачі:...
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека організація управлінської діяльності в школі та вищому навчальному закладі науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека лікувально-відновлювальна та реабілітаційна діяльність Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
Відповідальний за випуск проректор з наукової роботи, доктор педагогічних наук, професор А. А. Сбруєва
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека організація управлінської діяльності в школі та вищому навчальному закладі науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека здоров`я як предмет валеології, медицини та педагогіки науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
Відповідальний за випуск проректор з наукової роботи, кандидат хімічних наук, доцент В. В. Бугаєнко
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека організація управлінської діяльності в школі та вищому навчальному закладі науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека гендерні дослідження: актуальні проблеми та перспективи розвитку Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
Відповідальний за випуск проректор з наукової роботи, кандидат хімічних наук, доцент В. В. Бугаєнко
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека організація управлінської діяльності в школі та вищому навчальному закладі науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека європейський вектор розвитку: стратегія інтеграційної політики України Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
Відповідальний за випуск проректор з наукової роботи, доктор педагогічних наук, професор А. А. Сбруєва
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи