Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека педагогічні технології у практичній роботі вчителя та класного керівника Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми icon

Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека педагогічні технології у практичній роботі вчителя та класного керівника Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
НазваСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека педагогічні технології у практичній роботі вчителя та класного керівника Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
Сторінка1/11
Дата25.06.2013
Розмір1.58 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Сумський державний педагогічний університет

ім. А.С.Макаренка


БІБЛІОТЕКА


Педагогічні технології у практичній роботі вчителя

та класного керівника


Науково-допоміжний

бібліографічний покажчик


Суми

2007


Сумський державний педагогічний університет

ім. А.С.Макаренка


БІБЛІОТЕКА


Педагогічні технології у практичній роботі вчителя

та класного керівника


Науково-допоміжний

бібліографічний покажчик


Суми

2007

ББК 91:74

УДК 016: 37

П 24


Рекомендовано до друку рішенням редакційно-видавничої ради

Сумського державного педагогічного університету

ім. А.С.Макаренка


Укладачі: директор бібліотеки З.М.Горова;

завідуюча науково-бібліографічним та інформаційним

відділом В.В.Косенко;

бібліотекар Н.В.Науменко


^ П24 Педагогічні технології у практичній роботі вчителя та класного керівника: Науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Укладачі: З.М.Горова, В.В.Косенко, Н.В.Науменко. – Суми: СумДПУ
ім. А.С.Макаренка, 2007. – 144 с.


Бібліографічний покажчик знайомить читачів з інформацією про педагогічну діяльність та інноваційні педагогічні технології роботи класного керівника та вчителя.

Приділена увага методам навчання та виховання.

Науково-допоміжний бібліографічний посібник зорієнтований на фахівців різних рівнів: науковців, докторантів, аспірантів, здобувачів, магістрантів, викладачів, керівників закладів освіти, учителів шкіл та студентів, бібліотечних працівників.


ББК 91:74

УДК 016: 37

Передмова


Реформування освіти в Україні – складова процесу адаптації національної освітньої системи до змін.

Сьогодні, коли перебудовується традиційна система загальної освіти і кожна школа шукає своє „обличчя”, велика увага приділяється роботі вчителя, його інноваційній діяльності.

Наше суспільство підійшло до усвідомлення непересічної ролі вчителя у справі безперервного поступу і саморозвитку. Інноваційна компетентність учителя в процесах оновлення школи відіграє велику роль. Від її параметрів у цілому залежить якість інновацій у школі, яка вимірюється результативністю.

Педагогічна технологія – це послідовний і безперервний рух взаємопов’язаних між собою складових етапів, станів педагогічного процесу і дій його учасників.

Сучасна педагогічна наука пропонує широкий спектр різноманітних засобів і методів роботи з учнями. Педагоги України працюють наполегливо, творчо. Проводять нестандартні уроки, використовують різні форми й методи роботи. Активно працюють над розвитком методичних та практичних технологій навчання.

У щоденній праці вчитель повинен дотримуватися правила: роби так, щоб дитина прокинулася вранці і хотіла йти до школи, спілкуватися з учителями, друзями, а проживши в школі день, з задоволенням розповідала б про нього батькам; відчувати підтримку та практичну допомогу батьківського комітету, намагатися зробити кожну сім’ю співучасником навчально-виховного процесу.

Педагогічна технологія відбиває тактику реалізації освітніх технологій і будується на знанні закономірностей функціонування системи „педагог матеріальна база – учень” у відповідних умовах навчання (індивідуального, групового, колективного, масового тощо). Цій технології притаманні загальні риси і закономірності реалізації навчально-виховного процесу незалежно від вивчення якого конкретного предмету вони застосовуються. Педагогічна технологія практично реалізується через систему складових, серед яких можна визначити основні – технологію педагогічного спілкування, педагогічної оцінки, педагогічну вимогу, педагогічний інформативний вплив (мовний та демонстраційний) і додаткові – технологію організації групової виховної діяльності, створення ситуації успіху і сприятливого психологічного клімату, етичного захисту, організації виховного середовища, педагогічної реакції на вчинок тощо.

Складання даного науково-допоміжного покажчика літератури продиктовано читацькою зацікавленістю, бажанням окреслити коло друкованих джерел та сприяти тим самим розширенню знань, популяризації та дослідженню досвіду педагогів-вчителів.

Книги та інші публікаційні матеріали, які увійшли до покажчика, допоможуть читачеві швидко знайти відповідь на поставлені питання.

Матеріал систематизовано по 13 розділам. Розділи відображають напрямки удосконалення роботи вчителя та класного керівника за допомогою використання педагогічних технологій. Зміст кожного з розділів розкривають їх назви.

Публікаційні джерела у розділах подано відповідно до визначених тем в алфавітному порядку.

До бібліографічного видання увійшли книги, автореферати, дипломні, магістерські роботи та статті, в основному, за 1988 – 2007 роки. Всі вони мають науково-теоретичну та практичну цінність.

Налічує посібник 1542 джерела.

Важливість й значимість покажчика очевидна. Це оцінить й сам користувач інформацією, гортаючи сторінки посібника.

На повний перелік літератури науково-допоміжний покажчик претендувати не може.

Зорієнтований на фахівців-науковців: докторантів, аспірантів, здобувачів, магістрантів, викладачів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації, керівників закладів освіти, вчителів шкіл, працівників бібліотек освітянської галузі.

Зібраний та упорядкований укладачами матеріал стане в нагоді студентам, особливо студентам-практикантам, при входженні в майбутню професійну діяльність.


^ 1. Вчитель: педагогічна компетентність як умова та засіб гуманізації освітнього середовища


Аніскіна Н.О. Педагогічна підтримка обдарованості: Посібник. –
К.: ВД „Шкільний світ”, Видав. Л.Галіцина, 2005. – 128с.


Антонова Л.Г. Педагогический дневник и личность учителя: Пособие для учителя. – М.: Флінта, 1998. – 88 с.


Бабайцева В.Ю. Личностно-ориентированный тренинг в процессе подготовки будущих учителей к воспитательной работе с трудными детьми: Учебное пособие. – М., 1997. – 56с.


Библер В.С. Программа школы диалога культур: Материалы для учителя, желающего думать и работать. – М.: Экспериментальное педагогическое издательство, 1992. – 40с.


Білик В.М., Костирко В.С. Інформаційні технології та системи: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 232с.


Гедз Л.М. Педагогічні умови формування комунікативної компетентності майбутнього вчителя іноземних мов : Магістерська робота. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2005. – 157с.


Голубкова Н.Л. Школа, вчитель: проблеми та перспективи: Навчальний посібник для студентів факультету іноземних мов педагогічних університетів / Н.Л.Голубкова, В.В.Павлов, А.К.Тимкова. – Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2005. – 118с.


Грехнев В.С. Культура педагогического общения: Книга для
учителя. – М.: Просвещение, 1990. – 144 с.


Дей Л.А. Моніторингові дослідження професійної компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів : Магістерська робота. – Суми : Сум ДПУ ім. А.С.Макаренка, 2006. – 140с.


Дзежговська І. Навчання вчителів: Підручник для викладача-тренера: Перекл. з пол. – Львів: Літопис, 2002. – 172с.


Дяченко Н.О. Організація методичної роботи в ЗНЗ як фактор підвищення професійної компетентності вчителя : Магістерська робота. – Суми : Сум ДПУ ім. А.С.Макаренка, 2006. – 177с.


Ильин Е.Н. Путь к ученику: Раздумья учителя-словесника: Книга для учителя. – М.: Просвещение, 1988. – 221 с.


Исаев И.Ф. Профессионально-педагогическая культура преподавателя: Учебное пособие для студентов вузов. – М.: Академия,
2002. – 207 с.


Кальней В.А. Технология мониторинга качества обучения в системе
"учитель-ученик": Методическое пособие для учителя / В.А.Кальней, С.Е.Шишов. – М.: Педагогическое общество России, 1999. – 76с.


Китаева Н.В. Успешный учитель – успешный ученик: Практическое пособие для педагогов. – Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 219с.


Львова Ю.Л. Педагогические этюды: Книга для учителя. –
М.: Просвещение, 1990. – 63 с.


На допомогу вчителю: Методична інформаційна збірка / С.В.Петленко, Н.Ф.Лиман, О.О.Гиря, І.М.Іонова. – Суми, 2003. – 86с.


Проблема особистості вчителя та його фахової підготовки: Збірник наукових праць / За заг. ред. М.Б.Євтуха. – К.: ІСДО, 1994. – 115 с.


Радул В.В. Соціальна зрілість молодшого вчителя. – К.: Вища школа, 1997. – 268с.


Рогов Е.И. Личность учителя: теория и практика: Учебное пособие для студентов вузов. – Ростов н/Д: Феникс, 1996. – 509с.


Скрипник М. Мистецтво бути педагогом: Збірник тренінгових
занять. – К.: Вид. дім „Шкільний світ”, 2006. – 111с.


Смирнова-Трибульська Є.М. Теоретико-методичні основи формування інформатичних компетентностей вчителів природничих дисциплін у галузі дистанційного навчання: Автореферат дисертації...доктора педагогогічних наук: 13.00.02 / НПУ
ім. М.П.Драгоманова. – К., 2008. – 44с.


Учительство как социально-профессиональная группа / Под
ред. В.С.Собкина. – М: Рига, 1996. – 101с.


Федорчук В. Комунікативна компетентність педагога:
Соціально-психологічний тренінг.– К.: Шкільний світ, 2007. – 127с.


Штейнберг Е.Б. Педагог и подростки: Трудности и радости совместного бытия. – М.: МЗ-Пресс, 2002. – 264с.


Энциклопедия современного учителя / Состо. Т.П.Зайцева. –
М.: Астрель, Олимп, Аст, 2000. – 336с.


***


Адольф В. Методологические подходы к формированию информационной культуры педагога / В.Адольф, И.Степанова // Информатика и образование. – 2006. – № 1. – С. 2–7.


Андреева И. Эмоциональная компетентность в работе учителя // Народное образование. – 2006. – № 2. – С. 216–222.


Андрущенко В., Дорогань С. Світоглядна культура сучасного вчителя: проблема формування // Освіта. – 2002. – 29 травня – 5 червня. –
С. 3; 12–19 червня. – С. 2–3; Вища освіта України. – № 3. – С. 5–13.


Антропова Л.В. Подготовка учителя к работе в адаптивной школе // Педагогика. – 2004. – № 1. – С. 68–74.


Бабенко Т. Зміст інформаційної культури майбутнього вчителя історії // Рідна школа. – 2007. – № 4. – С. 23–26.


Барлева С. Способы и приемы самовоспитания учителя //
Педагогика. – 2004. – № 2. – С. 101–103.


Біда О. Концептуальні положення створення навчально-методичного комплексу: [Формування творчої особистості вчителя] // Рідна школа. –
2002. – № 8–9. – С. 46–48.


Білова К. Компетентнісна педагогіка // Директор школи. – 2005. –
№ 37, жовтень. – С. 11-12.


Болсук С. Вчительські манери і сутність та вимоги до них // Рідна школа. – 2001. – № 8. – С. 64–66.


Болюбаш Я. Державна програма „Вчитель” – поступ назустріч учителю // Рідна школа. – 2002. – № 10. – С. 3–7.


Бондар С. Термінологічний аналіз понять "компетенція" і "компетентність"у педагогіці: сутність та структура // Освіта і управління. – 2007. – Т.10, № 2. – С. 93-99.


Буган Ю. Система роботи вчителя, яка підлягає контролю / Ю.Буган, О.Козловська, Г.Свінних // Школа. – 2006. – № 3. – С. 76–77.


Букач М. Педагогічна культура вчителя // Рідна школа. – 1997. –
№ 3/4. – С. 48–49.


Булатова О. Имидж педагога – мода или необходимость? // Директор школи. Україна. – 2003. – № 2. – С. 78–82.


Булканина Н.Е. Совершенствование языковой культуры учителя // Педагогика. – 2004. – № 4. – С. 51–55.


Буряк В. Принцип дидактики та вдосконалення підготовки вчителя // Рідна школа. – 2004. – № 10. – С. 3–7.


Васьков Ю.В. Комунікативна компетентність учителя // Теорія та методика фізичного виховання. – 2006. – № 1. – С. 44-47.


Веремьев А. Эстетический потенциал личности учителя // Изобразительное искусство в школе. – 2004. – № 6. – С. 44–52.


Видт И.Е. Педагогическая культура: становление, содержание и смыслы // Педагогика. – 2002. – № 3. – С. 3–7


Віаніс-Трофименко, К.Б. Компетентний учитель - запорука реалізації компетентнісного підходу до сучасного освітнього процесу /
К.Б.Віаніс-Трофименко // Управління школою. – 2006. – № 22/24, серпень. – С. 54-57.


Гнатюк-Орлова Н. Вивчаючи систему роботи вчителя // Управління освітою. – 2004. – № 4, лютий. – (Вкладка).


Горячева О.М. Вивчення інформаційних потреб педагогічних працівників, учнів та батьків // Управління школою. – 2007. – № 3. –
С. 28–31.


Гриньова М.В. Подолання синдрому емоційного вигорання вчителя // Основи здоров’я та фізична культура. – 2007. – № 7. – С. 8–9.


Гуріна О. Робота з гіперактивними дітьми : [Тренінг-курс з психологічної компетентності вчителя] // Психолог. – 2006. –
№ 29, серпень. – С. 20–35.


Гуріна О.В. Психологічна компетентність учителя в роботі з гіперактивними дітьми // Початкове навчання та виховання. – 2006. –
№ 5, лютий. – (Вкладка).


Данилевська О. Любить...Не любить...: Комунікативний ідеал учителя в свідомості українських підлітків // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2006. – № 9/10. – С. 160–164.


Данильчук Е.В. Методологические предпосылки и сущностные характеристики информационной культуры педагога // Педагогика. – 2003. – № 1. – С. 65–74.


Дейнеко С.В. Педагогічна компетентність учителя як умова та засіб гуманізації освітнього середовища // Управління школою. – 2007. – № 4. –
С. 2–7.


Денисенко Н. Особистісно-зорієнтоване навчання – у практику роботи вчителя фізичної культури // Фізичне виховання в школі. – 2007. –
№ 1. – С. 28–30.


Жиліна Г.І. Джерела активності вчителя: З досвіду роботи з педагогічними кадрами школи // Завуч. – 2005. – № 14, травень. – С. 5–9.


Житник Б.О. Методологічні проблеми дослідницької діяльності вчителя // Управління школою. – 2007. – № 17/18. – С. 2–37.


Заброцький М.М. Технологія розвитку комунікативної компетентності вчителя // Практична психологія та соціальна робота. –
2007. – № 7. – С. 31–34.


Завірюха Л. Авторитет учителя: соціологічний вимір // Освіта. –
2005. – № 25. – С. 5.


Зарецька І. Комунікативна культура як компонент педагогічної культури // Директор школи. Україна. – 2005.– № 3/5. – С. 130–148.


Захарченко Е. Монолог или диалог?: [Заметки о коммуникативной компетентности учителя] //Директор школи. Україна. – 2003. – № 7/8. –
С. 87–92.


Захарченко Е.Ю. Становление педагогической культуры молодого учителя // Педагогика. – 2002. – № 3. – С. 45–50.


Зламанюк Л.М. Учителя як фактор реалізації особистісно орієнтованої педагогіки // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2003. – №13/15. – С. 131–138.


Зязюн І. Особистісно-авторське відтворення вчителем досвіду педагогічної майстерності і його діагностика // Професійно-технічна освіта. – 2007. – № 1. – С. 6–9.


Іванова Є. Культура мови та спілкування вчителя // Директор
школи. Україна. – 2007. – № 2. – С. 40–43.


Іванова Т. Духовний імідж сучасного педагога // Освіта і управління. – 2000(2001). – Т. 4, № 3/4. – С. 55–58.


Казарицкая Т. и др. Компетентность учителя: инструментарий оценки и самооценки // Директор школи. Україна. – 2002. – № 6. – С. 25–33.


Калініна Л. Чоловіки у школах світу // Пані Вчителька. – 2007. –
№ 2. – С. 95–96.


Клименко А. Педагогічний зміст роботи сучасного вчителя іноземної мови в Інтернеті // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2007. – № 1. –
С. 63–68.


Козей С. Подготовка учителей к использованию в процессе обучения современных электронных средств // Информатика и образование. – 2005. – № 11. – С. 112–116.


Козлова О.Г. Розвиток креативності педагога у процесі управління внутрішньоорганізаційним підвищенням кваліфікації // Педагогічні науки: Збірник наукових праць: Ч. 1 / Ред. кол. М.О.Лазарєв та ін. – Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2004. – С. 396–407.


Колодько, Т. Професійно-педагогічна компетентність майбутнього учителя / Т.Колодько // Рідна школа. – 2005. – № 11. – С. 5-7.


Конюшенко С.М. Информационная культура педагога в свете концепции индивидуальности человека // Информатика и образование. – 2004. – № 7. – С. 102–105.


Конюшенко С.М. Факторы и условия развития информационной культуры педагога // Информатика и образование. – 2005. – № 2. –
С. 112–114.


Королева Л.П. Диалог как гуманитарная практика воспитательной деятельности педагога // Педагогическое образование и наука. – 2007. –
№ 3. – С. 16–17.


Костюк О. Моніторинг навчально-методичного забезпечення в практичній діяльності вчителя зарубіжної літератури: На прикладі програми для 12-річної школи // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2007. – № 2. – С. 15–18.


Кравченко, Г. Формування професійної компетентності вчителя через створення інноваційного середовища ЗНЗ / Г.Кравченко // Післядипломна освіта в Україні. – 2007. – № 1. – С. 92–93.


Кривцова С., Мухаматулліна Є. Вчитель і проблеми дисципліни, або як прийнято відповідати на неприйнятну поведінку учнів // Завуч. – 2002. – № 7, березень. – С. 3–7.


Крылова С.В. Комбинированные уроки физической культуры в специальных медицинских группах / С.В.Крылова, В.М.Крылов // Теория и практика физической культуры. – 2007. – № 5. – С. 70–72.


Кудря Л. Ноосферные компетенции и учительская компетентность в современной школе // Народное образование. – 2007. – № 9. – С. 44–46.


Кузовлев В.П. Как помочь учителю работать в профильных классах // English Английский язык. – 2007. – № 2. – С. 16–22.


Купреєва Н. Управління процесом професійного зростання вчителя // Директор школи. – 2008. – № 5, лютий. – С. 14–20.


Кушнір В. Особливості критичного мислення педагога // Рідна
школа. – 2001. – № 4. – С. 58–60.


Лебеденко Ю. Структура соціокультурної компетентності майбутніх учителів // Соціальна педагогіка : теорія та практика. – 2007. – № 2. –
С. 73–79.


Ляльчук Г.Д. Психолого-педагогічна компетентність педагога : Психологічні аспекти адаптаційного періоду п'ятикласників // Психологічна газета. – 2007. – № 19, жовтень. – С. 2–12.


Марусинець М. Педагог – уособлення духовності нації // Дошкільне виховання. – 2004. – № 4. – С. 7–8.


Матієнко О. Виховання толерантності починається з учителя // Рідна школа. – 2005. – № 6. – С. 29–32.


Методи виховного впливу педагога на вихованців // Трухін І.О., Шпак О.Т. Основи шкільного виховання: Навчальний посібник для студентів педагогічних навчальних закладів. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – Розд. ІІ. – С. 101–226.


Нефёдова Л. Компетентность и образ учителя современной гимназии // Народное образование. – 2006. – № 7. – С. 215–219.


Никифорова І. Педагогічна культура як складова фахової комунікативної культури майбутнього вчителя // Рідна школа. – 2007. –
№ 3. – С. 52–55.


Остапчук О.Є. Система педагогічної діяльності вчителя: синергетичний підхід // Педагогіка і психологія. – 2001. – № 3/4.– С.89–96.


Охрімчук Р. Учитель у кризовому соціумі: влада стереотипів // Шкільний світ. – 2004. – № 13, квітень. – С. 1–5.


Палтишев М. Сучасний учитель: хто він? // Завуч . – 2005. – № 28, жовтень. – (Вкладка).


Панфилов А. Подготовка учителя к работе с одаренными детьми // Педагогика. – 2004. – № 2. – С. 99–101.


Педагогічний такт // Завуч. – 2007. – № 19/20, липень. – С. 6–7.


Песина О.Н. Формирование готовности преподавателя физического воспитания к оздоровительной деятельности // Теория и практика физической культуры. – 2007. – № 5. – С. 72–73.


Петрова Е. Жесты в педагогическом процессе // Відкритий
урок: розробки, технології, досвід. – 2005. – № 21/22. – С. 60–69.


Пітик М. Від атестації до атестації: Програма діяльності вчителя // Директор школи. – 2006. – № 47, грудень. – С. 20–21.


Побірченко Н. Характеристика структури навчальної діяльності вчителя // Завуч. – 2004. – № 25, вересень. – С. 20–23.


Полівода Л. Портфоліо вчителя. Управлінський аспект // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2005. – № 21/22. – С. 47–49.


Полякова Г. Емоційний комфорт учителя в шкільному просторі // Психолог. – 2007. – № 6, лютий. – С. 3–5.


Полякова Г. Компетентність як орієнтація вчителя на найвищий результат у своїй роботі // Завуч. – 2006. – № 34, грудень. – С. 8–11.


Про щорічний шкільний конкурс "Учитель року": Положення / Підготовлено О.В.Здорик (Моринський НВК, Черкаська область) // Управління школою. – 2007. – № 8. – С. 20–21.


Пуховська Л. Професія вчителя у світовому освітньому просторі: статистичні характеристики // Шлях освіти. – 2004. – № 1. – С. 17–20.


Пушкар Л.В. Деякі аспекти становлення майбутнього вчителя музики як творчої особистості // Сучасна мистецька освіта: реалії та перспективи. – Київ; Суми, 2004. – С. 123–127.


Пшенична Л.В. Деонтологія вчителя як засіб гармонізації педагогічної системи // Педагогічні науки: Збірник наукових праць. Ч. 1. / Ред. кол.: М.О.Лазарєв та ін. – Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2004. –
С. 69–74.


Пшенична Л.В. Педагогічна етика і такт: категорії сьогодення // Управління освітою в регіоні: пошуки оптимальних шляхів: Матеріали науково-практичної конференції. – Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка,
2003. – С. 145–148.


Радченко А.Є. Моніторинг професійної педагогічної компетентності вчителя // Управління школою. – 2005. – № 35, грудень. – С. 24–58.


Радченко А.Є. Організація самоосвітньої діяльності вчителя на моніторинговій підставі // Управління школою. – 2005. – № 30, грудень. –
С. 9–22.


Репкун В. Учитель в системе развивающего обучения // Директор школи. Україна. – 2003. – № 4. – С. 64–69


Сенновский И.Б. Управленческая деятельность учителя // Педагогика. – 2004. – № 2. – С. 48–54.


Сергієнко В.П. Формування ключових компетентностей вчителя в умовах школи культури здоров'я // Управління школою. – 2006. –
№ 14, травень. – С. 10–19.


Симоненко Т. Система основних методів та прийомів у процесі формування професійної комунікативної компетенції студентів філологічних факультетів // Рідна школа. – 2005. – № 7. – С. 29-31.


Сирота Н. Авторитет учителя: Педагогічні роздуми // Здоров’я та фізична культура. – 2007. – № 14, травень. – С. 5–6.


Ситник О.П. Професійна компетентність вчителя / О.П.Ситник // Управління школою. – 2006. – № 14, травень. – С. 2-9.


Скорик Т. Особистісно орієнтована робота з підвищення фахового рівня вчителів // Директор школи. – 2004. – № 17, травень. – С. 8–12.


Скрипник М. Імідж педагога: технологія управління // Управління освітою. – 2002. – №15-16, серпень. – С. 2–3.


Соколянська, І.Т. Дистанційна освіта - реальний і ідеальний шлях підвищення професійної компетентності керівника / І.Т.Соколянська // Управління школою. – 2007. – № 22/23. – С. 11–34.


Соф'янц Е. Педагогічна культура вчителя : Особистісно-культурологічний підхід до визначення педагогічної компетентності / Е.Соф'янц, Т.Волобуєва // Управління освітою. – 2006. – № 16, серпень. –
С. 3–6.


Степаненко І. Вчитель для XXI століття: європейська перспектива і цивілізаційні виклики // Вища освіта України. – 2006. – № 4. – С. 48–52.


Сухоребська О.В. Психолого-педагогічна компетентність педагога : Психологічна готовність дошкільнят до навчання // Психологічна газета. – 2007. – № 20, жовтень. – С. 2–16.


Тетерятник М. Науково-методична культура вчителя початкових класів // Початкова школа. – 2007. – № 4. – С. 45–46.


Ткаченко О. Зміст етнопедагогічної компетентності вчителя-вихователя: [Класифікація видів компетентності вчителя] // Рідна школа. – 2007. – № 4. – С. 36–38.


Ткаченко О. Зміст етнопедагогічної компетентності вчителя-вихователя : [Класифікація видів компетентності вчителя] // Рідна школа. – 2007. – № 4. – С. 36–38.


Торхова А.В. Индивидуальный стиль деятельности учителя // Педагогика. – 2003. – № 6. – С. 59–66.


Уварова А.М. Мистецтво і технології виразного вчителя // Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики: Збірник наукових праць. – К., 1999. – Вип. 2. – С. 394–399.


Уліщенко А. Комп'ютер для нас!: [Інтернет у роботі вчителя української мови та літератури] // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2007. – № 2. – С. 45–50.


Учитель сучасної школи: [Підбір статей] // Завуч. – 2007. –
№ 19/20, липень. – С. 3–9.


Фазлеев Н. Компетентно ориентированный подход к профессиональной подготовке педагога по физической культуре и спорту // Теория и практика физической культуры. – 2005. – № 12. – С. 9–12.


Федоренко В. Етичний кодекс українського педагога: Проект // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2006. – № 1, січень-лютий. – С. 96–102.


Хлєбнікова Т.М. Управління процесом саморозвитку особистості учителя // Управління школою. – 2004. – № 3(51). – С. 2–9.


Хоружа Л. Етична компетентність сучасного вчителя / Л.Хоружа // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2006. – № 5/6, березень. –
С. 51–57.


Чепурна Н. Моніторинг рівня професійної компетентності педагогічних працівників / Н.Чепурна, Б.Тевлін, О.Бондаренко // Школа. – 2006. – № 4. – С. 26–30.


Щербань П. Сутність педагогічної культури // Вища освіта України. – 2004. – № 3. – С. 67–72.


Щербань П., Щербань П. Педагогічна культура – основа успішної педагогічної діяльності // Освіта. – 2003. – 22 січня. – С. 10–11.


Яковлєва А.М. Образ учителя в українській літературі ХІХ століття: одержимість і страждання // Вивчаємо українську мову та літературу. –
2007. – № 9. – С. 35–39.

Ямлицький В. Змістові та індивідуальні характеристики життєтворчої особистості вчителя // Початкова школа. – 2005. – № 7. – С. 50–53.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека педагогічні технології у практичній роботі вчителя та класного керівника Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека організаційно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу в закладах освіти Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
Науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Уклад.: З. М. Горова, В. В. Косенко, Н. А. Чайка. – Суми : Сумдпу ім. А. С. Макаренка,...
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека педагогічні технології у практичній роботі вчителя та класного керівника Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека профілізація навчання в загальноосвітній та вищій школі: стратегічно-якісний напрямок розвитку освіти сучасного суспільства Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
Науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Укл.: З. М. Горова, В. В. Косенко, Н. А. Чайка. – Суми: Сумдпу ім. А. С. Макаренка,...
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека педагогічні технології у практичній роботі вчителя та класного керівника Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека громадянське виховання: нові виклики сучасних реалій в умовах трансформації суспільства Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
Науково-допоміжний бібліографічний покажчик / уклад.: З. М. Горова, В. В. Косенко; передмова В. В. Косенко. – Суми : Сумдпу ім. А....
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека педагогічні технології у практичній роботі вчителя та класного керівника Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека екскурсійно-туристична та краєзнавча робота з молоддю: навчально-пізнавальна й оздоровча цінність
Науково-допоміжний бібліографічний покажчик / уклад.: З. М. Горова, В. В. Косенко. – Суми : Сумдпу ім. А. С. Макаренка, 2012. – 236...
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека педагогічні технології у практичній роботі вчителя та класного керівника Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека інтернет І комп’ютерні технології та їх вплив на розвиток закладів освіти України Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
Відповідальний за випуск проректор з наукової роботи, кандидат хімічних наук, доцент В. В. Бугаєнко
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека педагогічні технології у практичній роботі вчителя та класного керівника Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми iconНауково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми 2012 Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека
Формування системи управління вищим навчальним закладом інноваційного типу в сучасних умовах євроінтеграції
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека педагогічні технології у практичній роботі вчителя та класного керівника Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека лікувально-відновлювальна та реабілітаційна діяльність Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
Відповідальний за випуск проректор з наукової роботи, доктор педагогічних наук, професор А. А. Сбруєва
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека педагогічні технології у практичній роботі вчителя та класного керівника Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека здоров`я як предмет валеології, медицини та педагогіки науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
Відповідальний за випуск проректор з наукової роботи, кандидат хімічних наук, доцент В. В. Бугаєнко
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека педагогічні технології у практичній роботі вчителя та класного керівника Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека гендерні дослідження: актуальні проблеми та перспективи розвитку Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
Відповідальний за випуск проректор з наукової роботи, кандидат хімічних наук, доцент В. В. Бугаєнко
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека педагогічні технології у практичній роботі вчителя та класного керівника Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека європейський вектор розвитку: стратегія інтеграційної політики України Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
Відповідальний за випуск проректор з наукової роботи, доктор педагогічних наук, професор А. А. Сбруєва
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи