Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека профілізація навчання в загальноосвітній та вищій школі: стратегічно-якісний напрямок розвитку освіти сучасного суспільства Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми icon

Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека профілізація навчання в загальноосвітній та вищій школі: стратегічно-якісний напрямок розвитку освіти сучасного суспільства Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
НазваСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека профілізація навчання в загальноосвітній та вищій школі: стратегічно-якісний напрямок розвитку освіти сучасного суспільства Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
Сторінка1/6
Дата25.06.2013
Розмір1.15 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6


Сумський державний педагогічний університет

ім. А.С.Макаренка


БІБЛІОТЕКА


Профілізація навчання в загальноосвітній та вищій школі: стратегічно-якісний напрямок розвитку освіти сучасного суспільства


Науково-допоміжний

бібліографічний покажчик


Суми

2006

ББК 91.92: 74.202.0+74.580.20

УДК 016: 37(477)

П 84


Рекомендовано до друку рішенням редакційно-видавничої ради

Сумського державного педагогічного університету

ім. А.С.Макаренка


Укладачі: директор бібліотеки З.М.Горова;

завідуюча науково- бібліографічним та інформаційним

відділом В.В.Косенко, головний бібліограф Н.А.Чайка


Відповідальний за випуск проректор з наукової роботи, кандидат хімічних наук, доцент В.В.Бугаєнко


П 84 ^ Профілізація навчання в загальноосвітній та вищій школі: стратегічно-якісний напрямок розвитку освіти сучасного суспільства: Науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Укл.: З.М.Горова, В.В.Косенко, Н.А.Чайка. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2006 – 96 с.


Важливим етапом модернізації освітнього простору є створення системи профільної освіти на основі використання сучасних освітніх технологій.

Процес профільного навчання спрямований на реальне життя та професійне самовизначення випускників шкіл та вузів, враховуває основні запити і професійні плани учнівської молоді та структуру ринку праці й зайнятості. Створення умов для значної диференціації змісту освіти, забезпечення поглибленного вивчення окремих дисциплін, сприяння встановленню рівного доступу до повноцінної якісної освіти, можливості соціалізації – все це є принциповими положеннями профільного навчання.

Профілізація навчання спрямована на набуття навичок самостійної, науково-практичної, дослідницько-пошукової діяльності, розвиток інтелектуальних, психічних, творчих, духовних, фізичних, соціальних якостей.

Науково-допоміжний бібліографічний посібник зорієнтований на науковців, докторантів, аспірантів, пошукачів, магістрантів, викладачів, керівників закладів освіти різних рівнів, учителів шкіл, учнів та студентів.


ББК 91.92: 74.202.0 + 74.580.20

УДК 016:37(477)

Передмова


Введення профільного навчання є одним з основних напрямів модернізації освіти. Рушійною силою в профільній школі стає творчий інтерес до професійної сфери, вихований на засадах гуманізму. Основна мета профільного навчання – розвантажити шкільні програми й надати школярам можливість поглибленого вивчення тих предметів, які їх більше захоплюють і будуть необхідні для подальших життєвих планів.

Відомо, що люди різняться своїми індивідуальними особливостями, це означає, що вони є більш успішними в певних видах діяльності та навчання.

Шкільні навчальні предмети мають бути розташовані за принципом „ядро” і „профільний додаток”. Цей додатковий елемент змісту освіти для учнів містить декілька галузевих напрямків, рівень навчання корегується відповідно до запитів особистості, умов школи та середовища.

Профілізація навчання передбачає широкий вибір учнями старших класів типу профільної освіти; реальну можливість зміни ними профілю на будь-якому етапі профільного навчання; самостійне визначення завдань своєї базової, варіативної й профільної освіти з урахуванням своїх можливостей, здібностей, життєвих і професійних планів.

Рання професіоналізація й спеціалізація знань припускає вибіркове навантаження на окремі сторони психіки дитини. Профорієнтаційну роботу варто спрямовувати на розвиток особистісної активності учнів, переробку некритично засвоєних від дорослих професійних планів й оцінок. За умови проведення такої роботи профільне навчання дає можливість формувати чіткий життєвий план, досягти високого рівня професіоналізму на ранніх етапах становлення кар’єри й відповідає запитанням сучасного суспільства.

Профільне навчання – процес „зростання” протягом усього перебування учня в школі, особливої уваги він набуває з 5-го класу – допрофільне навчання, з 10-го класу – профільне. Протягом цієї активної фази розвитку учня (10 – 17 років) формується філософія профілю, ключові профільні символи, добирається синтез наук для побудови особистої траєкторії розвитку прикладної інтелектуальної діяльності. Допрофільна підготовка має здійснюватися також через факультативи, предметні гуртки, наукові товариства. Профільне навчання у 10 – 12-х класах здійснюється за такими основними напрямами: суспільно-гуманітарний, природничо-математичний, технологічний, художньо-естетичний, спортивний. Їх набір відповідає соціально-диференційованим видам діяльності, зумовленим розподілом праці. Профіль навчання охоплює базові загальноосвітні предмети, профільні загальноосвітні предмети та курси за вибором. Вивчення базових предметів обов’язкове для всіх профілів.

Профільні предмети вивчають поглиблено. Особливостями вивчання є: глибше і повніше опанування понять, законів, теорій, передбачених стандартом освіти; дотримання системного викладу навчального матеріалу, його логічне впорядкування та широке використання знань. Профіль навчання може мати кілька модифікацій, залежно від базових предметів, обраних учнем як профільні (наприклад: фізика, інформатика і математика або хімія і технологія).

Курси за вибором – це навчальні курси, які входять до складу профільного навчання. Їх функції: поглиблення і розширення змісту профільних предметів або забезпечення профільної прикладної і професійної спеціалізації навчання. Загальноосвітні навчальні заклади створюють ті чи інші профілі навчання шляхом комбінації базових і профільних предметів та курсів за вибором, забезпечуючи профільне навчання, яке дає змогу обрати свою індивідуальну освітню програму.

Профілізація навчання займає чільне місце й в системі вищої освіти, в теоретичній та практичній роботі зі студентською молоддю.

Підготовка кадрів у вищій школі повинна мати диференційований характер в залежності від багатьох умов (профіля вчителя-предметника, рівня рішень управлінських задач, обов’язків організатора навчально-виховного процесу, техніко-технологічній підтримки в освіті).

Загальнопедагогічні принципи підготовки спеціалістів у вищій школі включають обов’язкову базову підготовку спеціаліста вищого учбового закладу з орієнтацією на сучасний рівень розвитку суспільства, спеціалізацію профільної підготовки, реалізацією та використання в конкретній сфері діяльності з орієнтацією на особистісні якості, потреби та особливості.

Особливостями базової підготовки студентів є: формування базису який забезпечує необхідний рівень знань, вмінь та навичок, дозволяючи спеціалісту грамотно підходити до своєї професійної діяльності. Для реалізації принців базової і профільної підготовки вводиться блочно-модульна структура організації програм навчання. Базовий напрям підготовки студентів вузів показаний у вигляді окремого блока, інваріантного відносно профіля спеціаліста. Кожний блок базової підготовки поданий у вигляді модулів, відображаючих конкретні теми для вивчення; кожний із модулів, в свою чергу диференціюється за рівнями складності. Зміст блоків може бути зкорегований в залежності від конкретних умов та необхідних вимог до рівня підготовки студентів на конкретному етапі навчання з урахуванням профільних переваг.

Зокрема профілізація здійснюється по різним навчальним дисциплінам; по організаційним, нормативно-правовим та інструктивно-методичним проблемам сфер наукової та науково-практичної діяльності.

Наприклад, масова підготовка педагогів та керівників шкіл щодо профільного навчання надала нового імпульсу інтеграції всіх суб’єктів освітнього процесу, яка утворює багаторівневу систему підготовки вчителя для здійснення профільного навчання. Основними умовами, що забезпечують підготовку керівних та педагогічних кадрів є взаємозв’язок різних форм освіти та самоосвіти; поєднання загальної гуманітарної підготовки з професійно-педагогічною; опір на сучасні досягнення предметної та психологічної науки.

Управління творчим освітнім процесом та профілізацією навчання дає можливість кожному на будь якому освітньому рівні не тільки розвивати вихідний творчий потенціал, а й сформувати потребу в подальшому самопізнанні, творчому та професійному саморозвитку.

Підвищення інтересу до проблематики профільного навчання на сучасному етапі розвитку суспільства – закономірне явище.

Посібник створений на основі книг, видань літописів Книжкової палати України, рекомендаційних покажчиків, каталогів та картотек, що є на базі СумДПУ ім. А.С.Макаренка, статей з газет, журналів та збірників.

Відображена переважно література за 1997 – 2006 роки. Малотиражні видання вказуються вкрай рідко (у виключному порядку).

Науково-допоміжний бібліографічний посібник переслідує практичну ціль – допомогти читачу зорієнтуватися в багаточисленних і різноманітних публікаціях.

Детально розкриває зміст кожного розділу і підрозділу. Допомагає баченню нових аспектів в уже достатньо розроблених темах.

Ця практична спрямованість відображена в його структурі.

Складається із 13 розділів і 24 підрозділів. Налічує більше ніж 900 бібліографічних описів.

Систематизація матеріала в даному покажчику орієнтована на освітянина-дослідника та освітянина-практика.

В роботі над схемою видання укладачі виходили із особистого досвіду роботи над даними джерелами. Книги та статті розташовані в алфавіті авторів та назв робіт, описаних під заголовком.

Деякі статті й книги описані одночасно в деяких розділах, що викликано різностороннім їх змістом.

Пропонований покажчик буде корисний спеціалістам-освітянам: науковцям, докторантам, аспірантам, викладачам, студентам, бібліотечним працівникам, усім, хто цікавиться проблемами профільного навчання як у школі, так і у вищих навчальних закладах різних рівнів акредитації.


^ Нормативно-правові та розпорядчі матеріали в галузі профільної освіти


Основні нормативно-правові матеріали з питань діяльності вищого навчального закладу: Вип. 1 / Упор. Л.В.Пшенична. – Суми: СумДПУ, 2004. – 85 с.


Основні нормативно-правові та розпорядчі матеріали з питань організації навчального процесу у вищих навчальних закладах: Вип. 2 / Упор. Л.В.Пшенична. – Суми: СумДПУ, 2004. – 95 с.


Державний стандарт базової і повної середньої освіти: [Галузь художньо-естетичного циклу]: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.04 р., № 24 // Мистецтво та освіта. – 2004. – № 2. – С. 2-6.


Державний стандарт базової і повної середньої освіти: Освітня галузь „Технологія”: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.04 р., № 24 // Інформатика .– 2004. – № 8. – С. 1-2; Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2004. – № 2. – С. 3-5.


„Концепція профільного навчання в старшій школі” з коментарями та запитаннями оптимістичного песиміста, або реаліста // Підручник для директора. – 2003. – № 11/12. – С. 4-20.


Концепція профільного навчання у старшій школі // Математика в школі. – 2006. – № 4. – С. 2-7.


Національна доктрина розвитку освіти: Затверджено Указом Президента України від 17.04.02 р., № 347/2002 // Дошкільне виховання. – 2002. – № 7. – С. 4-9; Освіта. – 2002. – № 26, 24 квітня – 1 травня – С. 2-4; Освіта України. – 2002. – № 33, 23 квітня. – С. 4-6.


Національна доктрина розвитку фізичної культури і спорту: Затверджено Указом Президента України від 28.09.04 р., № 1148/2004 // Урядовий кур’єр. – 2004. – № 189, 6 жовтня. – (Вкладка).


Нормативно-правова основа профільного навчання: [Документи щодо впровадження профільної освіти в навчальних закладах] // Завуч. – 2005. –
№ 17/18, червень. – С. 16-17.


Основні положення Концептуальних засад гуманітарної освіти в Україні: [Вища школа] // Освіта. – 2001. – 25 липня. – С. 12.


Положення про загальноосвітній навчальний заклад: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14.06. 2000 р., № 964 // Директор школи. – 2000. – № 29/32, серпень. – С. 3-9.


Положення про міжшкільний навчально-виробничий комбінат: Затверджено наказом МОН України від 30.11.93 р., № 430 // Інформаційний збірник МОН України. – 1994. – № 17/18. – С. 54-63.


Про професійну орієнтацію молоді, яка навчається: Положення, затверджено наказом МОН України, МП України, Міністерства у справах молоді і спорту від 02.06.95 р., № 159/130/1526 // Інформаційний збірник МОН України. – 1995. – № 16. – С. 2-7.


Правила з охорони праці для навчальних закладів, у яких проводяться профільне навчання і професійна підготовка учнів з автосправи: Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 12.11.02 р., № 574 // Все для вчителя. – 2004. – № 4/5, лютий. – С. 116-128.


Про загальну середню освіту: Закон від 13.05.99 р., № 651-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 28. – С. 547-562; Інформаційний збірник МОН України. – 1999. – № 15. – С. 6-31; Початкова школа. – 1999. – № 8. – С. 1-11.


Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР „Про освіту”: Закон від 23.03.1996 р., № 100/96 // Відомості Верховної Ради України. – 1996 – № 21. – С. 253-279; Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 1996. – № 6. – С. 3-12.


Про типові навчальні плани для організації профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах: Наказ МОН України від 20.05.03 р., № 306 // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2003. – № 7/8. – С. 5-9; Освіта України. – 2003. – № 38, 27 травня. – С. 3-4.


Рекомендації Міністерства освіти і науки України [щодо забезпечення профільного навчання учнів старшої школи]: Від 28.11.02 р., № 1/9 // Інформаційний збірник МОН України. – 2003. – № 1. – С. 13-15.


Україна. Про вищу освіту: Закон від 17.01.02 р., № 2984-ІІІ // Відомості Верховної Ради УРСР. – 2002. – № 20. – С. 506-536.


Україна. Про освіту: Закон // Відомості Верховної Ради УРСР. –
1991. – № 34. – С. 943-961.


Україна. Кабінет Міністрів. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.04 р. № 24 // Інформаційний збірник МОН України. – 2004. – №1/2. – С. 5–60; Освіта України. – 2004.– № 5, 20 січня. – С. 1-13; Управління школою. – 2004. – № 4. – С. 2-31.


Україна. Кабінет Міністрів. Про затвердження комплексного плану заходів щодо розвитку загальної середньої освіти в 1999 – 2012 роках: Постанова від 11.03.99 р., № 348 // Освіта України: Нормативно-правові документи: До ІІ Всеукраїнського з’їзду працівників освіти. – К., 2001. –
С. 127-137.


Україна. МОН. Про Всеукраїнський конкурс навчальних програм з профільного навчання для учнів 10 – 12 класів загальноосвітніх навчальних закладів: Наказ від 13.10.05 р., № 589 // Освіта України. – 2006. – № 33,
5 травня. – С. 3.


Україна. МОН. Про затвердження плану заходів на 2006–2010 роки щодо впровадження профільного навчання учнів 10–12 класів загальноосвітніх навчальних закладів // Директор школи. – 2006. – № 48, грудень. – С. 22-23.


Україна. МОН. Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс навчальних програм з профільного навчання для учнів 10–12 класів загальноосвітніх навчальних закладів: Наказ від 13.10.05 р., № 589 // Директор школи. – 2006. – № 7, лютий. – С. 28-31.


Україна. МОН. Про затвердження Типових навчальних планів для організації профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах: Наказ від 20.05.03 р., № 306 // Директор школи. – 2006. – № 15, квітень. –
С. 12-14.


Україна. МОН. Про затвердження Типового навчального плану спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов: Наказ від 13.03.06 р., №182 // Директор школи. – 2006. – № 18, травень. – С. 27.


Україна. МОН. Про оголошення Всеукраїнського конкурсу навчальних програм для профільного навчання учнів 10–12 класів ЗНЗ відповідно до Державного .стандарту базової і повної загальної середньої освіти: Наказ від 27.10.06 р., № 1/11-5975 // Освіта України. – 2006. – № 82, 3 листопада. – С. 5; Управління освітою. – 2006. – № 23, грудень. – С. 27.


Україна. Президент. (1994 – ; Л.Кучма). Про утворення державної гімназії для обдарованих дітей: Указ від 20.05.03 р., № 420/2003 // Урядовий кур’єр. – 2003. – № 96, 28 травня. – (Вкладка).


Історія розвитку профільного навчання


Ананьян Е. Загальнолюдська й національна спрямованість гуманітарних предметів (література та історія) у навчально-виховному процесі вітчизняної гімназії: [Друга половина ХІХ – ХХ століття] // Рідна школа. – 2006. – № 11. – С. 30-32.


Гора О. Профільна та вища освіта: сьогодення і погляд у минуле // Рідна школа. – 2005. – № 6. – С. 69-71.


Гушель Р. О попытках введения профильной дифференциации в русской школе в ХІХ–начале ХХ века // Математика. – 2006. – № 14, 16-31 июля. – С. 16-17.


Жовта І. Перший крок щодо профілізації школи буде зроблено наступного навчального року // Освіта України. – 2003. – № 1, 11 лютого. – С. 2.


Кремень В. Перший крок щодо старшої школи буде зроблено наступного навчального року: [Інтерв’ю з міністром освіти та науки України В.Кременем] / В.Кремень; Провела І.Жовта // Освіта України. – 2003. – № 11, 11 лютого. – С. 1.


Лікарчук І. Щоб профілізація не стала профанацією: [Історія та сьогодення профільної школи] // Рідна школа. – 2003. – № 6. – С. 3-5.


Северухин Г.Б. Основные вехи в истории подготовки педагогических кадров по физической культуре // Теория и практика физической культуры. – 2002. – № 12. – С. 23 – 28.


Сотніченко І. Природнича освіта в системі профільного навчання: [Історія профільного навчання] // Біологія і хімія в школі. – 2005. – № 6. –
С. 48-50.


Допрофільна підготовка


Баранов А.Г., Седова Е.Ю. Варианты предпрофильной подготовки // Преподавание истории в школе. – 2006. – № 10 – С. 11-15.


Васильков В.М. Соціально-психологічні питання професійного самовизначення старшокласників у сучасних умовах // Педагогіка і психологія. – 1999. – № 3. – С. 59-66.


Вінтюк Ю. Оптимізація професійного самовизначення старшокласників у сучасних умовах // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 1999. – № 1. – С. 228-235.


Вінтюк Ю. Формування професійної самосвідомості старшокласників // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2002. – № 6. – С. 301-309.


Кардаш В.В. Теоретичні підходи до проблеми характеру та професійного самовизначення у підлітків // Директор школи. – 1999. – № 19, травень. – С. 10-11.


Кошляк В.І. Система допрофільної підготовки у загальноосвітньому навчальному закладі // Управління школою. – 2006. – № 32/33, листопад. –
С. 19-23.


Курмакова І. Нетрадиційні форми організації набору старшокласників до класів профільного навчання // Завуч. – 2004. – № 16, червень. – С. 77-79.


Матвєєв А. Професійне самовизначення особистості / А.Матвєєв, Н.Жемера // Директор школи. – 1999. – № 45, грудень. – С. 10.


Мельник О.М. Ідейно-організаційна модель допрофільного та профільного навчання хімії // Хімія. – 2006. – № 3, лютий. – С. 7-9; № 5, березень. – С. 9-15; № 6, березень. – С. 13-20.


Можаровський В. Профорієнтація – новий зміст освіти: [Формування нового змісту освіти і профорієнтація в системі довузівської підготовки] // Директор школи. – 2001. – № 44, листопад. – С. 9-10.


Муранова Н. Технологія до профільної підготовки старшокласників // Рідна школа. – 2003. – № 9. – С. 49-52.


Новак О. Допрофільна підготовка та профільне навчання учнів // Психолог. – 2005. – № 17, травень. – С. 8-11.


Роберт И.В. Концепция комплексной, многоуровневой и многопрофильной подготовки кадров информатизации образования / И.В.Роберт, О.А.Козлов // Информатика и образование. – 2005. – № 11. –
С. 3-11.


Романенко Л.В. Методологічні засади організації допрофільної підготовки учнів в основній школі // Управління школою. – 2004. – № 25/26. – С. 10-11.


Сологуб А. Креативний підхід допрофільного навчання // Педагогічна газета. – 2005. – № 11. – С. 3.


Степанидин Б. Профорієнтація і профконсультування – один із шляхів самовиховного процесу // Освіта. – 1997. – 23-30 квітня. – С. 7.


Ткаченко В. Концептуальна модель профорієнтаційної роботи в школі // Завуч. – 2004. – № 16, червень. – С. 92-96.


Цели, содержание и организация предпрофильной подготовки в выпускных классах основной школы: [Рекомендации директорам школ, руководителям регионального и муниципального управления образованием] // Завуч. – 2004. – № 3. – С. 24-47.


Професійна орієнтація учнівської та студентської молоді


Барановська Л.В. Теоретико-методичні основи навчання професійного спілкування студентів вищого аграрного навчального закладу: Автореферат дис... доктора пед. наук: 13.00.04 / НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К., 2005. – 43 с.


Мунтян І.С. Гендерний підхід у професійній підготовці студентів вищих педагогічних закладів: Автореферат дис... канд. пед. наук. – Одеса, 2004. – 21 с.


Шиман О.І. Формування основ інформаційної культури майбутніх учителів початкової школи: Автореферат дис...канд. пед. наук: 13.00.02 / НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К., 2005. – 20 с.


Ахрименко З.М. Комплексный подход в подготовке студентов к организации экологического просвещения в средней школе // Химия: методика преподавания. – 2005. – № 2. – С. 33-36.


Галеева В.А. Классный час "Выбор профессии" // Классный руководитель. – 2006. – № 2. – С. 19-21.


Зіннуров Е.І. Організація профільних інтересів як життєвих планів школярів // Управління школою. – 2005. – № 33, листопад. – С. 26-30.


Пичугин А. Тренинги и игры по профориентации: [Перечень основных характеристик профессий: Для учащихся школ и других групп населения] / А.Пичугин, З.Нусс // Новые знания. – 2005. – № 3. – С. 36-40.


Побірченко Н. Профорієнтація в системі професійно-технічної освіти // Психолог. – 2006. – № 30, серпня. – С. 3-6.


Пряжников Н. Профессиональное самоопределение в стране обесцененного труда // Народное образование. – 2001. – № 4. – С. 161-166.


Ремех Т. Професійне самовизначення підлітків: (Підліткам про професійну освіту в Україні) / Т.Ремех, Л.Ляхоцька, І.Цушко // Психолог. – 2005. – № 12, березень. – С. 17-22.


Родина О.Н. Изучение мотивации выбора профессии "Педагог": методический аспект / О.Н.Родина, П.Н.Прудкова // Вестник Московского университета. Сер. 14: Психология. – 2006. – № 3. – С. 70-77.


Світлична Н.А. Вибір майбутньої професії та роль сім'ї у цьому процесі: [Психологічний супровід] // Психологічна газета. – 2006. – № 16, серпень. – С. 27-29.


Тхаржевський Д., Тешенко В., Борисов В. Готуємо студентів до педагогічної дослідницької діяльності в школі // Трудова підготовка в закладах освіти. – 1996. – № 2. – С. 47-49.


Щоб хотіти вчитися: Профорієнтаційний посібник для молодших школярів // Психолог. – 2006. – № 17, травень. – (Вкладка).

  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека профілізація навчання в загальноосвітній та вищій школі: стратегічно-якісний напрямок розвитку освіти сучасного суспільства Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека громадянське виховання: нові виклики сучасних реалій в умовах трансформації суспільства Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
Науково-допоміжний бібліографічний покажчик / уклад.: З. М. Горова, В. В. Косенко; передмова В. В. Косенко. – Суми : Сумдпу ім. А....
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека профілізація навчання в загальноосвітній та вищій школі: стратегічно-якісний напрямок розвитку освіти сучасного суспільства Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека організаційно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу в закладах освіти Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
Науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Уклад.: З. М. Горова, В. В. Косенко, Н. А. Чайка. – Суми : Сумдпу ім. А. С. Макаренка,...
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека профілізація навчання в загальноосвітній та вищій школі: стратегічно-якісний напрямок розвитку освіти сучасного суспільства Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека організація управлінської діяльності в школі та вищому навчальному закладі науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
Відповідальний за випуск проректор з наукової роботи, кандидат хімічних наук, доцент В. В. Бугаєнко
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека профілізація навчання в загальноосвітній та вищій школі: стратегічно-якісний напрямок розвитку освіти сучасного суспільства Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека правове виховання як невід’ємна складова формування особистості громадянського суспільства науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
Відповідальний за випуск проректор з наукової роботи, кандидат хімічних наук, доцент В. В. Бугаєнко
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека профілізація навчання в загальноосвітній та вищій школі: стратегічно-якісний напрямок розвитку освіти сучасного суспільства Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека гендерні дослідження: актуальні проблеми та перспективи розвитку Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
Відповідальний за випуск проректор з наукової роботи, кандидат хімічних наук, доцент В. В. Бугаєнко
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека профілізація навчання в загальноосвітній та вищій школі: стратегічно-якісний напрямок розвитку освіти сучасного суспільства Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека екскурсійно-туристична та краєзнавча робота з молоддю: навчально-пізнавальна й оздоровча цінність
Науково-допоміжний бібліографічний покажчик / уклад.: З. М. Горова, В. В. Косенко. – Суми : Сумдпу ім. А. С. Макаренка, 2012. – 236...
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека профілізація навчання в загальноосвітній та вищій школі: стратегічно-якісний напрямок розвитку освіти сучасного суспільства Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека європейський вектор розвитку: стратегія інтеграційної політики України Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
Відповідальний за випуск проректор з наукової роботи, доктор педагогічних наук, професор А. А. Сбруєва
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека профілізація навчання в загальноосвітній та вищій школі: стратегічно-якісний напрямок розвитку освіти сучасного суспільства Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми iconНауково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми 2012 Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека
Формування системи управління вищим навчальним закладом інноваційного типу в сучасних умовах євроінтеграції
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека профілізація навчання в загальноосвітній та вищій школі: стратегічно-якісний напрямок розвитку освіти сучасного суспільства Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека педагогічні технології у практичній роботі вчителя та класного керівника Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
П24 Педагогічні технології у практичній роботі вчителя та класного керівника: Науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Укладачі:...
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека профілізація навчання в загальноосвітній та вищій школі: стратегічно-якісний напрямок розвитку освіти сучасного суспільства Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека лікувально-відновлювальна та реабілітаційна діяльність Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
Відповідальний за випуск проректор з наукової роботи, доктор педагогічних наук, професор А. А. Сбруєва
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи