Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека правове виховання як невід’ємна складова формування особистості громадянського суспільства науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми icon

Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека правове виховання як невід’ємна складова формування особистості громадянського суспільства науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
НазваСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека правове виховання як невід’ємна складова формування особистості громадянського суспільства науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
Сторінка1/5
Дата25.06.2013
Розмір0.67 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5Сумський державний педагогічний університет

ім. А.С.Макаренка


БІБЛІОТЕКА


ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ ЯК НЕВІД’ЄМНА


СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ


ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА


Науково-допоміжний

бібліографічний покажчик


Суми

2005 рік

УДК 016: 34: 37.017.4

П 68


Рекомендовано до друку рішенням редакційно-видавничої ради

Сумського державного педагогічного університету

ім. А.С.Макаренка


Укладачі: директор бібліотеки З.М.Горова;

завідуюча науково- бібліографічним та інформаційним

відділом В.В.Косенко


Відповідальний за випуск проректор з наукової роботи, кандидат хімічних наук, доцент В.В.Бугаєнко


П 68 ^ Правове виховання як невід’ємна складова формування особистості громадянського суспільства: Науково–допоміжний бібліографічний покажчик / Укл.: З.М.Горова, В.В.Косенко; Худож. оформл.: І.В.Сенча. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2005. – 60 с.


Бібліографічний покажчик „Правове виховання як невід’ємна складова формування особистості громадянського суспільства” широко знайомить читачів з інформацією про права людини, дитини, правове становище жінки в сучасному суспільстві, а також правове виховання учнівської та студентської молоді, різні галузі права і т.д.

Він створений на основі книг, видань літописів Книжкової палати України, рекомендаційних покажчиків, каталогів та картотек, що є на базі СумДПУ ім. А.С.Макаренка, статей з газет, журналів та збірників.

Науково–допоміжний покажчик розрахований на науковців, аспірантів, докторантів, викладачів, юристів, слухачів інституту післядипломної освіти, учителів та учнів шкіл, гімназій, студентів та учнівської молоді.


УДК 016: 34: 37.017.4


ПЕРЕДМОВА


Входження українського суспільства на якісно новий рівень можливе лише тоді, коли в цей процес включається молодь, яка прагне до глибоких перетворень у всіх сферах життя. Бажання жити в демократичній, правовій, соціальній державі передбачає активну творчу позицію кожного свідомого громадянина суспільства, особливо молодого покоління, налаштованого не тільки на придбання, а й підвищення професіоналізму, збагачення духовності, громадянської активності і відповідальності. Саме тому правова освіта є невід’ємною складовою освітнього процесу всіх рівнів.

Відповідно до Указу Президента „Про основні напрями соціальної політики на період до 2004 року” від 24.05.2000 р. за №717/2000, пріоритетами соціальної політики є створення умов для розвитку сім’ї, дотримання на практиці принципу рівності прав жінки і чоловіка, здійснення цілеспрямованої політики щодо працевлаштування молоді, профілактики дитячої та молодіжної злочинності. Цим указом передбачено підвищення правової обізнаності сім’ї, жінок, дітей і молоді стосовно їх власних прав.

Втілення в життя системи державної соціальної політики, особливо, що стосується молоді, потребує розроблення механізму фінансового, правового та інформаційного забезпечення. Правовому забезпеченню сприятиме розроблення і прийняття соціального кодексу, державних соціальних стандартів, впровадження механізму проведення експертизи законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань договірного регулювання трудових відносин та їх відповідності потребам держави і вимогам інтеграції у міжнародні системи соціального розвитку.

Саме з цією метою і готувався науково-допоміжний покажчик літератури „Правове виховання як невід’ємна складова формування особистості громадянського суспільства”. Цей покажчик створено для поповнення знань про право, правове виховання учнів та студентської молоді, права людини, жінок та дитини.

Цей бібліографічний посібник складається з 14 розділів. В кожному розділі принцип розташування матеріалу алфавітний. Друковані матеріали зібрані за тематичними рубриками. Спочатку йдуть книги, а вже потім – джерела з періодичних видань. Науково-допоміжний бібліографічний покажчик „Правове виховання як невід’ємна складова формування особистості громадянського суспільства” налічує в собі 672 джерела.

Розрахований на активізацію творчої діяльності науковців, аспірантів, докторантів, викладачів, слухачів інституту післядипломної освіти, учителів та учнів шкіл, гімназій, студентів та учнівську молодь.


^ Право як об’єкт пізнання


Вісник Академії правових наук: №3/10 / Головн. ред. В.Тацій та ін. – Х.: Право, 1997. – 184 с.


Гайдулін О.О. Основні поняття загальної теорії права. – К.: ПП Позднишев, 2003. – 159 с.


Гайдулін О.О. Система понять правової теорії держави / Міжнар. наук.-техн. ун-т. – К.: ПП Позднишев, 2003. – 92 с.


Методологічні проблеми правової науки: Матеріали міжнар.наук. конф. / Упоряд. М.І.Панов, Ю.М.Грошевий. – Х.: Право, 2003. – 426 с.


Правові системи сучасності: Глобалізація. Демократизм. Розвиток / [Колектив авт.: В.С.Журавський, О.В.Зайчук, О.Л.Копиленко, Н.М.Оніщенко]; Заг. ред. В.С.Журавський. – К.: Юрінком Інтер, 2003. –
294 с.


Проблеми формування суверенної правової української держави.
Вип. 30 / Відп. ред. М.В.Костицький. – Львів: Світ,1993. – 109 с.


Васькович Й. Проблеми та перспективи побудови правової держави в Україні // Право України. – 2000. – №1. – С. 32–34.


Домбровський Є. Мораль і право як специфічні форми людської свідомості // Філософська думка. – 2003. – №5. – С. 92–101.


Зайчук О., Оніщенко Н. Середовище права та формування правових систем сучасності // Право України. – 2003. – №12. – С. 37–40.


Коростей В. Про функції права // Право України. – 2004. – №9. –
С. 124–126.


Костицький В. Право як цілісність: Питання теорії // Право України. – 2002. – №2. – С. 8–9.


Кравець В. Право як об’єкт пізнання // Право України. – 2001. – №6. – С. 80–84.


Крисюк Ю. Соціальний і правовий порядок як реалізація ідеї права
// Право України. – 2004. – №8. – С. 25–30.

Кузнєцов В. Філософія права: спроба пропедевтики // Філософська думка. – 2003. – №5. – С. 102–117.


Лук’янець Д. Про структуру системи права // Підприємництво, госп-во і право. – 2002. – №12. – С. 3–6.


Луць Л. Структура правової системи суспільства: загально-теоретичні аспекти // Право України. – 2002. – №9. – С. 7–10.


Макаров О.В. Соотношение права и государства // Государство и право. – 1995. – №5. – С. 16–23.


Малишко М. Конституційні основи екологічно-правової системи України // Право України. – 2001. – №12. – С. 58–60.


Мірошниченко М. Ідентичність – легітимність – правопорядок: до проблеми реформування правової системи України // Право України. – 2003. – №5. – С. 31–35.


Основи правознавства // Завуч. – 2002. – №11, квітень. – С. 11–12.


Ручкин Е.Б. Правовая система: понятия и структура // Проблеми законності. – 2002. – Вип.54. – С. 3–10.


Спасибо-Фатеева И.В. Некоторые подходы к понятию источников права: в порядке постановки проблемы // Пробл.законності. – 2000. – Вип.42. – С. 49–54.


Тесленко М. Право як інструмент соціальної справедливості // Право України. – 2004. – №7. – С. 40–43.


Фулей Т. Загальнолюдські (загальноцивілізаційні) принципи права: деякі теоретичні аспекти // Право України. – 2003. – №7. – С. 24–29.


Шайтан О. Теорія держави і права: Проблеми вивчення // Історія України. – 2001. – №6, лютий. – С. 6–8.


Ющик О. Право: у пошуках дефініції // Право України. – 2003. – №6. – С. 105–109.


Історія права на Україні


Грабовський С. Нариси з історії українського державотворення. – К.: Генеза, 1995. – 608 с.


Делімарський Р.І. Магдебурзьке право у Києві. – К.: Видавн. дім „Соборна Україна”, 1996. – 143 с.


Історія держави і права Української РСР: В двух томах. 1917–1967 рр. Т. 1 / Ред. колегія: Б.М.Бабій(Відп. ред.), В.М.Корецький, А.П.Таранов, В.М.Терлецький. – К.: Наукова думка, 1967. – 673 с.: іл.


Історія держави і права Української РСР. В двох томах. 1917–1967 рр. Т. 2. 1937–1967 рр. / Ред. колегія: Б.М.Бабій (Відп. ред.), В.М.Корецький та ін. – К.: Наукова думка, 1967. – 427 с.: іл.


Кузьминець О.В. та ін. Історія держави і права України: Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. – К.: Україна, 2000. – 429 с.


Мірошниченко М.І., Мірошниченко В.І. Історія вчень про державу і право: Навч. посібник. – К.: Атіка, 2001. – 223 с.


Музиченко П.П. Історія держави і права України: Навчальний посібник. – 3-тє вид., стер. – К.: Знання, 2001. – 429 с.


Ткач А.П. Історія кодифікації дореволюційного права України. – К.: Вид. Київського ун-ту, 1968. – 170 с.


Андрєєва В., Рижкова С. Фахівець права: (Творчий портрет
В.Л. Суткового) // Історія в школі. – 2002. – №2. – С. 30–33.


Аніщук Н. Правове становище українських жінок в історичному минулому // Право України. – 2002. – №3. – С. 155–158.


Бараннік Р. Право особи на свободу від самовикриття: історія розвитку // Право України. – 2004. – №4. – С. 135–138.


Бедь В. Політико-правові аспекти возз’єднання Закарпаття з Україною (кінець 1944 – початок 1946 рр.) // Право України. – 2002. – №8. – С. 120–123.


Бойко І. Застосування Судебника М.Гоша на західноукраїнських землях // Право України. – 2001. – №12. – С. 140–142.


Бойко І. Здійснення правосуддя у вірменських поселеннях на території Поділля (XIV – XVIII ст.) // Право України. – 2003. – №3. – С. 141–146.

Бойко І. Про цивільне право Гетьманщини за кодексом 1743 року
// Право України. – 1999. – №3. – С. 88–91.


Демкова М. Правовий статус вірменських старших та їх роль у здійсненні судочинства у Львові (XIV – XIII ст.) // Право України. – 2004. – №10. – С. 124–127.


Єрмолаєв В. віче в Київській Русі – важлива складова державного механізму // Право України. – 2003. – №3. – С. 136–141.


Клименко О. Еволюція прав людини: на прикладі Лівобережної України у першій половині ХІХ ст. // Право України. – 2002. – №6. – С. 140–144.


Кобилецький М. Суд у Львові за магдебурзьким правом // Право України. – 2001. – №10. – С. 109–112.


Коляда І., Загребельна Н. Теми: „Виникнення та історичний розвиток держави і права”, „Основні етапи розвитку української державності”
// Історія в школі. – 2000. – №1. – С. 39–41.


Кульчицький В., Бойко І. Система судових органів Галичини у складі Австро-Угорщини // Право України. – 2001. – №11. – С. 137–140.


Маляренко В. Становлення і розвиток кримінально-процесуального права на різних етапах історії України // Право України. – 2004. – №8. –
С. 3–8.


Мікула О. Апарат управління Галичиною і Буковиною за австрійською Конституцією 1867 року // Право України. – 2002. – №5. –
С. 140–142.


Нагорний Є. Особливості правового регулювання відносин громадянства на тимчасово окупованих територіях України // Право України. – 2003. – №10. – С. 149–153.


Осадчук С. Михайло Лозинський – видатний український правник
// Право України. – 2000. – №6. – С. 119–121.


Пашко А. Жіночий рух в України: історичний аспект та сучасний розвиток // Право України. – 2004. – №3. – С.125–127.


Полюх М.В. Судочинство на Запорозькій Січі // Історія та правознавство. – 2004. – №19, жовтень – С. 3–6.


Тищик Б., Мицак А. Історія митної справи в Україні // Право України. – 1999. – №10. – С. 98–101.


Федунов В. Правовой статус женщины в законодательстве Киевской Руси Х–ХIII вв. // Юридический вестник. – 2002. – №4. – С. 113–120.


Шаломєєв Є. Формування інституту звільнення від покарання у кримінальному праві України ІІ пол. ХVII – XVIII ст. // Право України. – 2002. – №11. – С. 135–138.


Нормативно-правове забезпечення громадян


Збірник нормативно-правових актів у сфері захисту прав дітей / Упор. І.К.Туркевич та ін. – К.: Дитячий фонд ООН „ЮНІСЕФ”, 2002. – 318 с.


Кодекс України про адміністративні правопорушення: Станом на 1 серпня 2001 р. – К.: Аттіка, 2001. – 191 с.


Коментар до Конституції України / Ін-т законодавства Верх Ради України; В.Б.Авер’янов – К., 1996. – 376 с.


Конвенція про права дитини: (набула чинності для України з 27.09.91 р.). – К.: Столиця, 1997. – 30 с.


Конституція України / Відп. за вип. І. В.Копитіна. – Х.: Ранок, 2001. – 48 с.


Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верх. Ради України 28 червня 1996 р. – Х.: ФОЛІО, 2001. – 47 с.


Конституція України: Прийнята на 5-й сесії Верх. Ради України 28 червня 1996 р. – К.: Просвіта, 1996. – 80 с.


Людина і праця: Довідник з правових питань / Уклад.: І.П.Козінцев, Л.А.Савенко. – К.: Юрінком Інтер, 1997. – 336 с.


Нормативно-правове забезпечення освіти: Доктрина, закони, концепції: Ч. І / Гол. ред. В.В.Григораш. – Х.: Основа, 2004. – 143 с.


Нормативно-правові документи з питань вищої освіти / За ред. Я.Я.Болюбаша; Укл.: Т.Дудник та ін. – К., 2004. – 304 с.


Україна. Про авторське право і суміжні права: Закон. – К., 1998. –
31 с. – (Офіційне видання).


Загальна декларація прав людини: Прийнята 10.12.1948 р. // Бюлетень законодавчої і юридичної практики України. – 1997. – №5. – С. 19–24.


Конвенція про захист прав і основних свобод людини // Бібліотечка голови профспілкового комітету. – 2003. – №7. – С. 7–26.


Україна. Про виховання дітей та молоді: Проект закону // Освіта України. – 2004. – 14 вересня. – С. 4–6.


Україна. Про вищу освіту: Закон // Голос України. – 2002. – 5 березня. – С. 10–15; Освіта України. – 2002. – 26 лютого. – С. 2–8; Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №20. – С. 506.


Україна. Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам: Закон // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – №33/34. – С. 1354–1358.


Україна. Кабінет Міністрів. Про внесення змін до положення про Всеукраїнську міжвідомчу координаційно-методичну раду з правової освіти населення: Постанова // Збірник урядових нормативних актів України. – 2004. – №36. – С. 40–41.


Україна. Президент (1994 – ; Л.Кучма). Про основні напрями соціальної політики на період до 2004 р.: Указ // Урядовий кур’єр. – 2000. – 31 травня. – (Вкладка).


Україна. Про освіту: Закон // Відомості Верховної ради України. – 1991. – №34; Освіта. – 1996. – 21 вересня; Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №29. – С. 864.


Україна Про внесення змін до деяких законів України щодо зарахування до стажу роботи, який дає право на пенсію на пільгових умовах, часу проходження строкової військової служби: Закон від 2.06.2005 р., №2636–IV // Голос України. – 2005. – №116. – С. 18.


Україна Про внесення змін до деяких законів України щодо зарахування до стажу роботи , який дає право на пенсію на пільгових умовах, часу проходження строкової військової служби: Закон від 02.05.06 р., № 2636–IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – №27. – С. 1127–1128.


Європейська правова інтеграція. Європейський простір України.


Право Європейського Союзу. Загальна частина / Авт. колектив: В.Ф.Опришко, А.В.Омельченко, Г.С.Фастовець. – К., 2002. – 462 с.


Баймуратов М., Максименко С. Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу: політико-правовий аналіз // Право України. – 2001. – №10. – С. 101–104.


Баронін А. Вплив юридичного врегулювання кордонів Євросоюзом в політичному процесі інтеграції України // Право України. – 2003. – №2. –
С. 142–145.


Бондаренко І. Адаптація законодавства України до Європейського законодавства – один з пріоритетних напрямів реформування правової системи України // Право України. – 2002. – №7. – С. 63–66.


Добрянський С. Хартія основних прав Європейського Союзу: причини прийняття та значення // Право України. – 2002. – №11. – С. 147–151.


Дем’янець В. Договірно-правове співробітництво держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав // Право України. – 2003. – №7. –
С. 146–149.


Євроатлантична інтеграція України: нормативно-правове забезпечення: (З науково-практичної конференції) // Право України. – 2004. – №11. – С. 145–146.


Європейська конвенція про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводження чи покаранню // Юридичний вісник України. – 1997. – 6 листопада. – С. 24–27.


Железняк Н. Проблеми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу // Право України. – 2004. – №11. –
С. 140–144.


Ковальова О. Політико-правові і процедурні питання вступу до Європейського Союзу // Право України. – 2003. – №4. – С. 119–123.


Корнякова Н. Поняття відходів за законодавства України та Європейського Союзу: порівняльно-правовий аналіз // Право України. – 2004. – №5. – С. 149–154.


Кравчук І. Адаптація права України до права Європейського союзу: цілі, етапи, пріоритети // Право України. – 2004. – №10. – С. 132–135.


Куксенко С.І. Право у Європі та світі: Матеріали до курсу „Європейський вибір України” // Історія та правознавство. – 2004. – №9, травень. – С. 15–20.


Луценко Д. Гармонізація законодавства України та Європейського Союзу // Парламент. – 2001. – №6. – С. 40–48.


Луць Л. Основні заходи та способи європейської правової інтеграції
// Право України. – 2002. – №5. – С. 146–148.


Муравйов В. Правові засади гармонізації законодавства в Європейському Союзі // Право України. – 2002. – №7. – С. 114–120.


Плавич В. Проблеми входження України до Європейського правового простору // Юридична Україна. – 2003. – №5. – С. 60–68.


Присяжнюк Т. Стаття 5 Європейської конвенції про захист прав та основних свобод людини // Право України. – 2001. – №12. – С. 28–31.


Рубаник В. Право і форми власності через призму входження України до європейського співтовариства: деякі замітки // Право України. – 2001. – №1. – С. 117–120.


Наєнко В. Право регулювання інсайдерських операцій з цінними паперами у державах Європейського Союзу // Право України. – 2001. – №11. – С. 140–144.


Тимощук В. Адміністративне право в контексті європейського вибору України: (З Міжнародної конференції) // Право України. – 2004. – №3. –
С. 25–29.


Чеботарева А.С. Защита прав женщин в Европейском Союзе
// Государство и право. – 1995. – №2. – С. 88–97.


Галузі права


Аграрне право України: Підручник для вузів / За ред. В.З.Янчука. –
2-е вид., перероб. та доп. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 720 с.


Аграрне право України: Практикум / За ред. В.З.Янчука; Нац. аграрн. ун-т. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 254 с.


Андрейцев В.І. Екологічне право: Курс лекцій в схемах. Загальна частина. – К.: Вентурі, 1996. – 207 с.


Біленчук П.Д. та ін. Місцеве самоврядування в Україні: Муніципальне право: Навч. посібник для вищ. навч. закл. / П.Д.Біленчук, В.В.Кравченко, М.В.Підмогильний. – К.: Атіка, 2001. – 303 с.


Боднарук М.І. Соціальне страхування в Україні: правові аспекти становлення та розвитку. – Чернівці: Рута, 2002. – 247 с.


Брич Л.П., Навроцький В.О. Кримінальне право України: Навч. посібник: Тести / Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. – К.: Атіка, 2000. – 207 с.


Буткевич В.Г. та ін. Міжнародне право : Основи теорії: Підручник для студ. вищ. навч. закл. / В.Г.Буткевич, В.В.Мицик, О.В.Задорожній. – К.: Либідь, 2002. – 606 с.


Вінник О.М. Інвестиційне право: Курс лекцій: Навч. посібник. – К.: Атіка, 2000. – 263 с.


Гетьман А.П. Вступ до теорії еколого-процесуального права України: Підручник. – Х.: Основа, 1998. – 204 с.


Дахно І.І. Міжнародне економічне право: Курс лекцій. – К.: МАУП, 2000. – 159 с.


Дахно І.І. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів. – К.: Либідь, 2003. – 200 с.


Дзера І.О. Цивільно-правові засоби захисту права власності в Україні. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 255 с.


Дмитренко І.А. Екологічне право України: Підручник для вищ. навч. закладів. – 2-е вид., перероб. та доп. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 351 с.


Дмитрієв А.І., Муравйов В.І. Міжнародне публічне право: Навч. посібник / Відп. ред.: Ю.С.Шемшученко, Л.В.Губерський. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 638 с.


Емельянов В.П. Гражданское право Украины: Практ. пособие. – 3-е изд., стер. – Х.: Консум, 2000. – 235 с.


Колпаков В.К Адміністративне право України: Підручник для вузів. – К.: Юрінком, 1999. – 736 с.


Коновалова В.Е. Правовая психология: Учебное пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – Х.: КОНСУМ, 1997. – 158 с.


Коновалова В.О. Правова психологія: Навч. посібник. – Х.: Основа, 1996. – 184 с.


Конституційне право України: Підручник для студ. вищ. навч. закладів / За ред. Ю.М.Тодики, В.С.Журавського. – К.: Вид. Дім
„Ін Юре”,2002. – 542 с.


Коржанський М.Й. Кримінальне право і законодавство України: Частина особлива: Курс лекцій. – К.: Атіка, 2001. – 544 с.


Костюченко О.А. Банківське право: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 1998. – 124 с.


Котюк І.І. Основи публічного права України. – К.: Логос, 1998. –
160 с.


Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студ. вищ. навч. закладів / За ред. М.І.Бажанова та ін.; Нац. юрид. Акад. України ім. Я.Мудрого. – К.; Х.: Юрінком Інтер: Право, 2001. – 414 с.


Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студентів / За ред. П.С.Матишевського та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2000. –
512 с.

Матишевський П.С. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студ. юрид. спец. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 271 с.


Мацко А.С. Міжнародне право: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2002. – 212 с.


Международное частное право: Учебное пособие / Сост. Д.В.Задыхайло. – Х.: Консум, 1998. – 752 с.


Мінюков П.І. Правове забезпечення трудових відносин у закладах освіти в умовах переходу України до ринкової економіки для підвищення кваліфікації. – К., 1994. – 122 с.


Молдован В.В., Молдован А.В. Порівняльне кримінально-процесуальне право: Україна, ФРН, Франція, Англія, США: Навчальний посібник. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 399 с.


Опришко В.Ф. Міжнародне економічне право: Підручник. – К.: Либідь, 1995. – 192 с.


Основи конституційного права України / За ред. В.В.Копейчикова. – К.: Юрінком, 1997. – 208 с.


Основи шлюбно-сімейного права: Методичні рекомендації, навчальний план та програма з основ шлюбно-сімейного права для студентів. історичних. факультетів спец. „Історія і правознавство” / Упор. М.І.Руденко, А.А.Петренко. – Суми: СумДПУ, 2000. – 62 с.


Підопригора О.А. та ін. Цивільне право України: Правові основи підприємництва. – К.: Юрінформ, 1994. – 104 с.


Піскун О.І. Основи міграційного права: Порівняльний аналіз: Навчальний посібник. – К.: МП Леся, 1998. – 360 с.


Сирота І.М. Право пенсійного забезпечення в Україні: Курс лекцій. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 288 с.


Скаридов А.С. Международное частное право: Учебное пособие. – СПб.: ПОЛИУС, 1998. – 768 с.


Трудове право України: Практикум / Відп. ред. Г.І.Чанишева; Одеська держ. юрид. академія. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 288 с.


Трудовое право Украины: Учебно-справочное пособие / Г.И.Чанышева, Н.Б.Болотина, Т.М.Додина и др. – 2-е изд., доп. и перераб. – Х.: Одиссей, 2001. – 511 с.


Фрицький О.Ф. Конституційне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 535 с.


Цивільне право: Підручник для студентів. Ч. 1 / Наук. ред. О.В.Дзера. – К.: Вентурі, 1997. – 543 с.


Цивільне право: Навч. посібник. Ч. 2 / За ред. О.А.Підопригори, Д.В.Бобрової. – К.: Вентурі, 1996. – 478 с.


Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. Кн. 1 / За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 719 с.


Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. Кн. 2 / За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 639 с.


Цивільне процесуальне право України: Підручник для юрид. вузів / За ред. В.В.Комарова. – Х.: Основа, 1992. – 416 с.


Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн: Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів. – 5-те вид. – К.: Артек, 2002. – 262 с.


Щербина В.С. Господарське право України: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 1999. – 336 с.


Авер’янов В. Предмет адміністративного права: нова доктринальна оцінка // Право України. – 2004. – №10. – С. 25–30.


Андрейцев В. Право громадян на екологічну безпеку: проблеми конституційно-правового забезпечення // Право України. – 2001. – №4. –
С. 8–11.


Антипенко В.Ф. Возможности международного уголовного права в сфере регулирования борьбы с терроризмом // Вестник Московского ун-та. Сер. 18: Социология и политология. – 2004. – №3. – С. 12–19.


Баранник Р. Зв’язок права особи на свободу від самовикриття, викриття членів сім’ї чи близьких родичів з деякими принципами кримінального процесу // Право України. – 2003. – №7. – С. 39–41.


Бараннік Р. Право особи на свободу від самовикриття: Історія розвитку // Право України – 2004. – №4. – С. 135–138.


Бейкун А. Структурні компоненти формування теоретичних основ державних регуляторних заходів щодо впливу на соціально-економічні відносини // Право України. – 2003. – №7. – С. 21–24.


Бессараб Н. Урок: основи фінансового права // Історія в школі. – 2000. – №3. – С. 34–36.


Биков В.Ю. Нормативно-правове та програмно-методичне забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів: проблеми та шляхи вдосконалення // Комп’ютер у школі і сім’ї. – 2002. – №3. – С. 2–6.


Білоскурська О. Щодо поняття конституційних обов’язків // Право України. – 2004. – №10. – С. 85–88.


Бірюков І. Предмет і метод приватного права // Право України. – 2002. – №3. – С. 34–37.


Болотіна Н. Соціальне право України: окремі теоретичні проблеми формування та розвитку // Право України. – 2000. – №12. – С. 24–28.


Боровский Е.Э. Основы международного экологического права // Химия в школе. – 2004. – №7. – С. 7–13.


Брецько Ф. Основи Конституційного права України у схемах і таблицях // Історія України. – 2004. – №47, грудень. – С. 15–19.


Васильєв Г. Цивільний і Господарський кодекси – фундамент удосконалення вітчизняного законодавства // Віче. – 2003. – №6. – С. 3–10.


Голосніченко І. Прогалини у правовому регулюванні порушення провадження в справі про адміністративне правопорушення // Право України. – 2003. – №7. – С. 73–77.


Государственно-правовые основы социальной работы // Основы социальной работы: Учебник / Отв. ред. П.Д.Павленок. – М.: ИФРА–М, 2000. Гл. 9. – С. 88–97.


Гулевич О.А. Социальные представления о преступлениях в межличностной и массовой коммуникации // Вопросы психологии. – 2001. – №4. – С. 53–67.


Демкова М. Інформаційне право: стан та перспективи розвитку в Україні // Право України. – 2004. – №5. – С. 169–171.


Дмитрієв А. Перший правопорядок в історії міжнародного права // Право України. – 2002. – №12. – С. 142–145.


Долежан В. Проблеми правового регулювання організації і проведення масових публічних акцій // Право України. – 2003. – №7. – С. 84–89.


Домбровська О. Зміст конституційного права на життя людини та громадянина // Право України. – 2002. – №5. – С. 37–41.


Досліджуючи гуманітарне право // Історія та правознавство. – 2004. – №21, листопад. – С. 15–21.


Жилінкова І. Правове регулювання Інтернет-відносин // Право України. – 2003. – №5. – С. 124–128.


Зимевич Н.Ю. Этико-правовые проблемы и перспективы охраны изображений в медицине // Философские науки. – 2004. – №3. – С. 122–132.


Іванова О. Релігійна організація як суб’єкт трудового права: захист прав її працівників // Право України. – 2000. – №6. – С. 46–49.


Іщенко В. Принципи допустимості і достатності засобів кримінально-процесуального доказування // Право України. – 2003. – №7. – С. 90–93.


Картузова І. До проблеми позову в адміністративному процесі
// Право України. – 2003. – №7. – С. 80–84.


Кидалова А. Особисті немайнові права та обов’язки батьків і дітей: характеристика їх окремих видів // Право України. – 2003. – №5. – С. 51–56.


Кикоть Г. Проблема класифікації юридичних фактів у сучасній теорії права // Право України. – 2003. – №7. – С. 29–33.


Коваленко Г. Який житловий кодекс нам потрібен? // Урядовий кур’єр. – 2002. – 5 квітня. – С. 9.


Кокіна В. Право на пільгу: Нотатки з „круглого столу”: „Обговорення концепції забезпечення адресного надання пільг окремим категоріям громадян” // Урядовий кур’єр. – 2004. – 6 жовтня. – С. 5.


Конституційна реформа: проблеми правових засад місцевого самоврядування / В.Граб, В.Кампо, С.Клебан та ін. // Віче. – 2003. – №6. –
С. 11–19.


Коростей В. Правові проблеми національної демократії // Право України – 2003. – №1. – С. 123–127.


Косачев К. Международное право в борьбе с ядерным терроризмом
// Международная жизнь. – 2003. – №9/10. – С. 157–171.


Кримінальна психологія // Право України. – 1998. – №6. – С. 59–63.


Кубко Є. Про предмет адміністративного права // Право України. – 2000. – №5. – С. 3–6.


Курбацкий И.Н. Педагогическое и правовое толкование понятия „приёмная семья” // Педагогика. – 2002. – №5. – С. 35–41.


Лисенко О. Предмет порівняльного правознавства // Право України. – 2001. – №3. – С. 54–57.


Майданник О. Організаційно-правові форми здійснення парламентського контролю в Україні // Право України. – 2003. – №7. – С. 9–13.


Малишко М. Конституційні основи екологічно-правової системи України // Право України. – 2001. – №12. – С. 58–60.


Малютін І. Правові проблеми вдосконалення кримінально-процесуального законодавства України // Право України. – 2004. – №10. –
С. 79–81.


Мартенко О. Психологічний аналіз кримінально-правових категорій: предмет та межі // Право України. – 2004. – №5. – С. 78–82.


Мацькевич М. Конституційне виборче право в Галичині в складі Австрії // Право України. – 1999. – №3. – С. 91–93.


Мельник О. Інтелектуальна правова освіта – вимога часу // Право України. – 2003. – №7. – С. 101–105.


Никитина Л. Права и этнические нормы социального педагога
// Воспитание школьников. – 2001. – №2. – С. 20–24; №3. – С. 29–32.


Палеха Ю.І. Право на рідну мову // Педагогіка толерантності. – 2003. – №2. – С. 143–144.


Петренко С. Правовий захист комп’ютерних програм // Право України. – 2003. – №3. – С. 108–111.


Петренко С. Правовий захист програмного забезпечення в Україні
// Право України. – 2003. – №6. – С. 62–66.


Пилипенко П. Право соціального забезпечення у системі соціального права // Право України. – 2004. – №10. – С. 97–100.


Положення про діяльність з обліку прав власності на іменні цінні папери та депозитарну діяльність // Урядовий кур’єр. – 1996. – №5. – С. 5.


Поляков В. Право на освіту // Директор школи. – 2002. – №33, вересень. – С. 12–14.


Пометун О., Ремех Т. Курс „Практичне право” – новий підхід до правової освіти школярів // Рідна школа. – 2004. – №5. – С. 42–44.


Попов В., Гетьман А. Правові проблеми використання і охорони рослинного світу // Право України. – 2000. – №1. – С. 51–53.


Прилипко С. Право на пенсійне забезпечення та його реалізація в умовах ринкової економіки // Право України. – 2003. – №2. – С. 45–49.


Приходько С. Здійснення громадянами права на соціальний захист та гарантії його забезпечення // Право України. – 2000. – №2. – С. 18–22.


Савельєва Т.В. Безперечне право кожного на безкоштовну медичну допомогу // Шкільний світ. – 2002. – №8, жовтень. – С. 7.


Сидоренко О. Становлення сучасної міжнародної системи захисту інтелектуальної власності в умовах розвитку інформаційних технологій та INTERNET // Вісник Книжкової палати. – 2004. – №2. – С. 36–39.


Сіренко В. Право народу на опір гнобленню // Голос України. – 2002. – 4 березня. – С. 6–7.


Сташків Б. Місце права соціального забезпечення в системі права України // Право України. – 2001. – №11. – С. 80–83.

Сташків Б. Право соціального забезпечення як навчальна дисципліна: (Юридична освіта) // Вища школа. – 2002. – №6. – С. 35–42.


Сташків Б. Функції права соціального забезпечення: вимоги сьогодення // Право України. – 2001. – №7. – С. 66–69.


Стефанюк В. Правові акти управління // Право України. – 2003. – №7. – С. 3–9.


Стичинський Б. Право соціального забезпечення: проблеми становлення і розвитку // Право України. – 2002. – №6. – С. 85–89.


Телешун С. Політико-правові передумови боротьби з тероризмом в Україні // Право України. – 2001. – №12. – С. 21–23.


Углов Ф. Право на материнство // Воспитание школьников. – 2001. – №4. – С. 39–45.


Удалова Л. Імунітет у кримінальному процесі України // Право України. – 2003. – №7. – С. 77–80.


Шемякін О. До 20-річчя прийняття Конвенції Об’єднаних Націй з морського права 1982 р. // Право України. – 2002. – №4. – С. 147–151.


Шумілов А. Питання міжнародного права в конституціях постсоціалістичних держав // Право України. – 2003. – №3. – С. 146–148.


Що таке право власності // Історія України. – 2004. – №45, грудень. – С. 27–29.


Ярмиш Н. Проблема інформаційної причинності у науці кримінального права // Право України. – 2003. – №7. – С. 117–121.


Ярошевська Т. Право на службовий винахід: історичний досвід та сучасність // Право України. – 2004. – №7. – С. 136–139.

  1   2   3   4   5

Схожі:

Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека правове виховання як невід’ємна складова формування особистості громадянського суспільства науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека громадянське виховання: нові виклики сучасних реалій в умовах трансформації суспільства Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
Науково-допоміжний бібліографічний покажчик / уклад.: З. М. Горова, В. В. Косенко; передмова В. В. Косенко. – Суми : Сумдпу ім. А....
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека правове виховання як невід’ємна складова формування особистості громадянського суспільства науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека профілізація навчання в загальноосвітній та вищій школі: стратегічно-якісний напрямок розвитку освіти сучасного суспільства Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
Науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Укл.: З. М. Горова, В. В. Косенко, Н. А. Чайка. – Суми: Сумдпу ім. А. С. Макаренка,...
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека правове виховання як невід’ємна складова формування особистості громадянського суспільства науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека організаційно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу в закладах освіти Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
Науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Уклад.: З. М. Горова, В. В. Косенко, Н. А. Чайка. – Суми : Сумдпу ім. А. С. Макаренка,...
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека правове виховання як невід’ємна складова формування особистості громадянського суспільства науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми iconНауково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми 2012 Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека
Формування системи управління вищим навчальним закладом інноваційного типу в сучасних умовах євроінтеграції
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека правове виховання як невід’ємна складова формування особистості громадянського суспільства науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека екскурсійно-туристична та краєзнавча робота з молоддю: навчально-пізнавальна й оздоровча цінність
Науково-допоміжний бібліографічний покажчик / уклад.: З. М. Горова, В. В. Косенко. – Суми : Сумдпу ім. А. С. Макаренка, 2012. – 236...
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека правове виховання як невід’ємна складова формування особистості громадянського суспільства науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека педагогічні технології у практичній роботі вчителя та класного керівника Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
П24 Педагогічні технології у практичній роботі вчителя та класного керівника: Науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Укладачі:...
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека правове виховання як невід’ємна складова формування особистості громадянського суспільства науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека лікувально-відновлювальна та реабілітаційна діяльність Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
Відповідальний за випуск проректор з наукової роботи, доктор педагогічних наук, професор А. А. Сбруєва
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека правове виховання як невід’ємна складова формування особистості громадянського суспільства науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека здоров`я як предмет валеології, медицини та педагогіки науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
Відповідальний за випуск проректор з наукової роботи, кандидат хімічних наук, доцент В. В. Бугаєнко
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека правове виховання як невід’ємна складова формування особистості громадянського суспільства науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека гендерні дослідження: актуальні проблеми та перспективи розвитку Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
Відповідальний за випуск проректор з наукової роботи, кандидат хімічних наук, доцент В. В. Бугаєнко
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека правове виховання як невід’ємна складова формування особистості громадянського суспільства науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека організація управлінської діяльності в школі та вищому навчальному закладі науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
Відповідальний за випуск проректор з наукової роботи, кандидат хімічних наук, доцент В. В. Бугаєнко
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи