Робоча програма навчальної дисципліни \"Неорганічна хімія\" для студентів спец. \"Біологія, хімія\" напряму 0401 денної форми навчання icon

Робоча програма навчальної дисципліни "Неорганічна хімія" для студентів спец. "Біологія, хімія" напряму 0401 денної форми навчання
Скачати 188.52 Kb.
НазваРобоча програма навчальної дисципліни "Неорганічна хімія" для студентів спец. "Біологія, хімія" напряму 0401 денної форми навчання
Дата25.06.2013
Розмір188.52 Kb.
ТипРобоча програма

Сумський державний педагогічний університет

ім. А. С. Макаренка


Бібліотека
Бюлетень


нових надходжень

до бібліотеки

квітень

Суми, 2010Хімічні науки


124.1я73

Р58

Робоча програма навчальної дисципліни "Неорганічна хімія" для студентів спец. "Біологія, хімія" напряму 0401 денної форми навчання [Текст]. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2009. – 31 с. – 2грн. 55коп.

^ Кільк. прим.: 45 (Абонемент №1, Каб. хімії, ЧЗ№2, Абонемент №3, Зал інф. техн.)


2

24.1я73

С28

Сегеда, А. С. Неорганічна хімія [Текст] / А. С. Сегеда. – К. : Кондор, 2008.

Кільк. прим.: 1 ()


3

24.1я73

С77

Стародуб, В. А. Общая химия [Текст] / В. А. Стародуб. – Х. : Фолио-Пресс, 2007.

Кільк. прим.: 1 ()
Наука про землю


4

26.891(4УКР-4СУМ)

Д68

^ Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Сумській області у 2008 році [Текст] / М-во охорони навколишнього природнього середовища України, Держ. управління охорони навколишнього природного середовища в Сумській області. – Суми : [ПКП "Еллада S"], 2009. – 83 с. – 30грн. 00коп.

^ Кільк. прим.: 30 (Зал інф. техн., Абонемент №1, ЧЗ№1, ЧЗ№2)
Біологічні науки


5

28.088л64(4УКР)

Ц29

^ Це моя Україна. Національні парки України [Текст] / [Д.Михалюк, Х.Пилип'юк, М.Біляк та ін. ; техніч. ред. А.Лотоцький]. – [Львів] : Світло й Тінь, 2009. – 272 с. : іл. – 88грн. 00коп.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1)


6

28.088л64(4УКР)

Ц29

Це моя Україна. Природоохоронні території України [Текст] / [П.Гриник, І.Іваненко, Є.Ярова та ін.; техніч. ред. А.Лотоцький]. – [Львів] : Світло й Тінь, 2009. – 271 с. : іл. – 88грн. 00коп.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1)


7

28.0я73

Б63

Біологія [Текст]. – К. : Знання, 2010.

Кільк. прим.: 1 ()


8

28.58

Ч-45

Червона книга України. Рослинний світ [Текст] / Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, Національна АН України ; під заг. ред. члена-кореспондента Національної АН України Я.П.Дідуха. – К. : Глобалконсалтинг, 2009. – 911 с. : іл. – 215грн. 94коп.

^ Кільк. прим.: 2 (ЧЗ№1)


9

28.68

Ч-45

Червона книга України. Тваринний світ [Текст] / Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, Національна АН України ; під заг. ред. члена-кореспондента Національної АН України І.А.Акімова. – К. : Глобалконсалтинг, 2009. – 623 с. : іл. – 181грн. 84коп.

Кільк. прим.: 2 (ЧЗ№1)


10

28.693.3я73

К65

Константинов, В. М. Зоология позвоночных [Текст] / В. М. Константинов. – М. : Владос, 2004.

Кільк. прим.: 1 ()


11

28я2

Б63

Біологія [Текст]. – К. : Літера, 2009.

Кільк. прим.: 1 ()
Суспільні науки вцілому


12

60.62(4УКР-4СУМ)+65.9(4УКР-4СУМ)

Н34

^ Наукова та науково-технічна діяльність підприємств Сумської області у 2008 році [Текст] : статистичний збірник / Держ. комітет статистики України ; [за ред. Л.С.Ніколенко]. – Суми : Головне управління статистики у Сумській області, 2009. – 194 с. – 33грн. 29коп.

^ Кільк. прим.: 1 (Зал інф. техн.)
Історичні науки


13

63

C-141

O'Callaghan, B. An Illustrated History Of The USA [Текст] / B. O'Callaghan. – [Edinburg] : Longman, [2005]. – 144 p. – 148 грн. 00коп.

^ Кільк. прим.: 1 (Абонемент №1)


14

63.3(0)-7я73

К66

Кордон, М. В. Українська та зарубіжна культура [Текст] / М. В. Кордон. – К. : Центр учбової літ-ри, 2007.

Кільк. прим.: 1 ()


15

63.3(0)3-7я2

Г81

Греченок, В. А. Історія світової та української культури з тестовими завданнями [Текст] / В. А. Греченок. – К. : Літера, 2009.

Кільк. прим.: 1 ()


16

63.3(0)6р4

Ж75

Жихарєва, Т. Л. Співробітництво Німеччини і України в галузі науки та освіти (1992-2007 рр.) [Текст] : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.02 "Всесвітня історія" / Т. Л. Жихарєва ; ХНУ ім. В.Н.Каразіна. – Х., 2010. – 19 с. – 1грн. 00коп.

Кільк. прим.: 1 ()


17

63.3(4УКР-4СУМ)6-8

З53

Земляки [Текст] : альманах Сумського земляцтва. [Вип. 5] / [гол. ред. М.Гриценко]. – Суми : Собор, 2009. – 295 с. – 45грн. 00коп.

Кільк. прим.: 2 (Зал інф. техн., ЧЗ№1)


18

63.3(4УКР)46р4

Б88

Бровко, А. Г. Нова Січ (1734-1775 рр.) : історіографія [Текст] : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спец. істор. дисципліни" / А. Г. Бровко ; КНУ ім. Т.Шевченка. – К., 2010. – 17 с. – 1грн. 00коп.

Кільк. прим.: 1 ()


19

63.3(4УКР)6-8

Ч-75

Чорновіл, В. Твори [Текст] : у 10-ти т. Т. 6 : Документи та матеріали (листопад 1985-квітень 1990) / В. Чорновіл. – К. : Смолоскип, 2009. – 1051 с. – 80грн. 00коп.

Кільк. прим.: 1 (Зал інф. техн.)


20

63.3(4УКР)625р4

Г51

Гирич, Я. М. Урбанізаційні процеси в Українській РСР (1945-1970 роки) [Текст] : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Я. М. Гирич ; КНУ ім. Т.Шевченка. – К., 2010. – 17 с. – 1грн. 00коп.

Кільк. прим.: 1 ()


21

63.3р4

П20

Патик, В. В. В'ячеслав Ілліч Стрельський - джерелознавець, архівіст, педагог (1910 - 1983 рр.) [Текст] : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спец. історичні дисципліни" / В. В. Патик ; КНУ ім. Т.Шевченка. – К., 2010. – 17 с. – 1грн. 00коп.

Кільк. прим.: 1 ()
^ Економічні науки


22

65.9(4УКР)26я43

П78

Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України [Текст] : збірник наукових праць. Вип. 27 / [ред. кол.: А.О.Єпіфанов, С.М.Козьменко, С.П.Ярошенко]. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2009. – 313 с. – 30грн. 00коп.

^ Кільк. прим.: 1 (Зал інф. техн.)

Наукознавство


23

72я73

О-75

^ Основи наукової діяльності [Текст] : метод. рекомендації для студентів-філологів / [уклад. А.А.Силка]. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2010. – 37 с. – 2грн. 82коп.

^ Кільк. прим.: 17 (Зал інф. техн., Відділ бібліографії, Невизначено, Каб. укр. мови, ЧЗ№1, Абонемент №1)
^ Педагогічні науки

24

74.00я43

З-41

Збірник наукових праць [Текст] : у 2-х ч. Ч. 1 : (за результатами конкурсу студентських наукових робіт 2009 року) / [під заг. ред. А.А.Сбруєвої ; ред. кол.: Н.І.Кириленко, М.В.Каленик, О.В.Багацька та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2009. – 187 с. – 12грн. 33коп.

^ Кільк. прим.: 2 (Зал інф. техн., ЧЗ№1)


25

74.00я43

З-41

Збірник наукових праць [Текст] : у 2-х ч. Ч. 2 : (за результатами конкурсу студентських наукових робіт 2009 р.) / [під заг. ред. А.А.Сбруєвої ; ред. кол.: Н.І.Кириленко, М.В.Каленик, О.В.Багацька та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2009. – 181 с. – 12грн. 08коп.

^ Кільк. прим.: 2 (Зал інф. техн., ЧЗ№1)


26

74.04(4УКР)р4

В52

Вірченко, П. А. Просторова організація системи освіти регіону (на прикладі Харківської області) [Текст] : автореф. дис. ... канд. географ. наук : спец. 11.00.02 "Економічна та соціальна географія" / П. А. Вірченко ; ХНУ ім. В.Н.Каразіна. – Х., 2010. – 20 с. – 1грн. 00коп.

Кільк. прим.: 1 ()


27

74.200.54р4

Ю-94

Юхимук, В. П. Формування знань з олімпійської тематики учнів основної школи в процесі занять фізичної культури [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я) / В. П. Юхимук ; Волинський нац.ун-т ім.Л.Українки. – Луцьк, 2010. – 21 с. – 1грн. 00коп.

Кільк. прим.: 1 ()


28

74.202.2р4

Г87

Громова, Н. В. Творча самореалізація старшокласників в евристичному навчанні предметів гуманітарного циклу [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.09 "Теорія навчання" / Н. В. Громова ; ХНПУ ім. Г.С.Сковороди. – Х., 2010. – 20 с. – 1грн. 29коп.

Кільк. прим.: 1 (Зал інф. техн.)


29

74.202.53р4

М64

Міронець, Л. П. Методика застосування комп'ютерних технологій у процесі навчання біології учнів 7-го класу [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання (біологія) / Л. П. Міронець ; НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К., 2010. – 22 с. – 1грн. 47коп.

Кільк. прим.: 1 (Зал інф. техн.)


30

74.202.8р4

В31

Вересоцька, Н. І. Методика тестового оцінювання навчальних досягнень учнів основної школи з креслення [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання креслення" / Н. І. Вересоцька ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – К., 2010. – 20 с. – 1грн. 00коп.

Кільк. прим.: 1 ()


31

74.24(4ВЕЛ)р4

З-91

Зубченко, О. С. Інформаційно-комунікаційні технології у шкільній освіті Великобританії [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / О. С. Зубченко ; Київський ун-т ім. Б.Грінченка. – К., 2010. – 20 с. – 1грн. 00коп.

Кільк. прим.: 1 ()


32

74.24(4ФРА)р4

П27

Пермякова, О. Г. Моніторинг якості навчання у загальноосвітніх закладах Франції другої половини XX століття [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / О. Г. Пермякова ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. – Тернопіль, 2010. – 21 с. – 1грн. 00коп.

Кільк. прим.: 1 ()


33

74.35я73

С38

Синьов, В. М. Корекційна психопедагогіка. Олігофренопедагогіка [Текст] : [підручник для студ. вищ. навч. закладів]. Ч. 2 / В. М. Синьов. – К. : Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2009. – 223 с. – 17грн. 00коп.

^ Кільк. прим.: 11 (Зал інф. техн., Каб. корекційної педагогіки)


34

74.35я73

С38

Синьов, В. М. Корекційна психопедагогіка. Олігофренопедагогіка [Текст] : [підручник для студ. вищ. навч. закладів]. Ч. 1 / В. М. Синьов. – К. : [Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова], 2007. – 241 с. – 18грн. 00коп.

^ Кільк. прим.: 10 (Зал інф. техн., Каб. корекційної педагогіки)


35

74.3р4

Х32

Хворова, Г. М. Комплексна психолого-педагогічна технологія корекції розвитку активності дитини з аутизмом [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.03 "Корекційна педагогіка" / Г. М. Хворова ; НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К., 2010. – 22 с. – 1грн. 00коп.

Кільк. прим.: 1 ()


36

74.3я7

Г97

Гуцал, Л. Корекція заїкання у молодших школярів [Текст] / Л. Гуцал. – К. : Шкільний світ, 2010.

Кільк. прим.: 1 ()


37

74.580.054р4

Я77

Ярошик, М. Я. Підготовка бакалаврів фізичного виховання в умовах інтеграції вищої школи України в європейський освітній простір [Текст] : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вихов. і спорту / М. Я. Ярошик ; Львівський держ. ун-т фіз. культури. – Львів, 2010. – 20 с. – 1грн. 00коп.

Кільк. прим.: 1 (Відділ бібліографії)


38

74.580.20р4

А23

Агалець, І. О. Формування системи знань і умінь з основ етикету в процесі професійної підготовки майбутніх учителів трудового навчання [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. "Теорія і методика професійної освіти" / І. О. Агалець ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування Україні. – К., 2010. – 21 с. – 1грн. 00коп.

Кільк. прим.: 1 ()


39

74.580.20р4

В23

Вашак, О. О. Підготовка майбутніх вихователів до екологічного виховання дошкільників на засадах етнопедагогіки [Текст] : автореф. дис. ... кан. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / О. О. Вашак ; Київський ун-т ім. Б.Грінченка. – К., 2010. – 20 с. – 1грн. 00коп.

Кільк. прим.: 1 ()


40

74.580.20р4

Г52

Главатських, І. М. Професійна спрямованість математичної підготовки майбутніх інженерів - педагогів [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання математики (математика) / І. М. Главатських ; НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К., 2010. – 24 с. – 1грн. 00коп.

Кільк. прим.: 1 ()


41

74.580.20р4

М74

Мозговий, В. Л. Формування готовності до педагогічної діяльності майбутніх інженерів-педагогів аграрного профілю [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / В. Л. Мозговий ; Національна АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – К., 2010. – 21 с. – 1грн. 00коп.

Кільк. прим.: 1 ()


42

74.580.20р4

О-86

Отрощенко, Л. С. Розвиток професійної компетентності майбутніх фахівців зовнішньоекономічного профілю у Німеччині [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / Л. С. Отрощенко ; Нац. АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – К., 2010. – 21 с. – 1грн. 00коп.

Кільк. прим.: 1 ()


43

74.580.20р4

Ч-75

Чорноус, В. П. Формування творчих здібностей майбутніх учителів початкової школи в процесі вивчення предметів математичного циклу [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія та методика професійної освіти" / В. П. Чорноус ; Житомирський державний ун-т ім. І.Франка. – Житомир, 2010. – 20 с. – 1грн. 00коп.

Кільк. прим.: 1 ()


44

74.580.21я73

К93

Курсова робота з педагогіки : методичні основи організації дослідження та орієнтовна тематика [Текст] : навчально-методичний посібник / А. А. Сбруєва [та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2009. – 139 с. – 7грн. 34коп.

Кільк. прим.: 94 ()


45

74.580.22я73

О-62

Оптимізація адаптаційної стійкості особистості студента під час навчальної діяльності [Текст] : навчально-методичні рекомендації / [уклад.: Н.В.Любченко, О.О.Єжова]. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2009. – 79 с. – 4грн. 82коп.

Кільк. прим.: 48 ()


46

74.580р4

К43

Кірейчева, Є. В. Соціально-психологічні умови розвитку Я-концепції майбутніх учителів [Текст] : автореф. дис. ... канд. психол. наук : спец. 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія" / Є. В. Кірейчева ; Держ. вищ. навч. заклад "Університет менеджменту освіти". – К., 2010. – 19 с. – 1грн. 00коп.

Кільк. прим.: 1 ()


47

74.584(7СПО)р4

М21

Малярчук, О. В. Дистанційне навчання в системі вищої гуманітарної освіти Сполучених Штатів Америки [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / О. В. Малярчук ; ЖДУ ім. І.Франка. – Житомир, 2010. – 20 с. – 1грн. 00коп.

Кільк. прим.: 1 ()
^ Фізична культура і спорт


48

75.1р4

Б86

Боярчук, О. М. Фізична підготовка жіночого контингенту збройних сил України в системі професійної діяльності [Текст] : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : спец. 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / О. М. Боярчук ; Львівський держ. ун-т фіз. культури. – Львів, 2010. – 19 с. – 1грн. 00коп.

Кільк. прим.: 1 (Відділ бібліографії)


49

75.715р4

Р69

Романенко, В. В. Модельні характеристики технічної і фізичної підготовленості таеквондистів на етапі початкової підготовки [Текст] : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : спец. 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / В. В. Романенко ; Харківська держ. академія фіз. культури. – Х., 2010. – 21 с. – 1грн. 00коп.

Кільк. прим.: 1 ()
Мовознавство


50

81.0-923

С90

Сусов, И. П. Лингвистическая прагматика [Текст] / И. П. Сусов ; предислов. ред. В.И.Карабана ; послесловие Л.Р.Безуглой ; очерк истории укр. прагматики И.С.Шевченко. – Винница : Нова Кныга, 2009. – 271 с. – 52грн. 00коп.

Кільк. прим.: 10 (Абонемент №1, ЧЗ№1)


51

81.411.2-8

Ш37

Шевелев, В. М. Русская орфография [Текст] / В. М. Шевелев. – Х. : Ранок, 2008.

Кільк. прим.: 1 ()


52

81.411.2-923

Ю99

Ющук, І. П. Українська мова [Текст] / І. П. Ющук. – К. : Либідь, 2008.

Кільк. прим.: 1 ()


53

81.416.1-923

Л52

Леута, О. І. Старослов'янська мова [Текст] / О. І. Леута. – К. : Центр навчальної літ-ри, 2007.

Кільк. прим.: 1 ()


54

81.43.21-4

А64

Английский язык [Текст] : справочник по глаголам. – 2-е изд., стереотип. – М. : Живой язык, 2009. – 224 с. – 43грн. 00коп.

Кільк. прим.: 1 (Абонемент №1)


55

81.43.21-4

Л64

Литвинов, П. П. 3000 английских слов. Техника запоминания [Текст] : [тематический словарь-минимум] / П. П. Литвинов ; [под ред. Е.Л.Заниной]. – 8-е изд. – М. : Айрис Пресс, 2009. – 207 с. – (Английский. Ступени к успеху). – 25грн. 00коп.

Кільк. прим.: 1 (Абонемент №1)


56

81.43.21-4

С42

Скворцова, М. В. Англо-русский словарь сокращений [Текст] : бизнес, банки, финансы, статистика, экономика, юриспруденция / М. В. Скворцова, С. А. Шевелева. – М. : Филоматис, 2004. – 383 с. – 27грн. 00коп.

Кільк. прим.: 1 (Абонемент №1)


57

81.43.21-4(ВЕЛ)

F-353

Fergusson, R. The new Penguin Dictionary of Abbreviations [Текст] / R. Fergusson. – London : Penguin Books, [2000]. – 410 p. – 32грн. 00коп.

Кільк. прим.: 1 (Абонемент №1)


58

81.43.21-4(ВЕЛ)

G-973

Gulland, D. M. The Penguin Dictionary of English Idioms [Текст] / D. M. Gulland. – London : Penguin Books, [1994]. – 305 p. – 18грн. 00коп.

Кільк. прим.: 1 (Абонемент №1)


59

81.43.21-4(ВЕЛ)

Q-6

The Quickway Crossword Dictionary [Текст] / Henry W. Hill, Rowland G.P.Hill. – London : Penguin Books, [1998]. – 646 p. – 37грн. 00коп.

Кільк. прим.: 1 (Абонемент №1)


60

81.43.21-4(ВЕЛ)

T-421

The Penguin A-Z Thesaurus [Текст] : Dictionary edited by R.Fergusson. – London : Penguin Books, [2001]. – 442 p. – 32грн. 00коп.

Кільк. прим.: 1 (Абонемент №1)


61

81.43.21-4(ВЕЛ)

T-775

Trask, R. L. The Penguin Dictionary English Grammar [Текст] / R. L. Trask. – London : Penguin Books, [2000]. – 148 p. – 10грн. 00коп.

Кільк. прим.: 1 (Абонемент №1)


62

81.43.21-4(ВЕЛ)

W-924

Wordbuilder. The Heinemann ELT English [Текст] / Guy Wellman. – [Oxford] : Macmillan Heinemann, [2009]. – 266 p. – 172грн. 00грн.

Кільк. прим.: 1 (Абонемент №1)


63

81.43.21-4(ВЕЛ)

В-638

Blamires, H. The Penguin Guide to Plain English [Текст] / H. Blamires. – [London] : Penguin Books, [2000]. – 360 p. – 18грн. 00коп.

Кільк. прим.: 1 (Абонемент №1)


64

81.43.21-4(ВЕЛ)

Е-58

English Dictionary. The Penguin [Текст] / Robert Allen. – London : Penguin Books, [2001]. – 1045 p. – 45грн. 00коп.

Кільк. прим.: 1 (Абонемент №1)


65

81.43.21-4(ВЕЛ)

Т775

Trask, R. L. The Penguin Guide to Punctuation [Текст] / R. L. Trask. – London : Penguin Books, [1997]. – 162 p. – 10грн. 00коп.

Кільк. прим.: 1 (Абонемент №1)


66

81.43.21-9

В48

Винарева, Л. А. Английские идиомы [Текст] / Л. А. Винарева. – М. : Айрис пресс, 2008.

Кільк. прим.: 1 ()


67

81.43.21-9

З17

Зайцева, Л. А. Английский язык в рекламе [Текст] / Л. А. Зайцева. – М. : Флинта, 2006.

Кільк. прим.: 1 ()


68

81.43.21-9

Х85

Хофман, Ханс Г. Самоучитель английского языка. Практический курс [Текст] : [учебное пособие] / Ханс Г. Хофман. – [3-е изд., исправл.]. – К. : Методика, [2009]. – 267 с. – 57грн. 00коп.

Кільк. прим.: 1 (Абонемент №1)


69

81.43.21-922.2

Б24

Барановская, Т. В. Грамматика английского языка [Текст] / Т. В. Барановская. – К. : ООО"ИП Логос-М", 2009.

Кільк. прим.: 1 ()


70

81.43.21-923-3

К83

Кристи, А. Хикори Дикори Док [Текст] / А. Кристи. – М. : Айрис пресс, 2007.

Кільк. прим.: 1 ()


71

81.43.21-923

Д79

Дубенко, О. Ю. American Culture For Translators [Текст] = Сполучені Штати Америки : путівник перекладача : [навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів] / О. Ю. Дубенко. – переробл. та доп. – Вінниця : Нова книга, 2007. – 499 с. – 60грн. 00коп.

Кільк. прим.: 1 (Абонемент №1)


72

81.43.21-923

К89

Кузьмин, С. С. Идиоматический перевод с русского язіка на английский [Текст] / С. С. Кузьмин. – М. : Флинта, 2007.

Кільк. прим.: 1 ()


73

81.43.21-923

Т30

Тексти з історії та права [Текст] : посібник для читання текстів з історії та правознавства / [уклад.: Е.Г.Мандич, П.М.Щербань, С.М.Гайдар]. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2009. – 122 с. – 6грн. 61коп.

Кільк. прим.: 94 (Абонемент №1, Абонемент №3, Зал інф. техн., ЧЗ№1)


74

81.43.21-923.1

П18

Паращук, В. Ю. Теоретична фонетика англійської мови [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. закладів освіти / В. Ю. Паращук. – 2-ге вид., стереотип. – Вінниця : Нова книга, 2009. – 228 с. – 48грн. 00коп.

Кільк. прим.: 1 (Абонемент №1)


75

81.43.21-923.2

К30

Качалова, К. Н. Практическая грамматика английского языка с упражнениями и ключами [Текст] : в 2-х т. Т. 2 / К. Н. Качалова, Е. Е. Израилевич. – 8-е изд., перераб. и доп. К.Н.Качаловой. – К. : Методика, [2009]. – 290 с. – 55грн. 00коп.

Кільк. прим.: 1 (Абонемент №1)


76

81.43.21-923.2

К30

Качалова, К. Н. Практическая грамматика английского языка с упражнениями и ключами [Текст] : в 2-х т. Т. 1 / К. Н. Качалова, Е. Е. Израилевич. – 8-е изд., перераб. и доп. К.Н.Качаловой. – К. : Методика, [2009]. – 364 с. – 58грн. 00коп.

Кільк. прим.: 1 (Абонемент №1)


77

81.43.21-923.2

П69

Практична граматика англійської мови з вправами. Базовий курс [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. закладів освіти та середніх навч. закладів з поглибленим вивченням англійської мови / за ред. Л.М.Черноватого, В.І.Карабана. – Вінниця : Нова Книга, 2007. – 244 с. – 43грн. 00коп.

Кільк. прим.: 1 (Абонемент №1)


78

81.43.21

A64

Easy American Idioms. Современный английский [Текст] : сотни идиоматических выражений, которые украсят ваш английский / под ред. Кристофера Варнаш. – [М.] : [Дельта Паблишинг], 2007. – 107 с. – 27грн. 00коп.

Кільк. прим.: 1 (Абонемент №1)


79

81.43.21

Б59

Библия деловых писем, факс-сообщений и Е-MAIL на английском языке [Текст] : под ред. Джона К.Уолден. – [М.] : [Дельта Паблишинг], [2004]. – 509 с. – 146грн. 00коп.

Кільк. прим.: 1 (Абонемент №1)


80

81.43.21

В67

Волкова, О. Ю. 171 найсучасніша розмовна тема з англійської мови [Текст] : оригінальні англійські тексти, сучасна лексика, широкий спектр тем : для учнів, абітурієнтів, студентів / О. Ю. Волкова. – Х. : Торсінг Плюс, 2005. – 368 с. – 12грн. 00коп.

Кільк. прим.: 1 (Абонемент №1)


81

81.43.21

В67

Волкова, О. Ю. Усі розмовні теми. English [Текст] / О. Ю. Волкова, Г. М. Погожих. – Х. : Торсінг Плюс, 2008. – 605 с. – 26грн. 00коп.

Кільк. прим.: 1 (Абонемент №1)


82

81.43.21

Ш71

Шмакова, О. В. ABC'S of Effective Writing. Учимся писать по-английски [Текст] / О. В. Шмакова, Н. В. Тарабунова. – М. : АСТ : Восток-Запад, 2005. – 254 с. – 20грн. 00коп.

Кільк. прим.: 1 (Абонемент №1)


83

81.43.24-923

Б82

Бориско, Н. Ф. Самоучитель немецкого языка [Текст] / Н. Ф. Бориско.

Кільк. прим.: 1 ()


84

81.47.21-4

И88

Испанский язык [Текст] : компактный справочник грамматики / [составит. Бетина Зандер, Педро Молина Кампаня]. – [Штутгард] : [Мир книги], [2007]. – 6 с. – 27грн. 00коп.

Кільк. прим.: 1 (Абонемент №1)


85

81.47.21-9

Б87

Браво, Адамс К. Испанский с любовью. Дикое сердце [Текст] = Corazon salvaje / Адамс К. Браво ; подгот. В.Волошина. – М. : АСТ : Восток-Запад, 2008. – 876 с. – (Метод чтения Ильи Франка : Для тех, кто любит читать много). – 185 грн. 00коп.

Кільк. прим.: 1 (Абонемент №1)


86

81.47.21-9

И88

Испанский шутя. 100 латиноамериканских анекдотов [Текст] / подготовили С.Вознесенский, Т.Завирюха. – М. : АСТ : Восток-Запад, [2008]. – 156 с. – (Метод чтения Ильи Франка). – 33грн. 00коп.

^ Кільк. прим.: 1 (Абонемент №1)


87

81.47.21-9

М79

Моралес, Д. Х. Самоучитель испанского языка. Практический курс [Текст] : [учебное пособие] / Д. Х. Моралес ; [Др. Хосе Вера Моралес]. – К. : Методика, [2007]. – 299 с. – 57грн. 00коп.

Кільк. прим.: 1 (Абонемент №1)


88

81.47.21-922-3

Г59

Гойтисоло, Х. La Chanca [Текст] = Чанка : [повесть] / Х. Гойтисоло. – М. : [Радуга], 2001. – 127 с. – (Полиглот). – 16грн. 00коп.

Кільк. прим.: 1 (Абонемент №1)


89

81.47.21-923-3

Г17

Гальдос, Б. П. Dona Perfecta [Текст] = Донья Перфекта : книга для чтения на испанском языке / Б. П. Гальдос. – Спб. : КАРО, 2005. – 347 с. – 23грн. 00коп.

Кільк. прим.: 1 (Абонемент №1)


90

81.47.21-923-3

К69

Кортасар, Х. 62 / Modelo Para Armar [Текст] = 62/ Модель для сборки : книга для чтения на испанском языке / Х. Кортасар ; подготовка текста и примечания А.Н.Шерстнева. – СПб. : Антология : КАРО, 2005. – 319 с. – 37грн. 00коп.

Кільк. прим.: 1 (Абонемент №1)


91

81.47.21-923

D-31

Верба, Г. Г. Curso Superior De Espanol (Para estudiantes de traduccion e interpretacion y de filologian hispancia) [Текст] = Іспанська мова : підручник з іспанської мови для старших курсів перекладацьких та філологічних відділень університетів / Г. Г. Верба, Тапіа Ф.Х. Лопес. – Вінниця : Нова книга, 2007. – 354 с. – 48грн. 00коп.

Кільк. прим.: 1 (Абонемент №1)


92

81.47.21

Л64

Литвинов, П. П. 2000 испанских слов. Техника запоминания [Текст] / П. П. Литвинов. – М. : Айрис Пресс, 2008. – 175 с. – (Ступени к успеху). – 34грн. 00коп.

Кільк. прим.: 1 (Абонемент №1)


93

81.47.21

Ф62

Фирсова, Н. М. Испанский язык для бизнесменов [Текст] = El espanol para los hombres de negocios / Н. М. Фирсова. – 4-е изд., исправл. – М. : АСТ : Восток-Запад, 2007. – 159 с. – 20грн. 00коп.

Кільк. прим.: 1 (Абонемент №1)
Літературознавство


94

83.3(4УКр)6-8

Л17

Лазарук, М. Микола Вінграновський [Текст] / М. Лазарук. – Х. : Фоліо, 2009.

Кільк. прим.: 1 ()
Художня література

95

84(4УКР)445

Н56

Нестайко, В. Олексій, Веселик і Жарт-Птиця [Текст] / В. Нестайко. – Х. : Белград-книга, 2007.

Кільк. прим.: 1 ()


96

84(7СПО)

К92

^ Купер, Дж.Ф. Последний из могикан [Текст] / Дж.Ф. Купер ; Пер.с англ. – Х.; Белгород : Клуб семейного досуга, 2009. – 238 с. – (Б-ка приключений). – 25грн. 00коп.

Кільк. прим.: 1 ()
Мистецтвознавство


97

85.313.42

Ш67

Школа игры на фортепиано [Текст]. – Вінниця : Музыка, 2000.

Кільк. прим.: 1 ()


98

85.315.56(4УКР)

З-13

Зав'ялова, О. К. Віолончель у камерно-ансамблевій культурі України [Текст] : монографія / О. К. Зав'ялова. – К. : [ІМФЕ ім. М.Т.Рильського НАН України], 2009. – 255 с. – 20грн. 00коп.

^ Кільк. прим.: 5 (Зал інф. техн., Абонемент №4 (муз.пед.), Відділ бібліографії)
Філософські науки


99

87.216р4

С38

Синах, А. О. Антропологічні інтерпретації свободи творчості в сучасній філософії [Текст] : автореф. дис. ... канд. філософськ. наук : спец. 09.00.04 "Філософська антропологія" / А. О. Синах ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. – Сімферополь, 2010. – 16 с. – 1грн. 00коп.

Кільк. прим.: 1 (Абонемент №1)


100

87.25р4

М15

Макаров, З. Ю. Стохастичність як інтердисциплінарна ідея в сучасній науці [Текст] : автореф. дис. ... канд. філософськ. наук : спец. 09.00.09 "Філософія науки" / З. Ю. Макаров ; Чернівецький нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2010. – 20 с. – 1грн. 00коп.

Кільк. прим.: 1 (Абонемент №1)


101

87.7я73

к88

Кубрак, О. В. Етика ділового та повсякденного спілкування [Текст] / О. В. Кубрак. – Суми : Університецька книга, 2005.

Кільк. прим.: 1 ()
Психологічні науки


102

88.8

М52

Мерзлякова, О. Інтерактивні заняття психолога з батьками [Текст] / О. Мерзлякова. – К. : Шкільний світ, 2008.

Кільк. прим.: 1 ()


103

88.840

М52

Мерзлякова, О. Учителі й учні: мистецтво діалогу [Текст] / О. Мерзлякова. – К. : Шкільний світ, 2008.

Кільк. прим.: 1 ()


Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни \"Неорганічна хімія\" для студентів спец. \"Біологія, хімія\" напряму 0401 денної форми навчання iconПрограма та робоча програма навчальної дисципліни
Хімія." Модуль 1 "Загальна та неорганічна хімія" (для студентів 1 – 3 курсів заочної форми навчання за напрямом підготовки 040106...
Робоча програма навчальної дисципліни \"Неорганічна хімія\" для студентів спец. \"Біологія, хімія\" напряму 0401 денної форми навчання iconПрограма та робоча програма навчальної дисципліни
Програма та Робоча програма навчальної дисципліни "Хімія." Модуль 1 "Загальна хімія" (для студентів 1 – 2 курсів денної та 1 – 3...
Робоча програма навчальної дисципліни \"Неорганічна хімія\" для студентів спец. \"Біологія, хімія\" напряму 0401 денної форми навчання iconКонспект лекцій з дисципліни "загальна та неорганічна хімія"
Конспект лекцій з дисципліни "Загальна та неорганічна хімія" (для студентів 1 – 2 курсів денної та заочної форм навчання напряму...
Робоча програма навчальної дисципліни \"Неорганічна хімія\" для студентів спец. \"Біологія, хімія\" напряму 0401 денної форми навчання iconПрограма та робоча програма навчальної дисципліни
Програма та Робоча програма навчальної дисципліни "Хімія" (для студентів 1 – 2 курсів денної та 1 – 3 курсів заочної форм навчання...
Робоча програма навчальної дисципліни \"Неорганічна хімія\" для студентів спец. \"Біологія, хімія\" напряму 0401 денної форми навчання iconПрограма та робоча програма навчальної дисципліни
Програма та Робоча програма навчальної дисципліни "Хімія" (для студентів 1 – 2 курсів денної та 1 – 3 курсів заочної форм навчання...
Робоча програма навчальної дисципліни \"Неорганічна хімія\" для студентів спец. \"Біологія, хімія\" напряму 0401 денної форми навчання iconПрограма та робоча програма навчальної дисципліни
Програма та Робоча програма навчальної дисципліни "Хімія" (для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 170202...
Робоча програма навчальної дисципліни \"Неорганічна хімія\" для студентів спец. \"Біологія, хімія\" напряму 0401 денної форми навчання iconПрограма та робоча програма навчальної дисципліни
Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Вища математика» (для студентів 1,2 курсів денної та заочної форми навчання за...
Робоча програма навчальної дисципліни \"Неорганічна хімія\" для студентів спец. \"Біологія, хімія\" напряму 0401 денної форми навчання iconРобоча програма навчальної дисципліни хімія
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Хімія» для студентів-іноземців підготовчого відділення за...
Робоча програма навчальної дисципліни \"Неорганічна хімія\" для студентів спец. \"Біологія, хімія\" напряму 0401 денної форми навчання iconРобоча програма навчальної дисципліни хімія
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Хімія» для студентів-іноземців підготовчого відділення за...
Робоча програма навчальної дисципліни \"Неорганічна хімія\" для студентів спец. \"Біологія, хімія\" напряму 0401 денної форми навчання iconХімія". Модуль "Органічна хімія
Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Хімія". Модуль "Органічна хімія" (для студентів 1 – 2 курсів денної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи