Структура програми навчальної дисципліни icon

Структура програми навчальної дисципліни
Скачати 161.27 Kb.
НазваСтруктура програми навчальної дисципліни
Дата26.06.2013
Розмір161.27 Kb.
ТипПрограма

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка


Природничо-географічний факультет


Кафедра зоології, анатомії і фізіології людини та тварин


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор з навчальної роботи

______ в.о. проф. А.І. Кудренко

“___” _______________ 200_ р.


Програма навчальної дисципліни


А Н А Т О М І Я Л Ю Д И Н И


(за вимогами кредитно-модульної системи)


Суми – 2007


-2-

УДК

ББК

Анатомія людини. Програма навчальної дисципліни.

Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка,

2007. - 12 с.


Розробник: Дмитрук С.М., викладач.


Затверджено вченою радою Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка

Протокол № __ від “___” ___________ 200_ р.


Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка, 2007.


-3-


^ СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ”


1. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.

Предмет: анатомія людини.


Курс: 2, 3

Підготовка бакалаврів

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів, відповідних ECTS: 3


Модулів: 3 + ІНДЗ


Змістових модулів: 9


Загальна кількість годин: 108


Тижневих годин: 6

Шифр та назва

напряму: 0101 Педагогічна освіта.


Шифр та назва спеціальності: 6.010100 Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія.


Освітньо-кваліфікаційний

рівень: бакалавр.


Обов’язкова


Рік підготовки: 2, 3


Семестр (2)


Кількість годин

Лекції: 20

Лабораторні: 24

Самостійна робота: 54

Індивідуальна

робота: 10

(Створення альбому з малюнками окремих частин тіла, органів та систем органів людини).


Вид контролю: екзамен


МЕТА.


Сформувати уявлення про форму і будову тіла, органів, систем органів людини, закономірності розвитку особливостей будови тіла і окремих його частин в зв’язку з виконуваною функцією, у взаємодії з факторами навколишнього середовища.


-4-


ПРОГРАМА


Вступ


Анатомія людини є фундаментальною дисципліною в системі біологічних наук, яка вивчає форму та будову організму людини, його тканин, органів і систем у зв’язку з виконуваною функцією, в процесі становлення та розвитку, в контексті постійної взаємодії з різними факторами навколишнього середовища. Разом з ембріологією, цитологією та гістологією анатомія людини належить до морфологічного розділу сучасної біології і є базою для багатьох дисциплін інших галузей, зокрема, медицини. Разом з тим сучасний етап розвитку анатомії характеризується посиленою увагою до її функціональних аспектів. Дані останніх наукових досліджень ще раз підкреслюють нерозривний зв’язок морфологічних і фізіологічних явищ у людському організмі.

Серед багатьох навчальних дисциплін, які вивчаються студентами біологічних факультетів, анатомія, звичайно органічно пов’язана з ембріологією, цитологією, гістологією, антропологією, ін., є дисципліною, яка передбачає якнайширше ознайомлення майбутнього фахівця-біолога з будовою організму людини на всіх рівнях його організації. Вивчення анатомії людини розкриває найважливіші загальнобіологічні закономірності, впливає певною мірою на формування світогляду студента, розвиває його мислення і дозволяє набути знання про форму, будову, положення органів тіла людини, їх взаємозв’язок з урахуванням індивідуальних, вікових особливостей та статевих відмінностей, сформувати уявлення про особливості взаємодії організму з навколишнім середовищем та факторами, які можуть проявляти формоутворюючий вплив.

Прикладні аспекти предмету передбачають ознайомлення студентів з сучасними методами анатомічних досліджень, набуття навичок з антропометрії, по визначенню будови та топографії кісток, суглобів, м’язів,

судин, внутрішніх органів з використанням відповідних засобів аналізу, мікро- та макропрепаратів, рентгенівських знімків, даних інших сучасних методів морфологічних досліджень (ультразвукове дослідження, комп’ютерна томографія, ін.).


Модуль 1. Опорно-руховий апарат людини. Система покривів тіла.


Змістовий модуль 1. Система скелета.


Тема 1. Вступ. Загальні дані про будову тіла людини. Опорно-руховий апарат. Будова скелету людини.

Зміст. Анатомія як наука. Короткий історичний нарис розвитку анатомії. Методи анатомічних досліджень. Анатомічна номенклатура. Загальні

-5-

особливості будови тіла людини у порівнянні з представниками родини Hominidae. Організм людини, його складові. Періоди розвитку людини. Загальна будова, типи конституції тіла людини. Скелет як система захисту, опори і руху. Функції скелету. Кістка як орган, класифікація, будова та функції. Типи з’єднання кісток. Будова і класифікація суглобів. Особливості будови осьового скелету людини, черепа, скелетів поясів та вільних кінцівок.


Змістовий модуль 2. Активна частина опорно-рухового апарату людини. Система покривів тіла.


^ Тема 2. Система м’язів тіла людини. Будова шкіри.

Зміст. М’яз як орган, його будова та функції, типи м’язової тканини. Класифікація м’язів. Сухожилки, особливості будови та функції. Характеристика окремих груп м’язів: голови та шиї, тулуба, поясів та вільних кінцівок. Шкіра як система покривів тіла, будова та функції. Залози шкіри, похідні шкіри. Молочні залози людини, будова та функції.


Модуль 2. Спланхнологія. Серцево-судинна система. Органи внутрішньої секреції.


Змістовий модуль 3. Спланхнологія.


Тема 3. Травна система людини.

Зміст. Ротова порожнина, будова та функції. Будова зубів, зубна формула. Будова язика. Слинні залози, топографія, будова та функції. Глотка і стравохід, топографія, будова та функції. Будова шлунку, характеристика залоз шлунку. Кишечник, характеристика окремих відділів. Порівняльна характеристика будови стінки тонкого і товстого кишечника. Печінка і підшлункова залоза, топографія, будова та функції. Будова печінкового ацинусу. Жовчовивідні шляхи.


^ Тема 4. Дихальна система людини.

Зміст. Порожнина носа, будова та функції. Гортань, хрящі, суглоби та зв’язки гортані, особливості будови у зв’язку зі звукоутворенням. Трахея і бронхи, топографія, будова та функції. Характеристика бронхіального дерева. Легені, топографія, будова і функції. Характеристика легеневого ацинуса.

^ Тема 5. Видільна і статева системи людини.

Зміст. Нирки, топографія, будова і функції. Будова нефрону. Особливості кровообігу в нирках. Сечовивідні шляхи, топографія, будова і функції. Статеві відмінності в будові сечовивідних шляхів. Зовнішні та внутрішні


-6-

чоловічі статеві органи, будова та функції. Зовнішні та внутрішні жіночі статеві органи, будова та функції.


^ Тема 6. Залози внутрішньої секреції.

Зміст. Загальна характеристика та топографія залоз внутрішньої секреції. Будова і функції ендокринних залоз бронхіогенної групи, мезодермального та ектодермального походження. Загруднинна залоза, топографія, будова та функції.


Змістовий модуль 4. Серцево-судинна та лімфатична системи.


^ Тема 7. Система кровообігу. Лімфатична система.

Зміст. Характеристика системи кровообігу, схема кровообігу. Серце, топографія, будова, особливості вінцевого кола кровообігу. Клапанний апарат серця, будова серцевої стінки. Провідна система (стимульний комплекс) серця. Автоматизм. Артерії та вени малого кола кровообігу. Артерії та вени великого кола кровообігу. Капілярне русло, особливості будови та функції. Лімфатична система, будова та функції.


Модуль 3. Нервова система. Аналізатори.


Змістовий модуль 5. Центральна нервова система.

Тема 8. Загальна будова та функції нервової системи.

Зміст. Будова нейрону, види нейронів, нейроглія. Будова синапсу, види синапсів, роль нейромедіаторів. Нервове волокно, нерв, нервовий центр, особливості будови та функції. Будова рефлекторної дуги, види рефлекторних дуг. Рецептори, особливості будови, види рецепторів.


^ Тема 9. Центральна нервова система.

Зміст. Спинний мозок, топографія, будова та функції. Будова сегменту спинного мозку, елементи сірої та білої речовини. Головний мозок, загальна будова та функції. Будова та функції окремих відділів головного мозку (довгастий мозок, задній мозок, ромбоподібний мозок, середній та проміжний мозок). Кінцевий мозок, будова великих півкуль, базальні ядра. Будова і функції кори великого мозку. Типи нервових волокон головного та спинного мозку, аферентні та еферентні провідні шляхи.


Змістовий модуль 6. Периферична нервова система. Органи чуття.


Тема 10. Периферична та вегетативна нервові системи. Аналізатори.

Зміст. Спинномозкові нерви, будова, галуження. Соматична рефлекторна дуга. Шийне, плечове, поперекове та крижове сплетення спинномозкових нервів, зони інервації. Черепні нерви, локалізація ядер та зони інервації.

-7-

Вегетативна нервова система, симпатичний та парасимпатичний відділи. Поняття про органи чуття, види аналізаторів. Орган слуху, будова та функції. Вестибулярний апарат. Орган зору, будова та функції.


^ СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ
Тема

Кількість годин, відведених на:

Лекції

Лабораторні заняття

Самостійну роботу

Індивідуальну роботу

Змістовий модуль 1. Система скелета.

Тема 1. Вступ. Загальні дані про будову тіла людини. Опорно-руховий апарат. Будова скелету людини.

2

2

6

1

Змістовий модуль 2. Активна частина опорно-рухового апарату людини. Система покривів тіла.

Тема 2. Система м’язів тіла людини. Будова шкіри.

2

2

9

1

Змістовий модуль 3. Спланхнологія.

Тема 3. Травна система людини.

2

2

2

1


Тема 4. Дихальна система людини.

2

2

2

1


Тема 5. Видільна і статева системи людини.

2

2

4

1

Тема 6. Залози внутрішньої секреції.

2

2

2

1


Змістовий модуль 4. Серцево-судинна та лімфатична системи.

Тема 7. Система кровообігу. Лімфатична система.

2

4

9

1

Змістовий модуль 5. Центральна нервова система.

Тема 8. Загальна будова та функції нервової системи.

2

2

4

1

Тема 9. Центральна нервова система.

2

4

8

1


Змістовий модуль 6. Периферична нервова система. Органи чуття.

Тема 10. Периферична та вегетативна нервові системи. Аналізатори.

2

2

8

1

Всього годин

20


24

54

10


-8-


^ ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ


 1. Опорно-руховий апарат. Будова скелету людини – 2 год.

 2. Система м’язів тіла людини – 2 год.

 3. Травна система людини – 2 год.

 4. Дихальна система людини – 2 год.

 5. Видільна і статева системи людини – 2 год.

 6. Залози внутрішньої секреції – 2 год.

 7. Будова серця. Вінцеве коло кровообігу – 2 год.

 8. Система судин тіла людини – 2 год.

 9. Загальна будова та функції нервової системи – 2 год.

 10. Будова спинного мозку – 2 год.

 11. Будова головного мозку – 2 год.

 12. Периферична та вегетативна нервові системи. Аналізатори – 2 год.


^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


 1. Будова кістки, типи скостенінь – 1 год.

 2. Хребтовий стовп. Особливості з’єднання кісток – 1 год.

 3. Череп людини, вікові, статеві, індивідуальні та расові особливості будови черепа – 2 год.

 4. Скелети поясів кінцівок та вільних кінцівок. Особливості з’єднання кісток – 2 год.

 5. Допоміжний апарат м’язів, види фасцій – 1 год.

 6. М’язи шиї, середня і глибока групи – 1 год.

 7. М’язи спини, глибока група – 1 год.

 8. М’язи промежини – 1 год.

 9. М’язи кисті – 2 год.

 10. М’язи стопи – 2 год.

 11. Будова шкіри та її похідних. Молочні залози – 1 год.

 12. М’язовий апарат глотки, акт ковтання. Лімфоїдне кільце глотки – 1 год.

 13. Очеревина, будова та функції. Похідні очеревини – 1 год.

 14. Анатомічні утворення, які забезпечують дихальні рухи – 2 год.

 15. Будова та функції зовнішніх чоловічих статевих органів – 2 год.

 16. Будова та функції зовнішніх жіночих статевих органів – 2 год.

 17. Внутрішньосекреторна частина статевих залоз – 2 год.

 18. Топографія органів середостіння. Межі серця – 2 год.

 19. Система ворітної вени печінки – 1 год.

20.Органи кровотворення, топографія, будова та функції селезінки – 2 год.

21.Склад та функції крові. Схема кровотворення – 2 год.

22.Будова лімфовузлів, топографія найбільших лімфовузлів тіла – 2 год.

23.Оболонки спинного мозку. Спинномозкова рідина – 2 год.

24.Шлуночки мозку. Топографія, функції – 2 год.

-9-

25.Оболонки головного мозку. Циркуляція ліквору – 2 год.

26.Топографія кіркових аналізаторів відносно часток і звивин великих

півкуль – 2 год.

27.Екстрапірамідальна частина нервової системи – 2 год.

28.Сітчастий утвір, будова та функції – 2 год.

29.Симпатичний стовбур, шийна, грудна, черевна, тазова частини – 2 год.

30.Автономні нервові сплетення – 2 год.

31.Додаткові структури ока – 2 год.

32.Орган смаку та нюху. Шкіра як орган чуття – 2 год.


^ НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЕКТ

(індивідуальне навчально-дослідне завдання)


Створення альбому з малюнками окремих частин тіла, органів та систем органів людини. Перелік малюнків:

 1. Скелет людини.

 2. Види кісток.

 3. Будова кістки.

 4. Типи суглобів.

 5. Хребтовий стовп.

 6. Види хребців.

 7. Грудна клітка.

 8. Череп (вигляд спереду, вигляд збоку).

 9. Череп новонародженого.

 10. Основа черепа.

 11. Лопатка.

 12. Ключиця.

 13. Плечова кістка.

 14. Ліктьова кістка.

 15. Променева кістка.

 16. Кисть.

 17. Таз чоловіка.

 18. Таз жінки.

 19. Стегнова кістка.

 20. Великогомілкова кістка.

 21. Малогомілкова кістка.

 22. Стопа.

 23. М’язи голови.

 24. М’язи шиї.

 25. М’язи грудей.

 26. М’язи живота.

 27. М’язи спини.

 28. М’язи поясу верхньої кінцівки і вільної верхньої кінцівки.

 29. М’язи поясу нижньої кінцівки і вільної нижньої кінцівки.

-10-

 1. Таблиця. Характеристика м’язів тіла людини.
Група м’язів

Назва м’язу

Початок

Прикріплення

Інервація

Функція
31.Травний канал людини.

32.Будова стінки тонкого кишечника.

33.Будова стінки товстого кишечника.

34.Будова ворсинки тонкого кишечника.

35.Печінка.

36.Печінкова часточка.

37.Носова порожнина.

38.Гортань.

39.Бронхіальне дерево.

40.Легені.

41.Легеневий ацинус.

42.Нирка в розрізі.

43.Будова нефрону.

44.Сечовий міхур.

45.Стріловий розріз тазу чоловіка.

46.Стріловий розріз тазу жінки.

47.Матка, маткові труби, яєчник в розрізі.

48.Сім’яник в розрізі.

49.Серце.

50.Топографія серця.

51.Схема кровообігу.

52.Форменні елементи крові.

53.Таблиця. Характеристика найбільших артерій тіла людини.Назва артерії


Початок


Топографія

Ділянки тіла та органи, які забезпечує кров’ю54.Таблиця. Характеристика найбільших вен тіла людини.Назва вени


Початок


Топографія

Ділянки тіла та органи, від яких збирає кров

-11-

55.Таблиця. Характеристика ендокринних залоз тіла людини.


Назва залози

Топографія

Гормони, які продукує

Характер дії


56.Спинний мозок (поперечний розріз).

57.Головний мозок (нижня поверхня).

58.Головний мозок (при середня поверхня).

59.Цитоархітектонічні поля кори великого мозку.

60.Таблиця. Аферентні та еферентні провідні шляхи.


Назва шляху

Початок

Закінчення

Функція


61.Таблиця. Периферична нервова система.


Назва нерву (пари)

Характеристика

Топографія

Функція


62.Очне яблуко (горизонтальний розтин).

63.Зовнішнє, середнє, внутрішнє вухо.

64.Будова шкіри.


^ МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, лабораторні роботи, екскурсії до музею макропрепаратів.


РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ (додаток 1)


МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: опорні конспекти лекцій, комплекс методичного забезпечення лабораторних занять, навчальні таблиці, муляжі, макропрепарати.


-12-

ЛІТЕРАТУРА


Основна:


 1. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкович В.И. Анатомия человека.- 11-е изд., перераб. и доп.- С-Пб: Гиппократ, 2002. – 684с.

 2. Сапин М.Р., Билич Г.Л. Анатомия человека. В 2-х томах.- М.: ГЭОТАР-МЕД, 2001.- Т.1 – 600с. Т.2 – 520с.

 3. Свиридов О.І. Анатомія людини: Підручник / За ред. І.І. Бобрика.- К.: Вища шк., 2000. – 399с.: іл.

 4. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека.- В 4-х томах. – М.: Медицина, 1989.


Додаткова:


 1. Воробьев В.П. Атлас анатомии человека. – Мн.: Харвест, М.: АСТ, 2001. – 1472с.

 2. Коляденко Г.І. Анатомія людини: Підручник. – К.: Либідь, 2001. – 384с.: іл.

 3. Морфология человека: Учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп./ Под ред. Б.А. Никитюка, В.П. Чтецова. – М.: Изд-во МГУ, 1990. – 344с.: ил.

 4. Никитюк Б.А., Гладышева А.А. Анатомия и спортивная морфология (практикум). М., 1989.

 5. Сауляк-Савицька М.М. Анатомія людини. – К.: Радянська школа, 1966. – 350с.Розробник програми С.М. Дмитрук


Завідувач кафедри Є.О. Лебідь

к.б.н. доц.

Схожі:

Структура програми навчальної дисципліни iconСтруктура програми навчальної дисципліни

Структура програми навчальної дисципліни iconСтруктура програми навчальної дисципліни

Структура програми навчальної дисципліни iconСтруктура програми навчальної дисципліни І. Опис предмета навчальної дисципліни предмет
Предмет: вікова динаміка, закономірності, фактори, умови, механізми становлення, формування та розвитку особистості
Структура програми навчальної дисципліни iconСтруктура програми навчальної дисципліни
move to 1064-20457
Структура програми навчальної дисципліни iconСтруктура програми навчальної дисципліни
move to 1064-20458
Структура програми навчальної дисципліни iconРегламент модульно рейтингового контролю І оцінювання 3 навчальної дисципліни «Методи експертизи проектів» Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг
Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг – 90 год./2,5 креди­ти; лекцій – 20 год./10; практичних занять – 20 год./10; диф...
Структура програми навчальної дисципліни iconВ. П. Кутішенко конспект лекцій з курсу «соціальна психологія» Київ 2010 структура програми навчальної дисципліни І. Опис предмета навчальної дисципліни предмет: закон
Предмет: закономірності поведінки І діяльності людей, зумовлених включенням їх до соціальних груп, а також психологічні характеристики...
Структура програми навчальної дисципліни iconСтруктура робочої навчальної програми
Розподіл дисципліни (навчального модуля) на змістові модулі, її обсяг І форми модульного контролю
Структура програми навчальної дисципліни iconЗразок(шаблон) робочої навчальної програми дисципліни
Електронну форму робочої навчальної програми кожен з викладачів може наповнити змістом дисципліни, яку викладає
Структура програми навчальної дисципліни iconФем структура навчальної дисципліни
Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 180 год./5,0 кред.; Лк. – 40 год./20; пр. – 30 год./15; курсова робота – 36 год./1...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи