Про порядок оцінювання знань студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу Суми 2007 Загальні положення icon

Про порядок оцінювання знань студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу Суми 2007 Загальні положення
Скачати 55.78 Kb.
НазваПро порядок оцінювання знань студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу Суми 2007 Загальні положення
Дата24.06.2013
Розмір55.78 Kb.
ТипДокументиМіністерство освіти і науки України

Сумський державний педагогічний університет ім. А.С.Макаренка


Затверджено вченою радою

СумДПУ ім. А.С.Макаренка

(протокол №11 від 29.05.2006 р.)

Внесено зміни та доповнення

навчально-методичною радою

(протокол №2 від 05.04.2007 р.)


ПОЛОЖЕННЯ

Про порядок оцінювання знань студентів

у кредитно-модульній системі

організації навчального процесу


Суми 2007 1. Загальні положення

Дане положення «Про порядок оцінювання знань студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу» розроблено на основі науково-методичних матеріалів вищих навчальних закладів-учасників педагогічного експерименту з впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу та інших нормативно-правових актів із урахуванням специфіки та особливостей підготовки фахівців у педагогічному університеті.

1.1. Система контролю якості знань студентів передбачає оцінювання засвоєних теоретичних знань та практичних навичок, набутих у процесі індивідуальної та самостійної роботи в навчальному закладі.

Система контролю якості знань передбачає здійснення поточного та підсумкового контролю та реалізацію основних завдань:

 • розширення можливостей для реалізації здібностей студентів, розвитку їх здатності творчо сприймати і використовувати засвоєний навчальний матеріал;

 • забезпечення об’єктивності при оцінюванні знань студентів;

 • встановлення фактичної відповідності рівня освітньо-професійної підготовки студентів вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми;

 • посилення відповідальності студентів за якість освітньої та професійної підготовки;

 • удосконалення навчально-методичного забезпечення (робочих програм із навчальних дисциплін, планів практичних та семінарських занять, завдань для самостійної та індивідуальної роботи студентів, методичних рекомендацій із курсів, тематики бакалаврських, курсових і дипломних робіт, пакетів контрольних робіт із кожної навчальної дисципліни, критеріїв оцінювання знань для реалізації індивідуального графіка студентів);

 • складання контрольних завдань та екзаменів у письмовій формі;

 • запровадження 100-бальної шкали оцінювання та шкали ECTS.

1.2. Результати поточного та підсумкового контролю є основними показниками якості знань студентів.

1.3. Предметом оцінювання знань студентів із конкретної навчальної дисципліни є рівень оволодіння знаннями, вміннями та навичками, передбаченими навчальною програмою.

1.4. Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою. Під час поточного контролю студент може набрати 100 балів. Якщо під час поточного контролю студент набрав: 0 – 34 балів ("F" за шкалою ECTS) – він отримує оцінку "незадовільно" і повинен обов'язково пройти повторний курс; 35 – 59 балів ("FХ" за шкалою ECTS) він отримує оцінку "незадовільно" і має можливість повторно скласти дану дисципліну; 60 – 100 балів – він отримує відповідну позитивну оцінку. Студент, незадоволений отриманими результатами, має право підвищити їх на підсумковому контролі. Підсумковий контроль оцінюється за 100-бальною шкалою.

1.5. Дане положення поширюється на студентів, які навчаються за кредитно-модульною системою організації навчального процесу.


 1. Поточний контроль знань студентів

2.1.Результати поточного контролю складають:

  • відвідування студентами навчальних занять (за рішенням відповідної кафедри);

  • активна робота студентів на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях;

  • виконання студентами самостійної роботи;

  • виконання студентом ІНДЗ (індивідуального науково-дослідного завдання);

  • виконання модульних (контрольних) завдань.

Об’єктом додаткового заохочення студентів за рішенням відповідної кафедри може бути виконання інших видів робіт: участь у роботі студентських наукових конференцій, підготовка та публікація наукової студентської роботи, проведення педагогічного експерименту на базі навчального закладу та інші.

2.2. На практичних та лабораторних заняттях оцінюються студенти за здобуті знання, вміння та навички, виступи на заняттях під час обговорення порушених проблем, рівень підготовки письмових завдань із певної навчальної дисципліни.

2.3. При виконанні самостійної роботи оцінюється рівень самостійної підготовки студентів із певних тем, самостійне виконання контрольних завдань.

2.4. При виконанні модульних (контрольних) завдань можуть оцінюватися: тести, письмові завдання, твори, інші види робіт.

2.5. Кафедра визначає перелік робіт (завдань) для обов’язкового виконання студентами за семестр та критерії їх оцінювання. Перелік робіт (завдань) записується до робочої програми навчальної дисципліни, закріпленої за кафедрою, та доводиться до відома студентів на початку семестру.

2.6. Результати поточного контролю знань студентів заносяться до залікової або екзаменаційної відомості.


ІІІ. Підсумковий контроль знань студентів

3.1. Підсумковий контроль знань студентів у формі заліку здійснюється за результатами поточного контролю.

3.2. Семестровий залік отримують студенти, які успішно виконали всі модульні (контрольні) завдання та інші види робіт, передбачені навчальною програмою дисципліни, та набрали 60 і більше балів. Залік має дві форми оцінювання: "зараховано" і "не зараховано". Студент, який набрав 35 – 59 балів, має право перескласти залік. Якщо студент набрав 0 – 34 балів, то він повинен пройти обов'язковий повторний курс з даного предмета.

3.3. Студенти, які не виконали завдання поточного контролю з поважних причин, мають право за дозволом декана скласти їх до останнього семінарського (практичного, лабораторного) заняття. Порядок складання завдань поточного контролю визначає викладач навчальної дисципліни та схвалює відповідна кафедра.

3.4. Залік виставляється викладачем на останньому семінарському (практичному, лабораторному) занятті.

3.5. Оцінювання знань студентів із навчальних дисциплін, формою підсумкового контролю яких є екзамен, здійснюється на основі результатів поточного або підсумкового контролю знань (екзамен).

3.6. Студент складає екзамен за умови успішного виконання завдань поточного контролю.

Перелік питань і завдань, що виносяться на екзамен повинні відповідати змісту програми навчальної дисципліни, схвалюються на засіданні відповідної кафедри, включаються до робочої програми навчальної дисципліни та доводяться до відома студентів на початку семестру.

Якщо за результатами поточного контролю знань студент отримав менше 35 балів, він не допускається до екзамену.

3.7. Об’єктом контролю знань студентів у формі екзамену є результати виконання усних або письмових екзаменаційних завдань.

3.8. Результати підсумкового контролю (екзамену) оцінюються за 100-бальною шкалою: 100 - 90 балів - "відмінно"; 89 - 75 балів - "добре"; 74 – 60 балів - "задовільно"; 59 – 0 балів - "незадовільно" . До екзаменаційної відомості заносяться результати поточного або підсумкового контролю за бажанням студента.

3.9. Якщо навчальна дисципліна вивчалася впродовж 2-х і більше семестрів (із семестровим контролем у формі заліку та підсумковим у формі екзамену), то при виведенні загальної підсумкової оцінки враховуються лише результати поточного контролю, що не були оцінені попередніми формами контролю.

3.10. Академічні успіхи студента визначаються за допомогою системи оцінювання, що використовується в університеті, реєструються у вищому навчальному закладі з обов’язковим переведенням оцінок відповідно до національної шкали та шкали ECTS.

Підсумкові оцінки формуються з усіх навчальних дисциплін як за традиційною шкалою, так і за шкалою ECTS (див. таблиця 3. Шкала оцінювання навчальних досягнень студентів у «Положенні про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців у СумДПУ ім. А.С.Макаренка»).

Схожі:

Про порядок оцінювання знань студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу Суми 2007 Загальні положення iconПоложення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу Львів 2011
Дане Положення розроблене з урахуванням вимог організації навчального процесу за кредитно-модульною системою з метою
Про порядок оцінювання знань студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу Суми 2007 Загальні положення iconПоложення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців (змінене та доповнене) схвалено вченою радою університету 24. 02. 2006 р., протокол №6 загальні положення
Дане Положення розроблено для проведення педагогічного експерименту щодо запровадження в університеті кредитно-модульної системи...
Про порядок оцінювання знань студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу Суми 2007 Загальні положення iconПоложення про порядок оцінювання знань студентів за 100-бальною шкалою при кредитно-модульній системі організації навчального процесу в Херсонському державному університеті
України та її інтеграції в європейське та світове освітнє співтовариство на період до 2010 року» та від 16. 10. 2009 №943 «Про запровадження...
Про порядок оцінювання знань студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу Суми 2007 Загальні положення iconПоложення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців Затверджено наказом Міністерства освіти І науки України від 23 січня 2004 р. №48 Вступ
Тимчасове положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців
Про порядок оцінювання знань студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу Суми 2007 Загальні положення iconПоложення про організацію навчального процесу в кредитно модульній системі підготовки фахівців // Освіта. 2004. 11 лютого. С. 4 Гамзюк М
Про проведення педагогічного експерименту з кредитно модульної системи організації навчального процесу: Наказ №48, 23. 01. 04 р.//...
Про порядок оцінювання знань студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу Суми 2007 Загальні положення iconКафедра пропедевтики внутрішніх хвороб, клінічної імунології та алергології
Форми контролю І система оцінювання здійснюються відповідно до вимог програми дисципліни та Інструкції про систему оцінювання навчальної...
Про порядок оцінювання знань студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу Суми 2007 Загальні положення iconПоложення про рейтингову систему оцінювання навчальних досягнень студентів мнту, порядок проведення поточного І підсумкового контролю знань, визначення рейтингу студентів в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу
Мнту, порядок проведення поточного І підсумкового контролю знань, визначення рейтингу студентів в умовах кредитно-модульної системи...
Про порядок оцінювання знань студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу Суми 2007 Загальні положення iconПоложення про систему оцінювання навчальної діяльності, порядок переведення, відрахування та поновлення студентів, які навчаються за кредитно-модульною системою організації навчального процесу Вступ
Положення про систему оцінювання навчальної діяльності, порядок переведення, відрахування та поновлення студентів, які навчаються...
Про порядок оцінювання знань студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу Суми 2007 Загальні положення iconПоложення про модульний контроль в кредитно-модульній системі організації навчального процесу дійсне на період проведення педагогічного експерименту з впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу
Ш, М, бс, ттр гірничо-геологічного факультету, спеціальностей тм, мвс, мех механічного факультету, спеціальностей мчм, омт, то, пм,...
Про порядок оцінювання знань студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу Суми 2007 Загальні положення iconПоложення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців у Сумському державному педагогічному університеті ім. А. С. Макаренка Розробник: навчально-методичний відділ суми 2006 Вступ
України реалізуються ідеї Болонського процесу. Органічне поєднання модульних технологій навчання та залікових освітніх одиниць (залікових...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи