Національний університет “києво – могилянська академія” Кафедра хімії Робочий тематичний план на 2007-2008 навчальний рік icon

Національний університет “києво – могилянська академія” Кафедра хімії Робочий тематичний план на 2007-2008 навчальний рік
Скачати 152.61 Kb.
НазваНаціональний університет “києво – могилянська академія” Кафедра хімії Робочий тематичний план на 2007-2008 навчальний рік
Дата26.06.2013
Розмір152.61 Kb.
ТипДокументи


Національний університет

КИЄВО – МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ”

Кафедра хімії


Робочий тематичний план на 2007-2008 навчальний рік

Навчальної дисципліни


АНАЛІТИЧНА ХІМІЯ


Обсяг годин - 324

з них:


Практично- лабораторні

заняття та колоквіуми

проводяться в лабораторії,

кількість робочих місць – 12

лекційних - 52 практично-

лабораторних –102

консультацій – 4

самостійна робота – 166

Триместри викладання 4-5-й

Форма контролю – залік,

іспит


Кредитів за курс - 6А Н О Т А Ц І Я


Курс “Аналітична хімія” призначений для студентів природничого факультету

НаУКМА із спеціалізацією “хімія”. Разом з загальною , неорганічною, органічною

і фізичною хімією аналітична хімія є важливою частиною хімічної науки, особливо

для тих фахівців які обрали професію екохіміка та природоохоронну діяльність.

Курс аналітичної хімії має підрозділи: загальна теоретична частина, якісний аналіз,

кількісний аналіз (об’ємний та ваговий), фізико-хімічні методи аналізу

(електрохімічні, спектральні, хроматографічні, електрофоретичні, радіометричні, визначення рідкісних

металів та титрування неводних розчинів).

Предметом аналітичної хімії як науки є теорія та практика хімічного аналізу.

Аналітична хімія вирішує загальні проблеми теорії хімічного аналізу та теоретично

обґрунтовує методи якісного та кількісного аналізу, за допомогою яких можна

визначити якісний склад речовини та встановлювати кількісне співвідношення

елементів в сполуці або суміші речовин


^ Лекційні заняття – 52 години

Практично-лабораторні заняття – 102 години


Тема 1. Загальні питання аналітичної хімії.

Лекції

Лекція 1. Вступ. Предмет і завдання аналітичної хімії. Хімічна рівновага (2 год.)

Лекція 2-3. Кислотно-основні рівноваги та їх роль в аналітичній хімії (4 год.)

Лекція 4-5. Гетерогенні рівноваги в системі осад - насичений розчин малорозчинного

електроліту та їх роль в аналітичній хімії (4 год.)

Лекція 6-7. Рівноваги комплексоутворення та їх роль в аналітичній хімії (4 год.)

Лекція 8-9. Окисно-відновні рівноваги та їх роль в аналітичній хімії (4 год.)


Практично-лабораторні заняття:


 1. Вступ. Правила, особливості роботи та техніка безпеки в лабораторії

якісного аналізу

^ Розв’язування задач (розрахунки під час виготовлення розчинів певної концентрації) (4 год.)

 1. Характерні реакції на І (NH4+, Na+, K+ ) та II (Нg2+, Pb2+, Ag+,) групи

катіонів Аналіз суміші катіонів І групи. Аналіз суміші катіонів ІІ групи.

Задача: аналіз суміші катіонів І і ІІ груп.

^ Поняття та розрахунки констант рівноваг у розчинах (термодинамічна, концентраційна, реальна та умовна) (4 год.)

 1. Характерні реакції на III групу катіонів (Sr2+, Ba2+, Ca2+ ).Задача на суміш

катіонів I- III груп. Звіт попередньої роботи.

^ Поняття та розрахунки констант рівноваг у розчинах (термодинамічна, концентраційна, реальна та умовна) (4 год.)

4. Характерні реакції на катіони IV групи (Cr3+, Al3+, Zn2+, As3+, As5+, Sn2+,

Sn4+). Задача на суміш катіонів IV групи. Звіт попередньої роботи.

^ Основні положення теорії кислот і основ. Розрахунки рН розчинів кислот і основ. Розв’язування задач (4 год.)

 1. Характерні реакції на V групу катіонів (Mg2+, Mn2+, Bі3+, Fe2+, Fe3+, Sb3+,

Sb5+) Звіт попередньої роботи.

^ Основні положення теорії кислот і основ. Розрахунки рН розчинів кислот і основ. Розв’язування задач ( 4 год.)

6. Характерні реакції на VI групу катіонів (Co2+, Ni2+, Cu2+, Cd2+,Hg2+) Задача

на суміш катіонів VI групи. Звіт попередньої роботи.

^ Способи вираження констант стійкості комплексних сполук. Розв’язування задач. (4 год.)

7. Задача на суміш катіонів ІV-VІ груп. Звіт попередньої роботи.

^ Реакції осадження-розчинення. ДР. Розчинність. Розв’язування задач (4 год.)

8. Аналіз рідкісних елементів Звіт попередньої роботи.

Розрахунок умов розчинності і осадження осадів. Розв’язування задач. (4 год.)

9. Характерні реакції на аніони І аналітичної групи (F-, CO32-, SO42-, SO32-, S2O32-,

SiO32-, PO43-, C2O42-, ВО33- (ВО2-, В4О72-). Задача на суміш аніонів І аналітичної групи. Звіт попередньої роботи.

^ Реакції окислення - відновлення. Розрахунок потенціалів. Розв’язування задач. (4 год.)

10. Характерні реакції на аніони ІI аналітичної групи ( Cl-, Br-, I-, CN-, CNS-,

S2-, Fe(CN)64-, Fe(CN)63-). Задача на суміш аніонів ІІ аналітичної групи. Звіт попередньої роботи.

^ Реакції окислення - відновлення. Розрахунок потенціалів. Розв’язування задач.(4 год.)

11. Характерні реакції на аніони ІIІ аналітичної групи (NO3-, NO2-,

CH3COO-). Задача на суміш аніонів. Звіт попередньої роботи.

Розрахунок ЕРС. Розв’язування задач. (4 год.)

12. Підготовка до колоквіуму. Колоквіум. (4 год.)

13-14. Задача на суміш катіонів і аніонів. (Професорська задача)

Розв’язування задач. (8 год.)

15. Задача на визначення невідомої речовини (аналіз кольорових та білих солей) Звіт попередньої роботи. (4 год.)


^

Тема 2. Методи розділення та концентрування


Лекції:

Лекція 10. Екстракція в неорганічному аналізі (2 год.)

Лекція 11-12. Хроматографічний аналіз (4 год.)

Лекція 13-14. Методи капілярного електрофорезу (4 год.)


Практично-лабораторні заняття:


 1. Аналіз сплаву. Задача на визначення розчинності, основи та складових компонентів сплавів. Звіт попередньої роботи. (4 год.)

 2. Розділення та визначення катіонів методом паперової хроматографії. Задача на розділення суміші катіонів Co2+, Ni2+, Cu2+, Cd2+. Звіт попередньої роботи.

Розрахунки коефіцієнтів розділення. (4 год.)


Тема 3. Хімічні та фізико-хімічні методи аналітичної хімії.

Лекції:

Лекція. 15. Загальна характеристика. Статистична обробка результатів кількісного

аналізу. (2 год.)

Лекція. 16-17. Гравіметричний аналіз (4 год.)

Лекція 18-20. Титрометричний аналіз. Кислотно-основне, окисно-відновне, осадове,

комплексометричне титрування. Титрування в неводному середовищі.

(6 год.)

Лекція 21. Електрохімічні методи аналізу Кулонометричний аналіз (2 год.)

Лекція 22. Потенціометричний аналіз. Пряма потенціометрія. Потенціометричне

титрування. (2 год.)

Лекція 23. Полярографічний аналіз Вольтамперометрія. (2 год.)

^

Практично - лабораторні заняття18. Кількісний аналіз. Гравіметричний (ваговий) аналіз.. Визначення

вмісту нікелю в хлориді нікелю.

Задачі на ДР, S. ( 4 год.)

 1. Титриметричні методи аналізу. Методи кислотно-основного титрування (використання у виробництві соди)). Визначення карбонат- та гідрокарбонат- йонів. Задача на суміш карбонат-гідрокарбонат йонів. Звіт попередньої роботи.

^ Розрахунки в титрометричних методах аналізу. Розв’язування задач.

(4 год.)

 1. Методи окислення - відновлення (перманганатометрія, йодометрія).

Перманганатометричне визначення пероксиду водню. Звіт попередньої роботи.

Розрахунки в титрометричних методах аналізу. Розв’язування задач.

(4 год.)

21. Йодометричне визначення йонів міді. Розрахунки. Звіт попередньої роботи. (4 год.)

 1. Комплексонометричне визначення вмісту йонів кальцію, магнію, купруму,

цинку, феруму. Задача на суміш будь - яких двох з перерахованих катіонів. Звіт попередньої роботи. (4 год.)


^

Тема 4. Спектроскопічні методи в аналітичній хімії


Лекції:


Лекція 24. Загальна характеристика методів аналізу. Класифікація. Прилади.

(2 год.)

Лекція 25. Атомна спектроскопія. Емісійний спектральний аналіз. Атомно-

абсорбційний аналіз (2 год.)


Лекція 26. Молекулярна спектроскопія. Абсорбційна спектроскопія в УФ-

та видимій областях. Нефелометрія і турбідиметрія. (2 год.)

^

Практично - лабораторні заняття

 1. Спектрофотометрія. Фотометричне визначення вмісту йонів феруму (ІІІ). Звіт попередньої роботи. Розв’язування задач. (4 год.)

 2. Потенціометричне визначення суміші кислот. Звіт попередньої роботи. Розрахунки. (4 год.)

25-26 Підготовка до колоквіуму. Колоквіум. (6год.)

Література


а) до теоретичної частини курсу

Основна:

 1. Основы аналитической химии. В 2 кн. Кн. 1. Общие вопросы. Методы разделения; Кн.2. Методы химического анализа: /Учеб. для вузов/ Золотов Ю.А., Дорохова Е.М., Фадеева В.И. и др. Под ред. Золотова Ю. А.. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 2000. – 351 с., 461 с.

 2. Жаровський Ф.Г., Пилипенко А.Т., П’ятницький І.В. Аналітична хімія. –

К: Вища школа, 1982. - 544 с.

 1. Крешков А.П. Основы аналитической химии. Теоретические основы. Качественный анализ. – М.: Химия, 1970. – 472 с.

 2. Крешков А.П. Основи аналитической химии. Теоретические основы. Количественный анализ. – М.: Химия, 1970. - 456 с.

 3. Крешков А.П. Основы аналитической химии. Физико-химические (инструментальные) методы анализа. – М.: Химия, 1970. – 472 с.

 4. Алексеев В.Н. Количественный анализ –М., 1972.

 5. Алексеев В.Н. Курс качественного химического полумикроаналииза. – М., 1989.

 6. Васильев В.П. Аналитическая химия: В 2 т. – М., 1989.

 7. Аналитическая химия (аналитика). В 2 кн. Кн. 1. Общие теоретические основы. Качественный анализ. Учеб. Для вузов / Ю.Я Харитонов. – 3-е изд. , стер. – М.: Высш. Шк., 2005. – 615 с.: ил.

 8. Аналитическая химия (аналитика). В 2 кн. Кн. 2. Количественный анализ. Физико-химические (инструментальные) методы анализа. Учеб. для вузов / Ю.Я Харитонов. – 3-е изд. , стер. – М.: Высш. Шк., 2005. – 559 с.: ил.

 9. Мечковский С.А. Аналитическая химия: Учеб. Пособие.- 2-у изд., перераб. И доп. – Мн.: Университетское, 1991. – 334 с.

 10. Б.Й.Набиванець, В.В.Сухан, О.М.Лисенко. Основи хроматографічного аналізу: Навчальний посібник.-К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2002.-121с.

 11. О.М.Лисенко, Б.Й.Набиванець. Вступ до хроматографічного аналізу. Навчальний посібник. – К.: Корвін-прес, 2005. – 187 с.

 12. А.С.Сегеда. Аналітична хімія. Якісний аналіз. – Навчально-методичний посібник. – К.: ЦУЛ. – 2002. – 524 с.


додаткова:

 1. Ляликов Ю.С. Физико-химические методы анализа. – М: Химия,1964. – 560 с.

 2. Мусакин А.П. Таблицы и схемы аналитической химии. – Л.: Химия, 1975. – 136 с.

 3. Пиккеринг У.Ф. Современная аналитическая химия. – М: Химия, 1977. – 560 с.

 4. Сиггиа С., Ханна Дж. Г. Количественный органический анализ по функциональным группам. – М: Химия, 1983. – 672 с.

 5. Скуг Д., Уэст Д. Основы аналитической химии. – М: Мир, 1979. – т.1 – 432 с., т.2 - 480 с.

 6. Логинов Н.Я., Воскресенский А.Г., Солодкин И.С. Аналитическая химия. –М: Просвещение, 1979. – 480 с.

 7. Физико-химиические методы анализа / Под ред. Алесковского В.Б./ - Л: Химия, 1988. – 374 с.

 8. Дорохова Е. Н., Прохорова Г. В. Аналитическая химия. Физико-химические методы анализа. – М: Высшая школа, 1991. – 256 с.

 9. Юинг Г. Инструментальные методы химического анализа. – М: Мир, 1989. – 608 с.

 10. Драго Р. Физические методы в химии. – М: Мир, 1981. – т. 1 –424 с., т. 2 – 456 с.

 11. Пилипенко А.Т., Пятницкий И.В. Аналитическая химия. - М: Химия, 1990. В 2-х книгах. – 846 с.

 12. Мак-Нейр Г., Бонелли Э. Введение в газовую хроматографию. – М: Мир. 1990. – 277 с.

 13. Гольберт К.А., Вигдергауз М.С. Введение в газовую хроматографию. – М: Химия, 1990. - 361 с.

 14. Хмельницький Р.А., Бродский Е.С.Хромато-масс-спектрометрия. – М: Химия, 1984. –211 с.

 15. Иоффе Б.В., Зенкевич И.Г., Кузнецов М.А., Берштейн И.Я. Новые физические и физико-химические методы исследования органических соединений. – Л: 1984. – 393 с.

 16. Бабко А.К., П’ятницкий І.В. Кількісний аналіз. – К: Вища школа, 1974. – 351 с.

 17. Бабко А.К., Пилипенко А.Т. Фотометрический анализ. М: Химия, 1968,1974, т.1 и 2, 386 с, 359 с.

 18. Бабко А.К., Пилипенко А.Т., Пятницкий И.В., Рябушко О.П. Физико-химические методы анализа. – М: Высшая школа, 1968. –334 с.

 19. Пятницкий И.В. Теоретические основы аналитической химии. – К: Вища школа, 1978. – 271 с.

 20. Петерс Д., Зайес Дж., Хифтье Г. Химическое разделение и определение. Теория и практика аналитической химии. – М: Химия, 1978. – т.1, 2 - 814 с.

 21. Набиванец Б.И., Мазуренко Е.А., Хроматографический анализ. – К: Вища школа, 1979. – 262 с.

 22. Золотов Ю. А., Экстракция внутрикомплексных соединений. - М: Наука, 1968. – 314 с.

 23. Дымов А.М. Технический анализ. – М: Металлургия, 1964. – 262 с.

 24. Янсон Э.Ю. Теоретические основы аналитической химии: Учеб. для фак..ун-тов. – 2е изд. – М: Высшая школа, 1987. – 304 с.

 25. . Шапиро С.А., Шапиро М.А. Аналитическая химия. – М: Высшая школа, 1971. – 342 с.


б) до практично - лабораторних робіт


 1. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з аналітичної

хімії. (Якісний аналіз)/ Упорядн. Н.Г.Антонюк.- К.: ВД “КМ Академія”, 2003.-

60 с.


 1. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з аналітичної

хімії. (Кількісний аналіз)/ Упорядн. Н.Г.Антонюк - К.: ВД “КМ Академія”, 2004.- 50 с.

 1. Є.М.Дорохова, Г.В. Прохорова. Задачі та запитання з аналітичної хімії. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2001.-282с.

 2. Основы аналитической химии. Практическое руководство: Учеб. пособие для вузов/ В.И.Фадеева, Т.Н.Шеховцова, В.М.Иванов и др.; Под ред. Ю.А.Золотова.-М.: Высш.шк., 2001.- 463 с.: ил.

 3. Практикум по аналитической химии: Учебн. Пособие для вузов/ В П.Васильев, Р.П.Морозова, Л.А.Кочергина; Под ред.В.П.Васильева. – М.: Химия, 2000, 328 с.

 4. Практикум по физико-химическим методам анализа. Под ред. О.М Петрухина – М.: Химия, 1987, - 248 с.

 5. Пилипенко А.Т., Пилипенко Л.А., Зубенко А.И. Органические реагенты в

анализе. – К: Наукова думка, 1994. – 336 с.

 1. Столяров Б.В., Савинов И. М., Витенберг А.Г. Руководство к

практическим работам по газовой хроматографии. – Л: Химия, 1988. - 335 с.

 1. Петерс Д., Зайес Дж., Гифтье Г. Химическое разделение и определение. Теория и практика аналитической химии. – М: Химия,. 1978, т. 1 и 2, 814 с.

 2. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з аналітичної

хімії для студентів біологічного та географічного факультетів / Упорядн.

А.К.Боряк, О.І.Зубенко, Л.Л.Коломієць та ін. – К.: ВЦ “Київський

університет”, 1998. – 167 с.

 1. Ярославцев А.А. Сборник задач и упражнений по аналитической химии.

М., “Высш. Школа”, 1973

 1. Сборник вопросов и задач по аналитической химии. Под ред.

В.П.Васильева. Учеб. Пособие для вузов. М., “Высш. Школа”, 1976


^ ПИТАННЯ ДО САМОКОНТРОЛЮ


1. Загальні питання аналітичної хімії

  • основні типи та характеристика хімічних реакцій, які використовуються в аналітичній хімії;

  • закон діючих мас;

  • періодичний закон Д.І.Мєндєлєєва та аналітична класифікація йонів;

- метрологічні характеристики аналітичних реакцій;

- способи встановлення правильності аналітичних визначень;

^

Хімічна рівновага в гомогенних та гетерогенних системах


  • типи фазових рівноваг;

  • реакції осадження та розчинення осадів;

  • зв’язок між розчинністю та хімічним складом осадів;

  • добуток розчинності та добуток активності;^

Кислотно-основні рівноваги


  • кислотно-основні реакції, їх значення;

  • поняття про рН. Теорія Бренстеда;

  • розрахунок рН розчинів електролітів: кислот, основ, солей, буферних сумішей та інш.

  • методи визначення констант дисоціації кислот.^

Комплексні (координаційні) сполуки в аналітичній хімії


  • комплексні сполуки в аналітичній хімії;

  • ступінчаста дисоціація та утворення комплексів у розчинах;

  • загальний принцип фізико-хімічного аналізу рівноваги між. центральним йоном, лігандом і розчинником;

  • методи розчинності та екстракції;

  • комплекси металів з органічними реагентами, загальна

характеристика;

- маскування. Найважливіші представники маскуючих речовин;


Окисно-відновні реакції в аналітичній хімії

  • реакції окиснення-відновлення;

  • стандартні потенціали, методи їх визначення;

  • рівняння Нернста;

  • механізм реакції окиснення-відновлення;

  • стандартні потенціали та напрямок реакцій окиснення-відновлення;

  • вплив рН, реакцій осадження та комплексоутворення;

- константа рівноваги реакцій окиснення-відновлення, її зв’язок з

стандартними потенціалами;

- кінетичні та каталітичні методи аналізу;

 1. ^
  Методи розділення та концентрування елементівЕкстракція в неорганічному аналізі;

 • основні терміни та кількісні характеристики екстракції;

 • коефіцієнт розподілу. Константа розподілу. Константа екстракції. Ступінь екстракції;

 • найважливіші органічні розчинники;

 • механізм екстракції: характер екстракційних рівноваг;


Хроматографічний аналіз

 • історія розвитку методу. Роботи М.С.Цвєта;

 • класифікація хроматографічних методів;

 • хроматографія газів, основні принципи. Газова хроматографія неорганічних речовин;

 • ВЕРХ

 • тонкошарова хроматографія;

 • паперова хроматографія;

 • йонообмінна хроматографія;


Методи капілярного електрофорезу

 • історія розвитку методу;

 • класифікація електрофоретичних методів;

 • аналіз неорганічних речовин;
 1. Хімічні та фізико-хімічні методи аналітичної хімії^
Загальна характеристика

 • кількісний аналіз, предмет і значення;

 • визначення основних компонентів та домішок;

 • класифікація методів кількісного аналізу;


Гравіметричний аналіз

 • загальна схема гравіметричного аналізу;

 • механізм утворення осадів;

 • співосадження: суть явища, причини, методи усунення та використання;

Титрометричний аналіз

 • принцип, переваги та обмеження методу;

 • точка еквівалентності;

 • індикатори: загальна характеристика;

 • комплексонометричне титрування;

 • методи окиснення-відновлення;

 • методи попереднього відновлення;

 • перманганатометрія, йодометрія, броматометрія;


Кулонометричний аналіз

 • методи кулонометричного аналізу;

 • типи електрохімічних реакцій в кулонометрії;

 • пряма кулонометрія та кулонометричне титрування;Потенціометричний аналіз

 • пряма потенціометрія та потенціометричне титрування;

 • рівноважний потенціал. Рівняння Нернста;

 • електроди порівняння: каломельний, ртутно-сірчанокислий, хлоросрібний;

 • індикаторні електроди;

 • криві титрування. Потенціал точки еквівалентності;


Полярографічний аналіз. Вольтамперометрія.

сучасні методи вольтамперометрії;

 • полярографічний метод, принцип;

 • амперометричне титрування;

Аналіз металів і сплавів

 • аналіз металів і сплавів. Стандартні зразки.

 • визначення металів: заліза, марганцю, вольфраму, молібдену, алюмінію, титану;

 • визначення легуючих елементів: хрому, нікелю, кобальту;

 • аналіз кольорових сплавів. Визначення міді, олова, цинку, свинцю;

 1. Спектроскопічні методи в аналітичній хімії


класифікація, використання

атомна спектроскопія (ААС, АЕС, АФС);

молекулярна спектроскопія:

колориметрія та спектрофотометрія. Закон Бугера-Ламберта- Бера.

 • нефелометрія і турбідиметрія.^ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ


 1. Сучасні методи концентрування та розділення в аналітичній хімії (приклад практичного використання).

 2. Сорбційне концентрування елементів, органічних сполук.

 3. Індикатори в аналітичній хімії. Класифікація.

 4. Роль комплексних сполук в аналітичній хімії

 5. Використання органічних сполук в аналітичній хімії

 6. Сучасні високочутливі, селективні та експресні методи визначення ПАР

 7. Статистичні методи в аналітичній хімії

 8. Кінетичні методи в аналітичній хімії

 9. Каталізатори в аналітичній хімії

 10. Твердофазна екстракція. Розробка, вивчення та застосування в аналізі.

 11. Особливості методів аналізу важких металів

 12. Методи аналізу об’єктів навколишнього середовища (природна вода).

 13. Сучасні оптичні методи аналізу.

 14. Методи аналізу органічних речовин

 15. Сплави. Особливості аналізу сплавів

 16. Роль буферних розчинів в аналітичній хімії

 17. Йонселективні електроди та їх використання.

 18. Умови розділення органічних сполук (карбонові кислоти).Умови визначення навчального рейтингу з курсу

Аналітична хімія” ( ІV –й триместр)

__________________________________________________________________

№ з.п.

Вид занять

Кількість занять,

год.

Максимум балів

за І заняття

Максимальна

сума балів

1.

Практично-лабораторне

заняття

24(48)

3

72

2.

Курсовий колоквіум


1(4)

8

8

3.

Залік20

СУМА (максимально можлива) 100


^ Умови визначення навчального рейтингу з курсу

Аналітична хімія” ( V –й триместр)

__________________________________________________________________

№ з.п.

Вид занять

Кількість занять,

год.

Максимум балів

за І заняття

Максимальна

сума балів

1.

Практично-лабораторне

заняття

22(44)

3

66

2.

Курсовий колоквіум


1(6)

5

5

3

Реферат

1

9

9

4.

Іспит20

СУМА (максимально можлива) 100Завідувач кафедри

к. х. н., професор А.Ф.Бурбан


Доцент,

к. х. н. Н.Г.Антонюк

Схожі:

Національний університет “києво – могилянська академія” Кафедра хімії Робочий тематичний план на 2007-2008 навчальний рік iconНаціональний університет “києво – могилянська академія” Кафедра хімії Робочий тематичний план на 2009-2010 навчальний рік
Курс аналітичної хімії має підрозділи: загальна теоретична частина, якісний аналіз
Національний університет “києво – могилянська академія” Кафедра хімії Робочий тематичний план на 2007-2008 навчальний рік iconНаціональний університет “києво-могилянська академія” Кафедра української мови робочий тематичний план
Тема Лекція. Синтаксис як розділ мовознавства. Місце синтаксису в мові як системі систем
Національний університет “києво – могилянська академія” Кафедра хімії Робочий тематичний план на 2007-2008 навчальний рік iconНаціональний університет “києво-могилянська академія” Кафедра загально-правових наук робочий тематичний план
Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. – М.: Международные отношения, 1999
Національний університет “києво – могилянська академія” Кафедра хімії Робочий тематичний план на 2007-2008 навчальний рік iconНаціональний університет «києво-могилянська академія» Кафедра економічної теорії Робочий тематичний план історія економічних учень
Наступні курси: «Економічна теорія», «Політична економія», «Макроекономіка», «Мікроекономіка»
Національний університет “києво – могилянська академія” Кафедра хімії Робочий тематичний план на 2007-2008 навчальний рік iconНаціональний університет «києво-могилянська академія» Кафедра загально-правових наук Робочий тематичний план
Проблематика соціальної справедливості, яку відстоює право, тісно пов’язана з діяльністю медичної галузі ніж будь-якої іншої
Національний університет “києво – могилянська академія” Кафедра хімії Робочий тематичний план на 2007-2008 навчальний рік iconНаціональний університет “києво-могилянська академія” кафедра філософії та релігієзнавства магістеріум «соціологія» робочий тематичний план
Аналіз соціально – філософських проблем буде здійснюватись на основі широкого залучення фундаментальних праць як мислителів минулого,...
Національний університет “києво – могилянська академія” Кафедра хімії Робочий тематичний план на 2007-2008 навчальний рік iconНаціональний університет “києво-могилянська академія” кафедра філософії та релігієзнавства магістеріум «соціальна робота» робочий тематичний план
Аналіз соціально – філософських проблем буде здійснюватись на основі широкого залучення фундаментальних праць як мислителів минулого,...
Національний університет “києво – могилянська академія” Кафедра хімії Робочий тематичний план на 2007-2008 навчальний рік iconНаціональний університет “києво-могилянська академія” кафедра філософії та релігієзнавства магістеріум «соціальна робота» робочий тематичний план
Аналіз соціально – філософських проблем буде здійснюватись на основі широкого залучення фундаментальних праць як мислителів минулого,...
Національний університет “києво – могилянська академія” Кафедра хімії Робочий тематичний план на 2007-2008 навчальний рік iconНаціональний університет „Києво-Могилянська Академія” Кафедра філософії та релігієзнавства Робочий тематичний план курсу Історія християнства
...
Національний університет “києво – могилянська академія” Кафедра хімії Робочий тематичний план на 2007-2008 навчальний рік iconНаціональний університет ”києво-могилянська академія” Кафедра філософії та релігієзнавства робочий тематичний план навчальної дисципліни „естетика”
Мета курсу – познайомити студентів з основними поняттями і проблемами естетики, сформувати теоретичний базис та навички аналізу явищ...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи