Методичні рекомендації по написанню і захисту дипломних робіт з юридичних дисцип­лін / Упоряд. О. О. Майданник. К., 1999. 11 с icon

Методичні рекомендації по написанню і захисту дипломних робіт з юридичних дисцип­лін / Упоряд. О. О. Майданник. К., 1999. 11 с
Скачати 46.66 Kb.
НазваМетодичні рекомендації по написанню і захисту дипломних робіт з юридичних дисцип­лін / Упоряд. О. О. Майданник. К., 1999. 11 с
Дата26.06.2013
Розмір46.66 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРАПІДГОТОВКА, НАПИСАННЯ Й ОФОРМЛЕННЯ

СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ


Основна література

 1. Зубко В. Кваліфікаційна робота: Поради студентові щодо написання та захисту. — К., 1997. — 19 с.

 2. Положення про кваліфікаційну роботу студента-випускника студента правничих наук / Укла­дачі: Л. В. Коваль, В. М. Су­щен­ко. — К., 2001. — 23 с.

 3. Смирнова Т. С., Ханик-Посполітак Р. Ю. Положен­ня про реферат і курсову роботу з правових навчаль­­них дисциплін. — К., 2001. — 31 с.

 4. Укладання списку літератури до наукової роботи: Методичні поради / Укладачі: О. І. Ар­хіп­ська, І. Ф. Голова; Ред. І. Ф. Голова. — К., 1995. — 12 с.

 5. Методичні рекомендації по написанню і захисту дипломних робіт з юридичних дисцип­лін / Упоряд. О. О. Майданник. — К., 1999. — 11 с.

 6. Мороз І. В. Структура дипломних, кваліфікаційних робіт та вимоги до їх написання, офор­м­лення і за­хи­сту / НПУ ім. М. П. Драгоманова. — К., 1997. — 56 с.

 7. Олійник Я. Б., Самойленко В. М., Хільчевський В. К. Навчально-методичний комплекс з ви­ко­нання курсових та кваліфікаційних робіт / Я. Б. Олійник та ін. — К., 2001. — 60 с.^

МЕТОДОЛОГІЯ І МЕТОДИКА

НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


 1. Артемчук Г.І., Курило В. М., Кочерган М. П. Методика організації науково-дослідної ро­бо­ти. — К.: Форум, 2000. — 271 с.

 2. Березина В. Г. Этика и культура научной работы: Несколько советов молодым исследо­ва­те­лям, вступающим в науку. — СПб., 1999. — 34 с.

 3. Білуха М. Т. Основи наукових досліджень: Під­ручник. — К.: Ви­ща школа, 1997. — 271 с.

 4. Дуравкин В. П. Эффективность научных иссле­дований в вузах. — К., 1987. — 46 с.

 5. Зербино Д. Д. Научная школа как феномен. — К.: Наук. думка, 1994. — 135 с.

 6. Лудченко А. А., Лудченко Я. А., Примак Т. А. Основы научных исследований: Учеб. по­со­­бие / Под ред. А. А. Лудченко. — К., 2000. — 114 с.

 7. Научные работы: Методика подготовки и оформ­ления / Сост. И. Н. Кузнецов. — Минск, 1998. — 272 с.

 8. Радомисельський М. І. Науково-дослідна робота: планування, організація, технологія: Навч. пос. — Вінниця, 1999. — 41 с.

 9. Сидоренко В. К., Дмитренко П. В. Основи науко­вих досліджень. — К., 2000. — 259 с.

 10. Лук‘янець В. С., Кравченко О. М., Озадовська Л. В. Сучасний науковий дискурс: Оновлення методологічної культури: Монографія. — К., 2000. — 304 с.

 11. Методологические проблемы правоведения. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1994. — 176 с.

 12. Методологические проблемы юридической науки. — К., 1990.

 13. Методологія та методика соціологічних дослід­жень у праві: Конспект лекцій / Національна юри­дична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 1999.

 14. Петрова Л. В. Фундаментальні проблеми мето­дології права (філософсько- правовий дискурс) / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 1998. — 416 с.

 15. Рузавин Г. И. Методология научного исследо­вания: Учебное пособие. — М., 1999. — 317 с.

 16. Философия и методология науки: Учебное пособие для студ. вузов. — М., 1996. — 551 с.

 17. Циппеліус Р. Юридична методологія. — К., 2004. — 173 с.^
ЩОДО НАПИСАННЯ
ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

 1. Бюллетень Вищої атестаційної комісії України. — 1997. — № 1. — 1999. — № 4.

 2. Де і як публікувати результати дисертаційних досліджень: Збірник нормативних документів з пи­тань атестації наукових кадрів вищої кваліфікації. — К.: Редакція «Бюлетеня Вищої ате­ста­ційної комісії України», 2000. — 64 с.

 3. Довідник здобувача наукового ступеня. — К.: Редакція «Бюлетеня Вищої атестаційної ко­мі­сії України», 1999. — 64 с.

 4. Захаров А., Захарова Т. Как написать и защитить диссертацию. — М., 2003. —157 с.

 5. Клеандров М. И. Кандидатская диссертация юрис­та: первые шаги исследователя. — М., 2004. — 191 с.

 6. Кузин Ф. А. Магистерская диссертация. Методика написания, правила оформления и по­ря­док защиты. Практическое пособие для студентов-магистран­тов. — М., 1997. — 304 с.

 7. Прадід Ю. Ф. Кандидатська дисертація: 150 запи­тань і відповідей. — Сімферополь, 2000. — 74 с.

 8. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового степеня: Методичні пора­ди. — К.: Редакція «Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України», 1999. — 80 с.
^

МОВА І СТИЛЬ

НАУКОВО-ПРАВОВИХ ТЕКСТІВ


 1. Артикуца Н. В. Мова права і юридична терміно­логія. — К., 2004. — С. 151-153 (Тема: Мова юри­дич­ної науки); С. 174-176 (Схема аналізу наукового тексту); С. 180-182: Теми для наукових праць (ре­фе­ратів, тез, статей, есе).

 2. Артикуца Н. В. Термінологічно-правовий фонд української мови: проблеми методології дослід­ження // Система і структура східно­слов’янських мов. — К., 1999. — С. 164-187.

 3. Ботвина Н. В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови. — К., 1999.

 4. Власенко Н. А. Язык права. — Иркутск, 1997. — 174 с.

 5. Губаева Т. В. Язык и право. — М., 2003. —156 с.

 6. Ивакина Н. Н. Профессиональная речь юриста. — М., 1997.

 7. Мова юридичного фаху в науково-дослідній діяль­ності: Програма спецкурсу. — Запоріжжя, 2001. — 45 с.

 8. Науковий стиль української літературної мови: Програма спецкурсу. — Запоріжжя, 2001. — 45 с.

 9. Непийвода Н. Сам собі редактор. — К., 1998.

 10. Опануймо державну мову: Метод. поради науковцям, докторантам, аспірантам та студен­там / Ф. І. Чуприна (Укл.). — К., 2000.

 11. Профессиональные навыки юриста: Опыт практического обучения. — М., 2001. — 416 с.

 12. Середа Л. П., Павленко В. С. На допомогу авторам навчальної літератури: Навч. пос. / За ред. В. С. Павленка. — К., 2001. — 79 с.

 13. Шугрина Е. С. Техника юридического письма. — М., 2001. — 270 с.

 14. Краснобокий Ю. М. Словник-довідник науков­ця-початківця. — К., 2000. — 83 с.^

УНИКНУТИ ПОМИЛОК У ТЕКСТІ НАУКОВОГО ТВОРУ ДОПОМОЖУТЬ
СЛОВНИКИ, ДОВІДНИКИ, ПОСІБНИКИ


З КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

 1. Волощак М. Неправильно — правильно: Довідник з українського слововживання. — К., 2000.

 2. Гнаткевич Ю. Уникаймо русизмів в українській мові. — К., 2000.

 3. Головащук С. І. Російсько-український словник сталих словоспо­лучень. — К., 2001.

 4. Головащук С. І. Українське літературне слововжи­вання: Словник-довідник. — К., 1995.

 5. Караванський С. Практичний словник синонімів української мови. — К., 1993.

 6. Кочерган М. Словник російсько-українських між­мовних омонімів (“фальшиві друзі пере­кла­дача”). — К., 1997.

 7. Культура мови на щодень / За ред. С. Я. Єрмолен­ко. — Вип. 1. — К., 1997.

 8. Новий російсько-український словник-довідник / Укл.: С. Я Єрмо­ленко та ін. — К., 1996.

 9. Новий російсько-український словник-довідник юридичної, бан­ківської, фінансової, бух­галтерської та економічної сфери. — К., 1998.

 10. Орфографічний словник української мови / НАН України, Ін-т укра­їнської мови, Ін-т мо­вознавства ім. О. О. Потебні, Український мовно-інформаційний фонд. — К., 1999.

 11. Російсько-український словник наукової термі­нології: Суспільні на­уки / Й. Ф. Ан­дерш та ін. — К., 1994.

 12. Російсько-українсько-англійський словник правничої термінології: Труд­нощі терміно­вжи­­вання. — К., 1994.

 13. Сербенська О., Волощак М. Актуальне інтер­в‘ю з мовознавцем. — Львів, 2001.

 14. Словник-довідник з культури української мови / Д. Гринчишин та ін. — Львів, 1996.

 15. Український правопис. — К., 1996.

Схожі:

Методичні рекомендації по написанню і захисту дипломних робіт з юридичних дисцип­лін / Упоряд. О. О. Майданник. К., 1999. 11 с iconМетодичні рекомендації по написанню і захисту дипломних робіт з юридичних дисцип­лін / Упоряд. О. О. Майданник. К., 1999. 11 с
Зубко В. Кваліфікаційна робота: Поради студентові щодо написання та захисту. — К., 1997. — 19 с
Методичні рекомендації по написанню і захисту дипломних робіт з юридичних дисцип­лін / Упоряд. О. О. Майданник. К., 1999. 11 с iconМетодичні рекомендації по написанню і захисту дипломних робіт з юридичних дисциплін / Упоряд. О. О. Майданник. К., 1999. 11 с
Артемчук Г.І., Курило В. М., Кочерган М. П. Методика організації науково-дослідної роботи. — К.: Форум, 2000. — 271 с
Методичні рекомендації по написанню і захисту дипломних робіт з юридичних дисцип­лін / Упоряд. О. О. Майданник. К., 1999. 11 с iconМетодичні рекомендації для виконання дипломних робіт за освітньо-кваліфікаційними рівнями
Методичні рекомендації для виконання дипломних робіт за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» І «магістр» денної та заочної...
Методичні рекомендації по написанню і захисту дипломних робіт з юридичних дисцип­лін / Упоряд. О. О. Майданник. К., 1999. 11 с iconМетодичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломних робіт студентами економічного факультету денної І заочної форм навчання
Міністерство аграрної політики україни миколаївський державний аграрний університет
Методичні рекомендації по написанню і захисту дипломних робіт з юридичних дисцип­лін / Упоряд. О. О. Майданник. К., 1999. 11 с iconМетодичні вказівки до виконання та захисту магістерських дипломних робіт для студентів V курсу всіх форм навчання
Методичні вказівки до виконання та захисту магістерських дипломних робіт для студентів V курсу всіх форм навчання спеціальності «Банківська...
Методичні рекомендації по написанню і захисту дипломних робіт з юридичних дисцип­лін / Упоряд. О. О. Майданник. К., 1999. 11 с iconМетодичні вказівки до виконання та захисту магістерських дипломних робіт для студентів V курсу всіх форм навчання
Методичні вказівки до виконання та захисту магістерських дипломних робіт для студентів V курсу всіх форм навчання спеціальності «Банківська...
Методичні рекомендації по написанню і захисту дипломних робіт з юридичних дисцип­лін / Упоряд. О. О. Майданник. К., 1999. 11 с iconМетодичні рекомендації до виконання випускних робіт (дипломних та магістерських) з дисциплін природничо-математичного циклу І логопедії
У зв'язку з цим, важливе значення, набувають такі форми самостійної учбової діяльності студентів, як виконання дипломних І магістерських...
Методичні рекомендації по написанню і захисту дипломних робіт з юридичних дисцип­лін / Упоряд. О. О. Майданник. К., 1999. 11 с iconПорядок приймання, обліку, зберігання та використання дипломних робіт
«Основних вимог до організації підготовки та захисту дипломних робіт для магістрів усіх форм навчання всіх спеціальностей» затверджених...
Методичні рекомендації по написанню і захисту дипломних робіт з юридичних дисцип­лін / Упоряд. О. О. Майданник. К., 1999. 11 с iconРозпорядження по юридичному факультету Про організацію попереднього захисту
Для підготовки до допуску та захисту магістерських дипломних робіт в державних екзаменаційних комісіях та контролю за якістю їх підготовки,...
Методичні рекомендації по написанню і захисту дипломних робіт з юридичних дисцип­лін / Упоряд. О. О. Майданник. К., 1999. 11 с iconМетодичні вказівки до виконання дипломних проектів (робіт) для студентів спеціальності
Методичні вказівки до виконання дипломних проектів (робіт) / укладачі: О. Г. Гусак, С. В. Сапожніков, В. Ф. Герман, С. П. Кулініч,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи