Програма курсу «Юридична термінологія» Тема 1 icon

Програма курсу «Юридична термінологія» Тема 1
Скачати 116.31 Kb.
НазваПрограма курсу «Юридична термінологія» Тема 1
Дата26.06.2013
Розмір116.31 Kb.
ТипПрограма

ПРОГРАМА КУРСУ «Юридична термінологія»

Тема 1. Предмет, мета і завдання курсу «Юридична термінологія»

Нові підходи до мовної підготовки правників в Україні. Курс «Юридична термінологія» в системі вищої правничої освіти. Пред­мет, мета і завдання курсу. Знання національної і міжна­род­ної юри­дичної тер­мінології – обов’язковий компонент фахо­вої і загально­мов­ної культу­ри правознавців, основа їх професійної ерудиції.

Місце і роль юридичної термінології у системі літературного слов­ника національної мови, її соціально-комунікативне й інформа­тивне значення. Ступінь розроблення юридичної тер­мінології на за­гальнонаціональній мовній основі, глибина її наукового вивчення – показни­ки розвитку держави і суспільства, національної свідо­мості і право­свідомості, національної духовної культури у різних її про­я­вах (культури правової та політичної, мовної та інтелек­ту­альної).

Роль державних, наукових і громадських організацій у вирішен­ні питань упорядкування й удосконалення української юридичної тер­мі­нології (Комітет наукової термі­но­логії Інсти­тут української мо­ви НАН Украї­ни, Інституту мовознавства ім. О. О. По­тебні НАН Украї­ни, Українська комісія з питань правничої термінології Укра­їн­ської правничої фундації, Центр підготовки Юридичної ен­ци­кло­пе­дії Ін­сти­туту держави і права ім. В. М. Корецького, Центр роз­витку укра­їнського законодавства, Центр правової реформи і за­ко­но­проек­тних робіт Міністерства юстиції України, Наукове то­ва­риство ім. Т. Шев­чен­ка (НТШ), Технічний комітет стандарти­зації науково-технічної термінології Держстандарту і Міносвіти Украї­ни, Центр інновацій­них методик правничої освіти Національного університету «Києво-Могилянська академія» та інші).

Концептуальні підходи до вирішення проблеми упорядкування і систематизації сучасної української термінології права.

Тема 2. Науково-теоретичні засади вивчення термінології права

Основи лінгвістичного вчення про термін і термінологію: вихід­ні поняття і терміни.

Загальновживані слова, професіоналізми і терміни. Терміноло­гічні одиниці: терміни-слова і термінологічні словосполучення. Структура терміна (семантична, граматична, словотвірна).

Термінологія і номенклатура. Термінологія і термінологічна си­с­тема. Термінознавство. Термінографія.

Юридичне термінознавство та його роль у розробленні теорії і кон­цептуальних засад правничої термінології, категоріального апа­рату правових наук, принципів фронтального опису термінологіч­ної системи права. Юридична термінографія як наука про теорію і прак­ти­ку укладання словників правничих термінів.

Актуальні теоретичні і прикладні завдання сучасного україн­сько­го термінознавства у зв’язку з кодифікаційним процесом в Україні. Пробле­ми формування і розвитку юридичної термінології в умовах набуття українською мовою статусу державної. Розбу­до­ва юридич­ної термінології на основі поєднання національних мов­них одиниць як пріоритетних з інтернаціональними, асимільова­ни­ми україн­сь­кою мовною системою. Упорядкування, система­ти­зація та уніфі­ка­ція української термінолексики права в процесі законопроектних робіт.

Тема 3. Юридичний термін у світлі сучасного термінознавства

Термін і слово. Термін і поняття. Зв’язок між правовим явищем (денотатом), правовим по­няттям (сигніфікатом) і терміном (мовним знаком).

Природа, специфічні ознаки і характерис­тики правничого тер­мі­на у світлі сучасного термінознавства. Точність, однозначність, сти­лістична ней­траль­ність, системність, конвенціональність, ко­рект­ність, стис­лість, сталість термінологічних одиниць.

Дефініція терміна. Кодифіковані і некодифіковані терміни.

Ключові терміни права та їх роль у формуванні юридичного словника. Методика визначення основного термінологічно-право­вого фонду національної мови, головні напрями й аспекти його на­укового дослідження.

Тема 4. Термінологічні словосполучення в юридичній літературі

Словосполучення як один із основних способів термінологічної номінації. Терміни-словосполучення і фразеологічні сполуки, їх природа, функції і специфіка.

Стрижневий і залежний компонент термінологічних словоспо­лу­чень (ТС). Основні типи ТС за кількістю компонентів, їх грама­тич­ною природою, семантичною структурою, взаємозв’язками стриж­не­вого і додаткових компонен­тів. Двокомпонентні ТС та їх типові лек­сико-граматичні моделі: «прикметник + іменник», «імен­ник + імен­ник», «дієслово + іменник», «дієслово + прислівник». Син­таксичний зв’язок між компонентами ТС. Види підрядного зв’яз­ку (узгодження, керування, прилягання) у межах ТС. Смислові відношення між ком­по­нентами ТС підрядного типу (об’єктні, озна­чальні, комплетивні). Роль прийменників і сполучників у ТС. Три­ком­понентні ТС та їх ти­пові лексико-граматичні моделі: «прикмет­ник + прикметник + імен­ник»; «прикметник + іменник + іменник», «іменник + іменник + імен­ник». Чотири-, п’яти- і шестикомпо­нент­ні ТС та їх структура. Методика визначення меж ТС у юридичних текстах.

Наявність дефініцій як свідчення термінологічності багато­член­них структур.

Морфологічні моделі багаточленних конструк­цій термінів: імен­никові, іменниково-прикметникові, дієслівні, дієприслівникові ТС. Система символів на позначення граматичних компонентів моделей.

Продуктивні і непродуктивні моделі ТС в сучасному юридич­но­му словнику.

Синонімічні і варіативні ТС. Ступінь термінологічності слово­спо­лучень. Юридичні фор­му­ли, кліше, фразеологічні звороти.

Тема 5. Термінологічна система права

Юридична термінологія як складна, динамічна, усталена систе­ма номінацій правових понять та інститутів. Дихотомічний харак­тер системності юридичної термінології (мовно-термінологічна і логіко-правова). Ізоморфізм семантичних і логіко-поняттєвих зв’яз­ків між термінами і правовими поняттями.

Ядро і периферія термінологічної системи. Процеси терміно­ло­гізації і детермінологізації. Взаємодія кодифікованої і некодифі­ко­ва­ної правової лексики. Правова номенклатура.

Ключові поняття й терміни права як ядро термінологічної систе­ми.

Внутрішня структура терміносистеми права та її ієрархічна бу­дова. Термінологічні підсистеми (галузеві, підгалузеві), тематич­ні та лексико-семантичні групи, синонімічні ряди та анто­німічні пари. Типи семантичних опозицій у межах терміно­си­стеми та міжгалу­зе­ві зв’язки. Словотвірні зв’язки термінів та їх роль у створенні внут­рішнього каркасу термінологічної системи.

Поняття про терміни-ідентифікатори і терміни-конкретизатори. Ключові слова та терміни-класифікатори (рубрикатори) в автома­тизо­ваних системах пошуку правової інформації. Принципи систе­ма­тизації термінологічних одиниць у комп’ютерних банках даних та електронних словниках.

Моделювання правової системи на поняттєвому і термінологіч­ному рівнях. Класифікація юридичних понять і термінів. Юридич­ний тезаурус як основа лексикографічного опису терміносистеми.

Периферія термінологічної системи права. Суміжні терміно­систе­ми. Термінологія і номенклатура на стику терміносистем.

Тема 6. Методика наукового дослідження юридичної термінології

Юридична термінології як об’єкт наукових до­сліджень.

З історії вивчення юридичної термінології у вітчизняній науці. Проблеми термінології права у зарубіжних дослідженнях.

Методологія і методика наукового вивчення термінів і терміно­ло­гіч­них систем. Загальнонаукові підходи до аналізу терміноло­гіч­них одиниць: аналіз і синтез, зіставлення, моделювання, експери­мент, гіпотетико-де­дуктивний, системно-структурний, опозиційний та функціо­наль­ний методи. Лінгвістичні і юридичні методи аналізу термінології права.

Синхронічний і діахронічний підходи до вивчення термінології пра­ва. Етимологічний аналіз та історико-порівняльне вивчення тер­мінів. Системний, порівняльний і функціональний підходи. Метод автоматичної оброб­ки юридичних текстів. Тезаурування. Методи семантичного аналізу і класифікації правничих термінів (контексту­альний, компонентний, валентнісний, трансформа­цій­ний, ступін­ча­тої ідентифікації). Синтез юридичних і лінгвістичних методів до­слідження терміносистеми. Моделювання. Коменту­ван­ня. Дефі­ні­ювання. Статистичний аналіз.

Тема 7. Науково-практичне опрацювання юридичних термінів у лексикографії

Лексикографія як наука про укладання словників. Функції і ти­пи словників. Енцикло­пе­дич­ні і лінгвістичні словники, їх основні типи. Тлумачні, ідеографічні, термінологічні слов­ники.

Термінознавство і термінографія як теорія і практика укладання термінологічних слов­ни­ків. Типи термінологічних словників.

Юридична термінографія. Екскурс в історію української лекси­кографії. Перші терміноло­гіч­ні словники: предметно-терміноло­гіч­ні покажчики до зібрань законів, словники до пам’я­ток права, юри­дичні лексикони, перекладні двомовні та багатомовні словники.

Актуальні завдання юридичного термінознавства і терміно­гра­фії у зв’язку з розбудовою української правничої мови на націо­наль­них засадах та кодифікаційним процесом в Україні. Необхід­ність укла­дання україномовних слов­ників правничої термі­но­логії.

Основні ти­пи сучасних юридичних словників, їх класифікація і характеристика. Словники термінів законо­давства. Енциклопедичні і тлумачні словники. Загальноюридичні і галузеві словники.

Дефініція та основні засоби семантизації правничих термінів у за­галь­ноюридичних і галузе­вих словниках. Структура словникової стат­ті. Засоби і спе­ци­фі­ка подання термінологічного матеріалу за­леж­но від типу словника. Граматична характеристика терміна та ілю­стра­тив­ний матеріал. Система посилань у словнику.

Визначення і характеристика термінів пра­ва в енциклопе­дич­них, тлумачних, історичних, етимо­ло­гічних, фра­зеологічних, орфо­графіч­них, орфоепічних, словотвор­чих слов­ни­ках, словниках лек­сичної сполучуваності, синонімів тощо.

Наукові та законодавчі дефініції термінів. Уніфікація і стан­дар­ти­зація термінів у процесі кодифікації нового законодавства в Україні.

Упровадження автоматизованої обробки юридичних текстів з метою визначення повного реєстру українських правничих термі­нів. Термінологіч­ний банк даних. Багатомовний інформаційно-по­шу­ковий юридичний тезаурус «Evrovoc».

Тема 8. Генетична характеристика української юридичної термінології

Генезис і еволюція юридичної термінології. Її зв’язок із похо­дженням та розвитком суспільства, держави, права. Основні дже­ре­ла, шляхи, напрями розвитку української юри­дичної термінології: загальна характеристика.

Етимологія й етимологіч­ний аналіз слова в лінгвістичних слов­никах (етимологічних, історико-етимологічних, іншомовних слів тощо). Етимо­ло­гія наукова і «народна».

Питомі терміни і запозичення, їх взаємодія на лек­сико-семан­тич­ному, словотвірному та морфологічному рівнях.

Роль праслов’янського і загальнослов’янського лексичного фон­ду у формуванні юридич­ної термінології східнослов’янських мов. Найдавніші терміни права.

Запозичення у складі українського юридичного слов­ника, їх засвоєння на різних мовних рівнях. Грецькі і церковносло­в’янські лек­сичні елементи у термінології права. Латинська мова, її значен­ня для формування інтернаціонального юридичного терміно­логіч­ного фонду. Латинські терміни, юридичні формули і фразеоло­гізми в мові сучасного українського права. Галліцизми, германізми, поло­нізми в українському юридичному словнику. Взаємодія і взає­мо­вплив української та російської мов у процесі еволюції право­вих терміносистем. Англійська мова, її вплив на формування сучас­ної між­народної юридичної термінології.

Взаємодія національних та інтернаціональних елементів у про­цесі становлення й форму­ван­ня терміносистеми українського пра­ва.

Інтерференційні явища у сучасній правничій мові.

Термі­нологічні проблеми імплементації міжнародно-пра­вових норм у законодавство України.

Відображення генезису й історії розвитку української юридич­ної термінології у лексико­графії та науковій літературі.

Тема 9. Словотвірна характеристика юридичної термінології

Загальні проблеми вивчення української юридичної терміноло­гії у словотвірному аспекті. Терміни права твірні і похідні. Непо­хід­ні твірні основи. Термінотворення та словотвірна генеза («дерива­цій­на історія») термінів. Словотвірна структура і морфемна будова терміна, їх відображення у спеціальних словниках. Пізнання зако­но­мірностей словотвору та морфеміки, ознайомлення з явищем внутрішньої мотивації як передумова поглибленого розуміння сис­темних зв’язків між правничими термінами, основних шляхів і ре­сурсів збагачення юридичного словника.

Слово­твір­ні гнізда ключових термінів права.

Національні та інтернаціональні терміноелементи. Словотвірне зна­чення терміноелементів. Роль латинських і грецьких коренів та терміноелементів у формуванні міжнародного юридичного словни­ка. Словотвірна структура і морфемна будова термінів у словниках.

Термінотворення на основі внутрішніх ресурсів української мо­ви. Основні способи українського словотвору, їх роль у форму­ванні на­ціо­нальної термінології права. Морфологічний спосіб та його види: афіксація проста і комбінована, скла­дання; аб­ревіація. Лекси­ко-се­ман­тичний спосіб та його роль у процесі терміно­логі­за­ції за­галь­но­вжи­ваних слів. Морфолого-синтаксичний спосіб (транс­пози­ція) у пе­ріод становлення терміносистем. Домінування син­так­сич­ного спо­со­бу термінотворення на сучасному етапі розвитку термінології.

Словотвірні моделі та ступінь їх продуктив­ності у межах термі­носистеми права. Словотвірна синонімія, ан­тонімія і варіативність у юридичній тер­мінології.

Тема 10. Семантична характеристика юридичної термінології

Вихідні поняття: лексикологія, семантика, лексичне значення слова, семантична структура, лексико-семантичний варіант (ЛСВ), сема, однозначність (моносемія), багатозначність (полісемія), лек­сична сполучуваність, парадигматика і синтагматика.

Основні компоненти семантичної структури юридичного термі­на. Поняття про денотат (правове явище), сигніфікат (правове по­нят­тя) і мовний знак (термін права). Інтегральні, диференційні і по­тен­цій­ні семантичні ознаки у структурі юридичного терміна. Лек­сич­­не значення (дефініція) терміна і лексико-семантичний ва­ріант зна­чення (ЛСВ).

Терміни права однозначні і багатозначні. Типи пере­носних значень (за подібністю, суміжністю або функцією).

Організація терміносистеми права на рівні парадигматики. Типи семантичних опозицій термінів у межах терміно­сис­­те­ми пра­ва. Парадигматичні зв’язки правничих термінів (родо-видо­ві, сино­ні­мічні, антонімічні). Гіпонімічні парадигми. Си­но­ні­мія, її типи в українській юридичній термінології: 1) дублетна; 2) баласт­на; 3) родо-видова; 4) фонетична; 5) словотвір­на. Антоні­мія термінів права. Омонімічні та паронімічні одиниці.

Синтагматичне дослідження правничих текстів. Лексична спо­лу­чуваність термінів права та її репрезентація у словниках. Лекси­ко-граматичні моделі реалізації термінологічного значення як спо­сіб автоматизованого пошуку, диференціації та сис­тематизації тер­мінологічних словосполучень.

Лексико-семантична характеристика юридичних термінів у лек­сикографії та науковій літературі. Проблема варіантності та інва­рі­антності дефініцій термінів у юридичній літературі.

Тема 11. Функціонально-стилістична характеристика юридичних термінів

Юридична термінологія у різних мовних сферах. Її роль, функ­ції та особливості функціонування у текстах різних стилів і жанрів.

Термінологія законодавства і термінологія права. Функції тер­мінів у законодавстві. Терміни кодифіковані і некодифіковані. За­ко­нодавчі дефініції та вимоги до них.

Юридичні терміни у складі кліше й усталених формул.

Юридична термінологія у науковій літературі. Загальнонаукове й індивідуальне бачення правових категорій, їх репрезентація та інтерпретація на тер­мінологічному і лексико-семантичному рівнях. Проблема нау­ко­вої дефініції юридичного терміна у світлі різних науково-юридич­них по­глядів, концепцій і вчень. Роль видатних учених і діячів у юридичному термінотворенні.

Юридична термінолексика в українських публіцистичних і ху­дожніх творах, її роль і стилістичні функції. Семантико-стилістична та структурно-морфологічна трансформація термінологічних оди­ниць у публіцистиці та худож­ній літературі. Процес детерміноло­гі­зації правничих термінів у художньо-публіцистичних творах.

Некоди­фіковані еквіваленти юридичних термінів: професіона­ліз­ми, терміноїди, індивіду­ально-образні вислови.

Тема 12. Труднощі терміновживання

Нормативність як основа професійної мовної культури прав­ни­ка. Проблема мовної норми у світлі сучасної юридичної термі­но­ло­гії та українського правопису. Традиції і новації при фор­муван­ні мовних норм. «Екологія» правничого мовлення.

Орфографічні й орфоепічні норми, їх відображення у лексико­гра­­фічній літературі. Про зміни в новій редакції «Українсько­го пра­вопису». Складні випадки правопису правничих термінів. Пра­во­пис термінів права іншомовного походження. Правопис но­менкла­тур­них назв у юридичних документах (повні і складно­ско­ро­чені назви установ, органів, інституцій, посад, документів та ін.).

Правила і складні випадки на­голошення термінів. Типові пору­шення акценту­аційних норм в усно­му мовленні правників.

Граматико-стиліс­тичні норми, їх дотримання у юри­дич­ній мові. Уваги до мовностильових особли­во­стей, право­писної практики і тер­міновживання в сучасній юридичній літерату­рі (законодав­чих актах України, періодичних виданнях, наукових і на­вчальних посібниках).

Складні випадки терміновживання. Дублетність, синонімія і ва­ріювання термінологічних одиниць у юридичних текстах. Пароніми і омоніми у сучасній правничій мові.

Проб­ле­ма стандартизації сучасної юридичної термінології. Зна­чення унормування та уніфікації термінології для кодифікацій­ного процесу в Україні.

Схожі:

Програма курсу «Юридична термінологія» Тема 1 iconТеми курсових робіт (до курсу Юридична термінологія)
Юридична термінологія в українському кодексі «Права, за яки­ми судиться малоросійський народ»
Програма курсу «Юридична термінологія» Тема 1 iconТеми, винесені на самостійне опрацювання (до курсу «Юридична термінологія»)
Тема Відображення генезису й історії розвитку української юридич­ної термінології у лексикографічній і науковій літературі
Програма курсу «Юридична термінологія» Тема 1 iconВаріанти контрольних робіт з курсу «юридична термінологія»
Які фун­к­ції ви­ко­нує тер­мі­но­ло­гі­ч­на ле­к­си­ка у юри­ди­ч­но­му мов­лен­ні?
Програма курсу «Юридична термінологія» Тема 1 iconПитання для самоконтролю (до курсу Юридична термінологія)
Назвіть основні особливості слова-терміна порівняно із загаль­но­вживаним словом
Програма курсу «Юридична термінологія» Тема 1 iconЗразок (до курсу Юридична термінологія)
Сіс-85 — Словник іншомовних слів / За ред. О. С. Мельничука; вид. 2-ге, випр. І доп. — К.: Уре, 1985
Програма курсу «Юридична термінологія» Тема 1 iconТеми рефератів (до курсу Юридична термінологія)1
Питання розвитку української юридичної термінології у пра­цях Наукового товариства імені Тараса Шевченка
Програма курсу «Юридична термінологія» Тема 1 iconБобечко Н. Р. Юридична психологія програма курсу для студентів юридичного факультету Львів – 2007 Бобечко Н. Р. Юридична психологія
Юридична психологія. Програма курсу для студентів юридичного факультету. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету...
Програма курсу «Юридична термінологія» Тема 1 iconЗразки виконання завдань контрольної роботи до курсу «юридична термінологія»
Верховний Суд України, арбітражний суд, районний суд та ін. (1) «державний орган, який розглядає цивільні, кримінальні та інші справи»...
Програма курсу «Юридична термінологія» Тема 1 iconПерелік
Гумовська І. М. Англійська юридична термінологія в економічних текстах. Генезис. Дериваційні та семантико-функціональні аспекти....
Програма курсу «Юридична термінологія» Тема 1 iconПерелік
Гумовська І. М. Англійська юридична термінологія в економічних текстах. Генезис. Дериваційні та семантико-функціональні аспекти....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи